Universitat Internacional de Catalunya

Estructura i Funció: Sistema Cardiovascular, Respiratorio i Renal

Estructura i Funció: Sistema Cardiovascular, Respiratorio i Renal
9
13492
3
Primer semestre
OB
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Contacteu amb la professora a través del correu electrònic: bmezquita@uic.es

Presentació

Aquesta assignatura ofereix una visió integrada de la morfologia i la funció dels sistemes cardiocirculatori, respiratori i renal. Conèixer la funció d’aquests sistemes és essencial per comprendre les malalties que afecten una gran part de la població. El nostre objectiu és que l’aprenentatge no se sustenti únicament en l’adquisició d’informació. En aquesta assignatura l’alumnat aprendrà a definir les variables determinants de les diferents funcions dels sistemes cardiocirculatori, respiratori i renal i a establir les relacions causa-efecte entre aquestes variables. D’aquesta manera ens proposem enfortir el raonament causal i el pensament científic de l’alumnat.

Requisits previs

Per a un seguiment òptim d’aquesta assignatura es recomana tenir superats els crèdits de les assignatures de Biologia i Bioquímica dels cursos previs.

Objectius

Entendre la funció del sistema cardiocirculatori en el manteniment de l’homeòstasi de l’organisme i les seves implicacions en la fisiopatologia.

- Conèixer l’anatomia del sistema cardiocirculatori.

- Conèixer els mecanismes intrínsecs, neurals i endocrins que regulen l’activitat cardíaca.

- Conèixer els mecanismes que regulen la pressió arterial.

- Conèixer els mecanismes que regulen l’angiogènesi i la vasculogènesi.

- Conèixer els mecanismes que regulen el volum minut en els diferents teixits de l’organisme.

Entendre la funció del sistema respiratori en el manteniment de l’homeòstasi de l’organisme i les seves implicacions en la fisiopatologia.

- Conèixer l’anatomia del sistema respiratori.

- Conèixer els principals mecanismes de control de la ventilació.

- Conèixer els principals mecanismes que regulen el transport de gasos i el pH del plasma.

Entendre la funció del sistema renal en el manteniment de l’homeòstasi de l’organisme i les seves implicacions en la fisiopatologia.

- Conèixer l’anatomia del sistema renal.

- Conèixer els principals mecanismes de regulació de la taxa de filtració glomerular.

- Conèixer els principals sistemes que regulen el balanç hidroelectrolític a través de la funció renal.

Competències

 • Reconèixer els aspectes que regeixen l'estat patològic i les seves implicacions a nivell clínic i diagnòstic. 
 • Identificar els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció de el cos humà a nivell molecular, cel·lular i tissular. 
 • Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació adequades a al moment.
 •  Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi. 
 • Saber utilitzar internet com a mitjà de comunicació i com a font d'informació. 
 • Raonar i avaluar les situacions i resultats des d'un punt de vista crític i constructiu. 
 • Ser capaç de treballar en equip. 
 • Saber comunicar i fer presentacions. 
 • Ser capaç de dur a terme un aprenentatge autònom. 
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

Resultats d'aprenentatge

En acabar el curs, l’alumnat ha adquirit una visió integrada, des del punt de vista estructural i funcional, dels sistemes cardiocirculatori, respiratori i renal. Sap definir amb precisió les variables determinants de les diferents funcions dels sistemes cardiocirculatori, respiratori i renal. Sap establir les relacions causa-efecte entre aquestes variables. Coneix les bases de les patologies humanes més prevalents en relació amb aquests sistemes.

