Universitat Internacional de Catalunya

Odontopediatria 1

Odontopediatria 1
5
9241
3
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Dilluns de 09:00 a 13:00 hores (Dr. Francisco Guinot), Dimarts de 16:00 a 18:00 hores (Dra. Cristina Requena) i divendres de 09:00 a 13:00 hores (Dr. Francisco Guinot) 

 

 

 

 

Presentació

Està ámpliamente acceptat que la salut oral de lactants, nens i adolescents influeix notablement en la salut general de la població infantil i, malgrat els avanços, passarà algun temps fins a poder erradicar unes certes alteracions orals. Per tant, és important que existeixin odontòlegs que estién preparats per a afrontar els problemes orals més freqüents en la població pediàtrica i, al seu torn, investigar i ensenyar en aquest camp.
L'assignatura Odontopediatría 1 és la primera de les assignatures que s'imparteixen en el grau d'Odontologia dins de l'especialitat, la finalitat de la qual és aconseguir els objectius bàsics d'aquesta. L'assignatura està dividida en 3 blocs: part teòrica, part preclínica de laboratori i part clínica de treball directe sobre el pacient infantil en la Clínica Universitària d'Odontologia (CUO) de la Facultat d'Odontologia de la UIC.

Requisits previs

No hi ha requisits previs

Objectius

 

Area afectiva:
Tracte de confiança i col·laboració amb el professorat. Actitud favorable i capacitat per a treballar en equip. Actitud crítica davant les novetats de l'àmbit odontopediátrico, tractant de detectar què és objectiu i científic. Fomentar la importància de l'atenció odontopediátrica.


Area cognoscitiva:
Pretén que l'alumne obtingui els coneixements necessaris per mitjà de classes magistrals per a poder diagnosticar i proposar un pla de tractament integral en el pacient infantil, a través del coneixement de les tècniques odontopediátricas bàsiques. De la mateixa manera, es pretén fomentar la difusió de les cures odontopediátricos en el pacient perquè la societat assumeixi la importància dels mateixos de cara a la futura salut oral del nen.
D'altra banda, tractarem de fomentar en l'estudiant de grau una actitud crítica davant les novetats en l'àmbit de l'odontologia infantil, perquè sigui capaç de detectar el que és objectiu i científic.


Area psicomotriu:
Adquirir l'habilitat manual durant les pràctiques de laboratori en aquells procediments que l'alumne haurà d'executar posteriorment en la Clínica Universitària d'Odontologia.

