Universitat Internacional de Catalunya

Treball de Fi de Grau

Treball de Fi de Grau
6
10039
4
Anual
TF
Llengua d'impartició principal: castellà
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Els alumnes faran el lliurament físic (material imprès) en les dates marcades en el mateix moment es pactarà amb el coordinador de la data de lliurament dels canvis i correccions del lliurament per part del coordinador (tutories).

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


El desenvolupament del Treball Final de Grau es planteja com un pla integral de comunicació, això vol dir que el projecte contindrà accions tant de relacions públiques com de publicitat, fins i tot en alguns casos de comunicació interna. Es planteja com un projecte que inclogui accions conegudes dins d'una estratègia de 360º

 La idea del TFG és que l'alumne sigui capaç, primer, d'identificar o aconseguir un client (pot ser real o en projecte propi), producte o servei pel qual desenvolupar el pla de comunicació i després, a llarg termini, de desenvolupar una campanya de comunicació integral per al mateix.

A causa de la naturalesa i extensió del projecte és necessari plantejar-lo en dos grans blocs, el primer, a desenvolupar durant el primer semestre es correspon a la part dels antecedents a la campanya, ja que el correcte desenvolupament d'un pla de comunicació integral requereix d' un previ anàlisi i coneixement de l'entorn que permeti la identificació de les aspectes a tenir en compte durant el desenvolupament del pla (aspectes socials, econòmics, legals i tecnològics). Cal, a més, un complet coneixement dels competidors, no només dels seus productes i serveis, si no de les seves diverses accions de comunicació que permetran la realització d'un correcte benchmarking i per tant la generació d'una anàlisi DAFO complet.

Sense aquest coneixement previ és impossible el plantejament d'uns objectius de comunicació, de la identificació dels públics objectiu (PO) i finalment d'una correcta estratègia. Tot el Finalment, indispensable en el posterior desenvolupament de les accions de comunicació d'acord amb l'empresa, i que formarien part del segon bloc del TFG, a desenvolupar durant el segon semestre i per tant molt més extens, se centra en el desenvolupament de totes les accions necessàries per dur a terme el pla de comunicació i el compliment dels objectius i estratègia plantejada.

Requisits previs

El TFG serà realitzat en grups (que aniran d'un integrant fins a 4).

Cada grup presentarà la seva proposta al coordinador de TFG i aquest aprovarà o no aquesta proposta en funció dels següents criteris:

- Les característiques pròpies del projecte proposat

- La possibilitat d'una aplicació real: es suggereix el contacte directe amb un client en el cas de ser una marca existent, si no és així es procurarà comptar amb l'accés a la informació necessària en la fase prèvia de recerca, també seran viables altre tipus de projectes propis amb possibilitat de desenvolupament, sempre que la dimensió i capacitat d'aplicació d'una campanya de comunicació global no es vegi limitada a un nombre molt petit d'accions o un pressupost molt reduït.

- El pressupost invertit en el desenvolupament del pla, es suggereix que aquest sigui a partir dels 250.000 €

- El projecte haurà de comptar amb la possibilitat d'incloure en el seu desenvolupament accions tant de Comunicació Interna, Publicitat i RRPP

- La idoneïtat i relació del projecte amb les àrees d'interès de l'alumne

 La proposta de client hauria d'estar tancada i aprovada pel coordinador durant la primera setmana del primer semestre, per a això, el coordinador establirà horaris de tutoria per tal de donar a poyo l'alumnat en l'elecció del client, tema, producte o servei per al qual es desenvoluparà la campanya.

A partir de l'aprovació (document que el coordinador enviarà via mail al grup), el grup podrà començar a treballar en la campanya.

En el cas que el grup no aconsegueixi una idea clara de projecte, client, servei o producte, o simplement que així ho prefereixi, rebrà un briefing per part del coordinador.

Objectius

1. Al final del TFG l'estudiant tindrà una visió general sobre el paper que juga el DirCom com a gestor de la comunicació empresarial i serà capaç de dur a terme el desenvolupament d'una proposta per a un pla de comunicació empresarial.

2. Serà capaç de reconèixer les etapes d'un pla de comunicació i de posar en marxa per al desenvolupament pràctic de plans específics en diferents àrees d'empresa.

3. En acabar el TFG l'alumne haurà de tenir una comprensió clara de les variables que afecten les decisions estratègiques de màrqueting i conèixer l'ús de les eines tant de publicitat com de RRPP que ajudaran a gestionar la comunicació dels seus clients

Competències

  • 03 - Capacitat de planificar recursos propis (personals, materials, temporals…)
  • 05 - Capacitat per aprendre autònomament
  • 07 - Capacitat per treballar en equip
  • 08 - Capacitat per organitzar temps i espai
  • 09 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
  • 12 - Capacitat de produir texts orals i escrits
  • 17 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
  • 18 - Capacitat per treballar sota pressió
  • 89 - Capacitat de crear sinergies en els equips de treball

Resultats d'aprenentatge

Al final del TFG l'estudiant tindrà una visió general sobre el paper que juga el DirCom com a gestor de la comunicació empresarial i serà capaç de dur a terme el desenvolupament d'una proposta per a un pla de comunicació empresarial.

Continguts

1. Metodologia per a l'elaboració del Pla

1.1. Com realitzar el Pla

1.2. accions prèvies

1.2.1. Resum executiu

1.2.2. Pla de Comunicació - Anàlisi de la situació

1.2.3. Pre fases del Pla (Model)

2.2.3.1. Preguntes bàsiques en cada etapa

2.2.3.2. Anàlisi de l'escenari competitiu

2.2.3.3. Anàlisi d'entorns

2.2.3.4. anàlisi DAFO

2.2.3.5. anàlisi comunicacionals

1.2.3.5.1. Informació de base

1.2.3.5.2. Tendències d'Identitat corporativa

1.2.3.5.3. Tendències d'Imatge corporativa

2. Pla de comunicació - Definició d'objectius

2.1. Condicionaments dels objectius

2.2. Estructura dels objectius

2.3. Objectius de comunicació

2.3.1 Cognitius

2.3.2. afectius

2.3.3. conductuals

2.4. Objectius de Màrqueting

3. Pla de Comunicació - Definició dels públics objectius

3.1. Definició de les àrees de comunicació

3.2. Àmbit de comunicació

3.3. Mapa de Públics

3.4. Definició dels Públics interns i externs (Mapa tipològic)

4. Pla de Comunicació - Estratègies i programes

4.1. Definició de la política general de comunicació

4.1.1. Descripció del discurs corporatiu

4.1.2. Descripció de les polítiques de comunicació

4.2. Definició d'estratègies

4.2.1. globals

4.2.2. específiques

4.3. Identificació de mitjans i recursos

4.4. Desenvolupament de fases

4.5. Desenvolupament de totes i cadascuna de les accions per fase

5. Pla anual i pressupost

5.1. Establiment de timmings i plannings

5.1.1. Desenvolupament del planning anual de comunicació

5.1.2. Justificació d'accions en la planificació anual

5.2. Elaboració del pressupost

5.3. Avaluació i control

6.3.1. Establiment d'eines de control

Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)ACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Coaching. Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.
3
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc.
1
Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
2