Universitat Internacional de Catalunya

Infotecnologia Jurídica i Tècniques de la Comunicació 1

Infotecnologia Jurídica i Tècniques de la Comunicació 1
6
8446
1
Primer semestre
FB
Instrumental
Instrumentals
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


PART A: Infotecnologia Jurídica

Les consultes es poden fer als espais assignats amb aquest propòsit durant les sessions

presencials, o per correu electrònic a amoncada@uic.es

En cas que sigui necessari es podrà concertar una reunió presencial de suport.

PART B: Tècniques de la Comunicació

Els alumnes podran concertar una entrevista enviant un correu a l'adreça següent:

rmjimenez@uic.es

Presentació

L’assignatura consta de dues parts diferenciades i independents.

Una part versa sobre la infotecnologia jurídica (part A) i l’altra sobre les tècniques de la comunicació (part B).

Cadascuna de les dues parts es cursa en paral·lel i amb les seves pròpies metodologies, espais, horaris, etc.

Per a qüestions relacionades amb l’avaluació de cadascuna de les dues parts i de l’assignatura en global consulteu l’apartat d’aquest document dedicat a la avaluació.

PART A: Infotecnología Jurídica

L’assignatura es centra en les habilitats, tècniques i instruments de l’àmbit de les TIC per a la creació eficient de documents formals d’àmbit jurídic, documents basats en fulles de càlcul (especialment pressupostos), i també per a la confecció de presentacions amb diapositives.

Es fa un especial èmfasi especial en les bones pràctiques, l’ús eficient de les eines de productivitat que ens proporcionen les TIC i els criteris de qualitat formal i harmonització visual de la documentació en organitzacions d’àmbit jurídic.

 

PART B: Tècniques de la Comunicació

Aquesta assignatura pretén aportar als alumnes les eines i els coneixements de la comunicació oral i escrita que exigeix l’aprenentatge universitari, i que permeten un grau avançat de possessió de la llengua, meta de tot bon jurista.

Requisits previs

No se'n demanen.

Objectius

PART A: Infotecnologia Jurídica

- Adquirir destresa en l’elaboració de documents formals d’àmbit jurídic.

- Adquirir destresa en l’ús de fulls de càlcul, en especial per a l’elaboració de pressupostos.

- Adquirir destresa en la confecció de presentacions amb diapositives, amb l’ús de funcionalitats avançades.

- Familiaritzar-se amb els criteris i les bones pràctiques en l’elaboració de documents formals en una organització, l’ús de plantilles i el concepte de llibre d’estil.

PART B: Tècniques de la Comunicació

Objectius de coneixements:

Conèixer les normes ortogràfiques i sintàctiques de la llengua pròpia i identificar els errors més freqüents.

Definir i identificar les tècniques i estratègies retòriques de l’exposició i de l’argumentació.

Conèixer els principals recursos de l’expressió oral.

Objectius d´actituds i habilitats:

Llegir textos per discernir les idees exposades i analitzar-les amb esperit crític.

Redactar amb claredat, rigor i precisió.

Desenvolupar l'hàbit de la lectura.

Desenvolupar un treball constant, professional i responsable, amb respecte al compliment de terminis.

Expressar idees oralment oral, de forma clara, davant d’altres persones.

Competències

  • 01 - Adquirir la capacitat d'entendre les idees principals i participar en conferències o lliçons magistrals en un context acadèmic
  • 02 - Adquirir la capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi
  • 03 - Ser capaç d'expressar idees i arguments amb ordre i coherència de forma oral i escrita (tècniques d'expressió oral i escrita)
  • 04 - Cuidar els estàndards de pulcritud i qualitat formal en la presentació de documents
  • 10 - Adquirir destresa en l'ús de suports informàtics i de les TIC
  • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

PART A: Infotecnologia Jurídica

Un cop completada aquesta part de l’assignatura amb èxit, l’estudiant presentarà els resultats d’aprenentatge següents:

1. Desenvolupament d'hàbits de pulcritud i qualitat formal en la presentació de documents.
2. Adquisició de destresa en l’ús de les TIC, especialment en relació amb la creació d’informació jurídica.
3. Coneixement de la confecció de documents formals d’àmbit jurídic.
4. Capacitat de confeccionar pressupostos amb l’ús de fulls de càlcul. Capacitat de confeccionar presentacions amb l’ús de funcions avançades.