Continguts

TEMA 1. MEDI INTERN I HOMEÒSTASI

1.1 Contribució dels sistemes cardiocirculatori, respiratori i renal al manteniment de l’homeòstasi

TEMA 2. SISTEMA CARDIOVASCULAR

2.1 El cor

2.1.2 Anatomia del cor. Localització. Pericardi. Estructura de la paret cardíaca (epicardi, miocardi i endocardi). Cavitats cardíaques (aurícules, ventricles). Vàlvules cardíaques (pulmonar, aòrtica, mitral i tricúspide). Circulació coronària. Histologia del miocardi

2.1.3 Fisiologia del cor. Introducció al sistema circulatori. Activitat elèctrica del cor. Automatisme cardíac. Nòdul sinusal. Potencials d’acció de les fibres ràpides. Electrocardiograma. Activitat mecànica del cor. Mecanisme de la contracció. Mecanisme de la relaxació. Relació entre la concentració de calci citosòlic i la intensitat de la contracció cardíaca. Relació entre el subministrament d’oxigen, la producció d’ATP i la intensitat de la contracció. Regulació de l’activitat cardíaca. Regulació de l’activitat elèctrica. Regulació de l’activitat mecànica. Volum minut cardíac. Llei de Frank-Starling. Precàrrega, postcàrrega i inotropisme. Regulació del volum minut cardíac. Hipertròfia cardíaca i apoptosi dels miocardiòcits. Cicle cardíac. Fases del cicle cardíac. Diàstole. Sístole. Variacions del volum ventricular durant el cicle cardíac. Variacions de la pressió ventricular durant el cicle cardíac. Variacions de la pressió arterial durant el cicle cardíac. Variacions de la pressió auricular durant el cicle cardíac. Sorolls cardíacs. Diagrama de pressió-volum del cor

2.1.4 Casos clínics relacionats

2.2 Sistema vascular

2.2.1 Anatomia. Estructura bàsica dels vasos sanguinis. Artèries, arterioles, capil·lars, venes. Anastomosi. Principals branques de l’aorta. Principals venes del sistema circulatori. Principals components de sistema limfàtic

2.2.2 Fisiologia del sistema vascular. Sistema de distribució. Funció del sistema de distribució. Ona de pressió aòrtica. Factors determinants de la pressió arterial. Mecanismes implicats en la contracció de la musculatura llisa dels vasos. Mecanismes implicats en la relaxació de la musculatura llisa dels vasos. Regulació de la pressió arterial. Sistema d’intercanvi. Funció del sistema d’intercanvi. Mecanismes d’intercanvi. Regulació de l’intercanvi mitjançant el control del flux de sang als teixits. Sistemes de retorn limfàtic i venós. Funcions dels sistemes de retorn. Funció del sistema limfàtic. Funció del sistema venós. Factors determinants del retorn venós. Angiogènesi, vasculogènesi i limfangiogènesi. Circulacions locals. Circulació coronària. Circulació cerebral. Circulació a la musculatura esquelètica. Circulació esplàncnica. Circulació cutània

2.2.3 Casos clínics relacionats

TEMA 3. SISTEMA RESPIRATORI

3.1 Anatomia i histologia del sistema respiratori. Nas i fosses nasals. Sins paranasals. Faringe. Laringe. Tràquea. Pulmons. Pleures. Bronquis. Alvèols. Músculs de la respiració

3.2 Fisiologia del sistema respiratori. Funció respiratòria. Ventilació. Espirometria. Propietats elàstiques del pulmó. Propietats elàstiques de la paret toràcica. Resistències de les vies respiratòries. Perfusió. Característiques de la circulació pulmonar. Relació ventilació-perfusió. Transport de gasos per la sang. Transport d’O2 als pulmons i cessió de CO2. Captació de CO2 en els teixits i cessió d’O2. Corbes de transport de CO2 i O2. Regulació del pH. Regulació de la funció respiratòria. Característiques generals de la regulació de la funció respiratòria. Regulació per la disminució de la PaO2. Regulació per l’increment de la PaCO2. Regulació per la disminució del pH del plasma i del líquid extracel·lular cerebral. Regulació de la respiració durant l’exercici. Regulació nerviosa de la respiració

3.3 Casos clínics relacionats

TEMA 4. SISTEMA RENAL

4.1 Anatomia i histologia del sistema renal. Estructura macroscòpica i microscòpica dels ronyons. Urèters. Bufeta de l’orina. Uretra

4.2 Fisiologia del sistema renal. Funcions que duen a terme els ronyons. Funció glomerular. Taxa de filtració glomerular. Factors determinants de la filtració glomerular. Regulació del flux sanguini renal. Mesura de la taxa de filtració glomerular. Funció tubular. Mecanismes de reabsorció tubular. Mecanismes de secreció tubular. Excreció i micció. Regulació renal del balanç hidroelectrolític

