Universitat Internacional de Catalunya

Teràpia Manual Aplicada a la Pelvis, Columna i Regió Orofacial

Teràpia Manual Aplicada a la Pelvis, Columna i Regió Orofacial
9
13884
1
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà,

Professorat

Presentació

Aquesta assignatura recull contingut teòric pràctic relatiu al desenvolupament i aplicació de les tècniques de teràpia manual per a la pelvis, columna i la regió orofacial. L'alumne aprendrà i perfeccionarà habilitats i destreses per avaluar i tractar disfuncions articulars, neurals i musculars localitzades a la pelvis, columna i la regió orofacial. L'assignatura inclou metodologies de valoració i tractament tant manual com a instrumental.

Requisits previs

No es determinen requisits previs.

Objectius

 1. Demostrar habilitats palpatòries en la identificació de les diferents estructures de la columna.
 2. Dur a terme una inspecció de la columna, tant de manera estàtica com de forma dinàmica, i interpreta les troballes.
 3. Realitzar i interpretar els tests clínics necessaris per valorar la funció específica de les articulacions fisiològiques i anatòmiques de la columna {moviments rotatoris actius i passius, moviments translatoris del joc articular, moviments resistits, moviments passius del teixit tou [moviment fisiològic i accessori ( joc muscular i joc compartimental)]. 
 4. Executar tècniques de tractament segons lobjectiu terapèutic de modulació del dolor o millora de la funció. 
 5. Conéixer la presentació clínica de les síndromes i categories clíniques més típiques de la columna.

Competències

Competències bàsiques i generals: 

 • CB7: Desenvolupar les capacitats per aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea destudi. 
 • CB8: Tenir les capacitats d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
 • CB9: Tenir les capacitats per comunicar les seves conclusions així com els coneixements i les raons últimes que les sustenten, dirigit a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. CB10: Tenir la capacitat de desenvolupar habilitats daprenentatge que els permetin continuar estudiant duna manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom. 
 • CB10: Tenir la capacitat de desenvolupar habilitats daprenentatge que els permetin continuar estudiant duna manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.
 • CG2: Saber gestionar de manera efectiva situacions professionals i clíniques que requereixin la integració del coneixement de les ciències biomèdiques, clíniques i conductuals a l'àrea d'especialització de la Fisioteràpia Manual Ortopèdica. 
 • CG3: Saber realitzar uns procediments d'avaluació i tractament específics de les disfuncions artro-neuromusculars, establint un diagnòstic de Fisioteràpia Manual Ortopèdica en base a les troballes trobades. 

Competències transversals: 

 • CT1: Ser capaç de comunicar-se eficaçment per poder realitzar una anamnesi, una avaluació i un tractament de les disfuncions artro-neuromusculars, en les relacions interpersonals perquè derivin a potenciar l'estat de salut del pacient/usuari i la col·laboració de l'equip multidisciplinar. 

Competències específiques: 

 • CE1: Determinar i aplicar el tractament més adequat, tenint en compte les indicacions, contraindicacions, precaucions i efectes de la Fisioteràpia Manual Ortopèdica en el marc de la gestió i/o maneig dels mecanismes de dolor i disfuncions del sistema artro-neuromuscular. 
 • CE4: Tenir la capacitat d'executar de forma específica, els principis de la mobilització, manipulació, aprenentatge motor, fisiologia de l'exercici, estratègies ergonòmiques, entre altres modalitats terapèutiques, per al tractament del dolor i la funció del sistema artroneuromuscular de forma específica , com a elements multimodals de l'abordatge terapèutic de Fisioteràpia Manual Ortopèdica.

Resultats d'aprenentatge

L'estudiant: 