PART B: Tècniques de la Comunicació

1. Adquisició d'habilitats en la comunicació oral i escrita.

2. Desenvolupament de destreses per a expressar-se en públic.

3. Desenvolupament de la capacitat de sintetitzar i analitzar la informació obtinguda de les classes presencials i del material complementari aportat pel professor.

4. Adquisició de la capacitat analítica i d’arribar a conclusions vàlides.

5. Desenvolupament d'hàbits de pulcritud i qualitat formal en la presentació de documents.

6. Superació de la dificultat de parlar en públic.

7. Adquisició d'habilitats per a l’aprenentatge autònom.

Continguts

PART A: Infotecnología Jurídica

Mòdul 0. Conceptes i funcions bàsiques de gestió de la información, i enfocament conceptual del treball amb el  processador de textos. Aquest tema assenta les bases del treball posterior i assegura que es disposa dels mínims coneixements i habilitats que es requeriran posteriorment. A més, afegeix informació complementària sobre gestió de la informació que es considera d’utilitat per als estudiants i es proporcionen eines i guies per a l’auto-aprenentatge d’una gestió òptima del teclat.

Mòdul 1. Ús del processador de textos: enfocament conceptual, eines de productivitat, ús d’estils, plantilles i llibres d’estil, creació de la taula de continguts (índex automàtic), gestió de seccions, formació d’encapçalaments i peus de pàgina, ús de marques d’aigua, ús de notes al peu, ús de camps, formació ràpida a partir de text sense format, generació de PDFs, ús del control de canvis, revisió ortogràfica i treball amb documents amb múltiples llengües.

Mòdul 2. Ús de fulles de càlcul: introducció a les fulles de càlcul, formació de cel·les i fulles, variables, funcions i referències, formació i ordenació de dades, validació de dades, generació de sèries, generació de gràfics, ús del format condicional, filtres i esquemes. Funcions referencials i orientació a pressupostos. Ús de la utilitat de combinació de correspondència per a la generació automàtica d’exemplars particulars a partir de models.

Mòdul 3. Confecció de presentacions: creació de presentacions amb text, inclusió i gestió d’objectes i gràfics, ús de patrons, ús d’animacions, inclusió de música de fons i sons, utilització d’eines d’assaig, gestió de formats (pptx, ppsx).

PART B: Tècniques de la Comunicació

Tema 1. Introducció

1.1. Pensar, llegir i escriure.

1.2. L’horitzó de la vida intel·lectual: l’amor a la saviesa i la cerca de la veritat (apunts). Els quatre valors més importants a la UIC.

Tema 2. El llenguatge

2.1. La bona comunicació. Nivells del llenguatge, graus del saber i valoracions. 

2.2. Congruència.

2.3. Correció.

2.4. Adecuació.

Tema 3. Les varietats de la llengua i el llenguatge jurídic

3.1. Varietats i registres de la llengua (dossier).

3.2. El llenguatge jurídic-administratiu (dossier). 

3.3. Informe de la modernització del llenguatge jurídic (document en PDF, pp. 5-12).

Tema 4. Retòrica

4.1. Logos pragmàtic. 

4.2. La retòrica.

4.2.1 Definició. 

4.2.2. Fi de la retòrica.

4.2.3. Introducción a la retórica.

4.3. L'argumentació convincent

4.3.1. Logos, pathos, ethos.

4.3.2. El secret de l'argumentació convincent (logos) (Gil, pp. 15-23).

4.3.2. Com s'accepten els meus arguments (pathos) (Gil, pp. 25-35).

4.3.3. Com es convenç reialment (ethos) (Gil, pp. 37-61).

4.4. La estructuració del discurs

4.4.1. Elements constitutius del discurs:

4.4.1.1. Gèneres del discurs (Gil, pp. 78-82).

4.4.1.2. Objetius del discurs: doceredelectare i movere (Gil, pp. 82-83).

4.4.1.3. Fases de la concepció i realització d'un discurs (Gil, pp. 85-133).

1) Intellectio,

2) Inventio,

3) Dispositio:

[a) Introducció (exordium),

b) Inserció de la qüestió en el seu context (narratio),

c) Argumentació (argumentatio) (probatio refutatio),

d) Conclusió (peroratio)]  (Gil, pp. 85-106).

4) Elocutio (Correcció gramatical -puritas-, claredat -perspicuitas-, ornamentació -ornatus-) (Gil, pp. 106-122).

5) Memoria (Gil, pp. 122-125).

6) ActioPronuntiatio (aspecte extern, veu, mímica, gestos) (Gil, pp. 125-133)

Tema 5. Expressió escrita.