4.3 Casos clínics relacionats

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses magistrals: exposició d'un tema per part de professor. Participació dels estudiants resolent qüestions relacionades amb els temes vistos a les classes anteriors. Actualitzacions: els estudiants presenten a classe articles científics que representen actualitzacions dels temes tractats. Casos clínics o mètodes de el cas (MC): Plantejament d'una situació real o imaginària. Els alumnes treballen les preguntes formulades en grups reduïts o en interacció activa amb el professor i es discuteixen les respostes. El professor intervé activament i si cal aporta nous coneixements. Educació virtual (EV): Autoavaluacions i altres tipus de material en línia que l'alumne pot consultar des de qualsevol ordinador, a qualsevol hora i que contribuirà a l'autoaprenentatge de conceptes relacionats amb l'assignatura. Pràctiques: A l'aula de pràctiques i en el laboratori de dissecció revisió de conceptes estudiats en les classes teòriques.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1) Alumnes en primera convocatòria: Assistència, participació i actitud a classe: 5% .Sessions de casos: 10% .Presentacions d'actualitzacions 5% .Autoavaluacions: 10% .Examen parcial: 20% .Examen final: 50% 2) Alumnes en segona convocatòria: mateixos criteris que en la primera convocatòria. En segona convocatòria no s'atorgaran matrícules d'honor. 3) Alumnes repetidors: les notes d' "Assistència, participació i actitud", "Actualitzacions", "Autoavaluacions" i "Sessions de casos", es mantindran. No obstant això, en cas de sol·licitar-ho a principi de curs, aquests aspectes es poden repetir i tornar a avaluar.

Punts generals a tenir en compte sobre el sistema d'avaluació: 1) A l'examen final s'haurà d'obtenir un 5 de nota mínima per poder fer mitjana amb les notes d'avaluació continuada ( "Assistència, participació i actitud", "Actualitzacions", "Autoavaluacions", "Sessions de casos" i "Examen parcial "). 2) Els exàmens inclouran preguntes de diferents tipus: tipus test, de redacció, il·lustracions anatòmiques, relacions causa-efecte ... 3) Un 10% de les preguntes dels exàmens poden ser sobre conceptes que no s'hagin explicat directament a l'aula però que estiguin presents a la bibliografia recomanada així com en articles discutits, premsa o material virtual recomanat. 4) Per participació a classe s'entén l'aportació d'idees interessants o el plantejament de qüestions pertinents que ajudin a millorar la qualitat de la sessió, ja sigui lliçó magistral o mètodes de el cas. 5) Assistència a classe: Es recomana l'assistència regular a les classes de teoria i mètodes del cas. L'assistència a les classes forma part de l'avaluació continuada. L'expulsió d'un alumne de la classe magistral o de les sessions de casos, repercutirà negativament en la seva avaluació continuada. L'assistència a les pràctiques és obligatòria i els alumnes han d'assistir en els grups assignats. L'expulsió d'un alumne de l'aula de laboratori significarà la suspensió automàtica de l'assignatura. 6) L'ús indegut d'aparells electrònics com mòbils, tablets o ordinadors portàtils pot comportar l'expulsió de classe. Com a ús indegut s'entén l'enregistrament i difusió tant dels alumnes com dels professors durant les diferents lliçons, així com l'ús d'aquests aparells amb finalitats lúdiques i no educatius.

Bibliografia i recursos

Mezquita. Fisiología Médica, 2ª ed. Panamericana (2018).

Stephanie McCann and Eric Wise. Anatomy Coloring Book, 5th ed. Kaplan (2014)

Tortora and Derrickson. Principios de anatomía y fisiología.15 ed. Ed. Panamericana (2018).

Vander’s Renal Physiology. 9th ed. McGraw-Hill Education (2018).

West's Respiratory Physiology: The Essentials.10th ed. Ed. Wolters Kluwer (2016).

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 09/01/2023 A14 18:00h