Universitat Internacional de Catalunya

Tècniques i Metodolgies de Laboratori

Tècniques i Metodolgies de Laboratori
3
13577
2
Segon semestre
OB
FORMACIÓ AVANÇADA
MATERIALS II
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Enviar un email per a concertar una cita, únicament els dimecres de 14 a 16 h:

Jennifer Olmos: jolmos@uic.es

No s'acceptaran visites sense cita prèvia

Presentació

L'assignatura de Tècniques i Metodologies Bàsiques de Laboratori es centra en un primer contacte de l'alumne amb les tècniques més rellevants usades en un laboratori. Seguint les pautes regides per les Bones Pràctiques de Laboratori i tenint nocions sobre la seguretat i precaució dins d'un laboratori, l'alumne ha de saber treballar amb total normalitat i ser capaç de prendre això com una rutina dins de qualsevol laboratori. Aquesta assignatura establirà les bases per a futures pràctiques de laboratori d'altres assignatures dins del grau de Bioenginyeria.

Requisits previs

No s'estableixen requisits previs, encara que es recomana tenir coneixements físics i químics de la matèria.

Objectius

 • Conèixer quals són les operacions més comunes en el laboratori i poder aplicar-les conseqüentment sabent les seves possibilitats
 • L'adquisició per part de l'alumne dels bons hàbits de treball en un laboratori perquè puguin desenvolupar correctament les assignatures pràctiques de cursos posteriors. 
 • Conèixer dels diferents equips i materials utilitzats en un laboratori i les seves corresponents aplicacions.

Competències

 • CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
 • CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi
 • CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CE6 - Integrar els fonaments de ciència, tecnologia de materials, tenint en compte la relació entre la microestructura, la síntesi o processat i les propietats dels materials.
 • CG3 - Tenir capacitat per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories i ser versàtil per a l'adaptació a noves situacions.
 • CG5 - Realitzar càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de labors i altres treballs anàlegs.
 • CT4 - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Resultats d'aprenentatge

 • Conèixer les instal·lacions existents en un laboratori
 • Diferenciar i reconèixer els diferents tipus de materials que existeixen en el laboratori 
 • Emprar equips bàsics d'un laboratori químic per al mesurament de magnituds volum, massa, densitat, etc. 
 • Adquirir els coneixements bàsics per a una expressió i interpretació correcta dels resultats experimentals
 • Ser capaç realitzar càlculs i formulacions per als experiments a realitzar durant les sessions de laboratori
 • Ser capaç de representar gràficament i d'interpretar els resultats utilitzant programes de software, així com de ser capaç d'interpretar i raonar aquests resultats
 • Conèixer i posar en pràctica la manera i la dinàmica de treball en equip
 • Ser capaç de moure’s en un laboratori científic

Continguts

PART I. SEGURETAT I BONES PRÀCTIQUES DE LABORATORI (BPL)

Tema 1. Bones pràctiques de laboratori.

Tema 2. Riscs en la manipulació de substàncies.

Tema 3. Gestió de residus

Tema 4. Tècniques de neteja, desinfecció i esterilització

Tema 5. PNT i llibreta de laboratori

PART II. TÉCNIQUES I METODOLOGIES BÀSIQUES DE LABORATORI

Tema 6. Material i equip de laboratori

Tema 7. Pesat

Tema 8. Mesures de volums líquids

Tema 9. Identificació de substàncies mitjançant anàlisi física-químiques

Tema 10. Barrejat

Tema 11. Separacions mecàniques de substàncies

Tema 12. Separacions difusionals de substàncies

Tema 13. Cristal·lització i recristal·lizació

Tema 14. RT-PCR i PCr

Tema 15. Dilucions seriades

Tema 16. Espectrofotometria i rectes patró

Tema 17. Microscopis i lupes

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura està dividida per temes que poden incloure una o diverses sessions en relació amb les diferents metodologies emprades en un laboratori. Cada sessió constarà d'una explicació teòrica prèvia, una part experimental, anàlisi dels resultats i una discussió en grup.

 

Durant les sessions, es treballa en una llibreta de laboratori on els alumnes anotaran tot tipus de càlculs, dades i notes necessàries durant la sessió pràctica. Al final de cada sessió, la llibreta haurà de ser supervisada i segellada pel professor.

 

Eventualment, el professor podria utilitzar la plataforma Moodle que podria incloure diversos recursos, com poden ser formularis, exercicis, material multimèdia… que l'alumne haurà de realitzar per a completar l'assignatura.

 

Les classes s'imparteixen en castellà. El material didàctic es presentarà en anglès principalment, amb alguna excepció (gràfics, taules ...)

 

La relació de crèdits ECTS i la càrrega de treball en hores d'aprenentatge en funció de les diferents metodologies que s'utilitzaran. Cada crèdit teòric ECTS té 10 hores en què el docent té presència a l'aula. La resta de les hores fins a 25, corresponen a la càrrega d'aprenentatge dirigit i autònom de l'estudiant. Aquesta última càrrega docent es podrà realitzar mitjançant activitats autònomes, treballs grupals que seran presentats i defensats a classe o estudi individual necessari per assolir els objectius d'aprenentatge de les diferents matèries.

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaExamen 1a convocatòria:

 1. Asistencia/Puntualitat (10%)
 2. Llibreta de laboratori (25%)
 3. Problemes (25%)
 4. Examen final (40%)

 

S’haurà d’obtenir una nota mínima de 5.0 a l’examen final de l’assignatura per poder fer mitja amb la resta de notes. La no realització de les tasques entregables implicarà el suspens de l'assignatura.  A més, no s’acceptaran els treballs entregats fora de temps, així com tampoc el seu lliurament a través de correu electrònic, únicament s’acceptaran a través de la plataforma Moodle.

La nota final per passar l’assignatura serà de 5.0

S'aplicarà el mateix criteri per a la 2a convocatòria, però sense opció a matrícula d'honor

L’assistència a pràctiques de laboratori és obligatòria i serà verificada a l’inici de la sessió, i aquesta haurà de ser de més d’un 90% per poder passar l’assignatura. L’arribada 10 minuts tard comptarà serà penalitzada. Les faltes d’assistència hauran de ser degudament justificades a secretaria (dllorens@uic.es

En el cas d’absència, la llibreta de laboratori s’haurà de lliurar igualment i no es descomptarà del càlcul final.

 

Consideracions importants

 1. Plagi, copiar o qualsevol altra acció que es pugui considerar trampa suposarà un zero en aquest apartat d'avaluació. Realitzar-ho en els exàmens suposarà el suspens immediat de l'assignatura
 2. Als exàmens de segona convocatòria, la màxima nota que els alumnes podran obtenir és “Excel·lent” (no hi haurà matrícula d’honor)
 3. No s'accepten canvis en el calendari, dates d'exàmens o en el sistema d'avaluació.
 4. Els estudiants d'intercanvi (Erasmus i d'altres) o repetidors estan sotmesos a les mateixes condicions que la resta de l'alumnat

Bibliografia i recursos

Per definir

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 25/05/2023 P2A03 10:00h