5.1. Mètodes per a generar i organitzar les idees (Jiménez, 2016).

5.2. El llenguatge senzill i clar (Jiménez, 2016).

5.3. El llenguatge precís (Jiménez, 2016).

5.4. El llenguatge correcte (Jiménez, 2016).

5.5. El llenguatge argumentatiu (Jiménez, 2016).

5.6. Els marcadors discursius (JIménez, 2016)

5.7. La revisió de textos (Jiménez, 2016).

Tema 6. Escriptura acadèmica

6.1. Els gèneres acadèmics.

Tema 7. Expressió oral

7.1. Vocalització. 7.2. Entonació. 7.3. Lectura expressiva. 7.4. El discurs persuasiu.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaPART A: Infotecnologia Jurídica

La metodologia emprada combina sessions presencials amb pràctiques d'aprenentatge autònom per part de l'estudiant.

De forma resumida la metodologia engloba el cicle d’activitats següent:

1. Sessions presencials del enfocament conceptual, introducció i posada en situació.

2. Treball de l'estudiant sobre les tècniques i funcions bàsiques, a través d'exercicis.

3. Sessions presencials de reforç i explicació de les funcions avançades.

4. Pràctiques d'auto-formació de l’estudiant per al desenvolupament d’habilitats d'aprenentatge autònom.

5. Treball dels estudiants sobre casos complexos que permeten integrar en una praxis unificada la pluralitat de funcions apreses aïlladament. Aquests casos es resoldran de forma iterativa, i cada estudiant haurà de presentar al menys dues versions de l’exercici, després d’una primera revisió de la primera versió a classe.

6. Realització de proves i exàmens a partir de casos complexos de praxis integrada.

A l'espai virtual de l'assignatura a la intranet es va indicant el pla de treball setmana a setmana a mesura que avança el curs. Al mateix espai virtual es troben totes les activitats formatives així como les dates límit per a la realització de les mateixes.

ÉS ESPECIALMENT IMPORTANT REMARCAR QUE DURANT LES PROVES I EXÀMENS D'AQUESTA PART ESTÀ TERMINANTMENT PROHIBIT L'ÚS DE QUALSEVOL DISPOSITIU ELECTRÒNIC APART DE L'ORDINADOR QUE HA ESTAT ASSIGNAT A L'ESTUDIANT. AIXÒ APLICA ESPECIALMENT A TELÈFONS MÒBILS, TABLETS, I RELLOTGES; PERÒ EN GENERAL, A TOTS ELS DISPOSITIUS.

PART B: Tècniques de la Comunicació

La metodologia inclou aquestes activitats:

1. Sessions teòriques de conceptes.

2. Exercicis escrits de l'alumne.

3. Exercicis orals de l'alumne.

4. Lectura individual de textos i de llibres.

5. Estudi personal de textos teòrics dels quals es discutirà a classe.

6. Discussió a l'aula sobre qüestions teòriques i lectures de classe.

ÉS ESPECIALMENT IMPORTANT REMARCAR QUE, DURANT LES PROVES I EXÀMENS D'AQUESTA PART, ESTÀ TERMINANTMENT PROHIBIT L'ÚS DE QUALSEVOL DISPOSITIU ELECTRÒNIC. AIXÒ ES REFEREIX ESPECIALMENT A TELÈFONS MÒBILS, TABLETS, I RELLOTGES, I ALTRES DISPOSITIUS ELECTRÒNICS. ACTIVITAT FORMATIVA COMPETÈNCIES
Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individuals i en grup) Estudi independent de l'alumne Treballs individuals Treballs individuals i en grup Presentació a l'aula dels conceptes i l'aplicació pràctica que tenen 02 03 04 09 12 13
Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individuals i en grup) Treballs individuals Estudi i treball independent de l'alumne Treballs individuals i en grup Estudi i treball en equip Presentació a l'aula dels conceptes i l'aplicació pràctica que tenen 02 03 04 05 09 11 12 13
Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individuals i en grup) Estudi independent de l'alumne Treballs individuals Treballs individuals i en grup Estudi i treball en equip Presentació a l'aula dels conceptes i l'aplicació pràctica que tenen 02 03 04 05 09 11 12 13

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaInformació comuna a ambdues parts

Per superar l’assignatura és necessari superar cadascuna de les dues parts de forma independent, és a dir, només es farà el càlcul de la nota final si la nota de cadascuna de les parts (A i B) és superior o igual a 5.