 • Demostra un ampli coneixement dels tipus de dolor i mecanismes neurofisiològics implicats en la nocicepció així com els processos de sensibilització perifèrica i central. Atorga la importància que correspon a la mecanosensibilitat de la disfunció del pacient. 
 • Demostra coneixement avançat i especialitzat de l'anatomia, fisiologia i biomecànica específiques dels sistemes musculoesquelètic, neurològic, vascular i limfàtic de les regions sacroilíaca, lumbar, toràcica, cervical i temporomandibular. 
 • Demostra habilitats palpatòries en la identificació de les diferents estructures de les regions sacroilíaca, lumbar, toràcica, cervical i temporomandibular. 
 • Duu a terme una inspecció de les regions sacroilíaca, lumbar, toràcica, cervical i temporomandibular, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, i interpreta les troballes. 
 • Demostra habilitats i destreses en la realització i interpretació dels tests de seguretat de la regió cervical. 
 • Demostra coneixement avançat i habilitats i destreses en la realització i interpretació dels tests clínics necessaris per valorar la funció específica de les articulacions fisiològiques i anatòmiques de les regions sacroilíaca, lumbar, toràcica, cervical i temporomandibular {moviments rotatoris actius i passius, moviments translatoris joc articular, moviments resistits, moviments passius del teixit tou [moviment fisiològic i accessori (joc muscular i joc compartamental)]}. 
 • Demostra coneixement avançat i habilitats i destreses en lexecució de les tècniques de tractament segons lobjectiu terapèutic de modulació del dolor o millora de la funció. 
 • Demostra consciència crítica de la necessitat i la importància de l'especificitat en l'execució de l'avaluació i el tractament de les disfuncions osteoartroneuromiofascials de les regions sacroilíaca, lumbar, toràcica, cervical i temporomandibular. 
 • Demostra coneixement avançat de la presentació clínica de les síndromes i categories clíniques més típiques de les regions sacroilíaca, lumbar, toràcica, cervical i temporomandibular, així com habilitats i destreses específiques en l'avaluació i el tractament d'aquestes.

Continguts

 1. Neurofisiologia del dolor: 
  1. Mecanismes de la nocicepció 
  2. Tipus de dolor 
  3. Sensibilització perifèrica, central i dolor crònic 
 2. Anatomia funcional i biomecànica de les regions sacroilíaca, lumbar, toràcica, cervical i temporomandibular. 
 3. Palpació estructural i funcional de les regions sacroilíaca, lumbar, toràcica, cervical i temporomandibular. 
 4. Inspecció estàtica i dinàmica de la columna vertebral. 
 5. Test de seguretat de la regió cervical. 
 6. Avaluació funcional de la columna vertebral. 
 7. Tècniques de tractament per a la de la columna vertebral. segons objectiu terapèutic: 
  1. Alleugeriment dels símptomes: tècniques de modulació del dolor, neurodinàmica clínica, embenat funcional. 
  2. Augment de la mobilitat articular: mobilització articular lenta de tracció i lliscament i manipulació articular. 
  3. Augment de la mobilitat muscular: punció seca, fibròlisi diacutània, massatge funcional i estirament muscular. 
  4. Limitació de la mobilitat: estabilització passiva i mobilització de regions adjacents. 
 8. Avaluació i tractament de les presentacions clíniques (subgrups clínics) més freqüents de la columna vertebral: 
  1. Regió sacroilíaca: 
   1. Errors posicionals (nuttació i contranutació) 
   2. Inestabilitat sacroilíaca 
  2. Regió lumbar: 
   1. Radiculopatia lumbar 
   2. Inestabilitat clínica lumbar 
   3. Síndrome facetari lumbar 
   4. Estenosi lumbar 
   5. Dolor crònic 
  3. Regió toràcica 
   1. Hipomobilitat toràcica 
   2. Disfuncions costals 
   3. Síndrome de T4 
   4. Disfuncions sistema nerviós autònom 
  4. Regió cervical i tremporomandibular: 
   1. Cefalea cervicogènica 
   2. Mareig cervicogènic 
   3. Radiculopatia cervical 
   4. Inestabilitat clínica cervical 
   5. Disfuncions vestibulars 
   6. Síndrome facetari cervical 
   7. Disfuncions orofacials i de l'ATM 
  5. Dolor crònic

