Universitat Internacional de Catalunya

Introducció a la Psicopatologia

Introducció a la Psicopatologia
6
12752
2
Primer semestre
OB
ÀREES DE LA PSICOLOGIA
PERSONALITAT, TRASTORNS MENTALS, AVALUACIÓ I TRACTAMENMTS PSICOLÒGICS
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Presentació

La Psicopatologia és la ciència bàsica que nodreix la psicologia i la psiquiatria. Té com a objecte la descripció i l’explicació comprensives de la conducta patològica evidenciable en aquells individus afectats per un trastorn psíquic. Aquesta assignatura se centrarà en l’estudi, l’anàlisi i el reconeixement dels signes i els símptomes observables en els diversos processos psicològics. Té com a objectiu dotar del coneixement bàsic que permeti suscitar, entendre, qualificar i clarificar els fenòmens observats durant l’entrevista clínica i l’exploració de la psique humana, així com també l’adquisició d’un llenguatge tècnic propi de la professió, objectiu i precís, que permeti la comunicació professional efectiva. 

Requisits previs

No es requereixen.

 

Objectius

- Aprofundir en el concepte de normalitat vs. anormalitat psicològica.

- Conèixer els principals models teòrics de la psicopatologia.

- Aprendre les diferents alteracions psicopatològiques.

- Identificar la semiologia de les principals funcions psicològiques.

- Adquirir la terminologia relativa als processos psicopatològics estudiats.

- Familiaritzar-se amb el procés d'exploració psicopatològica. 

Competències

  • CB02 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació de una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
  • CB04 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  • CE14 - Reconèixer las bases de la conducta humana normal i les seves alteracions.
  • CE16 - Comunicar les pròpies valoracions de manera crítica i argumentada, respectant el compromís ètic que exigeix la difusió de coneixement psicològic.
  • CG06 - Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en l’ús de les dades que afecten a les persones, grups o organitzacions.
  • CG08 - Capacitat per interpretar el contingut i l’abast de la informació rebuda o demandada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti.
  • CT03 - Capacitat d’anàlisi i síntesi
  • CT04 - Capacitat de treballar en equip
  • CT07 - Capacitat de portar a terme un aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar l'assignatura, ser capaç d'identificar processos psicològics estudiats i explorar funcions psicològiques bàsiques (com l'atenció, el llenguatge, la memòria, la sensopercepció, el son...). Identificar alteracions psicopatològiques, poder observar signes i símptomes i descriure'ls. 

 

Continguts

Tema 0. Aspectes bàsics

Tema 1. Introducció 

Tema 2. Anamnesi i exploració de l’estat mental

Tema 3. Psicopatologia de la consciència i la orientació

Tema 4. Psicopatologia de l’atenció

Tema 5. Psicopatologia de la memòria

Tema 6. Psicopatologia de la percepció 

Tema 7. Psicopatologia de la pensament

Tema 8. Psicopatologia del llenguatge

Tema 9. Psicopatologia de l'afectivitat

Tema 10. Psicopatologia de la psicomotricitat

Tema 11. Psicopatologia del son

Tema 12. Psicopatologia de les funcions fisiològiques

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia de treball combina classes magistrals amb classes i activiats pràctiques (role-playings, contingut audiovisual, elaboració d'informes, preguntes, reflexió en grup). 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa nota de l'assignatura es divideix en: 

-Examen Final: 75 %  

-Tasques d'avaluació continuada: 25% 

Cal aprovar ambdues parts per poder superar l'assignatura; la nota mínima per aprovar és un 5. 

L'examen serà tipus test amb quatre alternatives de resposta i únicament una resposta correcta; els errors penalitzen 1/3 del valor de la pregunta a la fi de controlar el nivell d'atzar. Les omissions NO resten. Nota examen = [(Encerts-Errorsx0.33)/100]x100

Las tasques d'avaluació continuada s'hauran de lliurar a través de l'aula virtual, no es corregirá ningun treball entregat fora de plaç. S'especificaran les dates límit d'entrega a l'aula virtual (diumenges estipulats a les 11.59pm). Es realitzarà una mitjana ponderada de les diferents activitats per obtenir el 25%. 

Els alumnes que repeteixin l'assignatura, han se seguir la mateixa avaluació que la resta (examen final i activitats d'avaluació continuada). 

Cal recordar que l'avaluació respectarà sempre la normativa general establerta al Grau. 

Bibliografia i recursos

- Belloch, A., Sandín, B. y Ramos F. (Eds.) (2020). Manual de Psicopatología (3ª edición).  Vols I y II. Madrid: McGraw Hill Interamericana. 

- Obiols, J. (Ed.) (2008). Manual de psicopatología general. Madrid: Biblioteca nueva.

- Sims, A. (2016). Síntomas mentales. Manual de psicopatología descriptiva. Elservier. 

-America Psychiatric Associaton (2014). Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-V (5ªedición). Madrid: Editorial Médica Panamericana.

- Caballo, V. (2014).  Manual de psicopatología y trastornos psicológicos. Madrid: Pirámide.

- Vallejo, J. (2015). Introducción a la psicopatología y psiquiatría.  Barcelona: Elsevier Masson.

 

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
  • E1 16/01/2023 I3 12:00h