En cas que s'aprovin les dues parts la nota final es calcularà segons la següent regla: 

50% de la part d'Infotecnologia Jurídica + 50% de la part de Tècniques de la Comunicació.

En cas de suspendre una de les dues parts, la nota serà o bé la mitja (si surt per sota de 4 sobre 10) o 4 sobre 10 en cas contrari.

A la segona convocatòria (i següents) el càlcul de la nota final conjunta es farà segons la següent proporció: 50% de la part de Infotecnologia Jurídica + 50% de la part de Tècniques de la Comunicació.

Serà necessari presentar-se a la segona convocatòria únicament de la part o les parts suspeses.

L’examen final es durà a terme en dies i horaris diferents per a cadascuna de les dues parts (A i B) tant en la primera como en la segona convocatòria.

A continuació es descriu el sistema d’avaluació per a cadascuna de les dues parts.

Si un alumne no es presenta al examen final d’una de les parts de l’assignatura, la nota serà "no presentat", tot i tenir aprovada o suspesa l’altra part.

PART A: Infotecnologia Jurídica

El càlcul de la nota final d’aquesta part es du a terme a partir de quatre components que es detallen a continuació:

1. Exercicis puntuables: 40% (8% cadascun)

2. Avaluació del seguiment: 10%

3. Examen final: 50%

4. Penalitzacions per incompliment de dates d’entrega, faltes d’assistència o detecció de còpia. Tenen repercussió negativa i es resten directament de la nota final calculada segons els tres components anteriors. La llista de possibles penalitzacions i regles d’aplicació és la següent:

A. Per retard en l’entrega dels exercicis puntuables: les penalitzacions s'aplicaran sobre l’entrega definitiva. Si el retard és de menys o igual a 24 hores serà de -5 punts sobre 100, i si és de més de 24 hores serà de -40 punts sobre 100. Aquesta penalització s’aplica sobre la nota de l'exercici en qüestió i s’aplicarà per a cadascun dels exercicis entregats amb demora. Per tant, és possible acumular una penalització de fins a -16 punts sobre 100 en la nota final per aquesta causa. Es podrà entregar exercicis puntuables fins la data límit global indicada pel professor a l'espai virtual de la asignatura. Passada aquesta data no s'acceptaran més entregues d'exercicis puntuables.

B. Per retard en l'entrega de la ressolució dels exámens del curs anterior: un retard major a dos dies (o la no entrega) implicarà una penalització de -5 punts (sobre 100) a la nota final.

C. Per faltes d’assistència a les sessions presencials: es permeten fins a tres faltes d’assistència a les sessions presencials, però a partir de la quarta cada absència repercutirà amb -1 punt sobre 100 en la nota final, de manera que es poden acumular-se fins a -11 punts sobre 100 en la nota final per aquesta causa.

D. La primera detecció de còpia en qualsevol entrega o exercici implicarà un 0 a l'entrega o exercici per a TOTS els implicats més una penalització de 10 punts sobre 100 en la nota final. La segona detecció de còpia en qualsevol entrega o exercici implicarà el suspens de l'assignatura per a TOTS els implicats.

Per superar aquesta part cal superar indefectiblement l’examen final.

En cas de que es suspengui l’examen final, la nota màxima que es podrà obtenir (aplicant el model de càlcul de la nota final) es limitarà a 40 sobre 100.

NOTA PER ALS ALUMNES QUE REPETEIXEN L’ASSIGNATURA: als alumnes repetidors se’ls dispensarà de la penalització per inassistència en cas que tinguin incompatibilitats horàries amb d’altres assignatures.

NOTES SOBRE LA SEGONA CONVOCATÒRIA: en la segona convocatòria es pot prescindir de l’avaluació continuada i, per tant, es tindrà dret a optar per un sistema d’avaluació que tingui en compte únicament la nota del examen final. Si es prefereix continuar acollit al sistema d’avaluació continuada, el sistema quedarà alterat de la següent manera:

A. Caldrà entregar els exercicis puntuables que no s’hagin entregat i es podrà tornar a entregar voluntàriament els que sí que es varen entregar, en aquesta segona ocasió pujar la qualificació obtinguda. La data límit per a aquesta segona entrega s’indicarà després de la primera convocatòria. La dita entrega es farà mitjançant tasques creades a l'espai virtual de l'assignatura específicament amb aquest propòsit.

B. La nota final es calcularà amb una contribució del 60% per part de l'examen final i del 40% per la part dels exercicis puntuables, i es mantindrà la obligatorietat d’aprovar l'examen final per a aprovar aquesta part de l’assignatura.