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula • CT (Classes teòriques): El professor és el que exposa de manera sistemàtica i ordenada la informació corresponent a les diferents matèries i l'alumne hi té un paper principalment de receptor. L'escenari on el professor transmet el coneixement és l'aula i ho fa tot el grup d'alumnes. El format de classe teòrica permet la introducció d‟activitats en grup dins l‟aula i el desenvolupament d‟estratègies que fomenten la participació activa dels alumnes. 
 • CP (Classes pràctiques): Comprèn qualsevol tipus de pràctica d'aula i/o laboratori (pràctiques entre alumnes, estudi de casos, problemes, activitats a l'aula d'informàtica, cerca d'informació…) 
 • T (Tutories): Relació personalitzada d'ajuda, on el professor-tutor atén, facilita i orienta un o diversos estudiants en el procés d'ensenyament –aprenentatge. 
 • AAP (Activitats d'Autoaprenentatge): Aquestes activitats estan pensades perquè l'alumne resolgui problemes per si sol amb l'ajuda del material que se li facilita i la informació de les activitats presencials i/o disponibles a l'entorn virtual on es desenvolupen les matèries on-line. 
 • EI (Estudi independent de l'alumne): Es tracta d'un procés dirigit a la formació d'un alumne autònom capaç d'aprendre a aprendre; consisteix a desenvolupar habilitats per a l'estudi, establir metes i objectius educatius basats en el reconeixement de les debilitats i fortaleses de l'individu, que respondran a les necessitats i expectatives de cadascú. Implica la possibilitat que cada alumne prengui les seves pròpies decisions en relació amb l'organització del temps i el ritme d'aprenentatge, per això requereix un alt grau de responsabilitat per aprofitar al màxim els recursos. Inclou estudi de continguts relacionats amb les “classes teòriques” i “pràctiques”. (Estudiar exàmens, realització de treballs teòrics individuals i en grup, treball a biblioteca, lectures complementàries, etc.). 
 • LM (Mètode expositiu / Lliçó Magistral): Transmissió de coneixements i activació de processos cognitius a l'alumne.
 • AC (Aprenentatge cooperatiu): Desenvolupament d'aprenentatges actius i significatius de manera cooperativa. 
 • AI (Aprenentatge invertit): Sistema basat en les noves tecnologies com a eines bàsiques de coneixement fora de l'aula, perquè en arribar a classe els alumnes posin en conjunt les seves idees i impressions donant l'oportunitat als docents de personalitzar la seva instrucció segons les necessitats de cadascun. 
 • ABP (Aprenentatge basat en problemes): Desenvolupament daprenentatges actius a través de la resolució de problemes. 
 • SRP (Simulació/ Role playing): Translació a l'aula de situacions pròpies de la realitat que serviran a l'alumne per aplicar-les a la seva vida futura. 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula • Avaluació teòrica: 10% 
 • Avaluació pràctica: 25% 
 • Avaluació oral: 5% 
 • Registre narratiu: 20% 
 • Autoavaluació: 20% 
 • Coavaluació: 20% 

S'usarà el sistema de qualificacions segons la legislació vigent. Actualment, segons el RD 1125/2003 del 5 de setembre. 

 • 0-4,9 Suspens. 
 • 5,0-6,9 Aprovat. 
 • 7,0-8,9 Notable. 
 • 9,0-10 Excel·lent. 

La menció de Matrícula d'Honor es pot atorgar als alumnes que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 9,0. El seu nombre no podrà ser superior al 5% dels alumnes matriculats en una matèria en el curs acadèmic corresponent, llevat que el nombre d'alumnes matriculats sigui inferior a 20, cas en què es podrà concedir una sola Matrícula d'Honor.

