Postgrau en Gestió d'Indústries Culturals

Tipus de programa
Diplomatures de postgrau
Durada
des del 01-10-2024 al 31-07-2025
Crèdits
21 ECTS
Preu
172,00€ / ECTS x 21 = 3.612,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2024-2025.
Places
20
Horari
De dilluns a dijous i divendres alterns de 17h a 21h
Llengua
Anglès
 • Inici
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Convocatòries d'admissió
 • Requisits d'admissió
 • Preguntes freqüents

Les indústries culturals creatives —arts escèniques, música i indústria audiovisual i editorial— es basen en la combinació de la creativitat i la producció. Avui són sectors culturals que estan experimentant un fort creixement que continuarà en el futur.

Els professionals vinculats a aquests sectors han de conèixer els processos de treball vinculats tant a la creació —companyies de teatre, dansa, música, productores— com a la gestió i la producció d’espectacles, festivals, equipaments culturals i productes comercialitzables en suport material o digital. Per això, necessiten tant una gran sensibilitat cap a la creació artística i un coneixement de les noves tendències, com un domini de les eines de gestió que els permeti dissenyar projectes i empreses viables.

El Postgrau en Gestió d’Indústries Culturals Creatives, que s'imparteix en anglès, ofereix aquest doble vessant: aborda l’anàlisi del sector de la indústria cultural creativa i dels seus processos específics de treball i brinda les eines pròpies de la gestió aplicades a la cultura.

A qui s'adreça. Perfil d'ingrés

Està dirigit a graduats, licenciats o diplomats que desenvolupen una activitat professional i volen ampliar la seva formació en àrees de la gestió cultural.

Section

Pla d'estudis i assignatures 2024-2025

Assignatures del curs 1 Type Període ECTS
Màrqueting Cultural Type: OB Període: Primer trimestre ECTS: 3
Instruments per a la Gestió de la Cultura Type: OB Període: Primer trimestre ECTS: 3
Comunicació i Infomació Cultural Type: OB Període: Segon trimestre ECTS: 3
Creació d'empreses Culturals Type: OB Període: Segon trimestre ECTS: 3
Finançament Cultural Type: OB Període: Segon trimestre ECTS: 3
Gestió de la Indústria Audiovisual Type: OB Període: Tercer trimestre ECTS: 3
Gestió de les Arts Escèniques Type: OB Període: Tercer trimestre ECTS: 3
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Convocatòries d'admissió

Terminis del procés d’admissió per al 2024-2025

Primera convocatòria d'admissió (TANCADA)

 • Termini per lliurar els documents: 18 de desembre, 2023
 • Entrevistes amb candidats preseleccionats: 8 al 11 de gener, 2024
 • Comunicació dels resultats: 12 de gener, 2024
 • Data límit per reservar la plaça: 26 de gener, 2024

Segona convocatòria d'admissió

 • Termini per lliurar els documents: 26 de febrer, 2024
 • Entrevistes amb candidats preseleccionats: 4 al 7 de març, 2024
 • Comunicació dels resultats: 8 de març, 2024
 • Data límit per reservar la plaça: 22 de març, 2024

*En cada fase, es notificarà als candidats si:

a) Han estat admesos, i, en aquest cas, rebran una carta d’admissió amb instruccions per reservar la plaça juntament amb el pagament del dipòsit d’inscripció. Només es confirmarà l’admissió una vegada rebut el pagament;

b) Han entrat en una llista d’espera: la candidatura es revisarà de nou en la convocatòria d’admissió següent, o

c) No han estat admesos.