C. S’eliminaran les penalitzacions aplicades en primera convocatòria, tant per retards en les entregues como per falta d’assistència.

D. Les regles i normatives d’agregació de la nota d’aquesta part (Infotecnologia Jurídica) juntament amb les de l’altre part (Tècniques de la Comunicació) son les que s’han detallat més amunt.

En cas de suspendre en primera convocatòria degut únicament a una baixa puntuació en els exercicis puntuables, però havent aprovat l'examen final, en segona convocatòria no caldrà fer l'examen final i n'hi haurà prou amb presentar una nova versió, prou millorada, dels exercicis puntuables.

Si l'alumne ha de fer la TERCERA convocatòria, haurà de recuperar les dues parts de l'assignatura, encara que una ja estigui aprovada.

Les revisions del exámens es fan el día i hora previst. No es farà cap revisió fora d'aquest termini.


PART B: Tècniques de la Comunicació

Les competències de l’assignatura s’avaluen segons les modalitats d’avaluació contínua i avaluació final.

Els exàmens es fan el dia previst. Si un alumne no pot fer un per una causa greu, haurà d'informar el professor el mateix dia de l'examen. D'acord amb ell, justificarà la causa i, si el professor l'accepta, fixarà un altre dia per a examinar-se. 

AVALUACIÓ CONTÍNUA

Consisteix en el seguiment i avaluació de la progressiva adquisició de les competències i es realitzarà mitjançant els següents exercicis: exposicions orals a l’aula, realització d’exercicis al campus virtual, entrega d’exercicis escrits, intervencions a l’aula i exàmens breus de les lectures.

L'avaluació contínua suposarà el 50 % de la qualificació final. Aquesta valoració es distribueix així:

1) Exercicis puntuables (escrits i orals): 25 %

2) Examen de la lectura del llibre: 15 %

3) Tasques: 10 %

Exercicis escrits i orals

L'alumne s'esforçarà a fer els exercicis escrits amb pulcritud i segons les normes de presentació establertes.

Si un alumne entrega un exercici amb un dia de retard s’avaluarà sobre 5 punts, sobre 10; si s'entrega dos dies tard, amb un 0.

Els exercisis es fan i s'entregan el dia i a hora previstos. No s'admetrá un exercici fora de termini. L'alumne haura de prevuere l'absència a clase i haurà d'avisar al profesor.

 

Els exercicis que tinguin la qualificació de "realitzat" o "apte" s’han d’entregar i s'avaluen dins del 10% de l'avaluació contínua.

D’altra banda, es seguirà el següent criteri de puntuació en els exercicis escrits: -0,2 punts, sobre 10, per errada ortogràfica, sintàctica o lèxica.

A més, el plagi parcial de qualsevol text es penalitzarà amb un 0 en l’exercici.

El professor explicarà a l’aula la valoració dels exercicis orals.

Lectura de llibres

Els alumnes hauran de llegir diversos llibres al llarg de l’assignatura. Els dies indicats pel professor, es formularan unes preguntes escrites breus per comprovar que els alumnes els han llegit. L’avaluació d’aquesta part serà el 20 % de la qualificació final. S’aplicarà el mateix criteri de correcció d’errors: -0,2punts, sobre 10, per errada ortogràfica, sintàctica o lèxica. Per superar l'assignatura, l'alumne ha d'aprovar l'avaluació contínua i la final. En la contínua ha d'obtenir 5 punts de mitjana.

 

AVALUACIÓ FINAL

Consisteix en l’avaluació de les competències de l’assignatura i es realitzarà mitjançant un examen, que suposarà el 50 % de la qualificació de l’assignatura.

S’aplicarà el següent criteri de correcció d’errors: -0,2 punts, sobre 10, per errada ortogràfica, sintàctica o lèxica.

 

Qualificació final de l’assignatura

Nota mitjana de las dues assignatures (50 % y 50%).  

La qualificació final de l’assignatura s’obté de la següent forma:

(Avaluación final)

50 % examen final

(Avaluación contínua)

25 % exercicis escrits i orals

15 % preguntes sobre els llibres de lectura

10 % tasques lliurades i intervencions a classe

Per a superar l’assignatura, l’alumne ha de superar l’avaluació contínua i l’avaluació final. Només es considerarà superada l’assignatura si s’aproven totes les parts (5 punts en cadascuna). Si no es supera una d’aquestes parts, caldrà recuperar-la en la convocatòria extraordinària, en les condicions que fixi el professor. Quan l’alumne hagi superat la part suspesa, se li comptarà la qualificació final de l’assignatura. A més, l’alumne només superarà l’assignatura de Tècniques de la Comunicació si ha aprovat també Infotecnologia Jurídica, i a l’inrevés.

