Universitat Internacional de Catalunya

Antropologia

Antropologia
6
8476
1
Primer semestre
FB
Global Trends
Antropologia
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Personal a l'aula i per email: amiro@uic.es

 

Presentació

L’objectiu de la present assignatura és ajudar l’alumne a la formació d’un criteri, i, com afirma Jaume Balmes, «el criteri és un mitjà per a conèixer la veritat». Ara bé, la veritat no és una prerrogativa de la intel·ligència, ans quelcom que incumbeix al conjunt de les facultats humanes: la veritat de l’enteniment consisteix en veure les coses tal com són; la veritat de la voluntat consisteix en desitjar-les ordenadament, en conformitat amb les regles de l’ètica; i la veritat de la conducta o comportament consisteix en obrar sota l’impuls d’una bona voluntat. El criteri és un instrument que cerca l’harmonia de l’home tot sencer, sense desdenyar cap de les seves facultats. Seguint, principalment, El Criterio de Jaume Balmes, ens proposem oferir una «lògica integral», o millor dit, una "antropologia integral", capaç de guiar l’home, en totes les seves dimensions (la intel·ligència, la voluntat, les passions...), vers la veritat: «Vet aquí l’home complet, l’home per excel·lència; en ell la raó dóna llum, la imaginació pinta, el cor vivifica, la religió divinitza [J. Balmes, El Criterio, Prospecto]».

Requisits previs

No hi ha requisits previs.

Objectius

Reflexionar sobre l'home en la seva dimensió personal, familiar, professional i social

 

Competències

  • 02 CG - Capacitat per aprendre i actuar autònoma i responsablement
  • 04 CG - Capacitat per organitzar temps i espai
  • 08 CG - Capacitat de reflexió i memorització
  • 09 CG - Capacitat per innovar
  • 10 CG - Coneixement i domini de repertoris bibliogràfics
  • 18 CE - Capacitat per detectar fets noticiables

Resultats d'aprenentatge

1. Haurà adquirit coneixements sobre les característiques essencials de la persona.

2. Coneixerà i comprendrà les grans questions existencials de la persona.

3. Haurà adquirit coneixements sobre com s'ha de comportar la persona i per què.

4. Haurà après a prendre decisions davant de situacions amb implicacions ètiques.

5. Serà més sensible a la promoció del respecte, la confiança i la cordialitat entre les persones.

6. Haurà après a avaluar les conseqüències ètiques de les nostres accions.

7. Hurà adquirit habilitats en la comunicació oral i escrita.

8. Haurà desenvolupat la capacitat d'analitzar i sintetitzar la informació obtinguda de les classes presencials i del material complementari.

9. Haurà adquirit destreses que afavoreixin la comprensió lectora.

10. Haurà desenvolupat hàbits de pulcritud en la presentació de documents.

Continguts

1. Introducció. La utilitat d’allò inútil.

2. El Criteri com una "antropologia integral". L’art de pensar bé.

3. L’enteniment especulatiu

4. L’enteniment pràctic

5. El problema dels sentiments. 

6. Conclusió. L’harmonia personal.  

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 3,0
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0,6
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1,2
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0,6
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 0,6

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPER ALS ALUMNES DE 1ª I 2ª CONVOCATÒRIA


Avaluació contínua 

- Primer parcial: 35% de la nota (26 d'octubre)

- Segon parcial: 35% de la nota (21 de desembre)

- Exercicis i participació a classe: 20% de la nota. Es proposarà una sèrie de proves qualificables per a realitzar en grups de 5 o 6 persones a manera d'avaluació contínua (exercicis d'expressió escrita i/o exposicions orals). Els exercicis s'entregaran a la data de l'examen final. 

- Entrega dels apunts de classe, degudament sistematitzats i ordenats: 10% de la nota. Els apunts s'entregaran a la data de l'examen final.

- És possible, a més, pujar nota mitjançant la realització d'un treball filosòfic optatiu. L'entrega d'aquest treball és un requisit indispensable pels qui aspiren a matrícula d'honor. 

 

El plagi resta terminantment prohibit en qualsevol de les activitats avaluatives.

Les faltes ortogràfiques seran tractades segons la normativa de la facultat.  

 

 

Avaluació única

- Examen final: 100% de la nota

Les faltes ortogràfiques seran tractades segons la normativa de la facultat.  

 

PER ALS ALUMNES DE 3ª CONVOCATÒRIA


Per als alumnes que concorrin a 3ª convocatòria, les condicions són les mateixes que per als de 1ª i 2ª.

En el cas de solapament de classes (amb altres assignatures), els alumnes poden acudir personalment al professor titular de l'assignatura per resoldre la seva situació.

Bibliografia i recursos

Bibliografia bàsica:

 

Balmes, Jaume, Obras Completas, 2 vols., Selecta, Barcelona, 1948.

Casanovas, Ignasi, Balmes. Su vida, sus obras y su tiempo, en: Balmes, Jaume, Obras Completas, vols. 34-5, Editorial Balmes, Barcelona, 1942.

Chivite, Carmen Mª, La antropología integral e integradora de Jaime Balmes, Fundación Universitaria Española, Madrid, 2016.

Forment, Eudaldo, «Lógica i filosofía social: Jaime Balmes», en: Forment, Eudaldo, Historia de la filosofia tomista en la España contemporània, Encuentro, Madrid, 1998, pp. 86-153.

Miró, Abel, «La tradición como conciencia de los pueblos en Jaume Balmes y Josep Torras i Bages», pp. 117-134, en: Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía, vol. 12, n.1, USTA, Colombia, 2019. Consultar en: https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/riiep/article/view/4901/4614

Torras i Bages, Josep, «El doctor Jaume Balmes, encarnació de l’esperit català en la nova forma intel·lectual i social», en: Torras i Bages, Josep, La tradició catalana, Ibèrica, Barcelona, 1913. Consultar en: https://archive.org/details/latradicicatalan00torr

    La bibliografia específica s'anirà detallant al llarg del curs.