Universitat Internacional de Catalunya

Pràctiques Escolars 2

Pràctiques Escolars 2
14
10615
3
Primer semestre
PR
Pràcticum
Pràctiques escolars
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà,

Professorat


Els seminaris i sessions de reflexió obligatoris estan establerts. Els tutors concretaran l'hora i l'aula. Es poden fer consultes concretes via mail i tutories a petició dels estudiants o del tutor.

Presentació

Les pràctiques, com a element fonamental i eix bàsic dins de la formació inicial dels mestres de la nostra universitat, pretenen oferir un ampli ventall d'experiències als nostres alumnes per enriquir el màxim possible el seu coneixement i la seva formació sobre l'àmbit escolar. Per aquest motiu, els estudiants tindran l'oportunitat, al llarg dels seus estudis, d'entrar en contacte amb diferents institucions que enriquiran el seu bagatge personal i professional.

La càrrrega lectiva de l'assignatura és de 14 crèdits ECTS.

Les PEII tenen diferents modalitats:

1. TORN MATÍ. Formació en alternança que combina les pràctiques externes als centres formadors amb les classes a la universitat i l'assistència als seminaris amb el/la tutor/a de la universitat.

2. TORN TARDA (DT). Formació durant sis setmanes intensives.

3. DG EDUCACIÓ-PSICOLOGIA. Formació dividida en dos períodes en el segon semestre.

El seguiment i acompanyament de les pràctiques corre a càrrec del tutor o de la tutora a de la UIC i del mentor o de la mentora del centre formador.

Una de les finalitats de les PE II és afavorir el pensament crític-reflexiu fonamental en la professió docent La modalitat de pràctiques és la d'intervenció acompanyada i durant la seva estada als centres, els alumnes tindran l'oportunitat de relacionar i enriquir la teoria apresa durant el curs amb la pràctica i l'experiència viscuda a l'aula. A banda de realitzar observacions hauran d'elaborar una unitat didàctica ajustada a la normativa curricular i a les necessitats del centre. Posteriorment, l'hauran d'implementar a l'aula reflexionant i valorant aquesta intervenció i l'assoliment de les competències personals i professionals que se'n derivin.

1. TORN MATÍ: La formació d'alternança de 3r per al curs 2022-2023 s'organitza de la manera següent:

LLOC

DATES*


ACTIVITATS *

Universitat

Fins al 30 de setembre 

Classes a la universitat

Universitat

Dia 30 de setembre a les 10:30 aula P0A03 i P0A04

Dies 28, 29 o 30 (segons concreti cada tutor/a)

Seminaris “saber ser i saber estar” (PRof. J. L. Adam)

Seminari previ tutor/a

Centre formador

Del 3 al 14 d’octubre


Estada de pràctiques

Universitat

Del 17 al 28 d'octubre

Procés de reflexió des de les assignatures

Procés de reflexió des de les tutories (seminaris)

Centre formador

Del 2 al 15 de novembre


Estada de pràctiques

Universitat

Del 16 al 30 de novembre 

Procés de reflexió des de les assignatures

Procés de reflexió des de les tutories (seminaris)

Centre formador

Del 1 i 2 de desembre i del 12 al 21 de desembre 


Estada de pràctiques

Universitat

7 (dimecres) i 22 (dijous) de desembre

22 de desembre

Procés de reflexió des de les assignatures

Procés de reflexió des de les tutories (seminaris)

 

2.TORN TARDA DOBLE TITULACIÓ (DT) Les pràctiques dels estudiants de DOBLE TITULACIÓ són pràctiques intensives de sis setmanes que es realitzen durant el primer semestre.      

Dates pràctiques intensives 3r curs (DT) *

 


A concretar de mnaera presencial per a cada tutor/a

UNIVERSITAT
Seminari previ presencial 

Del 24 d'octubre fins al 2 de desembre 


Estada al centre formador

Dia 16 de desembre 

UNIVERSITAT (Presencial) 

Seminari posterior 

 

 


  3. DOBLE GRAU. Educació - Psicologia (DG) . Les pràctiques dels estudiants de DOBLE GRAU s'organitzen de la següent manera:      

Dates pràctiques 3r curs (DG) *

 

Dia 30 de setembre a les 10:30 aula P0A03 i P0A04

Del 9 al 13 de gener 

Seminari "saber ser i estar II" (Sr. J.L. Adam)

Seminari previ 

Del 17 al 30 de gener 


Estada al centre formador

Del 31 de gener fins al 3 de febrer 

UNIVERSITAT

Seminari seguiment  1 

Del 15 al al 19 de maig

UNIVERSITAT

 Seminari seguiment  2 

Del 22 de maig al 19 de juny 

 Estada al centre formador

Dia 20 o 21 de juny

UNIVERSITAT

Seminari posterior 

    * Les dates i hores dels seminaris, que són tots presencials, les posará el tutor o la tutora de práctiques acord amb el calendari establert. 

Requisits previs

Cal haver cursat l'assignatura de Pràctiques Escolars I i en el cas de les pràctiques d'alternança estar cursant les assignatures del 3r curs vinculades a les tres àrees d'observació (llengua, matemàtiques i ciències).

Caldrà presentar de manera obligatòria al centre formador, juntament amb la resta de documentació lliurada per secretaria,el certificat de delictes sexuals negatiu.

En els casos que es requereixi caldrà presentar un certificat metge abans de l'inici de les pràctiques que acrediti que l'estudiant no té impediment per realitzar-les. 