Competències

 • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • 21 - Saber fer un examen bucal complet, incloent-hi les proves radiogràfiques i d'exploració complementàries oportunes, així com l'obtenció de referències clíniques adequades
 • 22 - Tenir capacitat per elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada, i ser competent en el reconeixement de les situacions que requereixin una atenció odontològica urgent
 • 23 - Establir el diagnòstic, el pronòstic i una adequada planificació terapèutica en totes les àrees clíniques de l'Odontologia, i ser competent en el diagnòstic, el pronòstic i l'elaboració del pla de tractament odontològic del pacient que requereixi cures especials, inclosos els pacients mèdicament compromesos (com diabètics, hipertensos, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) i pacients amb discapacitat
 • 24 - Reconèixer les situacions de risc vital i saber fer maniobres de suport vital bàsic
 • 25 - Conèixer i aplicar el tractament bàsic de la patologia bucodentària més habitual en pacients de totes les edats. Els procediments terapèutics s'hauran de basar en el concepte d'invasió mínima i en un enfocament global i integrat del tractament bucodental
 • 26 - Saber planificar i fer tractaments odontològics multidisciplinaris, seqüencials i integrats de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i dels pacients que requereixin cures especials
 • 27 - Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica
 • 28 - Adquirir experiència clínica sota la supervisió adequada
 • 37 - Fer les radiografies necessàries en la pràctica odontològica, interpretar-ne les imatges obtingudes i conèixer altres tècniques de diagnòstic per imatge que tinguin rellevància
 • 38 - Conèixer els procediments i proves diagnòstiques clíniques i de laboratori, conèixer-ne la fiabilitat i validesa diagnòstica i ser competent en la interpretació dels resultats
 • 40 - Identificar el principal motiu de consulta i la història de la malaltia actual. Realitzar una història clínica general del pacient i una fitxa clínica que reflecteixi fidelment els registres del pacient
 • 42 - Manejar, discriminar i seleccionar els materials i instruments adequats en odontologia
 • 43 - Conèixer els biomaterials dentals: la manipulació, les propietats, les indicacions, les al·lèrgies, la biocompatibilitat, la toxicitat i l'eliminació de residus i l'impacte ambiental
 • 44 - Conèixer i usar l'equipament i la instrumentació bàsics per a la pràctica odontològica
 • 64 - Fer tractaments bàsics de la patologia bucodentària en pacients de totes les edats. Els procediments terapèutics s'hauran de basar en el concepte d'invasió mínima i en un enfocament global i integrat del tractament bucodental
 • 65 - Diagnosticar, planificar i dur a terme, amb caràcter general, un tractament multidisciplinari, seqüencial i integrat de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i en pacients amb necessitats especials (diabètics, hipertensos, oncològics, trasplantats, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) o discapacitats. Específicament l'odontòleg ha de ser competent en l'establiment d'un diagnòstic, d'un pronòstic i el desenvolupament d'una adequada planificació terapèutica, i de manera particular en dolor orofacial, desordres temporomandibulars, bruxisme i altres hàbits parafuncionals; patologia dentària i periapical; traumatismes bucodentals; patologia periodontal i dels teixits periimplantaris; patologia òssia dels maxil·lars, els teixits tous bucals i glàndules annexes; estats d'edentació parcial o total i en la planificació del tractament rehabilitador mitjançant pròtesi dentosuportada i mucosuportada, o mitjançant implants dentals, malposicions i/o maloclusions dentàries i d'altres alteracions anatòmiques o funcionals de la cara o del sistema estomatognàtic i de les possibles correccions ortodòntiques, ortopèdiques o quirúrgiques
 • 66 - Fer i interpretar radiografies i altres procediments basats en la imatge, rellevants en la pràctica odontològica
 • 67 - Dur a terme models diagnòstics, muntar-los i prendre registres interoclusals
 • 68 - Determinar i identificar els requisits estètics del pacient i de les possibilitats de satisfer les senes inquietuds
 • 70 - Valorar la funció motora i sensorial de la boca, els maxil·lars i annexos
 • 72 - Prescripció apropiada de fàrmacs, i conèixer-ne les contraindicacions, les interaccions, els efectes sistèmics i les repercussions sobre altres òrgans
 • 73 - Aplicar tècniques d'anestèsia locoregional
 • 74 - Preparar i aïllar el camp operatori
 • 76 - Identificar i atendre qualsevol urgència odontològica
 • 79 - Tractar traumatismes dentoalveolars en denticions temporal i permanent
 • 81 - Valorar i tractar el pacient amb càries o una altra patologia dentària no cariosa i ser capaç d'utilitzar tots els materials encaminats a restaurar la forma, la funció i l'estètica de la dent en pacients de totes les edats
 • 82 - Dissenyar, preparar les dents, prescriure, registrar, fer proves clíniques i col·locar i posar en servei restauracions indirectes: incrustacions, caretes o fronts laminats estètics i corones unitàries
 • 83 - Tractar operatòriament els processos destructius i les lesions traumàtiques dentoalveolars
 • 84 - Fer tractaments endodòntics i aplicar procediments per preservar la vitalitat pulpar
 • 85 - Realitzar procediments estètics convencionals des d'una perspectiva multidisciplinària
 • 88 - Fer tractament no quirúrgic dels desordres temporomandibulars i el dolor orofacial
 • 90 - Identificar i corregir hàbits bucals susceptibles de causar o exacerbar mal oclusions

