Postgrau Gestió de Museus i Patrimoni Cultural

Tipus de programa
Diplomatures de postgrau
Durada
des del 04-10-2021 al 15-07-2022
Crèdits
21 ECTS
Preu
160,00€ / ECTS x 21 = 3.360,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2021-2022.
Places
20
Horari
De dilluns a divendres de 16:30h a 20:30h
Language
Castellà
 • Inici
 • Pla d'estudis
 • Prerequisits i admissió
 • Preguntes freqüents

La gestió de museus, monuments i patrimoni cultural requereix per part dels professionals coneixements específics sobre la conservació, la documentació, l’exposició i la difusió de la col·lecció museística i del patrimoni cultural. Però, a més, és indispensable que el professional domini els processos de treball vinculats a la gestió cultural: l’administració de recursos financers, el disseny i la programació de projectes, les estratègies de màrqueting i comunicació i els aspectes vinculats a la normativa legal sobre museus, patrimoni i propietat intel·lectual.

El gestor cultural especialitzat en museus i patrimoni cultural ha d’identificar el potencial dels seus recursos patrimonials i conjugar-lo, d’una banda, amb les necessitats i el perfil del seu públic i del públic potencial, i, de l’altra, amb els recursos humans i econòmics de què disposi, amb la finalitat de dissenyar polítiques i programes de difusió del patrimoni que contribueixin al desenvolupament cultural, social i econòmic de la comunitat en la qual es troba immers.

Aquest programa s'imparteix en castellà.

A qui s'adreça. Perfil d'ingrés

Està dirigit a graduats, licenciats o diplomats que desenvolupen una activitat professional i volen ampliar la seva formació en àrees de la gestió cultural.

 

Section

Pla d'estudis i assignatures 2021-2022

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Instruments per a la Gestió de la Cultura Tipus: OB Període: Primer trimestre ECTS: 3
Màrqueting Cultural Tipus: OB Període: Primer trimestre ECTS: 3
Aspectes Jurídics de Museus, Fundacions i Empreses Culturals Tipus: OB Període: Segon trimestre ECTS: 3
Comunicació i Informació Cultural Tipus: OB Període: Segon trimestre ECTS: 3
Gestió de les Arts Visuals Tipus: OB Període: Tercer trimestre ECTS: 3
Gestió del Patrimoni Cultural Tipus: OB Període: Tercer trimestre ECTS: 3
Gestió i Comissariat d'exposicions Artístiques i Béns Patrimonials Tipus: OB Període: Tercer trimestre ECTS: 3
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Prerequisits i admissió

Criteris d'admissió

L’accés al Postgrau està obert a titulats i graduats universitaris i diplomats de qualsevol disciplina. És necessari realitzar una prova d’admissió i una entrevista personal. S’estudiaran totes les candidatures en què es compleixin els requisits establerts en les vies d’accés. La decisió sobre l’admissió es realitzarà en funció dels criteris següents:

 • Expedient acadèmic universitari
 • Currículum vitae (no cal experiència prèvia, però es valorarà)
 • Carta de motivació

Reserva i matrícula

Superat el procés d'admissió, s'ha de fer l'ingrés del 20% del total del preu del postgrau (576 euros), en concepte de reserva de plaça, després de rebre la carta oficial d'admissió.

Un cop formalitzada la matrícula, s'ha d'abonar en un pagament únic el 80% restant.

Més informació:

Terminis del procés d’admissió per al 2020-2021

Quarta convocatòria d'admissió 

 • Termini per lliurar els documents: 7 de Maig 2021
 • Entrevistes via Skype amb els candidats preseleccionats: entre el 17 i el 21 de Maig 2021  (Només si es requereix)
 • Comunicació dels resultats: 24 de Maig 2021
 • Termini per reserva la plaça:7 de June 2021

Cinquena convocatòria d'admissió 

 • Termini per lliurar els documents: 7 de juny 2021

Sisena convocatòria d'admissió 

 • Termini per lliurar els documents: 9 de juliol 2021

Important: només si queden places disponibles s'obrirà nova convocatòria al juny/juliol 2021. Per tant, entre abans facis el procés de sol·licitud d'admissió, més oportunitats tindràs d'aconseguir la teva plaça. Recorda que per sol·licitar admissió pots fer-ho mentre estàs concloent els teus estudis de Grau, no cal esperar fins al juny / juliol que hagis conclòs els exàmens.