Bibliografia i recursos

 • Manual Mobilization of the Joints, Volume III: Traction-Manipulation of the Extremities and Spine: Amazon.es: Kaltenborn, Freddie.
 • Manual Mobilization of the Joints. Volume II : joint examination and basic treatment : Spine
 • Anatomy | THIEME Atlas of Anatomy, Three Volume Set, Third Edition. Third Edition. https://www.thieme.com/books-main/anatomy/product/5701-thieme-atlas-of-anatomy-three-volume-set-third-edition. Published December 2020. Accessed July 4, 2021.
 • Shacklock MO, Neurodynamic Solutions. Biomechanics of the nervous system : Breig revisited. 2007;218.
 • Hing W, Hall T, Rivett D, Vicenzino B, Mulligan B. The Mulligan Concept of Manual Therapy: Textbook of Techniques, 1e : Hing PhD MSc(Hons) ADP(OMT) DipMT Dip Phys FNZCP, Wayne, Hall PT PHD MSc FACP, Toby, Mulligan FNZSP (Hon.) Dip MT, Brian.
 • Maitland GD (Geoffrey D, Hengeveld E, Banks K, Newton M. Maitland manipulación vertebral : tratamiento de los trastornos neuromusculoesqueléticos. 2015
 • Netter. Exploración clínica en ortopedia: Un enfoque basado en la evidencia eBook: Cleland, Joshua, Koppenhaver, Shane, Cleland, Joshua, Koppenhaver, Shane, Su, Jonathan, DRK EDICION, SL.Simons DG, Travell JG, Simons LS. Dolor y disfuncion miofascial V.1: El manual de los puntos gatillo, mitad ... - David G. Simons, Janet G. Travell.
 • Travell JG, Simons DG. Dolor y disfunción miofascial. El manual de los puntos gatillo. Volumen 2: extremidades inferiores. Medica Panam. 2004;752. 
 • Lima POP, Melo WPX, Bezerra MA, Almeida GPL, Nunes ACL, Oliveira RR. Intraexaminer and Interexaminer Reproducibility of the Downing Test for Sacroiliac Joint Evaluation of Symptomatic and Asymptomatic Individuals. J Chiropr Med. 2019 Sep 1;18(3):163–70. 
 • Arab AM, Abdollahi I, Joghataei MT, Golafshani Z, Kazemnejad A. Inter- and intra-examiner reliability of single and composites of selected motion palpation and pain provocation tests for sacroiliac joint. Man Ther. 2009 Apr;14(2):213–21. 
 • Nejati P, Sartaj E, Imani F, Moeineddin R, Nejati L, Safavi M. Accuracy of the Diagnostic Tests of Sacroiliac Joint Dysfunction. J Chiropr Med. 2020 Mar 1;19(1):28–37. 
 • Shimpi A, Hatekar R, Shyam A, Sancheti P. Reliability and validity of a new clinical test for assessment of the sacroiliac joint dysfunction. Hong Kong Physiother J. 2018 Jun 1;38(1):13–22. 
 • Himstead AS, Brown NJ, Shahrestani S, Tran K, Davies JL, Oh M. Trends in Diagnosis and Treatment of Sacroiliac Joint Pathology Over the Past 10 Years: Review of Scientific Evidence for New Devices for Sacroiliac Joint Fusion. Cureus. 2021 Jun 3; 
 • Cibulka MT, Morr B, Wedel J, Bohr Z, Jones G, Herman C, et al. Changes in pelvic tilt during three different reciprocal stance positions in patients with sacroiliac joint regional pain. Int J Sports Phys Ther [Internet]. 2019 Dec [cited 2021 Jul 19];14(6):967–77. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31803529
 • Telli H, Telli S, Topal M. The validity and reliability of provocation tests in the diagnosis of sacroiliac joint dysfunction. Pain Physician. 2018 Jul 1;21(4):E367–76. 
 • Laslett M, Aprill CN, McDonald B. Provocation Sacroiliac Joint Tests Have Validity in the Diagnosis of Sacroiliac Joint Pain. Arch Phys Med Rehabil. 2006 Jun;87(6):874. 
 • Reeves N, Cholewicki J, Van-Dieën J, Kawchuk G, Hodges P. Are Stability and Instability Relevant Concepts for Back Pain? J Orthop Sports Phys Ther [Internet]. 2019 Jun 1;49(6):415–24. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31021689/
 • Macedo L, Hodges P, Bostick G, Hancock M, Laberge M, Hanna S, et al. Which Exercise for Low Back Pain? (WELBack) trial predicting response to exercise treatments for patients with low back pain: a validation randomised controlled trial protocol. BMJ Open [Internet]. 2021 Jan 20;11(1). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33472786/
 • Ranger T, Cicuttini F, Jensen T, Peiris W, Hussain S, Fairley J, et al. Are the size and composition of the paraspinal muscles associated with low back pain? A systematic review. Spine J [Internet]. 2017 Nov 1;17(11):1729–48. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28756299/