Resultats d'aprenentatge

 • 4.015 - Identificar les estructures anatòmiques i dentàries en radiografies panoràmiques, periapicals i d'aleta de mossegada
 • 4.016 - Realitzar els següents tractaments en fantomas amb dentició temporal: presa de registres amb alginat, segellats de fosses i fissures, aïllament del camp operatori amb dic de goma, cavitats Classe I, II, II, IV, V, VI, obturació de cavitats Classe I , II, III, IV, V, VI amb materials compostos, pulpotomies i pulpectomies, col·locació de corones d'acer preformades, reconstruccions àmplies en el primer molar permanent, Ferulitzacions, carilles de material compost en incisius primaris
 • 4.017 - Realitzar un diagnòstic i pla de tractament en nens
 • 4.018 - Demostrar la capacitat per comunicar-se amb un nen i els seus pares o tutors
 • 4.019 - Realitzar profilaxi i demostracions d'una correcta higiene oral adaptades a l'edat del pacient
 • 4.020 - Demostrar la capacitat per aïllar el camp operatori amb dic de goma en nens
 • 4.021 - Realitzar segellats de fosses i fissures en dentició primària i permanent amb i sense ameloplastia
 • 4.022 - Realitzar cavitats classe I i II en segons molars primaris
 • 4.023 - Utilitzar correctament els materials compostos per obturar cavitats
 • 4.024 - Realitzar exodòncies de molars primaris senzills.
 • 4.036 - Executar les maniobres prèvies que realitzarem al pacient, prèvies a la col·locació del dic de goma
 • 4.037 - Realitzar la tècnica de col·locació del dic utilitzant primer el clamp i després la goma
 • 4.038 - Realitzar la tècnica de col·locació del dic utilitzant primer la goma i després el clamp
 • 4.039 - Realitzar la tècnica de col·locació del dic portant simultàniament el clamp i la goma
 • 4.040 - Escollir el clamp correcte segons la dent a aïllar
 • 4.041 - Dominar la tècnica d'aïllament absolut d'una hemiarcada
 • 4.048 - Dominar la tècnica clínica de tallar una cavitat classe I per composite
 • 4.049 - Dominar la tècnica clínica d'obturar una cavitat classe I per composite
 • 4.050 - Realitzar un encofrat amb el sistema de matrius Automatrix
 • 4.051 - Realitzar un encofrat amb un sistema de matriu preformada seccional i anells de separació
 • 4.052 - Seleccionar el sistema d'encofrat més adequat a les característiques de cada cavitat
 • 4.053 - Executar la tècnica clínica de tallat d'una cavitat classe II per composite
 • 4.054 - Dominar la tècnica clínica de tallat d'una cavitat classe II per composite
 • 4.055 - Seleccionar adequadament la matriu per a cada cavitat concreta de classe III
 • 4.056 - Tallar una cavitat de classe III en diferents situacions clíniques
 • 4.057 - Posar adequadament la col·locació de la matriu previ a la inserció del composite
 • 4.058 - Obturar correctament una cavitat classe III
 • 4.059 - Seleccionar el sistema d'acabat i polit més adequat segons la configuració de cada cavitat concreta de classe III
 • 4.060 - Realitzar el pulit de l'obturació classe III de composite
 • 4.061 - Realitzar una restauració prova en una cavitat de classe IV
 • 4.062 - Confeccionar una màscara palatina per a realitzar una cavitat de classe IV
 • 4.063 - Tallar una cavitat de classe IV per a una bona retenció i estètica del material d'obturació
 • 4.064 - Obturar una cavitat de classe IV mitjançant estratificació
 • 4.065 - Polir les obturacions classe IV de composite
 • 4.066 - Dominar la tècnica clínica de realitzar una cavitat classe V per composite
 • 4.067 - Dominar la tècnica clínica d'obturar una cavitat classe V per composite
 • 4.080 - Diagnosticar la patologia dental no careosa en un pacient
 • 4.081 - Donar un pla de tractament a un pacient amb patologia dentària no careosa
 • 4.082 - Determinar el risc de càries d'un pacient
 • 4.083 - Establir els plans de tractament en un pacient d'alt risc de càries
 • 4.084 - Utilitzar els mitjans de diagnòstic de càries dental
 • 4.085 - Diagnosticar lesions de càries
 • 4.087 - Eliminar el teixit corcat d'una lesió de càries amb el màxim respecte al teixit dentari remanent
 • 4.088 - Seleccionar els mitjans de remoció de la dentina corcada d'acord a les característiques de la lesió a la qual ens enfrontem
 • 4.089 - Realitzar una adequada història clínica de cara a valorar l'estat de la polpa
 • 4.091 - Enumerar els conductes habituals i les variacions més freqüents en cada dent de l'arcada
 • 4.092 - Adoptar l'actitud terapèutica adequada abans les diferents entitats polpars i periapicals que exigeixen el tractament de conductes
 • 4.093 - Aïllar adequadament el camp operatori de cara a un tractament de conductes
 • 4.094 - Planificar adequadament el tractament de conductes
 • 4.095 - Identificar el material i instrumental d'utilitat en endodòncia
 • 4.096 - Realitzar correctes obertures camerals i localitzar els accessos als conductes radiculars
 • 4.097 - Instrumentar adequadament els conductes
 • 4.098 - Obturar adequadament els conductes
 • 4.103 - Reconstruir amb materials directes una dent endodonciada
 • 4.112 - Conèixer el desenvolupament de la dentició i de l'erupció dentària
 • 4.113 - Conèixer i diagnosticar les alteracions de l'erupció
 • 4.114 - Comprendre els processos del creixement i desenvolupament dental esquelètic i saber la seva aplicació clínica
 • 4.117 - Saber fer una correcta història clínica del pacient
 • 4.118 - Saber fer una correcta exploració oral i funcional del pacient
 • 4.123 - Reconèixer les estructures anatòmiques normals i patològiques en una radiografia panoràmica, periapical i oclusal

