Màster Universitari en Recerca en Odontologia

Tipus de programa
Màsters oficials
Durada
1 any acadèmic
Crèdits
60 ECTS
Preu
10.934,00€ * (1r curs 2024-2025) *Subjecte a revisió cada any.
Places
20
Campus
Online
Horari
De dilluns a divendres de 9.00h a 19.00h
Llengua
Anglès (idioma secundari: castellà)
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament

Perfil recomanat

Tots els candidats que compleixin els requisits generals poden accedir a aquesta qualificació.

Tanmateix, recomanem que els sol·licitants tinguin el perfil següent:

 • Grau en Odontologia, Medicina, Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Farmàcia, Química o Ciències Veterinàries o alguna altra disciplina del camp de les ciències de la salut
 • Nivell d’anglès equivalent al B2. Al principi del curs cal passar un test de nivell d’anglès
 • Inclinació per la ciència i la recerca
 • Habilitats de presa de decisió ràpida
 • Disciplina, bona memòria i ètica laboral
 • Sentit de la responsabilitat i la integritat
 • Sensibilitat i empatia amb el dolor d’altres persones
 • Dots d’observació
 • Capacitat de treballar en equip

Objectius

El principal objectiu del Màster Universitari en Recerca en Odontologia és proporcionar el coneixement i les eines necessaris per seguir un programa de doctorat en el camp de la salut bucal, seguint una metodologia basada en l’evidència ètica i científica.

Per assolir-ho, el curs:

 1. Facilitarà als estudiants el coneixement i les habilitats necessaris per elaborar materials de recerca i clínics eficaços en el camp de l’odontologia.
 2. Fomentarà l’adquisició d’habilitats, actituds i comportaments que facilitin la interacció científica amb l’entorn per resoldre de manera adequada problemes de recerca.
 3. Fomentarà la recerca en odontologia i l’educació contínua per a l’estudi de noves tècniques i millores en la professió d’odontòleg.
 4. Facilitarà les eines necessàries per treballar conjuntament i coordinar projectes multidisciplinaris.

Altres objectius complementaris:

 • Formar els estudiants perquè siguin experts en el mètode científic, capaços de planificar, executar i interpretar els resultats dels projectes de recerca, tenint en compte els aspectes econòmics, de regulació, legals, ètics i humanitaris.
 • Formar els estudiants perquè siguin experts en la base molecular del diagnòstic i el tractament de les malalties més comunes del camp de l’odontologia.
 • Permetre als estudiants desenvolupar una base sòlida en l’ús de tècniques de recerca metodològica i instrumental, fet que facilita contribucions als laboratoris tant públics com privats.
 • Proporcionar l’opció de complementar la formació clínica amb un context sòlid en recerca.

Acreditació acadèmica

 • Màster Universitari en Recerca en Odontologia per la Universitat Internacional de Catalunya.

Presentació

El Màster Universitari en Recerca en Odontologia de UIC Barcelona (Espanya) ofereix un enfocament d’aprenentatge mixt que engloba una formació estructurada per a la recerca acadèmica, industrial i d’àmbit clínic.

La Facultat d’Odontologia de UIC Barcelona està en constant progrés en el camp de la recerca bàsica i aplicada, buscant els resultats a través de les respostes clíniques per millorar l’eficiència dels materials i les tècniques. 

Aquest programa de màster pretén millorar el coneixement investigador dels participants i preparar-los per als estudis de doctorat per mitjà d’una sèrie de temes de formació avançada en els diferents camps d’especialització odontològica.

UIC Barcelona proporciona el marc ideal per a aquest tipus de formació avançada en recerca odontològica gràcies a diversos factors: les nombroses línies de recerca que exploren els diferents departaments de la Facultat d’Odontologia de UIC Barcelona, l’estreta relació amb el sector farmacèutic i odontològic respecte a la implementació dels projectes i uns laboratoris de recerca totalment equipats.

Habilitats

Les habilitats generals i específiques que els estudiants han d’haver adquirit en finalitzar el Màster Universitari en Recerca en Odontologia de UIC Barcelona inclouen els principis que conté l’article 3.5 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, sobre els drets bàsics, igualtat d’oportunitats i accés universal per a homes, dones i discapacitats, tota vegada que promou la cultura de la pau i els valors democràtics.

Habilitats bàsiques

 1. Coneixement i comprensió que faciliten uns fonaments o l’oportunitat de ser singulars en el desenvolupament i l’aplicació d’idees en el context de la recerca.
 2. Aplicació del coneixement adquirit i desenvolupament de capacitats per resoldre problemes en entorns nous o poc familiars en contextos més amplis (o multidisciplinaris) a l’àmbit d’estudi.
 3. Integració del coneixement i maneig de la complexitat, a més de formulació d’idees basades en l’evidència científica, mitjançant l’ús d’informació que podria estar incompleta o limitada, alhora que considera les responsabilitats socials i ètiques lligades a l’aplicació del seu coneixement i judici.
 4. Capacitat de comunicar les conclusions tant a especialistes com a no especialistes d’una manera clara i sense ambigüitats, amb el coneixement i raonament de suport.
 5. Adquisició de les habilitats d’aprenentatge que permetin dur a terme un estudi independent de manera regular. 

