Universitat Internacional de Catalunya

Introducció al Dret Comparat

Introducció al Dret Comparat
2
9337
2
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


S'atendrà als alumnes amb cita previament concertada per e-mail.

Presentació

 "Introduction to comparative Law" vol proporcionar una visió general dels principals sistemes jurídics del mon contemporani, en particular d'aquells en que s'han detectat influències recíproques en el diferents sistemes (Common Law - Civil Law).

 

Requisits previs

Coneixements de dret constitucional, dret públic i dret privat

 

Objectius

1.- Conèixer els principals sistemes jurídics del món contemporani (incloent-hi els seus orígens històrics) i els criteris de classificació.

2.- Comprendre els punts diferencials entre les dues grans famílies del dret occidental: Common Law i Civil Law, amb l'objectiu d'indagar les influències existents entre els esmentats sistemes.

3.- Aprendre els conceptes i procediments bàsics per tal de fer una bona comparació jurídica

 

 

Competències

  • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
  • 18 - Comprendre les diverses maneres de creació del Dret en la seva evolució històrica i en la seva realitat actual
  • 27 - Manejar amb habilitat la terminologia i les estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit del Dret
  • 28 - Ser capaç de llegir i entendre bibliografia i literatura jurídica en llengua anglesa

Resultats d'aprenentatge

1. Conocerá y comprenderá los distintos sistemas jurídicos occidentales y las principales diferencias entre las instituciones de derecho privado

2. Habrá adquirido habilidades para el aprendizaje autónomo

3. Comprenderá bibliografía y literatura jurídica sobre Derecho internacional público y Derecho comparado

4. Manejará la terminología y estructuras lingüísticas de la lengua inglesa relacionadas con el ámbito del Derecho

Continguts

Introducció al Dret Comparat

1. Concepte i Història

2. Objectius

3. Funcions

4. Metodologia

Sistemes jurídics o Famílies jurídiques

1.Introducció

2. Classificació

3. Diferències entre Civil Law i Common Law

Sistema continental o de civil law

1. Civil Law i Dret Romà.

2. El moviment de codificació: bases, desenvolupament i rellevància del moviment.

3. El model francès: la originalitat del seu contingut i la seva influència en altres codis.

4. Els models de llengua alemanya

Sistema de common law

1.Característiques generals del Common Law anglès. El commonwealth: els casos i precedents.

2.Tradició (del Bill of Rights al Human Rights Act)

3. Característiques generals del sistema als Estats Units i la seva influència en diversos sectors.

Altres sistemes jurídics del món

La unificació del Dret en temps de globalització

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaMetodologia

- Classes magistrals i pràctiques evaluables

- Lectures recomanades relacionades amb la matèria.

Activitats formatives

-Estudi individual de l'alumne

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Presentación en el aula de los conceptos y su aplicación práctica
18 27
Actividades en el aula para el seguimiento de los alumnos (individual y en grupo)
27
Estudio independiente del alumno
11 18 27 28
Trabajos individuales
11

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa qualificació final de l'alumne s'obtindrà seguint els següents paràmetres:

 

1. El 60% de la nota final dependrà de l'examen final. 


2. El 40% restant de la nota final dependrà dels resultats de l'avaluació contínua.  


3. La falta d'assistència a les Conferències de Formació Contínua serà avaluada negativament en l'assignatura.

És a dir, en funció del nombre de conferències al qual no s'hagi assistit es baixarà fins a un punt la nota final que hagi resultat de l'avaluació total de l'assignatura. Per exemple: si es falta a una conferència la nota baixarà 0,4 punts, si es falta a dues conferències la nota baixarà 0,7 punts i si es falta a les tres conferències la nota baixarà 1 punt 

*La segona convocatòria només comptarà l'examen de recuperació.

Bibliografia i recursos

AJANI, G.; Sistemas Jurídicos Comparados. Lecciones y Materiales, Universitat de Barcelona, 2010.

 

BELTRAN DE FELIPE, M. y GONZÁLEZ GARCIA, J., Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, BOE-CEPC, 2ed, 2006.

 

GALGANO, F.; Atlas de Derecho Privado Comparado, Zanichelli Editore, Bologna, 2000.

 

GLENN, H.P.; Legal Traditions of the World, Oxford, 2010.

 

GLENDON, M.; WALLACE, M.; OSAKWE, C.; Comparative Legal Traditions, West Publishing Co, 1994.

 

GORDLEY, J.; TALOR, A.; An Introduction to the comparative study of Private Law: Readings, Cases, Materials, Cambridge University Press, 2009.

 

LOPEZ GARRIDO et al. Derecho constitucioal comparado, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017.

RENÉ D.; JAUFFRET SPINOSI, C.; Los grandes sistemas jurídicos contamporáneos, traducción por SANCHEZ CORDERO (Universidad Pantheón, París), Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2010.

REIMANN, M.; ZIMMERMANN, R.; The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford University Press, 2006.

 

Recursos

Unites States Supreme Court: www.supreme.court.gov

The UK Supreme Court: www.supremecourt.gov.uk

US Senate: www.senate.gov

 

US House of Representatives: www.house.gov

Library of Congress: www.loc.gov

Legal Information Institute Cornell Law School: www.law.cornell.edu

Oyez Today: www.kentlaw.edu

 

Documentals i series:

The Supreme Court, PBS (Public Broadcasting Service).

John Adams, HBO, 2008.

Material didàctic