Continguts

 

TEMA 1: Historia clínica i consentiment informat en Odontopediatría

- Motiu de consulta.

- Antecedents familiars, personals i dentals.

- Exploració clínica: examen extraoral i intraoral.

- Exploració dentària i radiogràfica.

- Consentiment informat.

TEMA 2: Anatomia de la dentició temporal

- Termes anatòmics.

- Edat d'erupció de la dentició primària.

- Edat d'exfoliació de la dentició primària.

- Nomenclatura.

- Parts anatòmiques dentals.

- Característiques morfològiques de les dents primàries.

TEMA 3: Desenvolupament de la dentició. Dentinogénesis

- Etapes de la odontogénesis.

- Òrgan dentari i les estructura dentàries que es deriven.

- Alteracions dentals de cada etapa de la odontogénesis.

- Seqüència d'erupció.

- Alteracions i trastorns eruptius en dentició temporal i permanent.

TEMA 4: Anomalies de la dentició

- Anomalies de número

- Anomalies de grandària.

- Anomalias de la forma.

- Anomalias de l'estructura

- Anomalies del color

TEMA 5: Anestèsia local en Odontopediatría

- Mecanisme d'acció.

- Tipus d'anestèsics locals.

- Càlcul de la dosi màxima recomanada.

- Tècniques d'anestèsia local.

- Complicacions durant i després de l'anestèsia local.

TEMA 6: Desenvolupament psicològic del nen

- Característiques generals dels nens en les difefentes edats.

- Temor i ansietat.

- Factors que determinen la conducta del nen en la consulta.

- Aspectes més temuts.

- Acceptació del tractament dental.

TEMA 7: Maneig de la conducta I

- El nen no col·laborador.

- Tècniques de comunicació.

- Tècniques de modificació de la conducta.

TEMA 8: Maneig de la conducta II

- Tècniques de limitació.

- Tècniques prohibides.

- Altres tècniques.

TEMA 9: Aïllament del camp operatori

- Tècniques d'aïllament.

- Objectius de l'aïllament absolut.

- Material necessari per a l'aïllament absolut.

- Tècniques de col·locació del dic de goma.