 A l'examen els alumnes deixaran el telèfons, rellotges i dispositius electrònics on ho indiqui el professor.


Recuperació de Tècniques de la Comunicació

Recuperació de l'avaluació final

Es realitzarà l'examen de recuperació de l'assignatura. L'avaluació de les competències de l´assignatura es realitzará en una prova escrita.

La nota màxima de recuperació de l'avaluació final serà un 5.

 

Les revisions del exámens es fan el día i hora previst. No es farà cap revisió fora d'aquest termini.


 

Recuperació de l'avaluació contínua

L'avaluació contínua es recuperarà de la següent manera, al segon semestre:

L'alumne ha de preguntar al professor, en acabar l'assignatura, què ha de fer per recuperar l'assignatura. No s'admeten excuses com "no vaig rebre els correus d'avís perquè estaven en correu no desitjat" i similars. S'entregaran els exercicis -ben presentats i escrits a mà- proposats al campus virtual de l'assignatura.  El professor anunciarà el día que s'han d'entregar els exercicis i la recensió. No s'admetrà cap altra activitat per recuperar l'assignatura. 

La nota màxima de recuperació de l'evaluación contínua será un 5.

 

NOTA PER ALS ALUMNES QUE REPETEIXEN L'ASIGNATURA: als alumnes repetidors se'ls dispensará de l'assistència a classe, si han aprovat l'evaluació contínua; però hauran d'aprovar, obviament, l'examen final. Si han suspés l'evaluació contínua, hauran d'assistir a classe i fer totes les activitats i l'examen del llibre de lectura. La nota màxima de recuperació és un 5.

Si l'alumne ha de fer la TERCERA convocatòria, haurà de recuperar les dues parts de l'assignatura, encara que una ja estigui aprovada.

Absències

Es permeten dues absències a classe. La tercera absència i les següents es penalitzaran amb -0,5, sobre 10 punts, a la nota final de l’assignatura.

Dos retards equivalen a una absència.

A l'aula no es poden fer servir telèfons mòbils ni aparells similars. Tanmateix, es poden utilitzar ordinadors portàtils i tauletes, amb autorització del professor, per a seguir les explicacions del professor.

Bibliografia i recursos

PART A: Infotecnologia Jurídica

Bibliografia bàsica:

Ajuda en línia de Microsoft Office (https://support.office.com/)

Delgado Cabrera, José María (2016), Office 2016: Manuales imprescindibles, Ed. Anaya Multimedia-Anaya Interactiva: Madrid (España).

Bibliografia complementària:

Nevado Lledó, Cristina María (2016), Office 2016 (Guías prácticas), Ed. Anaya Multimedia-Anaya Interactiva: Madrid (España).

Trigo Aranda, Vicente, y Trigo Conde, Eric (2016), Office 2016 (Guías visuales), Ed. Anaya Multimedia-Anaya Interactiva: Madrid (España).

PART B: Tècniques de la Comunicació

(Llibres d’estudi)

Dos dosiers que l’estudiant rebrà el primer dia i documents entregats a la classe o penjats al campus virtual.

Jiménez-Yáñez, Ricardo-María (2016). Escribir bien es de justicia. 2.ª edición muy ampliada y revisada. Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters.

Gil, Alberto (2013). Cómo convencer eficazmente. Madrid: Palabra.

 

(Llibre de lectura)

Lee, Harper. Matar a un ruiseñor. Barcelona: ediciones B.

 

(Llibres de consulta)

Aristóteles. Retórica. (2008). Madrid: Alianza Editorial.

Casado, Manuel. (2012). El castellano actual: usos y normas. 10.ª ed. revisada. Pamplona: Eunsa.

Cassany, Daniel (2002). La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama.

Goatly, A. (2011). The language of metaphors (2nd Ed.). England: Routledge.

Jiménez-Yáñez, Ricardo-María (2020). Comunicar en la Universidad y en la vida profesional. Pamplona: Eunsa.

Llamas, Carmen y Ruth Breeze (2020). Metaphor in political conflict. Populism and discourse. Pamplona: Eunsa. 

Weston, Anthony. (2011). Las claves de la argumentación. Edición actualizada. Barcelona: Ariel. 

 

Material didàctic