17/02/2021

L’Aula d’Innovació Docent organitza una jornada de reflexió i anàlisi de la docència del primer semestre del curs 2020-2021

La sessió ha girat entorn de la reflexió sobre el desenvolupament de la docència en format blended, i ha volgut respondre a les inquietuds del PDI i exposar els aspectes que cal sotmetre a millora

L’Aula d’Innovació Docent de UIC Barcelona va posar en marxa a principis del mes de febrer una enquesta per al personal docent i investigador de satisfacció i avaluació de la docència d’aquest primer semestre del curs 2020-2021. El qüestionari, que han respost 211 professors de la Universitat, ha servit per extreure conclusions i fer un balanç de la docència durant els mesos de setembre a gener.

La jornada, organitzada el 17 de febrer passat, va reunir els vicerectors de la Universitat amb els membres de l’Aula, els quals van presentar els resultats de l’enquesta i es va originar un espai de diàleg dividit en tres blocs: aspectes relacionats amb el professorat, amb els alumnes i amb l’avaluació.

Els representants de l’Aula d’Innovació Docent van exposar qüestions clau relacionades amb el desenvolupament de la docència híbrida així com, també, els aspectes en què caldria una millora.

El bloc relacionat amb el “professorat” es va centrar, principalment, en  l’esforç dels docents per adaptar-se a les classes lectives en modalitat no presencial. En aquest sentit, es va debatre sobre la conveniència d’optar per diferents plataformes virtuals, que permetin més interacció del professor amb l’alumne. També es va exposar la necessitat de realitzar més accions formatives en aquest àmbit, ja que un 50 % del professorat reconeix haver necessitat més formació per impartir les classes en línia.

Segons l’enquesta, el 90 % del PDI va respondre que s’havien adaptat millor a la docència en línia en comparació al model blended. Això no obstant, la satisfacció general del professorat de UIC Barcelona respecte a la docència impartida i al suport rebut pels seus responsables acadèmics ha estat alta —el 74 % dels professors es mostra satisfet amb la seva docència—. 

En relació amb el punt “d’estudiants”, es va posar sobre la taula el fet de proposar a l’alumnat que habilités la càmera del dispositiu per facilitar la dinàmica, la participació i la integració a les classes virtuals. A més a més, es va posar de manifest la satisfacció dels estudiants amb els continguts de les matèries impartides, però no en el format en línia. La necessitat de trobar més mecanismes d’interacció amb l’alumnat és un punt que cal millorar.

Quant al bloc final, el de “l’avaluació”, va ser un tema clau en el desenvolupament de la jornada. Reformular i adaptar l’avaluació dels estudiants és una necessitat. En aquest sentit, cal fomentar l’avaluació contínua i oferir més formació als docents en aquest aspecte.