Universitat Internacional de Catalunya

Documental

Documental
6
12024
3
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

Professorat


Amb cita prèvia a través del correu electrònic: afernandezm@uic.es

10-15 minuts després de la finalització de las classes presencials.

Presentació

Els inicis del cinema, a finals del segle xix, tenien com a objectiu principal filmar la realitat. Al llarg del segle xx, no obstant això, aquesta tasca l’assumeix preferentment el gènere documental, que s’ocupa de donar un tractament narratiu i ordenat a la realitat que ens envolta. Els periodistes televisius van rebatejar aquest gènere i el van anomenar reportatge. A partir de la implantació progressiva en la petita pantalla, el documental va quedar relegat a un gènere divulgatiu i informatiu en què les formes i la creativitat quedaven en un segon terme. No obstant això, en els últims 30 anys el documental s’expandeix cap a noves vies d’expressió i nous públics, i es converteix en un gènere que tracta la realitat de manera creativa, traspassant la frontera amb la ficció.

L'assignatura de Documental suposa un acostament històric-crític de les formes documentals cinematogràfiques més rellevants fins a la contemporaneïtat, abordant el seu caràcter etnogràfic, creatiu o performatiu amb autors com Flaherty, Vertov, Rouch o Varda; el seu paper en el panorama polític llatinoamericà després de 1968; i el desenvolupament del documental a Espanya des de Buñuel i Val del Omar a Martín Patino o Jordà.

Requisits previs

No requereix requisits previs.

Objectius

L’objectiu d’aquesta assignatura és apropar els alumnes al gènere documental, des dels seus inicis fins a l’actualitat. Analitzar l’evolució de la producció al llarg del temps i fer un recorregut a través de les adaptacions tecnològiques i de format que han sorgit fins al segle xxi. De manera paral·lela, també es crearà un taller de creació audiovisual en el qual els alumnes hauran d’elaborar un documental i un laboratori amb un exercici d’assaig. L’objectiu d’aquestes pràctiques serà fer veure als alumnes que el llenguatge audiovisual adquireix nous valors i significats, i que aquesta manera de comunicar-se pot ser una via molt creativa de representar el món que ens envolta.Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 19 - Capacitat de documentació informativa
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 22 - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col·loquials i cultes.
 • 23 - Capacitat de prioritzar els esdeveniments noticiables i contrastar la informació
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 32 - Capacitat d'afrontar projectes audiovisuals i cinematogràfics en totes les seves fases (preproducció, rodatge, postproducció, distribució)
 • 33 - Capacitat per crear i dirigir
 • 34 - Capacitat per conèixer i respectar els diferents rols de l'equip artístic i tècnic
 • 42 - Capacitat de distingir, analitzar, i dominar els diferents gèneres i formats televisius, cinematogràfics, i radiofònics
 • 43 - Capacitat per crear guions cinematogràfics, televisius i radiofònics segons les exigències del gènere
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 45 - Capacitat per conèixer i dominar les tècniques de la narrativa audiovisual
 • 46 - Capacitat per dominar els recursos de la imatge (fotografia, il·luminació…) i el so
 • 48 - Coneixement i domini de les tècniques de realització i muntatge
 • 49 - Capacitat per escriure amb fluïdesa textos, escaletes o guions
 • 51 - Coneixement i domini del funcionament de la Comunicació Corporativa i Institucional
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer l’evolució del documental des dels seus inicis fins a l’actualitat.

Crear tallers de creació en què els alumnes elaborin els seus exercicis, i d’aquesta manera desenvolupar una mirada personal a través de les tècniques documentals.

Conèixer, a partir de l’anàlisi de documentals i llargmetratges propis, la realitat del món documental des de diversos punts de vista.

Conèixer la diversitat i les diferents possibilitats creatives que ens proposen els documentals contemporanis.Continguts

1. Introducció: Els límits de la veritat documental. Documentar la realitat. Qüestions formals del documental. Els pioners del documental. L'origen del cinema de no-ficció a Espanya. 

