Universitat Internacional de Catalunya

Probàtica

Probàtica
2
11931
4
Segon semestre
op
Optativitat
Optativitat
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català,

Professorat


El professor atendrà als alumnes, sempre que ho necessitin i que sigui factible amb l’agenda del docent, per al què resultarà imprescindible demanar cita prèvia via correu electrònic (tdiciommo@uic.es).

Presentació

Amb aquesta assignatura es completa la formació bàsica de l'alumne en matèria processal i, més concretament, en matèria de prova judicial. La prova dels fets controvertits resulta fonamental per obtenir una sentència favorable i, en definitiva, la satisfacció de les pretensions del client.

Requisits previs

No es precisen amb caràcter específic, si bé es recomana que l'alumne tingui molt presents els continguts de dret processal civil. Presentar manques en aquest sentit pot tenir conseqüències negatives per a l'adequat aprofitament de l'assignatura.

Objectius

Convé advertir que els mateixos són ambiciosos. Amb un estudiat propòsit de conferir a l'alumne una més que sòlida formació processal civil, es proposen com a metes de l'assignatura les següents:

1.- Domini de l'argumentació jurídica.

2.- Domini de la recerca dels fets en matèria civil

3.- Domini de la prova des del punt de vista de la probàtica.

Competències

  • 06 - Adquirir habilitats en la presa de decisions
  • 23 - Identificar l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic complex
  • 24 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt de l'ordenament jurídic
  • 25 - Adquirir habilitats per a l'accionament processal: redacció d'escrits, concreció de pretensions, utilització de formularis, etc.
  • 26 - Dominar les tècniques i formes de prova

Resultats d'aprenentatge

1. Dominarà les tècniques i formes de prova. 2. Coneixerà i comprendrà els diferents mitjans, fonts i tècniques de prova. 3. Coneixerà i distingirà els diferents mitjans de pre-constitució de proves. 4. Haurà adquirit habilitats per manejar-se amb els elements comuns de les accions processals relatives a aquesta matèria. 5. Serà capaç de buscar informació, interpretar-la i utilitzar-la per a la resolució de casos pràctics o la realització de treballs relatius a aquesta matèria. 6. Serà capaç d'identificar amb precisió l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic relatiu a l'àmbit d'aquesta matèria. 7. Haurà desenvolupat destreses per detectar els problemes jurídics que s’apliquen a un supòsit concret. 8. Haurà desenvolupat habilitats en la resolució de conflictes jurídics relacionats amb els continguts del mòdul. 9. Haurà adquirit destresa en l'ús de les TIC’s en relació a l'obtenció d'informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, etc).

Continguts

26 DE GENER 

Presentació de l'assignatura.

Tema 1 (Primera Part): La prova: introducció als mitjans de prova, l'objecte de la prova, fets controvertits, fets notoris, el dret estranger i el costum. La proposició de prova i la càrrega de la prova.

2 DE FEBRER 

Tema 1 (Segona Part): La prova: introducció als mitjans de prova, l'objecte de la prova, fets controvertits, fets notoris, el dret estranger i el costum. La proposició de prova i la càrrega de la prova.


9 DE FEBRER 

Tema 2: L'admissibilitat de la prova, pertinència, utilitat i legalitat de la prova proposada.

16 DE FEBRER 

Tema 3 (Primera part): La prova documental, classes de documents, aportació, impugnació i valoració.

23 DE FEBRER 

Tema 3 (Segona part): La prova documental, classes de documents, aportació, impugnació i valoració.

2 DE MARÇ 


Tema 4: La reproducció de la paraula, el so i la imatge i altres instruments d'emmagatzematge de dades.

9 DE MARÇ 

Tema 5: Interrogatori de parts, interrogatori per substitució i ficta admissio; declaració de testimonis. Acaraments.


16 DE MARÇ 

Tema 6 (Primera Part): Prova pericial; tipus de pericial, objecte, requisits de la pericial, proposició, intervenció en l'acte de la vista i valoració.


23 DE MARÇ 

Tema 6 (Segona Part): Prova pericial; tipus de pericial, objecte, requisits de la pericial, proposició, intervenció en l'acte de la vista i valoració.


30 DE MARÇ 

Tema 7: Els indicis i les presumpcions.

Tema 8: (Primera part): Especialitats de càrrega de la prova per raó de la matèria: Responsabilitat extracontractual (especial referència a la RC de vehicles), consumidors i usuaris, productes financers complexos.


13 D'ABRIL 

Tema 8 (Segona Part): Especialitats de càrrega de la prova per raó de la matèria: Responsabilitat extracontractual (especial referència a la RC de vehicles), consumidors i usuaris, productes financers complexos.


20 D'ABRIL 

Tema 9: L'obtenció de la prova: diligències preliminars, prova anticipada, accés a fonts de prova.

27 D'ABRIL 

Tema 10: Especialitats probatòries en l'àmbit de les jurisdiccions Penal, Contenciós-Administrativa i Social.

4 DE MAIG

SIMULACRE 1


11 DE MAIG 

SIMULACRE 2

Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individuals i en grup)
06 24
Presentació a l'aula dels conceptes i l'aplicació pràctica que tenen
23 26
Treballs individuals
25

Bibliografia i recursos

Al ser una assignatura optativa pràctica, als alumnes se li facilitarà per a cada sessió el material de consulta bibliografia per a resoldre els casos.

Material didàctic