Requisits d'admissió

Criteris d'admissió

L’accés al Postgrau està obert a titulats i graduats universitaris i diplomats de qualsevol disciplina. És necessari realitzar una prova d’admissió i una entrevista personal. S’estudiaran totes les candidatures en què es compleixin els requisits establerts en les vies d’accés. La decisió sobre l’admissió es realitzarà en funció dels criteris següents:

 • Expedient acadèmic universitari
 • Currículum vitae (no cal experiència prèvia, però es valorarà)
 • Carta de motivació

Reserva i matrícula

Superat el procés d'admissió, s'ha de fer l'ingrés del 20% del total del preu del postgrau (552 euros), en concepte de reserva de plaça, després de rebre la carta oficial d'admissió. Un cop formalitzada la matrícula, s'ha d'abonar en un pagament únic el 80% restant.

Preguntes freqüents

 1. Què són els crèdits ECTS?
  El crèdit ECTS (Sistema Europeu de Transferència de Crèdits) és la unitat que serveix per comptabilitzar totes les activitats que duu a terme l’estudiant dins del procés de formació: hores de classe —teòriques i pràctiques—, hores d’estudi, seminaris, treballs, pràctiques i projectes, preparació i realització d’exàmens o altres proves d’avaluació. Cada crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l’estudiant.
 2. Quina diferència existeix entre el Màster i els postgraus en Gestió Cultural?
  El Màster Universitari en Gestió Cultural de UIC Barcelona té una càrrega acadèmica i de treball més gran. Com a conseqüència, ofereix una visió més global de la gestió cultural que es complementa amb el projecte final de màster i les pràctiques professionals.

  Els postgraus, pel seu format més reduït, són una opció òptima per a les persones que compaginen feina i estudi o bé realitzen paral·lelament altres cursos. Estan dirigits a graduats, llicenciats o diplomats que desenvolupen una activitat professional i volen ampliar la formació en àrees clau de la gestió cultural. Les assignatures que constitueixen el pla d’estudis dels diferents postgraus formen part del currículum acadèmic del Màster.

  El Màster Universitari en Gestió Cultural de UIC Barcelona és una titulació oficial de postgrau adaptada a la normativa de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Els postgraus són, a tota la UE, títols propis de les universitats que els imparteixen.

 3. Els postgraus tenen pràctiques externes? En cas contrari, es podrien pagar els crèdits de les pràctiques per poder-les cursar?
  UIC Barcelona no ofereix pràctiques externes als estudiants dels programes de postgrau. Tampoc no es pot pagar la pràctica com a assignatura addicional al postgrau.
 4. Sent alumne de postgrau, em puc canviar al Màster i que se’m reconeguin les assignatures cursades?
  En cas que un alumne de postgrau es vulgui canviar al Màster, l’acceptació de la seva sol·licitud dependrà de la data en què sol·liciti el canvi. No es podrà matricular al Màster si ha transcorregut més d’un mes des de l’inici de l’any acadèmic.
  Si bé els alumnes de postgrau cursen les assignatures conjuntament amb els alumnes de Màster, aquestes no es poden reconèixer en el currículum del Màster, ja que no es tracta d’un títol oficial.
 5. Puc cursar assignatures del Màster encara que no siguin del meu programa de postgrau?
  Els alumnes de postgrau cursen les seves assignatures conjuntament amb els alumnes de Màster, tanmateix, no totes les assignatures del Màster estan incloses en el programa de postgrau. Per tant, els alumnes de postgrau no poden cursar assignatures de màster que no pertanyin al programa de postgrau.

  En cas de voler realitzar una assignatura del programa de Màster que no pertanyi al postgrau, l’alumne té l’opció de matricular-se en aquesta assignatura com a “Formació contínua”. Totes les assignatures es poden cursar com a formació contínua.

 6. Puc assistir a les visites i activitats del Màster sent de postgrau?
  El programa acadèmic del Màster Universitari i dels postgraus en Gestió Cultural de UIC Barcelona ofereixen conjuntament als alumnes visites d’estudi (study visits) i viatges professionals a institucions i equipaments culturals.

  A més, els dos grups d’alumnes tindran conjuntament sessions magistrals o master classesa càrrec de professionals especialitzats del sector.