Universitat Internacional de Catalunya

Tècniques de Comunicació

Tècniques de Comunicació
3
13533
1
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Reyes Alcón: ralcon@uic.es

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h. En tot cas, s’ha d’enviar un missatge electrònic prèviament per concertar l’hora.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


L’assignatura es compon de dues parts diferenciades.

D’una banda, de sessions relatives d’expressió escrita per a juristes i, de l’altra, de sessions dedicades a tècniques de negociació.

L’assignatura es complementa amb dues sessions de màrqueting jurídic.

Requisits previs

No escauen.

Objectius

Expressió escrita per a juristes.

Es pretén ensenyar a escriure d’una manera eficaç. El curs està orientat a desenvolupar la capacitat de persuasió i a millorar la qualitat de la comunicació amb els jutjats, els clients i altres advocats. A les sessions s’explicaran tècniques per redactar amb un llenguatge senzill, clar i correcte. Redacció de textos propis d’un advocat.

Tècniques de negociació.

A partir de l’anàlisi d’un cas pràctic, s’estudiarà com aplicar les diferents tècniques de negociació, quines són les activitats prèvies a una negociació, com s’ha d’arribar preparat a una negociació, com s’han de debatre els arguments de l’altra part, com s’han de determinar les barreres que podrien impedir o dificultar la possibilitat d’arribar a un acord, com s’ha de tancar una negociació amb èxit i quin és el paper fonamental que tenen les soft skills al nostre entorn.

Competències

  • CA11 - Saber desenvolupar destreses que permetin a l'advocat millorar l'eficiència de la seva feina i potenciar el funcionament global de l'equip o institució en què les desenvolupa mitjançant l'accés a fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades.
  • CA12 - Conèixer, saber organitzar i planificar els recursos individuals i col·lectius disponibles per a l'exercici en les seves diferents modalitats organitzatives de la professió d'advocat.
  • CB06 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en un context professional.
  • CB07 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la tenir la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • CB09 - Saber comunicar les conclusions i els coneixements i raons últim que els sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • CB10 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
  • CG01 - Adquirir les capacitats de treball personal i en equip, de comunicació i de lideratge necessàries per desenvolupar la professió d'advocat.

Resultats d'aprenentatge

L’alumne, a través de l’assignatura:

- Aplica amb soltesa coneixements, habilitats i competències, jurídics i metajurídics, de caràcter estrictament instrumental o auxiliar.

Continguts

• Tècniques de comunicació escrita eficient en advocacia i professions jurídiques.

• Argumentació jurídica i sintaxi del discurs.

• Tècniques de negociació i psicologia aplicada a la resolució de conflictes jurídics.

• Psicologia jurídica aplicada a l’entorn professional de l’advocat.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEs combinarà l’exposició de continguts teòrics i la correcció i redacció d’exercicis de textos propis de l’exercici de l’advocacia.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 

A causa de l'estat d'alarma i al confinament domiciliari obligatori (pandèmia covid-19) s'aplicaran les següents mesures i procediments d'avaluació:

1.- El que es prescriu a continuació no altera el contingut essencial de les normes i procediments d'avaluació d'aquesta assignatura, continguts en la versió original d'aquest mateix apartat de la Guia docent, en la seva versió original

2.- L'examen final de l'assignatura continua suposant un 40% de la nota final.

3.- Els canvis es deben, fonamentalment, a la manera de realitzar l'examen final, en un escenari de confinament domiciliari general i obligatori.

4.- Les presents normes responen a la necessitat de continuar buscant l'excel·lència acadèmica, però adaptant el sistema d'avaluació a les circumstàncies docents actuals, en les quals s'està impartint les classes en la seva modalitat online i no presencial.

5.- Es continuaran realitzant, com a examen final, tres proves, corresponent als tres blocs, en la data prevista en la Guia d'Estudis del MUA 19-20: dos tipus "preguntes obertes", i, una altra, tipus "test".

6.- La nota de les proves farà una mitjana de i això serà el que l'alumne obtingui com a qualificació de l'examen final (40% de la nota definitiva de l'assignatura).

7.- En el dia i hora prefixats per a l'examen final d'aquesta assignatura, els alumnes realitzaran la prova a través de l'eina que dispensi UICbarcelona (segons e-mail de Rectorat de 17 d'abril de 2020). Els estudiants rebran informació detallada sobre aquest tema.

8.- L'examen tindrà una durada d'una hora.

9.- Quant a possibles incidències, es plantegen com a possibles les següents, al costat de la manera en què es podrien resoldre:

(i) En cas de trobar-se l'alumne indisposat, per motius de salut, es requerirà un justificant mèdic.

(ii) Si té qualsevol incidència amb l'accés a la plataforma oficial d'examen i/o a la plataforma de videoconferència haurà d'efectuar immediatament tantes captures de pantalla com resulti necessari i enviar-les-hi a Reyes, a Anna Marín i a Carlos de Miranda (els serveis tècnics de UIC habilitaran mecanismes per a aquestes incidències). Així mateix, la prova o examen de recuperació del primer fallit serà oral i per mitjà de videoconferència.

(iii) Els alumnes que, des d'ara, coneguin els seus problemes de connexió a internet, han d'informar-ho, com més aviat millor, incloent, des d'ara, la indicació que, en tal cas, se'ls examinarà de manera individual, oral i mitjançant plataformes de comunicació audiovisual disponibles en telèfons mòbils (facetime, etc.).

10.- Si es detecta a algun alumne que, de manera individual o col·lectiva, duu a terme qualsevol procés sospitós de frau durant els exàmens –qualsevol procediment dels no especificats a l'hora d'efectuar la prova-, serà suspès en totes dues proves de l'examen final, amb independència que s'hagi detectat el frau en només una d'elles.

Bibliografia i recursos

Per a l'estudi de tècniques de negociació, s'aconsella la lectura de la següent bibliografia:

ü AAVV, "Negotiation", publicat per la Harvard Business School (EUA) 2003, disponible a la biblioteca de la Universitat.

ü AAVV, "The Essentials of Negotiation", Harvard Business School Press (EUA), 2005.

ü POWELL, Marc, "International Negotiations", Cambridge Business Skills, UK, 2012.

 

Per Expressió escrita per a juristes, es recomana la lectura d'aquests llibres:

Despatx Garrigues (2014): Llibre d'estil Garrigues, Thomson Reuters Aranzadi: Cizur Menor, 2a edició.

Muñoz Machado, Santiago (dir.) (2017): Llibre d'estil de la justícia, Espasa Llibres: Barcelona

Jiménez-Yáñez, Ricardo-Maria (2016): Escriure bé és de justícia, Thomson Reuters Aranzadi: Cizur Menor.

Blog de l'advocat Pau Franquet, Litigi d'autor.

<Http://www.litigiodeautor.com/>