Preguntes freqüents

 1. Què són els crèdits ECTS?
  El crèdit ECTS (Sistema Europeu de Transferència de Crèdits) és la unitat que serveix per comptabilitzar totes les activitats que duu a terme l’estudiant dins del procés de formació: hores de classe —teòriques i pràctiques—, hores d’estudi, seminaris, treballs, pràctiques i projectes, preparació i realització d’exàmens o altres proves d’avaluació. Cada crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l’estudiant.
 2. Quina diferència existeix entre el Màster i els postgraus en Gestió Cultural?
  El Màster Universitari en Gestió Cultural de UIC Barcelona té una càrrega acadèmica i de treball més gran. Com a conseqüència, ofereix una visió més global de la gestió cultural que es complementa amb el projecte final de màster i les pràctiques professionals.

  Els postgraus, pel seu format més reduït, són una opció òptima per a les persones que compaginen feina i estudi o bé realitzen paral·lelament altres cursos. Estan dirigits a graduats, llicenciats o diplomats que desenvolupen una activitat professional i volen ampliar la formació en àrees clau de la gestió cultural. Les assignatures que constitueixen el pla d’estudis dels diferents postgraus formen part del currículum acadèmic del Màster.

  El Màster Universitari en Gestió Cultural de UIC Barcelona és una titulació oficial de postgrau adaptada a la normativa de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Els postgraus són, a tota la UE, títols propis de les universitats que els imparteixen.

 3. Els postgraus tenen pràctiques externes? En cas contrari, es podrien pagar els crèdits de les pràctiques per poder-les cursar?
  UIC Barcelona no ofereix pràctiques externes als estudiants dels programes de postgrau. Tampoc no es pot pagar la pràctica com a assignatura addicional al postgrau.
 4. Sent alumne de postgrau, em puc canviar al Màster i que se’m reconeguin les assignatures cursades?
  En cas que un alumne de postgrau es vulgui canviar al Màster, l’acceptació de la seva sol·licitud dependrà de la data en què sol·liciti el canvi. No es podrà matricular al Màster si ha transcorregut més d’un mes des de l’inici de l’any acadèmic.

   

  Si bé els alumnes de postgrau cursen les assignatures conjuntament amb els alumnes de Màster, aquestes no es poden reconèixer en el currículum del Màster, ja que no es tracta d’un títol oficial.
 5. Puc cursar assignatures del Màster encara que no siguin del meu programa de postgrau?
  Els alumnes de postgrau cursen les seves assignatures conjuntament amb els alumnes de Màster, tanmateix, no totes les assignatures del Màster estan incloses en el programa de postgrau. Per tant, els alumnes de postgrau no poden cursar assignatures de màster que no pertanyin al programa de postgrau.

  En cas de voler realitzar una assignatura del programa de Màster que no pertanyi al postgrau, l’alumne té l’opció de matricular-se en aquesta assignatura com a “Formació contínua”. Totes les assignatures es poden cursar com a formació contínua.

 6. Puc assistir a les visites i activitats del Màster sent de postgrau?
  El programa acadèmic del Màster Universitari i dels postgraus en Gestió Cultural de UIC Barcelona ofereixen conjuntament als alumnes visites d’estudi (study visits) i viatges professionals a institucions i equipaments culturals.

   

  A més, els dos grups d’alumnes tindran conjuntament sessions magistrals o master classesa càrrec de professionals especialitzats del sector.