Habilitats generals 

 1. Capacitat d’integrar nou coneixement per mitjà de la recerca i l’estudi, alhora que superar amb les complexitats.
 2. Capacitat d’anàlisi i debats crítics de resultats experimentals i capacitat de traçar les conclusions corresponents.
 3. Capacitat d’autoaprenentatge en el desenvolupament de tècniques analítiques per a l’adquisició de nous conceptes científics, així com la recerca de nova informació científica.
 4. Capacitat d’argumentar i de defensar les mateixes idees científiques i escoltar, analitzar, avaluar i respondre a les idees dels altres.

Habilitats específiques

 1. Tenir la capacitat d’aplicar el mètode científic, el disseny experimental i la bioestadística per resoldre una qüestió o hipòtesi.
 2. Saber com es fan servir i s’apliquen les tècniques de laboratori més comunes en els camps de la biologia molecular, la genòmica i proteòmica, els biomaterials, els cultius de cèl·lules i teixits, la immunologia i el microscopi en el camp de l’odontologia.
 3. Saber com s’apliquen les eines bioinformàtiques que s’empren en la recerca bàsica.
 4. Aplicar models experimentals en animals així com la metodologia de tracte animal i els conceptes de recerca ètica a l’odontologia.
 5. Comunicar els resultats de les recerques en un article científic, pòster o presentació oral, tant en format científic com acadèmic.
 6. Aprendre a gestionar els recursos humans i financers d’un projecte de recerca i conèixer el marc estratègic per transferir coneixement a una empresa o sector.
 7. Saber interpretar les imatges obtingudes per les últimes tecnologies aplicables a un estudi de recerca en odontologia.
 8. Ser capaç d’aplicar els tests de diagnòstic adequats i interpretar-ne els resultats.
 9. Aplicar l’últim en tecnologia de recerca odontològica, tenint en compte les seves propietats, indicacions, biocompatibilitat, toxicitat i impacte mediambiental.
 10. Saber executar activitats epistemològiques, ètiques, humanes i de conformitat en la recerca i la difusió dels resultats.

Direcció i coordinació

Cap de l’Àrea

 • Dra. Marta Satorres Nieto

Directora del programa

 • Dra. Marta Satorres Nieto

Coordinadora

 • Dr. Oscar Salomó

Pla d'estudis i assignatures 2024-2025

Assignatures del curs 1 Type Període ECTS
Aportacions Científiques I Type: OB Període: Anual ECTS: 1
Aportacions Científiques II Type: OB Període: Anual ECTS: 1
Bioestadística Avançada Type: OB Període: Anual ECTS: 1
Bioestadística Bàsica Type: OB Període: Anual ECTS: 3
Bioinformàtica Type: OB Període: Anual ECTS: 1
Biologia Mol·lecular Bàsica Type: OB Període: Anual ECTS: 3
Bioètica en Experimentació Humana i Animal Type: OB Període: Anual ECTS: 1
Cerca de Recursos per a la Investigació Type: OB Període: Anual ECTS: 1
Comunicació Científica Avançada Type: OB Període: Anual ECTS: 1
Comunicació Científica I Type: OB Període: Anual ECTS: 2
Comunicació Científica II Type: OB Període: Anual ECTS: 2
Disseny d'estudis Clínics i Assaigs Clínics Type: OB Període: Anual ECTS: 1
Epidemiologia, Salut Pública i Metodologia Qualitativa Type: OB Període: Anual ECTS: 2
Experimentació Animal Type: OB Període: Anual ECTS: 1
Farmacologia Bàsica Type: OB Període: Anual ECTS: 1
Farmacologia Preclínica i Clínica Type: OB Període: Anual ECTS: 2
Legislació i Biobancs Type: OB Període: Anual ECTS: 1
Metodologia de la Recerca Type: OB Període: Anual ECTS: 2
Microbiologia Bàsica Type: OB Període: Anual ECTS: 2
Patologia Mol·lecular i Cel·lular Type: OB Període: Anual ECTS: 2
Principis de Bioètica Type: OB Període: Anual ECTS: 1
Protocol de Recerca Type: TF Període: Anual ECTS: 8
Recerca Bibliogràfica Type: OB Període: Anual ECTS: 1
Transferència del Coneixement Indústria-Universitat Type: OB Període: Anual ECTS: 2
Treball de Fi de Màster I Type: TF Període: Anual ECTS: 5
Treball de Fi de Màster II Type: TF Període: Anual ECTS: 11
Tècniques Experimentals Type: OB Període: Anual ECTS: 1
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Requisits d'admissió

Sol·licitud d'admissió

Per iniciar el procés d'admissió caldrà emplenar el Formulari d'Admissió del programa que es troba a la web de la Universitat (www.uic.es/odontologia) i seguir els passos per adjuntar la documentació requerida.