 • Tong M, Mousavi S, Kiers H, Ferreira P, Refshauge K, Van-Dieën J. Is There a Relationship Between Lumbar Proprioception and Low Back Pain? A Systematic Review With Meta-Analysis. Arch Phys Med Rehabil [Internet]. 2017 Jan 1;98(1):120-136.e2. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27317866/
 • Ferrari S, Manni T, Bonetti F, Villafañe J, Vanti C. A literature review of clinical tests for lumbar instability in low back pain: validity and applicability in clinical practice. Chiropr Man Therap [Internet]. 2015 Apr 8;23(1). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25866618/
 • Denteneer L, Stassijns G, De Hertogh W, Truijen S, Van Daele U. Inter- and Intrarater Reliability of Clinical Tests Associated With Functional Lumbar Segmental Instability and Motor Control Impairment in Patients With Low Back Pain: A Systematic Review. Arch Phys Med Rehabil. 2017 Jan 1;98(1):151-164.e6. 
 • Navarro-Brazález, Prieto-Gómez, Prieto-Merino, Sánchez-Sánchez, McLean, Torres-Lacomba. Effectiveness of Hypopressive Exercises in Women with Pelvic Floor Dysfunction: A Randomised Controlled Trial. J Clin Med [Internet]. 2020 Apr 17;9(4):1149. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32316686/
 • Berry J, Elia C, Saini H, Miulli D. A Review of Lumbar Radiculopathy, Diagnosis, and Treatment. Cureus [Internet]. 2019 Oct 17;11(10). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31788391/
 • Kuligowski T, Skrzek A, Cieślik B. Manual therapy in cervical and lumbar radiculopathy: A systematic review of the literature. Int J Environ Res Public Health. 2021 Jun 1;18(11). 
 • Vanti C, Turone L, Panizzolo A, Guccione AA, Bertozzi L, Pillastrini P. Vertical traction for lumbar radiculopathy: a systematic review. Arch Physiother. 2021 Dec;11(1). 
 • Li, Liu, Zheng, Miao, Chen, Quan, et al. Diagnosis of Compressed Nerve Root in Lumbar Disc Herniation Patients by Surface Electromyography. Orthop Surg [Internet]. 2018 Feb 1;10(1):47–55. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29424098/
 • Tawa N, Rhoda A, Diener I. Accuracy of magnetic resonance imaging in detecting lumbo-sacral nerve root compromise: A systematic literature review. BMC Musculoskelet Disord. 2016 Sep 6;17(1). 
 • Heneghan N, Pup C, Koulidis K, Rushton A. Thoracic adverse events following spinal manipulative therapy: a systematic review and narrative synthesis. J Man Manip Ther [Internet]. 2020;28(5):275–86. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32148185/
 • Strunce J, Walker M, Boyles R, Young B. The immediate effects of thoracic spine and rib manipulation on subjects with primary complaints of shoulder pain. J Man Manip Ther [Internet]. 2009;17(4):230–6. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20140154/
 • Dunning J, Mourad F, Giovannico G, Maselli F, Perreault T, Fernández-De-Las-Peñas C. Changes in Shoulder Pain and Disability after Thrust Manipulation in Subjects Presenting with Second and Third Rib Syndrome. J Manipulative Physiol Ther. 2015 Jul 1;38(6):382–94. 
 • McDevitt A, Young J, Mintken P, Cleland J. Regional interdependence and manual therapy directed at the thoracic spine. J Man Manip Ther. 2015 Jul 1;23(3):139–46. 
 • Engel R, Grace S, Broadbent S. The effect of manual therapy and exercise on age-related lung function: study protocol for a randomised controlled trial. Trials [Internet]. 2019 Mar 13;20(1). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30867017/
 • Van Kleef M, Stolker RJ, Lataster A, Geurts J, Benzon HT, Mekhail N. 10. Thoracic pain. Pain Pract. 2010;10(4):327–38. 
 • Nomden, Slagers, Bergman, Winters, Kropmans, Dijkstra. Interobserver reliability of physical examination of shoulder girdle. Man Ther [Internet]. 2009 Apr;14(2):152–9. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18329943/
 • Foley C, Sugimoto D, Mooney D, Meehan W, Stracciolini A. Diagnosis and Treatment of Slipping Rib Syndrome. Clin J Sport Med [Internet]. 2019 Jan 1;29(1):18–23. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29023277/
