Universitat Internacional de Catalunya

Models i Contextos d'intervenció Psicopedagògica

Models i Contextos d'intervenció Psicopedagògica
6
12636
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Videoconferència

Es pot programar una videoconferència al voltant de la penúltima setmana de la Taula (dilluns o dijous de 17-18h)
per a resolució de dubtes o explicació de continguts de forma sincrònica.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Aquesta matèria és una introducció als principals models psicopedagògics que podem trobar en la pràctica
dels diferents contextos educatius. L'alumne podrà definir els eixos temàtics i de treball multidisciplinari
en Psicopedagogia, així com desenvolupar actituds de respecte i tolerància pels diferents enfocaments
professionals i multidisciplinaris.

Professors Col·laboradors Experts: Cristina Pons i Julián Grunín.

Competències

2.1. Bàsiques i generals

CB7: Saber aplicar els coneixements adquirits i saber resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB8. Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB10: Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera, en gran mesura, auto- dirigit o autònom.

CG1: Ser capaç de formular judicis reflexius i crítics en contextos educatius, considerant la responsabilitat social i ètica del psicopedagog.

CG2: Adquirir habilitats d'anàlisi i síntesi de la informació obtinguda en entorns educatius formals i no-formals per tal de plantejar nous interrogants a la pràctica psicopedagògica.

CG4: Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns complexos en què actua el psicopedagog.

CG5: Ser capaç de comunicar de manera argumentada la presa de decisions en el camp psicopedagògic.


2.2-Transversals

CT4: Ser capaç d'exposar les idees elaborades de forma oral i escrita adaptant a l'estil i els models de l'activitat professional o investigadora.

CT5: Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinaris) i desenvolupar actituds de participació i col·laboració com a membre actiu de la comunitat.


2.3-Específiques

CE3: Identificar els diferents paradigmes teòrics que fonamenten la pràctica psicopedagògica o la investigació psicopedagògica.

CE4: Determinar les necessitats psicopedagògiques dels alumnes, grups i organitzacions a partir de l'aplicació de diferents sistemes d'avaluació.

CE10: Analitzar l'organització i funcionament dels centres educatius per coordinar l'orientació personal, acadèmica i professional dels alumnes.

CE13: Avaluar processos, programes, serveis i metodologies dissenyades i / o desenvolupades per psicopedagogs.

Resultats d'aprenentatge

1. Conèixer el marc d'actuació del professional en l'assessorament psicopedagògic.

2. Definir els diferents àmbits d'intervenció psicopedagògica (escolar i sociolaboral)

3. Conèixer els diferents models conceptuals en el marc de la intervenció psicopedagògica i reconèixer l'estil d'intervenció professional que comporta cada un d'ells.

4. Identificar les característiques de les demandes d'assessorament psicopedagògic i tenir capacitat per reconduir i gestionar-les segons el model conceptual propi del context.

5. Definir el treball en xarxa i la coordinació del psicopedagog amb equips multidisciplinaris.

6. Identificar les principals xarxes institucionals vinculades a la pràctica psicopedagògica.

 

Continguts

1. Psicopedagogia i Treball multidisciplinar en equips professionals.

2. Coordinació amb xarxes institucionals: escolar, social i de salut.

3. Principals models teòrics de pràctica psicopedagògica: cognitiu-conductual, sistèmic, constructivista, dinàmic.

4. Contextos d'intervenció psicopedagògica: escolar, sociolaboral (organitzacions, soci-comunitari).

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria: