Pla de llengües

Les dinàmiques de la globalització, juntament amb els nous reptes de la societat del coneixement, requereixen noves competències plurilingües i interculturals per part de les persones. Les universitats són agents actius dins d’aquest marc: desenvolupen un paper altament significatiu en la formació superior de les noves generacions i alhora són un model de convivència entre llengües i cultures. Així doncs, cal desenvolupar accions adequades de política lingüística en un marc universitari amb voluntat d’internacionalització, a fi de vetllar tant pel coneixement i l’ús de la llengua catalana, d’acord amb el marc normatiu i amb compromís de responsabilitat social i cultural, com per la gestió del multilingüisme propi de Catalunya. És necessari, doncs, treballar per ampliar les competències interculturals i plurilingües de la comunitat universitària i millorar, al mateix temps, la qualitat de la producció lingüística i comunicativa del conjunt de la institució.

El Pla de llengües 2019-2023 és l’instrument que fixa els objectius de UIC Barcelona en matèria de política lingüística per a aquests cinc anys. Per elaborar-lo, s’ha pres com a punt de partida el conjunt d’actuacions que ja es duen a terme en relació amb la gestió del multilingüisme a la Universitat, l’estat de la qüestió, el marc legal vigent, la voluntat d’internacionalització creixent i els cinc eixos del Pla estratègic 2015-2022: docència, recerca, internacionalització, transferència i recursos, a l’entorn dels quals s’han agrupat tant els objectius que es volen assolir com les accions que es duran a terme per acomplir-los al llarg d’aquests cinc anys.

És la primera vegada que UIC Barcelona es fixa un horitzó per impulsar un seguit d’accions encaminades a millorar la gestió del multilingüisme en el conjunt de la Universitat. A continuació s’adjunten dos documents que donen compte d’aquesta voluntat: el Pla de llengües 2019-2023 i un document més breu en què es presenten algunes de les seves característiques principals. Tots dos són d’accés lliure i es poden descarregar des d’aquesta mateixa pàgina.

Enllaços d’interès