Universitat Internacional de Catalunya

Ciència, Tecnologia i Societat

Ciència, Tecnologia i Societat
3
9143
3
Segon semestre
OB
Estructures i sistemes de desenvolupament
Societat y cultura
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: anglès

Professorat


Abans o després de classe.

Es podrà concertar entrevista per correu electrònic

Presentació

La ciència i la tecnologia són elements molt importants en la societat en què vivim, particularment per les conseqüències que tenen en la vida ordinària de les persones. Proporcionen instruments que canvien la nostra manera de viure i de relacionar-nos, i fan sorgir nous paradigmes que permeten una millor comprensió del món i de l'ésser humà. No és possible dibuixar un comportament autènticament humanista sense tenir molt en compte les ciències i les tecnologies.

Requisits previs

No n'hi ha.

Objectius

1. Adquirir una perspectiva crítica sobre la ciència i la forma com es desenvolupa el coneixement científic.

2. Adquirir una visió panoràmica de les teories en filosofia de la ciència que major rellevància han tingut al segle XX.

3. Adquirir una perspectiva crítica sobre el sistema tecnològic i les seves implicacions socials.

4. Adquirir una visió panoràmica de les teories en filosofia de la tecnologia més rellevants dels segles XX i XXI.

Competències

  • E01 - Coneixement i habilitat per donar una visió cultural/humanística a d'altres ciències o als seus mètodes
  • E07 - Coneixement dels temes i problemes del debat cultural actual, i consciència del fet que estan en constínua construcció
  • E18 - Percepció i coneixement de l'espai físic en què es desenvolupa l'activitat humana
  • E20 - Reflexionar sobre la interacció home-medi i l'organització del territori resultant
  • E30 - Capacitat per definir temes de recerca cultural que puguin contribuir a la innovació i la millora de la societat
  • E31 - Transferència de coneixement i bones pràctiques en altres sectors.
  • G03 - Capacitat de crítica i autocrítica.

Resultats d'aprenentatge

En completar satisfactòriament l'assignatura, l'estudiant serà capaç de:

1. Comprendre les claus epistemològiques del coneixement científic i les claus culturals del sistema tecnològic. 

2. Fer una avaluació crítica de texts, articles i d'altres productes culturals (com novel·les, pel·lícules, etc.) que tracten sobre el sistema tecno-científic i les seves implicacions socials.

3. Fer una exposició sobre el sistema tecno-científic des de la perspectiva humanista. 

Continguts

1. Introducció a la filosofia de la tecnologia.

2. Problemes principals i autors destacats:

2.1. Autors destacats: Ortega y Gasset, Heidegger, McLuhan, Ellul, Kranzberg, Jonas, Kurzweil, Sloterdijk, Pigem, Wilber.
2.2. Les “sub-eres” tecnològiques.
2.3. Transhumanisme i Post-humanisme.
2.4. Tendències actuals al desenvolupament tecnològic.
2.5. Món tecnològic VS món de la vida.

3. El sistema socio-tecno-científic.

4. Aleshores, ¿quin és el problema amb la tecnologia?

5. El rol de l'humanista a la societat tecnològica.

6. Introducció a la filosofia de la ciència.

7. La concepció científica del món.

8. L'actitud crítica a la ciència.

9. Les revolucions científiques.

10. Els programes de recerca científica.

11. Ciència i societat.

12. Els supòsits de la ciència.

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVAHORESCOMPETÈNCIES
Classe pràctica (anàlisi de casos, visites, ús de les TIC, etc.)
6hCB02 CB03 E01 G03
Classe teoricoexpositiva
17hE01 E07 E18
Seminari o taller (anàlisi de textos, debat, sessió amb especialistes, presentació oral de treballs, etc.)
7 hE01 E20 E30 E31

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPer aprovar l'assignatura cal aprovar cadascuna de les dues parts (Filosofia de la Ciència, i Filosofia de la Tecnología) per separat. La nota final serà la mitja aritmètica de les notes d'ambdues parts.

En cas de suspendre una de les parts caldrà anar a segona convocatòria només de la part suspesa.

En cas de suspendre qualsevol de les dues parts en segona convocatòria quedarà suspès el global de l'assignatura.

Per normativa de la Facultat es descompten 0,10 punts com a mínim per cada falta d'ortografia en els exàmens i treballs.

Bibliografia i recursos

Per a la part de Filosofía de la ciència:

Agazzi, E., La ciencia y el alma de Occidente, Tecnos, Madrid 2011.

Artigas, M., El desafío de la racionalidad, EUNSA, Pamplona 1994.

Artigas, M., Filosofía de la ciencia, EUNSA, Pamplona 1999.

Diéguez, A., Filosofía de la ciencia. Ciencia, racionalidad y realidad, umaeditorial, Málaga 2021.

Echeverría, J., Introducción a la metodología de la ciencia, Cátedra, Madrid 1999.

Feyerabend, P., Provocaciones filosóficas, Biblioteca Nueva, Madrid 2003.

Kuhn, T., La estructura de las revoluciones científicas, FCE, México 1975.

Lakatos, I., La metodología de los programas de investigación científica, Alianza, Madrid 1989.

Marcos, A., Ciencia y acción. Una filosofía práctica de la ciencia, FCE, México 2013.

Miller, D. (comp.), Popper: escritos selectos, FCE, México 2013.

Moulines, C.U., Popper y Kuhn. Dos gigantes de la filosofía de la ciencia del siglo XX, EMSE EDAPP, Buenos Aires 2015.

Popper, K., Conocimiento objetivo, Tecnos, Madrid 2005.

Per a la part de Filosofía de la tecnologia:

Ellul, J., Le bluff technologique. Hachette, París 1988.

Esquirol, J.M., Los filósofos contemporáneos y la técnica. De Ortega a Sloterdijk, Gedisa, Barcelona 2012.

Heidegger, M., “Sobre la técnica”, Conferencias y artículos, Serbal, Barcelona 1994.

Huxley, A., Un Mundo feliz. Plaza & Janes, Barcelona 1986.

Jonas, H., El principio de responsabilidad, Herder, Barcelona 1995.

Kurzweil, R., La singularidad está cerca. Cuando los humanos trascendamos la biología. Lola Books, Berlin 2012.

McLuhan, M., The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. University of Toronto Press, Toronto 1962.

Ortega, J., Meditación de la técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía. Alianza, Madrid 1982.

Material didàctic