Universitat Internacional de Catalunya

Assessorament en Dret Laboral

Assessorament en Dret Laboral
3
13394
1
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Reyes Alcón: ralcon@uic.es

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h. En tot cas, s’ha d’enviar un missatge electrònic prèviament per concertar l’hora.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


L’assignatura de Dret Laboral aporta a l’alumne un conjunt de continguts jurídics i competències que encaixen en els perfils professionals als quals s’orienta aquest màster.

Requisits previs

No escau.

Objectius

L’objectiu fonamental d’aquesta assignatura és que l’alumne adquireixi la capacitat necessària per aplicar la normativa juridicolaboral en els casos i els problemes que sorgeixen de les relacions laborals.

Competències

  • CA01 - Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.
  • CA04 - Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
  • CA08 - Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic.
  • CA10 - Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
  • CA14 - Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
  • CB06 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en un context professional.
  • CB07 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la tenir la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • CB08 - Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • CB10 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
  • CG01 - Adquirir les capacitats de treball personal i en equip, de comunicació i de lideratge necessàries per desenvolupar la professió d'advocat.

Resultats d'aprenentatge

L’alumne, a través de l’assignatura:

- Reconeix les principals matèries d’assessorament legal laboral.

- Aplica els principis bàsics de la consultoria en dret laboral, i identifica els principals casos exemplars sobre aquesta disciplina.

- Elabora amb solvència els principals documents jurídics (contractuals i d’un altre tipus, en tot cas extrajudicials) de l’àmbit de dret laboral.

- Redacta informes i dictàmens en interès de clients o de l’Administració pública en aspectes estrictament substantius de l’àmbit del dret laboral.

Continguts

• Dret de la feina: contractes i condicions laborals.

• Dret de la feina: Relacions i conflictes  de caràcter col.lectiu.

• Dret de la feina: modificació, suspensió i extinció de la relació laboral (aspectes extrajudicials).

• Dret de la feina: subcontractació, cessió de treballadors i transmissió d’empreses i unitats productives.

• Dret de la Seguretat Social.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl Màster Universitari en Advocacia basa la seva metodologia en el “mètode del cas”, que consisteix a estudiar els supòsits i les problemàtiques reals que es tracten als despatxos. Els alumnes preparen i analitzen els casos, identifiquen els problemes i, de manera individual o grupal, un cop a classe, juntament amb el professor, busquen solucions i fan una posada en comú de les alternatives possibles per solucionar-los.

Amb el mètode del cas pretenem ajudar l’alumne a adquirir les principals habilitats d’un bon professional de l’advocacia, com són el raonament lògic, la facilitat d’expressió oral i el domini del llenguatge, entre d’altres.

El mòdul Assessorament en Dret Laboral consta de 3 ECTS, dels quals 30 hores són docència i 40 hores són un mínim que s’exigirà de treball a l’alumne i del qual serà avaluat.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació es compon de dos paràmetres:

• Participació a classe: compta un 60% de la nota final.

• Prova escrita sobre un cas pràctic: compta un 40% de la nota final.

Bibliografia i recursos

L'alumne haurà d'utilitzar la legislació i la doctrina jurisprudencial aplicable a cada supòsit i que consta referenciada en cada un dels casos. La legislació més utilitzada és l'Estatut dels Treballadors i la Llei General de la Seguretat Social però, donada la dispersió normativa en aquesta matèria, cal tenir accés a altres fonts.

També és aconsellable la consulta d'algun manual sobre Dret del Treball i de la Seguretat Social.