 

Procés d'admissió

Per ingressar en el Màster oficial cal tenir una diplomatura, llicenciatura, un diploma o estar en possessió del títol d’enginyer o arquitecte, en virtut de l’article 16 del Reial decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, en l’àrea de coneixement específica.

Perfil recomanat

Tots els candidats que compleixin els requisits generals poden accedir a aquesta qualificació.

Tanmateix, recomanem que els sol·licitants tinguin el perfil següent:

 • Grau en Odontologia, Medicina, Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Farmàcia, Química o Ciències Veterinàries o alguna altra disciplina del camp de les ciències de la salut.
 • Nivell d’anglès equivalent al B2. Al principi del curs cal passar un test de nivell d’anglès.
 • Inclinació per la ciència i la recerca.
 • Habilitats de presa de decisió ràpida.
 • Disciplina, bona memòria i ètica laboral.
 • Sentit de la responsabilitat i la integritat. 
 • Sensibilitat i empatia amb el dolor d’altres persones.
 • Dots d’observació.
 • Capacitat de treballar en equip.

A més de les proves d’entrada i de la documentació necessària, es tindran en compte els aspectes següents durant el procés d’admissió:

 1. La nota mitjana de l’expedient acadèmic del sol·licitant.
 2. Una avaluació del currículum del sol·licitant. Es tindrà en compte l’experiència personal i la recerca prèvia, la participació en conferències i la participació en treballs de recerca.
 3. Prova de nivell d’anglès acadèmic oral i escrit. Els sol·licitants de països anglòfons o aquells qui ja disposin d’un certificat oficial no cal que facin aquesta prova. La prova de nivell d’anglès s’avaluarà a l’Institut per al Multilingüisme de UIC Barcelona. Aquesta prova oral i escrita es basarà en el coneixement de l’anglès a un nivell de First Certificate i se centrarà en la descripció i l’anàlisi del coneixement científic en el camp de les ciències de la salut.
 4. Els candidats han de passar una entrevista personal, en la qual s’avaluen els seus interessos i la motivació.

S’informarà els candidats dels requisits d’admissió i la documentació necessària a través de la Secretaria de la Facultat d’Odontologia i a la pàgina web de UIC Barcelona.

Documentació necessària per a la preinscripció

 1. Formulari de preinscripció.
 2. Còpia compulsada del grau universitari pertinent.
 3. Expedient acadèmic (original o còpia compulsada).
 4. Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) o passaport.
 5. Rebut de pagament de 90 € per transferència bancària.**
 6. Dues fotografies en color de mida carnet (còpies sense utilitzar).
 7. Currículum on s’especifiquin els cursos i les conferències als quals s’ha assistit.
 8. Una carta de recomanació o diverses. 

*En el cas dels estudiants extracomunitaris, tant l’expedient acadèmic com el certificat de grau s’han de processar mitjançant canals diplomàtics o dur la postil·la de l’Haia.

**No reemborsables en concepte de despeses de gestió.

Per enviar a:

Sra. Cristina Junquera 
Sra. Paola Lago

infodonto@uic.es

Facultat d’Odontologia 
Universitat Internacional de Catalunya
Edifici Hospital General 
c/ Josep Trueta, s/n
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Acollida i tutorització

La Universitat Internacional de Catalunya vol facilitar la incorporació i la inserció dels nous alumnes a través de la sessió de benvinguda, que organitza el Màster Universitari en Investigació en Odontologia i de la qual informa de manera personalitzada, mitjançant una carta o a través del correu electrònic.

En la sessió de benvinguda els nous alumnes reben una explicació general sobre la UIC, i un representant d’alguns serveis, qui explica breument en què consisteix el servei i el tipus d’informació i activitats que s’hi poden trobar. També hi ha la presentació acadèmica del Màster a càrrec de la mateixa Direcció, dirigida a proporcionar un coneixement de les instal·lacions i els serveis de la Facultat i el Departament.

El material per als alumnes nous:

 1. Carpetes UIC. Dins de les carpetes hi ha els horaris corresponents al Màster Universitari en Investigació en Odontologia i l’agenda UIC corresponent al curs acadèmic que comença, així com un Welcome Pack.
 2. Per correu electrònic (a l’adreça que va facilitar l’alumne quan va fer la matrícula) s’envia l’usuari i la contrasenya per accedir a la pàgina personal de l’estudiant. Automàticament també es genera un compte de correu electrònic de la UIC.
 3. Carnet de l’estudiant. El carnet de l’estudiant de la Universitat Internacional de Catalunya és un targeta que identifica el titular com a membre de la comunitat universitària de la UIC, n’acredita la condició de beneficiari dels serveis, dependències i instal·lacions universitàries, i permet fer servir de manera automatitzada els serveis de préstec bibliotecari a la xarxa de biblioteques de la Universitat Internacional de Catalunya.

El mitjà a través del qual es lliura aquesta documentació i informació a l’estudiant de màster pot variar de format en funció dels recursos existents.

Beques i finançament

Descomptes

5 % de descompte per a membres d’Alumni.