Universitat Internacional de Catalunya

Dret Civil 2

Dret Civil 2
6
9327
2
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


 

Amb concreció prèvia amb l’alumne.

Presentació

Aquesta matèria és continuació i complement de l'assignatura de Dret Civil 1, on s'estudien les normes que regulen el dret de la persona i la primera part del dret de contractes (des de la formació fins a l'eficàcia i ineficàcia). En Dret Civil 2 s'estudia la segona part de contractes (el compliment i incompliment), per a continuació aprofundir en els principals contractes utilitzats en el tràfic jurídic i econòmic

Requisits previs

No procedeix

Objectius

Els objectius d’aquesta assignatura són els següents:

a) Aprendre els conceptes bàsics de la teoria general de les obligacions i les línies generals dels contractes més utilitzats en el tràfic civil.

b) Conèixer la complexitat del dret d’obligacions i els problemes més importants que plantegen els contractes, en particular, els contractes de compravenda i els d’arrendament.

c) Aprendre a utilitzar-los mitjançant la preparació i resolució de casos pràctics.

D’aquesta manera, quan acabi l’assignatura l’alumne ha d’haver adquirit els coneixements relatius a:

• L’obligació i el contracte: classes, circumstàncies, compliment i incompliment.

• Els principals contractes que s’utilitzen en el tràfic jurídic i econòmic

Competències

 • 01 - Adquirir la capacitat d'entendre les idees principals i participar en conferències o lliçons magistrals en un context acadèmic
 • 02 - Adquirir la capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi
 • 03 - Ser capaç d'expressar idees i arguments amb ordre i coherència de forma oral i escrita (tècniques d'expressió oral i escrita)
 • 04 - Cuidar els estàndards de pulcritud i qualitat formal en la presentació de documents
 • 08 - Desenvolupar mecanismes que facilitin l'adopció de compromisos de caràcter ètic
 • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
 • 17 - Comprendre i conèixer les principals institucions públiques i privades en la seva gènesi i en el seu conjunt
 • 21 - Desenvolupar la capacitat de creació i estructuració normativa
 • 22 - Ser capaç d'identificar i interpretar la documentació d'ús habitual en el tràfic jurídic i negocial
 • 23 - Identificar l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic complex

Resultats d'aprenentatge

- Conèixer i comprendre les regles generals del dret d’obligacions i contractes, especialment les que s’apliquen al compliment i a l’incompliment de les obligacions.
- Identificar els diferents tipus contractuals i tenir la capacitat d’utilitzar-los en funció de la finalitat pràctica desitjada.
- Adquirir habilitats en la comunicació oral i escrita.
- Desenvolupar la capacitat d’analitzar i sintetitzar la informació que s’obtingui de les classes presencials i del material complementari que aporti el professor.
- Desenvolupar habilitats en la resolució de conflictes jurídics relacionats amb els continguts de la lliçó.
- Adquirir destresa en l’ús de les TIC per tal d’obtenir informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, etc.).
- Adquirir destreses que afavoreixin la comprensió lectora.
- Desenvolupar hàbits de pulcritud en la presentació personal i de documents.
- Desenvolupar l’habilitat per redactar contractes i altres actes constitutius de drets reals.
- Identificar i interpretar la documentació d’ús habitual en el tràfic jurídic i negocial civil.

Continguts

PRIMERA PART. DRET D’OBLIGACIONS

Tema 1. La relació obligatòria

1.1.Fonts de les obligacions.

1.2. Subjectes: Classes d’obligacions amb pluralitat de persones.

1.3. Objecte. La prestació: patrimonialitat. Classes d'obligacions: de donar i de fer (de mitjans i de resultats); positives i negatives; divisibles i indivisibles; genèriques i específiques; facultatives i alternatives.

1.4. Obligacions pecuniàries: el diner en el dret d'obligacions. Realisme i nominalisme. Clàusules d'estabilització. L'obligació d'interessos.

 

Tema 2. Circumstàncies i garanties de la relació obligatòria.

2.1. El temps. Obligacions a termini. Termini inicial i termini final.

2.2. El lloc.

2.3. La condició. Condició suspensiva i condició resolutòria.

2.4. Mitjans de garantia de l'obligació: concepte i naturalesa. Tipus: la pena convencional, les arres, el dret de retenció.

 

Tema 3. El pagament o compliment, i els subrogats

3.1. Concepte. Subjectes

3.2. Requisits objectius

3.3. Prova i imputació

3.4. Subrogats: consignació, compensació, dació en pagament, cessió de béns.

 

Tema 4. L'incompliment

4.1. L'incompliment en sentit material.

4.2. La imputació de l'incompliment.

 

Tema 5 Principals remeis contra l'incompliment

5.1. Compliment forçós o compliment en forma especifica.

5.2. La indemnització de danys y perjudicis.

5.3. Les clàusules penals.

5.4. La resolució per incompliment.

5.5. Altes accions subsidiàries: subrogatòria, revocatòria o pauliana, directa.

 

Tema 6. Les vicissituds de la relació obligatòria (conceptes)

