Universitat Internacional de Catalunya

Workshop. Programes de Relacions Públiques I

Workshop. Programes de Relacions Públiques I
5
9274
3
Primer semestre
OB
Creació
Workshop. Programes de relacions públiques
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat

Presentació

El mòdul “Relacions amb els mitjans de comunicació” ofereix una visió general sobre el funcionament d'un gabinet de premsa, tant des d'una empresa privada, una agència de Relacions Públiques, una associació sense ànim de lucre o una Administració. En ell s'expliquen de forma teòric-pràctica els objectius que es persegueixen, l'estratègia a seguir, les diferents eines per treballar amb els mitjans de comunicació, la formació de portaveus i l'avaluació dels treballs realitzats. També s’analitza com funciona un gabinet de premsa online.

Requisits previs

CAP

Objectius

- Conèixer el funcionament d'un Gabinet de Premsa, enunciar objectius i dissenyar un Pla de Mitjans.

- Utilitzar les eines amb les quals treballa un Gabinet de Premsa.

- Aplicar l'eina més adequada en cada circumstància i amb cada mitjà de comunicació.

- Guanyar confiança en la relació amb periodistes coneixent i evitant els errors més comuns.

-  Portaveus: saber estructurar un discurs

Competències

 • 01 - Capacitat de planificar recursos tècnics
 • 02 - Capacitat de planificar recursos humans
 • 03 - Capacitat de planificar recursos propis (personals, materials, temporals…)
 • 04 - Capacitat d'acte avaluació i acte ordenació professional
 • 05 - Capacitat per aprendre autònomament
 • 06 - Capacitat d'actuar autònoma i responsablement
 • 07 - Capacitat per treballar en equip
 • 08 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 10 - Capacitat de desenvolupar una actitud ètica
 • 12 - Capacitat de produir texts orals i escrits
 • 13 - Capacitat de lectura
 • 14 - Capacitat d'anàlisi
 • 15 - Capacitat de síntesi
 • 16 - Capacitat per detectar fets noticiables
 • 17 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 18 - Capacitat per treballar sota pressió
 • 20 - Capacitat de concreció
 • 26 - Capacitat per coordinar i/o coordinar-se a/amb un equip
 • 34 - Capacitat per objectivar i quantificar (dades, estadístiques, etc.)
 • 67 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 68 - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col•loquials i cultes
 • 77 - Capacitat i habilitat per responsabilitzar-se de l'àrea de comunicació d'un organisme
 • 78 - Capacitat i habilitat per establir un pla de comunicació
 • 87 - Capacitat i habilitat per utilitzar les tecnologies i tècniques comunicatives
 • 92 - Capacitat d'anàlisi, de síntesi i judici crític
 • 93 - Saber gestionar el temps
 • 94 - Capacitat per actuar en llibertat i responsabilitat
 • 97 - Ser capaç de llegir i entendre bibliografia sobre l'àmbit de la Comunicació en llengua anglesa
 • 98 - Manejar amb habilitat la terminologia de la llengua anglesa relacionada amb la Comunicació

Resultats d'aprenentatge

Responsabilitzar-se d'un Gabinet de Premsa tradicional i online, coneixent com dissenyar un Pla de Mitjans i executant-ho utilitzant les eines més adequades per aconseguir els objectius plantejats.

Continguts

 - Gabinets de premsa: què són, objectius, funcions i tipus.

- Conèixer per a qui es treballa i les necessitats de comunicació de l'entitat.

- Base de dades de periodistes.

- Principals errors amb periodistes

- Eines de comunicació: notes de premsa, conferències de premsa, dossier de premsa, viatges, exclusives.

- Formació de portaveus.

- Localització i redacció de notícies.

- Avaluació dels objectius del Gabinet de Premsa.

- Departament de premsa online

Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)Al llarg del curs es realitzen diverses activitats del Gabinet de Premsa, s'ofereixen exemples de la vida real i testimonis de persones que treballen en gabinets de premsa d'empreses, agències de relacions públiques i Administració. Les classes són teòric-pràctiques, donant gran importància als exercicis que han de realitzar els alumnes des d'un suposat Gabinet de Premsa.

Les activitats pràctiques més importants (p.e. nota de premsa, dossier de premsa) es realitzaran en dos grups per a poder ser presencials. Altres pràctiques com a base de dades i argumentari seran semi presencials però, una vegada corregides, es farà coaching (presencial) en grup i individual amb els alumnes.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat semipresencial (blended)- Assistència i participació en classe (10%).

