Universitat Internacional de Catalunya

Entorn Econòmic de l'Empresa

Entorn Econòmic de l'Empresa
3
14585
2
Primer semestre
OB
Anàlisi Econòmica
Macroeconomia
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Amb cita prèvia per correu electrònic.

Sempre es necessari confirmar amb el professor amb anterioritat per mail (mmartinr@uic.es)

 

 

Presentació

Les empreses existeixen dins l'entorn econòmic i, per tant, les variables macroeconòmiques i les polítiques públiques les afecten enormement. Comprendre el procés de decisió dels individus racionals ajuda els gerents a navegar els cicles econòmics.

Requisits previs

Cap. És recomanable haver cursat Macroeconomia 1.

 

Objectius

Aquest curs intenta explicar els fenòmens de tota l'economia en termes del comportament dels agents econòmics racionals i les seves interaccions. En altres paraules, aquest és un curs de macroeconomia construït sobre microfonaments.

Competències

Per competències s’entenen les capacitats personals que contribueixen a aconseguir un acompliment excel·lent dins del lloc ocupat en una organització específica. Les competències es manifesten en el comportament habitual i permeten realitzar amb èxit la tasca encomanada.

Com que no es tracta de coneixements, sinó de capacitats de caràcter personal, les competències són complementàries als coneixements teòrics i professionals. I per això es requereix un esforç actiu de l’alumnat per adquirir-les.

 

  • 21 - Conèixer les teories fonamentals en el camp de la microeconomia i la macroeconomia.
  • 23 - Conèixer i saber emprar la terminologia de l'anàlisi microeconòmica i macroeconòmica.
  • 27 - Ser capaç de llegir i entendre bibliografia de l'àmbit econòmico-empresarial.
  • 34 - Desenvolupar la capacitat de preveure situacions i avançar-se als esdeveniments, i de reconèixer i interpretar la situació econòmica en un context determinat.
  • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.

Resultats d'aprenentatge

Capacitat per a pensar lògicament i construir arguments econòmics.

Capacitat per a anticipar els efectes de les polítiques públiques.

Capacitat per a comptar els fenòmens econòmics en termes del comportament maximizador dels agents i les imperfeccions del mercat.

Continguts

Sessió 1: Introducció

Sessió 2: Consum-oci I

Sessió 3: Consum-oci II i Conjunt de problemes 1

Sessió 4: Consum-estalvi I

Sessió 5: Consum-estalvi II

Sessió 6: Conjunt de problemes 2

Sessió 7: Examen parcial

Sessió 8: L'equivalència ricardiana

Sessió 9: Friccions de crèdit

Sessió 10: Seguretat Social

Sessió 11: Conjunt de problemes 3

Sessió 12: Atur I

Sessió 13: Atur II

Sessió 14: Conjunt de problemes 4

Sessió 15: Q&A

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa macroeconomia, com totes les disciplines de teoria econòmica, s’aprèn gradualment; el seu estudi es basa en la comprensió i capacitat d’anàlisi, més que no pas en la memòria. L’experiència ensenya que l’alumnat que treballa amb constància obté els millors resultats i, per això, el mètode d’avaluació adoptat en aquest curs té en compte l’assistència a classe i fomenta l’estudi continuat.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaParticipació: 5%

Examen parcial: 35%

Examen final: 60%

 

 

Bibliografia i recursos

Macroeconomics (6th Edition) (The Pearson Series in Economics). Williamson, Stephen D. Published by Pearson (2017).

ISBN 10: 013447211X