Universitat Internacional de Catalunya

Gestión de Comunidades Online

Gestión de Comunidades Online
3
13388
4
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

Professorat

Presentació

La comunicació té en l’ecosistema digital el seu entorn de present i de futur. El sostingut creixement de l’accés a internet i les seves múltiples aplicacions la món del Periodisme i la Publicitat estan reconfigurant el mapa mediàtic. En aquest context, els professionals de la Comunicació necessiten noves habilitats que els ajudin a enfrontar-se aquest canvi de paradigme i que els facin permeables a les novetats tecnològiques que afecten a la manera com comuniquem.
Noves finestres per a la difusió, noves maneres de produir i distribuir continguts i de comunicar-se amb les audiències. En aquest context, s’hibriden disciplines del periodisme, la comunicació audiovisual, el màrketing o la publicitat. Aquesta assignatura permet assolir una mirada àmplia sobre aquesta realitat amb una clara aplicació pràctica dels nous coneixements digitals

Objectius


 1. Comprendre com la irrupció d’Internet ha transformat el màrketing, la comunicació, els negocis i la cultura

 2. Identificar i dominar les principals eines del Màrketing en aquest context digital

 3. Comprendre les noves formes de produir i difondre continguts a través d’eines digitals

 4. Desenvolupar l’estratègia de marca personal 

 5. Aplicar els coneixements de pràctiques innovadores en Màrketing digital dirigit a objectius 

 6. Definir un pla d’acció en Màrketing i Comunicació digital

 7. Dominar les principals eines de gestió i difusió de continguts digitals

Competències

 • 06 CG - Capacitat de lectura, anàlisi i síntesi
 • 08 CG - Capacitat de reflexió i memorització
 • 09 CG - Capacitat per innovar
 • 10 CG - Coneixement i domini de repertoris bibliogràfics
 • 16 CE - Capacitat per emetre judicis i valoracions crítiques ben argumentades
 • 23 CE - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els productes de l'empresa informativa
 • 24 CE - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament les institucions jurídic-polítiques contemporànies
 • 25 CE - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els elements macroeconòmics
 • 38 CE - Coneixement i domini dels conceptes, dades, estadístiques i gràfics econòmics
 • 54 CE - Capacitat d'anàlisi i comprensió de les audiències

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprendre les característiques del web 2.0 i les seves implicacions en el màrqueting i la comunicació

 2. Distingir els principals formats i eines publicitàries digitals.

 3. Dissenyar un pla de mitjans socials i de comunicació digital

 4. Elaborar un pla de màrqueting digital i conèixer les principals mètriques i indicadors per avaluar el grau d’acompliment dels objectius plantejats

 5. Dominar les principals eines de gestió i difusió de continguts digitals

Continguts


Tema 1: Introducció al màrqueting digital i a les comunitats online

Tema 2: Tipologies de mitjans: propis, pagats i guanyats

Tema 3: Ús i consum digital: anàlisi d’audiències i mètriques

Tema 4: Inbound marketing i màrqueting de continguts

Tema 5: Taller aplicat de generació de continguts digitals

Tema 6: Pla de màrqueting digital I

Tema 7: Pla de màrqueting digital II

Tema 8: La comunicació digital aplicada als mitjans digitals

Tema 9: Pla de marca personal per a comunicadors

Tema 10: Social Selling. Employee Advocacy. Employer Branding.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0,4
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0,4
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1,2
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 1,0

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAquesta assignatura s’avaluarà a través de l’avaluació continuada. Cal obtenir un 5 per superar l’assignatura

 • Activitat final (en tres entregues): 60% (10+20+30%)

 • Activitats d’avaluació continuada: 40%


Es valorarà l'assistència i la participació a classe. En cas de 2a i 3a convocatòries s'haurà de realitzar un examen teòric-pràctic (100% de la nota final).


Tant els treballs com els exàmens a lliurar hauran de seguir les següents pautes:

Estar correctament referenciats seguint la normativa APA. Podeu consultar aquesta normativa en http://goo.gl/vggbp

Seguir la normativa de faltes d'ortografia que estableix la Universitat

És molt important ser puntuals a l’inici de les classes, participar de manera activa i ser propositiu en l’aplicació dels coneixements adquirits


Bibliografia i recursos

Manual de l’assignatura


 • LAMELO, CARLES Follow Friday. Método estratégico de comunicación 2.0 y márquetin digital. Barcelona: UOC, 2014


Bibliografia complementària


 • ANDERSON, CHRIS La economía Long Tail: de los mercados de masas al triunfo de lo minoritario. Argentina; España, [etc.]: Empresa Activa, 2009

 • ARRUDA, WILLIAM Digital You: Real Personal Branding in the Virtual Age Alexandria, VA: ATD Press, 2019

 • GUALLAR, JAVIER; LEIVA-AGUILERA, JAVIER El content curator: guía básica para el nuevo profesional de Internet Barcelona: UOC, 2013

 • GARCÍA GARRIDO, EMILIO Personal branding : guía para alcanzar el éxito profesional en Internet. Madrid: Anaya Multimedia, 2020.

 • LEVINE, RICK [et al.] El Manifiesto Cluetrain. Barcelona: Deusto, 2008

 • MACIA, FERNANDO 2018. Estrategias de Marketing Digital. Ed: Anaya Multimedia.

 • MOLARES CARDOSO, JULINDA El Branding self-cheking® : el método para gestionar tu imagen dentro del personal branding. Madrid: Editorial Fragua, 2020. 

 • PEÑARROYA FARELL, M. Guía para crear tu plan de acción online: 6 fáciles pasos para que tu organización, por fin, crezca online. Madrid: 3ISIC Editorial, 2020

 • PÉREZ ORTEGA, ANDRÉS Marca Personal para Dummies Barcelona: Ed. Para dummies, 2014

 • PETERS, TOM The Brand You 50 (Reinventing Work). New York: Alfred A. Knopf, 1999

 • SOMALO, IGNACIO Todo lo que hay que saber de Marketing online y Comunicación digital Madrid: Wolters Kluwer, 2011