6.1. La novació.

6.2. El canvi de creditor (la cessió de crèdits i la subrogació convencional).

6.3. El canvi de deutor (l’assumpció de deutes i l’expromissió i la delegació).

6.4. La confusió.


SEGONA PART: CONTRACTES EN ESPECIAL

Tema 7. Els contractes d’intercanvi: la compravenda i la permuta

7.1. Concepte de compravenda i distincions.

7.2. Lleis aplicables a la compravenda

7.3. Subjectes: capacitat i prohibicions.

7.4. Objecte: la cosa i el preu.

7.5. Obligacions del venedor: lliurament. Transmissió de la propietat. La doble bena.

7.6. Obligacions del comprador: pagament (i recepció).

7.7. Incompliment venedor: sanejament i altres.

7.8. Incompliment comprador.

7.9. Els riscos en la compravenda.

7.10. Garanties.

7.11. Vendes especials.

7.12. La permuta.

 

Tema 8. El contracte d'arrendament

8.1. L'arrendament de coses en el Codi Civil.

8.2. Els arrendaments urbans.

 

Tema 9. Els contractes d'obra i de prestació de serveis.

9.1. El contracte d'obra: concepte i distinció. Obligacions de les parts.

9.2. El contracte d'obra immobiliària. Parts

9.3. El contracte d'obra immobiliària. La responsabilitat per ruïna en CC i LOE.

9.4. La protecció legal dels crèdits del contracte d'obra.

9.5. El contracte d'arrendament de serveis.

9.6. El contracte de dipòsit i d'aparcament de vehicles.

 

Tema 10. Els contractes de garantia: fiança, aval, i aval a primer requeriment

10.1. Concepte i classes.

10.2. Objecte i contingut.

10.3. Règim jurídic.

10.4. Relacions entre creditor i fiador, i entre deutor i fiador.

10.5. Extinció.

10.6. Cofiança, retrofiança i figures afins.

10.7. L'aval a primer requeriment.

 

Tema 11. Altres contractes

11.1. Els contractes de finançament: comodat, precari i simple préstec

11.2. Els contractes de gestió: mandat i comissió, mediació

11.3. Quasicontractes

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 

En aquesta assignatura es busca que els alumnes aprenguin els conceptes bàsics de la matèria, coneguin la teoria bàsica, i aprenguin a usar-los a través de la preparació i resolució de casos pràctics i de la seva exposició i defensa oral i escrita.

El primer objectiu s'aconseguirà a través dels Memoràndums de Conceptes. El segon mitjançant les classes teòriques. I el tercer serà el contingut de les classes pràctiques.

 

Els Memoràndums

L'assignatura té més d'un centenar de conceptes bàsics, de coneixement imprescindible per a poder desembolicar-se amb èxit en l'aplicació pràctica de l'assignatura. Estan redactats a manera de pregunta i resposta en un document que té dues parts. L'alumne haurà d'aprendre'ls bé. Es tracta d'un exercici eminentment memorístic, dividit en dues proves.

 

Les classes teòriques

Més de la meitat de les classes es dedicaran a la docència normal, amb explicacions teòriques de les diferents lliçons del programa. Estarà recolzada bàsicament en anotacions facilitades als alumnes en el Moodle, i eventualment en el manual de l'assignatura. L'explicació de classe estarà molt centrada en els conceptes. L'objectiu central d'aquesta part és que l'alumne els entengui bé (què són i què no són) i els sàpiga aplicar amb encert en els diferents supòsits pràctics.

El contingut d'aquestes classes serà objecte de l'avaluació teòrica, que es durà a terme principalment a través de preguntes principalment de raonament, no tant de memorística. Es busca amb això avaluar si realment l'alumne ha entès el concepte i el contingut de cada institució, i la manera per a això és demanar que aplicació i argumenti les diferències amb altres institucions.

 

Les classes pràctiques

Al voltant de 6 classes es dedicaran a la resolució dels casos pràctics, d'acord amb les següents instruccions:

-       Grups de treball: els alumnes formaran grups de pràctiques de 4 o 5 persones cadascun (formats lliurement pels alumnes). En total hi haurà 16 grups. Els grups es formaran a principi de curs i es mantindran invariables fins al final.

-       Agrupació: els 16 grups conformaran dues agrupacions, cadascuna farà de manera alterna tres pràctiques en horari de classe i altres tres en dijous de 19 a 21 hores, segons calendari fixat una vegada es conformin els grups.

-       Realització de la pràctica i enviament: la pràctica es realitzarà en classe i en acabar s'enviarà per mail al professor, qui l'avaluarà d'acord amb els criteris més endavant establerts.

Eventualment es podran penjar altres pràctiques, de resolució individual i voluntària, la nota de la qual servirà per a arrodonir la nota final.

 

Activitats formatives:

-       Presentació a l'aula dels conceptes i la seva aplicació pràctica

-       Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individual i en grup)

-       Estudi independent de l'alumne

-       Treballs individuals i en grup

-       Tutoria

Metodologies:

-       Lliçó magistral

-       Resolució escrita i exposició oral de casos pràctics

-       Lectures relacionades amb la matèria

-       Cerca d'informació

-       Estudi individual

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula
PRIMERA CONVOCATÒRIA

Aquesta assignatura no permet alliberar la matèria i evitar anar a l'examen final: tots hauran de fer l'examen final.