- Lectures complementaries (10%).

- Exercicis al llarg del seminari (40%).

- Examen parcial (20%).

- Exercici final: Pla de gabinet de premsa a un any(20%).

 

Segona convocatòria: haver entregat tots els exercisis del workhop i fer l'exàmen

Bibliografia i recursos

ARTICLES

-      Dictating the News: Understanding Newsworthiness from the Journalistic Perspective. Lynn M. Zoch, Ph.D.

-      Professor & Director, School of Communication. Radford University. Zoch & Supa – Public Relations Journal – Vol. 8, No. 1 (2014).

-      Genres and Processes in the PR Industry: Behind the Scenes With an Intern Writer. Stephen Bremner. International Journal of Business Communication 2014, Vol. 51(3) 259–278.

-      Compensation and Corrective Action as the BP Response to the Deepwater Horizon incident. Williiam Forrrest Harlow and Rachel Martin Harlow. Communication Research Reports. Vol. 30, Nº 3, July-September 2013, pp 193-200.

-      From Press Release to News: Mapping the Framing of the 2009 H1N1 A Influenza Pandemic. Seow Ting Lee and Iccha Basnyat. Health Communication, 28. 119-132, 2013.

-      La comunicación entre gabinetes y periodistas a través de la web 2.0: el caso de meneXtra.com. María José Cantalapiedra González, Leire Iturregui Mardaras, Daniel García González. 2012

-      Usablidad   de las herramientas TIC’S y aplicaciones tecnológicas en los gabinetes de comunicación online. Rosario Puertas Hidalgo, Karina Valarezo Gónzález, y Verónica Altamirano Benítez. 2013

-      Del gabinete de prensa al gabinete de comunicación: La dirección de comunicación en la actualidad. C Cristófol Rodríguez. 2014

-      Los gabinetes de comunicación y su adaptación a la red: la incorporación de la figura del community manager. FS Turmo, JJV Lassa. 2015Comunicación con bloggers. Manual de instrucciones. José Antonio Ritoré Bru. Revsita de comunicación, nº8, pag 30. Febrero 2009.

-      Ortiz, J. (2019). “Pistas para comprender al periodista”, RAEIC, Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, vol 6, núm. 11, 17-23.

-       https://justificaturespuesta.com/como-enamorar-alumnos-palabra-metodo-ted/ (Método TED como hablar en público)

-       Video tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=iN1dt_VG9bk

 

 

LLIBRES

 

-      “Manual de Relaciones Públicas e Institucionales”, Jordi Xifra, 2011. Ed. Tecnos.

-      “Gabinets de Comunicació. Periodistes a l’altre banda”, Goretti Palau, segona edició 2010. Ed. Pòrtic, Eines de periodistas.

-       “Gabinetes de Comunicación en mínimos”, Gerardo Fernández Asenjo y Noa de la Torre Alfaro, 2009. Ed. Fragua.

-      “The New Rules of Marketing&PR”, David Meerman Scott, Ed. Wiley, 2009.

-      Comunicación corporativa. Las relaciones con los medios de comunicación, Miguel Angel Hernández y Agustín Macías. Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca. 2009.

-      Técnicas de las Relaciones Públicas, Jordi Xifra. Editorial UOC. 2007

-      “Relaciones Públicas 2.0. Cómo gestionar las relaciones públicas corporativas en el entorno digital”. Cristina ACED. Editorial UOC, 2013.

-      “How to Win Friends and Influence People (Inglés)”. Carnegie Dale. Enero 2010)

-      - “Epic Content Marketing: How to Tell a Different Story, Break through the Clutter, and Win More Customers by Marketing Less (Inglés)”   Joe Pulizzi. oct 2013

-      “The Art Of Social Media (Inglés)” . Guy Kawasaki  Ene 2015

-      “Analítica Web 2.0”, por Avinash Kaushik (Ed. Gestión 2000)

-      Marketing de Atracción 2.0. Cómo conseguir tus objetivos online con el mínimo presupuesto. Óscar del Santoy Daniel Álvarez

-      Cómo preparar un plan de social media marketing, por Pedro Rojas y María Redondo (Ed. Gestión 2000)

-      “Gabinetes de comunicacion on line”  de Berta García Orosa. 2009.