TEMA 10: Segelladors de fosses i fissures

- Tipus de segelladors.

- Indicacions i contraindicacions per a la col·locació de segelladors.

- Instruccions per a la col·locació d'un segellador de fosses i fissures.

- Controvèrsies en relació als segelladors.

TEMA 11: Exodoncia en Odontopediatría

- Raons per a la exodoncia.

- Material necessari.

- Passos de l'extracció.

- Complicacions de l'extracció.

- Pautes post-exodoncia.

TEMA 12: Manteniment de l'espai

- Introducció.

- Causa per a la col·locació d'un mantenidor.

- Consideracions de la pèrdua d'espai.

- Classificació dels mantenidors.

- Indicacions de mantenidors fixos.

- Indicacions de mantenidors amovibles.

TEMA 13: Farmacologia en Odontopediatría

- Etapes farmacocinètiques bàsiques.

- Antibiòtics i analgèsics/antiinflamatoris més utilitzats.

- Quan administrar cada tipus de fàrmac.

- Càlcul de la dosi.

- Errors en el dosatge i administració dels fàrmacs.

 

Continguts pràctics:


TEMA 1: Historia clínica i radiografies intraorals en el pacient infantil

TEMA 2: Ortopantomografia en el pacient infantil

TEMA 3: Impressions inferiors

TEMA 4: Impressions superiors

TEMA 5: Zocalat

TEMA 6: Aïllament del camp operatori amb dic de goma per al tractament restaurador

TEMA 7: Segellats de fosses i fissures

TEMA 8: Restauracions terapèutiques amb Ionòmer de Vidre

TEMA 9: Cavitats classe I

TEMA 10: Cavitats classe II inferior

TEMA 11: Cavitats classe II superior


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula Les tècniques docents que es faran servir són les següents:

 

 • Lliçons teòriques. Per a la millor comprensió de la classe magistral, es facilitarà a l'alumne, via moodle, 2 articles científics relacionats amb cadascuna de la lliçons impartides. El contingut d'aquests articles també formarà part de l'contingut teòric de l'assignatura, així com de l'examen teòric.
 • Pràctiques preclíniques.
 • Seminaris especialitzats.
 • Demostracions pràctiques.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula Avaluació assignatura:


Examen teòric final: 40% de la nota final de l'assignatura

L'examen teòric estarà format per 40 preguntes tipus test amb 5 possibles respostes, i una sola correcta, disposant d'un temps d'1 minut per pregunta per contestar. Les preguntes mal contestades restaran 0,20 punts. L'examen teòric s'aprova a partir d'una nota mínima de 5 sobre 10.

Per a la millor comprensió de la classe magistral, es facilitarà a l'alumne, via moodle, 2 articles científics relacionats amb cadascuna de la lliçons impartides. El contingut d'aquests articles també formarà part de l'contingut teòric de l'assignatura, així com de l'examen teòric.     Avaluació continuada (pràctiques preclínicas): 45% de la nota final de l'assignatura


Avaluació continuada (pràctiques CUO): 15% de la nota final de l'assignatura

Per a aprovar és necessària una nota mínima de 5 en els tres apartats de l'assignatura per a poder realitzar la mitjana.


Avaluació continuada pràctiques preclínicas (45% de la nota final de l'assignatura):

Les pràctiques constaran de:

- Teoria de les pràctiques de laboratori impartida de manera online.
- Resolució d'un cas clínic d'Odontopediatria 1. 20% de la nota de pràctiques.
- Pràctiques setmanals de laboratori. 40% de la nota de pràctiques.
- Examen pràctic de laboratori. 40% de la nota de pràctiques.


 • Teoria de les pràctiques de laboratori impartida de manera presencial


Es presentarà la teoria de totes les pràctiques al començament de cada una d'elles.