 • Van Tassel D, McMahon LE, Riemann M, Wong K, Barnes CE. Dynamic ultrasound in the evaluation of patients with suspected slipping rib syndrome. Skeletal Radiol. 2019 May 1;48(5):741–51. 
 • McMahon LE. Slipping Rib Syndrome: A review of evaluation, diagnosis and treatment. Semin Pediatr Surg. 2018 Jun 1;27(3):183–8. 
 • Fares MY, Dimassi Z, Baydoun H, Musharrafieh U. Slipping Rib Syndrome: Solving the Mystery of the Shooting Pain. Am J Med Sci. 2019 Feb 1;357(2):168–73. 
 • Funakoshi, Furushima, Kusano, Itoh, Miyamoto, Horiuchi, et al. First-Rib Stress Fracture in Overhead Throwing Athletes. J Bone Joint Surg Am [Internet]. 2019 May 15 [cited 2021 Jul 19];101(10):896–903. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31094981/
 • Kawashima K, Terabayashi N, Asano H, Akiyama H. Classification of stress fractures of the first rib in adolescent athletes. J Pediatr Orthop B [Internet]. 2020 Jul 1;29(4):409–11. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32044858/
 • Piech J, Pihut M, Kulesa-Mrowiecka M. Physiotherapy in hypomobility of temporomandibular joints. Folia Med Cracov. 2020;LX:123–34. 
 • Asquini G, Bianchi AE, Heneghan NR, Rushton AB, Borromeo G, Locatelli M, et al. Predictors of pain reduction following manual therapy in patients with temporomandibular disorders: a protocol for a prospective observational study. BMJ Open [Internet]. 2019 Nov 1 [cited 2021 Jul 27];9(11):e032113. Available from: https://bmjopen.bmj.com/content/9/11/e032113
 • Botticchio A, Mourad F, Fernández-Carnero S, Arias-Buría JL, Bueno AS, Jiménez JM, et al. Short-Term Morphological Changes in Asymptomatic Perimandibular Muscles after Dry Needling Assessed with Rehabilitative Ultrasound Imaging: A Proof-of-Concept Study. J Clin Med [Internet]. 2021 Jan 8 [cited 2021 Jul 27];10(2):209. Available from: https://www.mdpi.com/2077-0383/10/2/209/htm
 • Zhang C, Wu J, Deng D, BY H, Tao Y, Niu Y, et al. Efficacy of splint therapy for the management of temporomandibular disorders: a meta-analysis. Oncotarget [Internet]. 2016 [cited 2021 Jul 27];7(51):84043–53. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27823980/
 • Nokar S, Sadighpour L, Shirzad H, Shahrokhi Rad A, Keshvad A. Evaluation of signs, symptoms, and occlusal factors among patients with temporomandibular disorders according to Helkimo index. Cranio [Internet]. 2019 Nov 2 [cited 2021 Jul 27];37(6):383–8. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29602287/
 • Neblett R, Cohen H, Choi Y, Hartzell MM, Williams M, Mayer T, et al. The Central Sensitization Inventory (CSI): establishing clinically significant values for identifying central sensitivity syndromes in an outpatient chronic pain sample. J pain [Internet]. 2013 May [cited 2021 Jul 27];14(5):438–45. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23490634/
 • Neblett R, Hartzell MM, Mayer TG, Cohen H, Gatchel RJ. Establishing Clinically Relevant Severity Levels for the Central Sensitization Inventory. Pain Pract. 2017 Feb 1;17(2):166–75. 
 • Bas B, Yılmaz N, Gökce E, Akan H. Diagnostic value of ultrasonography in temporomandibular disorders. J Oral Maxillofac Surg [Internet]. 2011 May [cited 2021 Jul 27];69(5):1304–10. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21256654/
 • Al-Saleh M, Alsufyani N, Saltaji H, Jaremko J, Major P. MRI and CBCT image registration of temporomandibular joint: a systematic review. J Otolaryngol Head Neck Surg [Internet]. 2016 [cited 2021 Jul 27];45(1). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27164975/
 • Ferreira LA, Francischetti FL, Júnior AML de F, Paula MVQ de, Januzzi E, Carvalho ACP. Indication Criteria of Imaging Exams for Diagnosing of Temporomandibular Joint Disorders. J Clin Exp Pathol [Internet]. 2014 Sep 12 [cited 2021 Jul 27];4(5):1–6. Available from: https://www.omicsonline.org/open-access/indication-criteria-of-imaging-exams-for-diagnosing-of-temporomandibular-joint-disorders-2161-0681.1000190.php
 • Joury E, Bernabe E, Gallagher JE, Marcenes W. Burden of orofacial pain in a socially deprived and culturally diverse area of the United Kingdom. Pain [Internet]. 2018 Jul 1 [cited 2021 Jul 27];159(7):1235–43. Available from: https://journals.lww.com/pain/Fulltext/2018/07000/Burden_of_orofacial_pain_in_a_socially_deprived.7.aspx
