Universitat Internacional de Catalunya

Legal English

Legal English
2
13532
1
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


Reyes Alcón: ralcon@uic.es

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h. En tot cas, s’ha d’enviar un missatge electrònic prèviament per concertar l’hora.

Presentació

L’assignatura Legal English pretén que l’alumne sigui capaç de desenvolupar la seva professió de manera diligent en anglès i en el context anglocultural.

Aquesta assignatura té per objectiu proporcionar a l’alumne les eines necessàries perquè:

• Tingui un domini de la llengua anglesa en l’ús específic de totes les activitats professionals que es desenvolupen en l’àrea del dret.

• Tingui una bona comprensió lectora dels documents legals en anglès.

• Domini amb fluïdesa l’oratòria en anglès pròpia dels judicis o les negociacions.

• Domini la terminologia dels contractes, les cartes, els requeriments legals o altres textos propis de l’advocacia.

Requisits previs

No escau.

Competències

  • CA11 - Saber desenvolupar destreses que permetin a l'advocat millorar l'eficiència de la seva feina i potenciar el funcionament global de l'equip o institució en què les desenvolupa mitjançant l'accés a fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades.
  • CB06 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en un context professional.
  • CB07 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la tenir la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • CB09 - Saber comunicar les conclusions i els coneixements i raons últim que els sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • CG01 - Adquirir les capacitats de treball personal i en equip, de comunicació i de lideratge necessàries per desenvolupar la professió d'advocat.

Resultats d'aprenentatge

L’alumne, a través de l’assignatura:

Aplica amb soltesa coneixements, habilitats i competències jurídics i metajurídics, de caràcter estrictament instrumental o auxiliar.

Continguts

- Tècniques de comunicació escrita eficient en l’advocacia i les professions jurídiques.

- Legal English.

1. Common Law vs. Civil Law.

2. Vocabulari, lectura i discussió de textos legals, contractes i informes de casos.

3. Terminologia de litigis i procediments judicials.

4. Anglès específic per a cartes d’assessorament legal, missatges electrònics i requeriments judicials.

5. Comprensió precisa de lectura de casos i projectes legals.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEn aquesta assignatura es treballen les habilitats d’escriure, llegir, parlar i comprendre amb activitats basades en el role play, vídeos i l’aprenentatge basat en tasques.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEls candidats són avaluats de la següent manera:

Part 1. El 60% de la qualificació final és avaluació contínua.
Part 2. El 40% de la nota final és un examen.

La Part 1 consisteix en una sèrie de tasques com ara presentacions orals, lectures d'estudis de casos i anàlisi de conceptes legals.

La Part 2 consisteix en un examen en línia amb qualificacions atorgades de la següent manera:

Examen oral: 20%
Reading: 5%
Writing: 10%
Listening: 5%
Total: 40%

L'examen oral consisteix en una breu visqui sobre un dels nou temes de dret impartits. Els candidats han de tenir el nivell mínim d'anglès B2 d'el Marc Comú Europeu.

Bibliografia i recursos

1. Textbooks

Street Law; A Course in Practical Law. McGraw Hill, 2016

The Lawyers English Language Coursebook, Catherine Mason, 2017

Professional English in Use – Law, Caroline Brown.

2. Websites

Legal Dictionary

 https://dictionary.law.com/

European Union website

https://europa.eu/european-union/index_en

3. Cases:

Geffener vs Cocacola:

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/18-3548/18-3548-2019-06-27.html

Elonis vs United States

https://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/13-983_7l48.pdf

4. Videos

Common law and Civil Law

https://www.youtube.com/watch?v=HSnu6FrB0xc&t=113s