 

 • Resolució d'un cas clínic d'Odontopediatria 1

A la fi del semestre es realitzarà la resolució d'un cas clínic d'odontologia pediàtrica, en els quals l'alumne haurà d'aplicar els coneixements obtinguts en l'assignatura Odontopediatria 1. Disposarà d'un màxim de 500 paraules per resoldre el cas clínic.  L'avaluació del cas clínic serà realitzada de manera presencial i individual, sense poder comptar amb material de suport per a la resolució dels casos clínics. Els casos clínics estaran relacionats amb situacions clíniques treballades durant el desenvolupament de l'assignatura.

El professor responsable de l'assignatura es posarà en contacte amb els alumnes per informar-los sobre el funcionament d'aquesta part de l'avaluació de l'assignatura Odontopediatria 1. • Pràctiques en laboratori


Cada jornada de pràctiques s'avaluarà amb una puntuació de 0 a 10.

L'assistència a pràctiques és obligatòria. Només es consideraran com a faltes justificades aquelles que siguin per malaltia greu, accident i/o defunció. En cas de falta justificada, el justificant de la mateixa haurà de ser lliurat al professor responsable com a màxim una setmana després de la mateixa (via email).

Les següents situacions poden implicar una disminució en la qualificació de la pràctica:
• Manca de material (bata, material rotatori i/o fantomas)
• No acabar la pràctica en el temps establert.
• No treballar dins de boca del fantoma que simula a un pacient en les pràctiques que s'indiqui.
• Abandonar el laboratori durant l'horari de la pràctica.


La pràctica es puntuarà amb un zero en els següents casos:
• Si l'alumne no assisteix a la pràctica de manera injustificada o amb un retard superior als 15 minuts.
• Si l'actitud de l'alumne o la qualitat del treball és molt deficient.
• Si l'alumne falta al respecte als professors o al personal auxiliar
• Si l'alumne altera l'ordre de la bona convivència en el laboratori.


Examen pràctic de laboratori

Es realitzarà un examen teòric i pràctic de manera presencial en el laboratori.

L'examen pràctic constarà de la realització de dos procediments que s'hagin practicat durant el semestre. Comptarà un 80% de la nota de l'examen.

L'examen teòric constarà de 10 preguntes de resposta curta sobre la teoria de les pràctiques impartides de manera online. Comptarà un 20% de la nota de l'examen.Professor responsable de cada grup de pràctiques

- Alexandra Trullàs. Responsable M3. Email: alexandra.trullas@uic.es
- Laura Muñoz. Responsable M1. Email: lauramunoz@uic.es
- Alex Rivera. Responsable M2. Email: rivera@uic.esMaterial obligatori que l'alumne ha de portar a totes les pràctiques

- Bata blanca
- Ulleres de protecció
- Guants
- Màscara
- Material rotatori (turbina i contraángulo)
- Fantomas infantils. (Aportats per la universitat, però l'alumne serà el responsable de portar-lo a cada pràctica)

 

Bibliografia i recursos

-          Andreasen JO. Lesiones dentarias traumáticas., Ed. Panamericana. Madrid, 1990.

-          Barberia E, Boj JR, Catala M, Garcia M, Mendoza A.  Odontopediatría, Ed. Masson. Barcelona, 1995.

-          Boj JR, Catalá M,  Mendoza A, Planells P, Cortés O. Odontopediatría. Bebés, niños y adolescentes. 1ª Edición (Ciudad             de México); Odontología Books, 2019.

-           Mc.Donald R, Avery D. Odontología Pediátrica y del Adolescente. Ed. Mosby/Doyma Libros, 1995.  

-          Pinkham JR. Odontología pediátrica, Ed. Interamericana,1996.

-          Snawder KD. Manual de odontopediatría clínica.,Ed. Labor. Barcelona, 1995.

-          Artícles seleccionats de les revistes Pediatric Dentistry, International Journal of Pediatric Dentistry, European                       Archives of Paediatric Dentistry, European Journal of Paediatric Dentistry, Journal of Clinical Pediatric Dentistry y                   Dental Traumatology.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 09/01/2023 A21 10:00h
 • E1 09/01/2023 A03 10:00h
 • E1 09/01/2023 A16 10:00h