 • Fiorillo L, Musumeci G. TMJ Dysfunction and Systemic Correlation. J Funct Morphol Kinesiol [Internet]. 2020 [cited 2021 Jul 27];5(1). Available from: /pmc/articles/PMC7739301/
 • White J, Savvides P, Cherian N, Oas J. Canalith repositioning for benign paroxysmal positional vertigo. Otol Neurotol [Internet]. 2005 Jul [cited 2021 Jul 27];26(4):704–10. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16015173/
 • Nuti D, Vannucchi P, Pagnini P. Benign paroxysmal positional vertigo of the horizontal canal: a form of canalolithiasis with variable clinical features. J Vestib Res [Internet]. 1996 May 1 [cited 2021 Jul 27];6(3):173–84. Available from: https://europepmc.org/article/med/8744525
 • Minguez-Zuazo A, Grande-Alonso M, Saiz BM, Touche R La, Lara SL. Therapeutic patient education and exercise therapy in patients with cervicogenic dizziness: a prospective case series clinical study. J Exerc Rehabil. 2016 Jun 30;12(3):216–25.
 • Kristjansson E, Treleaven J. Sensorimotor function and dizziness in neck pain: Implications for assessment and management. J Orthop Sports Phys Ther. 2009;39(5):364–77. 
 • Reid SA, Callister R, Katekar MG, Treleaven JM. Utility of a brief assessment tool developed from the Dizziness Handicap Inventory to screen for Cervicogenic dizziness: A case control study. Musculoskelet Sci Pract. 2017 Aug 1;30:42–8. 
 • Caldara B, Asenzo AI, Brusotti Paglia G, Ferreri E, Gomez RS, Laiz MM, et al. Cross-cultural Adaptation and Validation of the Dizziness Handicap Inventory: Argentine Version. Acta Otorrinolaringol (English Ed. 2012 Mar 1;63(2):106–14. 
 • Farmer P, Snodgrass SJ, Buxton AJ, Rivett DA. An investigation of cervical spinal posture in cervicogenic headache. Phys Ther [Internet]. 2015 [cited 2021 Jul 25];95(2):212–22. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25301967/
 • Liang Z, Galea O, Thomas L, Jull G, Treleaven J. Cervical musculoskeletal impairments in migraine and tension type headache: A systematic review and meta-analysis. Musculoskelet Sci Pract [Internet]. 2019 Jul 1 [cited 2021 Jul 25];42:67–83. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31054485/
 • Do TP, Remmers A, Schytz HW, Schankin C, Nelson SE, Obermann M, et al. Red and orange flags for secondary headaches in clinical practice: SNNOOP10 list. Neurology [Internet]. 2019 Jan 15 [cited 2021 Jul 25];92(3):134–44. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30587518/
 • Bogduk N. Cervicogenic headache: anatomic basis and pathophysiologic mechanisms. Curr Pain Headache Rep [Internet]. 2001 [cited 2021 Jul 25];5(4):382–6. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11403743/
 • Suvarnnato T, Puntumetakul R, Uthaikhup S, Boucaut R. Effect of specific deep cervical muscle exercises on functional disability, pain intensity, craniovertebral angle, and neck-muscle strength in chronic mechanical neck pain: a randomized controlled trial. J Pain Res [Internet]. 2019 [cited 2021 Jul 24];12:915. Available from: /pmc/articles/PMC6411318/
 • Wong J, Côté P, Quesnele JJ, Stern PJ, Mior SA. The course and prognostic factors of symptomatic cervical disc herniation with radiculopathy: a systematic review of the literature. Spine J [Internet]. 2014 Aug 1 [cited 2021 Jul 24];14(8):1781–9. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24614255/
 • Wheeler AH, Goolkasian P, Baird AC, Darden B V. Development of the Neck Pain and Disability Scale. Item analysis, face, and criterion-related validity. Spine (Phila Pa 1976) [Internet]. 1999 Jul 1 [cited 2021 Jul 22];24(13):1290–4. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10404569/
 • Bolton JE, Humphreys BK. The Bournemouth Questionnaire: A short-form comprehensive outcome measure. II. Psychometric properties in neck pain patients. J Manipulative Physiol Ther. 2002;25(3):141–8. 
 • Jacobson G, Newman C. The development of the Dizziness Handicap Inventory. Arch Otolaryngol Head Neck Surg [Internet]. 1990 [cited 2021 Jul 22];116(4):424–7. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2317323/