A. ITINERARI GENERAL, AMB PRÀCTIQUES

MEMORANDUMS: Els Memoràndums valdran un (1) punt cadascun. Total, 2 punts

CASOS PRÀCTICS: valdran en total 3 punts. Els criteris d'avaluació de les pràctiques són els següents:

-       No assistència: 0 punts

-       No assistència justificada: no presentat. Només es permetrà una única inassistència justificada (en aquest cas la nota de la pràctica inasistida només li comptarà a la baixa: si és inferior a la mitjana de la resta del grup; en cas contrari, li quedarà la mitjana del grup). Per sobre d'aquest número, l'alumne quedarà desqualificat per a l'itinerari A (programa d'avaluació contínua amb pràctiques) i quedarà sotmès a l'itinerari B (sense pràctiques).

-       Avaluació del treball en classe: modula nota final a dalt o a baix, d'acord amb aquests dos criteris:

-       manifestar habilitats en les relacions interpersonals

-       manifestar habilitats per al treball en equip

-       Avaluació del document final: d'acord amb aquests tres criteris:

a)    Comunicació escrita (no dona punts, però resta: cada error gros resta 0,1 punt). Els errors tenen a veure amb els següents objectius:

 • expressar idees i arguments amb ordre i coherència de manera escrita
 • desenvolupar hàbits de netedat en la presentació de documents
 • desenvolupar habilitat per a redactar documents jurídics (regles de gramàtica, ortografia i sintaxi)
 • Utilitza amb precisió la terminologia jurídica bàsica

b)    Resposta preguntes: val 3 punts. Cadascuna de les respostes es valora d'acord amb aquests tres criteris:

 • Trobar la norma jurídica correcta que sustenti la resposta
 • Fonamentar correctament la resposta en la norma adequada
 • Fonamentar correctament la resposta en l'argumentació adequada

c)    SANCION RETARD LLIURAMENT: resta un 10% nota final

 

EXAMEN FINAL: L'avaluació final valdrà 5 punts.

L'examen tindrà dues parts: una part serà la resolució de casos semblants als daus en classe durant el semestre, l'altra serà un examen teòric. Les preguntes teòriques seran principalment preguntes de raonament, no de memorística. Es busca amb això avaluar si realment l'alumne ha entès el concepte i el contingut de cada institució, i la manera per a això és demanar que aplicació i argumenti les diferències amb altres institucions. Algunes de les preguntes sortiran dels casos pràctics.

La nota final serà la suma de les tres avaluacions: memoràndums, pràctiques i examen final. Per a aprovar l'assignatura caldrà treure com a mínim un tres sobre 10 en l'examen final.

 

B. ITINERARI ALTERNATIU, SENSE PRÀCTIQUES

A qui no segueixi el sistema de pràctiques per no haver assistit al mínim de sessions pràctiques (record, 5 de 6), se li ha habilitat un itinerari alternatiu, que li permet assistir a l'examen final sense realitzar les pràctiques. Lògicament, en aquest itinerari el temps que no ha dedicat a les pràctiques l'haurà de suplir amb més hores d'estudi, perquè l'examen no serà exactament el mateix que el de l'altre itinerari, encara que podrà haver-hi també resolució de casos pràctics.

MEMORANDUMS: valdran un (1) punt cadascun. Total, 2 punts

EXAMEN FINAL: L'avaluació final valdrà 8 punts.

En aquest itinerari, la nota final serà la suma de les dues avaluacions: memoràndums i examen final.

 

Les dates de les diferents proves i pràctiques es troben en el planning de l'assignatura, penjat en la intranet

 

SEGONA CONVOCATÒRIA

En la segona convocatòria amb aprovar l'examen final és suficient.

Si algú ha suspès la primera convocatòria amb una avaluació contínua superior a 5 (sobre 10), la nota de l'examen li farà mitjana amb la de l'avaluació contínua. És a dir, si dels 5 punts de l'avaluació contínua (2 del Memoràndum i 3 de les Pràctiques), algú saca més de 2,5, però suspèn la 1a convocatòria per haver fet un fluix examen final, la nota de l'examen de 2a convocatòria li farà mitjana amb la de l'avaluació contínua.

 

Bibliografia i recursos

 

1. Apunts lliurats pel professor en el Moodle.

2. Textos legals corresponents, principalment el Dossier de Derecho Positivo

3. Bibliografia bàsica recomanada de suport:

Manuals de referència principals:

 • Mª del Carmen Gete-Alonso / Judith Solé (Coord.), Derecho de obligaciones y contratos de Cataluña, Barcelona, Atelier, 2021
 • Luis Díez-Picazo / Antonio Gullón Ballesteros, Sistema de Derecho Civil. Vol. II, Tomo 1 y 2, 10ª ed., Madrid, Tecnos, 2012 [hi ha també 11ª ed. de 2015]