2. Els fonaments del cinema de no-ficció (anys vint - quaranta). Qüestions ètiques al documental: Las Hurdes. Tierra sin pan (Luis Buñuel, 1933) Seminari José Val del Omar: cinema-poesia

3. Del cinema directe i el documental observacional al documental performatiu. 

4. El documental polític: nocions del documental llatinoamericà. El documental tardofranquista: Basilio Martín Patino i Jaime Chávarri

5. Documental de creació. Seminari Agnès Varda i la subjectivitat. 

6. Els límits de la realitat: found footage i fals documental. Chris Marker i el film-assaig. El documental autobiogràfic. Del diari filmat a l'autoficció.

 


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 

 

ACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 1.2
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0.2
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 0.4
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 0.8
Mentoring programme. per fomentar el repàs i l'aprofundiment en competències i coneixements, així com en el desenvolupament d'hàbits de compromís social i responsabilitat, els alumnes més avantatjats guiaran a alumnes de cursos inferiors, especialment si aquests tenen algun tipus de minusvalia personal (física, etc.). 0.4

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula30% Projectes i exercicis pràctics

30% Exercicis escrits individuals sobre textos o films de lectura i visionat obligatoris

30% Examen final.

10% Nota individual: actitud, iniciativa, habilitats tècniques, creativitat i treball en equip.

*El professor es reserva el dret a suspendre a l'alumne el resultat del projecte audiovisual en cas de no complir uns mínims d'assistència, iniciativa i participació durant el procés.

* S'observarà rigorosament la normativa de la facultat en relació amb les faltes d'ortografia i el plagi.


Altres convocatòries

Els alumnes que es presentin a la segona convocatòria hauran de realitzar un treball assagístic, les condicions del qual seran acordades amb la professora.

Bibliografia i recursos

Bibliografia obligatoria

BRUZZI, S. (2006). New Documentary. London: Routledge.

CAMPO, J et.al. (Ed.) (2020). El cine documental: una encrucijada estética y política. Buenos Aires: Prometeo libros.

EISENSTEIN, S. M. (1987). La forma del cine. Madrid, Cátedra.

NICHOLS, B. (1997). La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental. Barcelona: Paidós.

NINEY, F. (2009). La prueba de lo real en la pantalla. Ensayo sobre el principio de realidad documental. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México.

PUDOVKIN, V. (1957): Lecciones de cinematografía. Madrid, Rialp.

RENOV, M. (2004). The subject of Documentary. Minnesota: University of Minnesota Press.

ROUCH, J. (1979) «La camera et les hommes» en FRANCE, C. de, Pour une anthropologie visuelle. 

TARKOVSKI, A. (1991): Esculpir en el tiempo. Madrid, Rialp.

VERTOV, D. (1974): El cine ojo. Madrid, Fundamentos.

WEINRICHTER, A. (2004). Desvíos de lo real. El cine de no ficción. Madrid: T&B Editores.

ZUNZUNEGUI, S., ZUMALDE, I. (2019). Ver para creer. Avatares de la verdad cinematográfica. Madrid: Cátedra.

 

Bibliografia complementària

AUMONT, J. y otros (1995): Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Barcelona, Paidós.

BALLÓ, J. y PÉREZ, J. (1997): La semilla inmortal. Los argumentos universales en el cine. Barcelona, Anagrama.

BAZIN, A. (1991): ¿Qué es el cine?. Madrid, Rialp.

BORDWELL, D. (1996): La narración en el cine de ficción. Barcelona, Paidós.

BURH, N. (1987): El tragaluz del infinito. Contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico. Madrid, Cátedra.

CHION M.  (1990): Cómo se escribe un guión. Madrid, Cátedra.

CHION M.  (2004) La voz en el cine. Madrid: Cátedra.

GUBERN, R.: (1995): Historia del Cine. Barcelona, Lumen.