 

Objectius

Les Pràctiques escolars II de modalitat d'intervenció acompanyada tenen per finalitat dur a terme observacions sistemàtiques i intervencions a l'aula amb el suport i la supervisió del mentor o la mentora del centre i el seguiment i reflexió del tutor o tutora de la universitat. 

Competències

 • CEM-59 - Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la seva gestió.
 • CEM-60 - Conèixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació a l'aula, així com dominar les destreses i habilitats socials necessàries per fomentar un clima que faciliti l'aprenentatge i la convivència.
 • CEM-61 - Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i, en particular, del d'ensenyament-aprenentatge, mitjançant el domini de les tècniques i estratègies necessàries.
 • CEM-62 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.
 • CEM-63 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuar i reflexionar des de la pràctica.
 • CET-2 - Responsabilitat pedagògica: tenir els coneixements i les habilitats pedagògiques per crear un entorn d'aprenentatge segur, per a tota una classe o per a un grup, però també per a alumnes individuals, amb la possibilitat que els infants es puguin convertir en adults responsables i autònoms.
 • CET-3 - Expert en la matèria que s'imparteix i en els mètodes d'ensenyament: tenir els coneixements necessaris sobre la matèria que s'ensenya i saber quins mètodes didàctics s'han d'aplicar per crear un bon entorn d'aprenentatge que permeti a l'alumnat adquirir el bagatge cultural que necessita per viure en societat, i aconseguir-ho d’una manera contemporània, professional i sistemàtica.
 • CET-4 - responsabilitat organitzativa: tenir un coneixement i unes habilitats organitzatives suficients per crear un clima de treball agradable a les seves classes i a la classe: organitzat, ordenat i centrat en tots els aspectes, amb ell mateix i amb els companys, i per damunt de tot, és clar, amb l'alumnat. i aconseguir tot això d'una manera professional i sistemàtica.
 • CG-01 - Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació a les activitats d'ensenyament i aprenentatge, a la gestió de l'ensenyament i al desenvolupament professional.
 • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-03 - Saber expressar-se en llengua anglesa segons el nivell b1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-09 - Conèixer els elements que conformen la competència de la creativitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d'aprenentatge

 • Gestiona un grup classe amb eficàcia tenint en compte la diversitat de l’alumnat.
 • Planifica el procés d’ensenyament i aprenentatge de manera transversal, disciplinària i interdisciplinària.
 • Planifica i adapta les tècniques i estratègies d’acord amb les necessitats contextuals generades a l’aula i les necessitats educatives dels estudiants.
 • Identifica dificultats d’aprenentatge i dissenya activitats i ajuts adequats per resoldre-les, adaptant les intervencions a les necessitats de l’alumnat i al context.
 • Genera alternatives innovadores i originals en la manera d’enfocar les situacions.
 • Fa ús/reconeix de formes d’organització, suports didàctics i materials educatius d’acord amb els objectius i les activitats d’aprenentatge.
 • Té un coneixement suficient de la psicologia del comportament per analitzar i entendre el seu propi comportament i el dels altres.
 • Treballa per al desenvolupament de la seva competència d’una forma sistemàtica sobre la base d’una bona anàlisi de les competències.
 • Integra les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats d’ensenyament-aprenentatge, en la gestió de l’ensenyament i en el desenvolupament professional.
 • Es comunica i s’expressa de forma correcta en la llengua d’ensenyament de forma oral i escrita.
 • És capaç d’expressar la informació mitjançant taules i gràfics clars en què destaca la informació rellevant.
 • Integra amb coherència les diverses perspectives, fonts, dimensions teòriques per analitzar la realitat.
 • Generalitza amb precaució i sentit crític a partir de les observacions.
 • Reconeix la responsabilitat d’actors múltiples en els problemes, valorant les implicacions de considerar-ne un o un altre com a referència per analitzar rols i problemes.
 • Es fa preguntes indagant en la realitat, formula els seus propis judicis i valoracions a partir de la reflexió sistemàtica, mostrant així un procés de creixement personal.
 • Fa valoracions en funció de criteris interns (consistència, coherència, congruència, fiabilitat, etc.) i els fa servir com a fonament de les argumentacions.
 • Mostra un procés d’identificació i superació de les seves pròpies concepcions prèvies a partir de la reflexió, que li permet afrontar situacions pròpies de bloqueig mental.
 • Representa el seu raonament d’una manera completa i amb una organització que reflecteix l’estructura del seu pensament.
 • Es planteja que existeixen diverses maneres de resoldre els problemes i proposa solucions innovadores.
 • Transmet a d’altres les noves idees generades i les fa entenedores.
 • Manté una progressió en l’aprofundiment i el desenvolupament de la seva tasca, que es reflecteix en una implicació i profunditat personals.
 • Revisa sistemàticament l’ús de recursos, en funció dels objectius, en quin punt es troba, i pren decisions ajustant el seu pla d’acció per millorar-ne l’eficàcia.

Continguts

 • Planificació de programacions, projectes i processos educatius innovadors i compartits
 • Gestió de la incertesa i presa de decisions: integració de coneixement per a la resolució de problemes
 • Gestió de l'aula a partir de l'aplicació de propostes didàctiques
 • Estratègies aplicades a l'escola i la seva relació amb el marc teòric
 • Estratègies d'intervenció en les dificultats i els trastorns d'aprenentatge
 • La pròpia pràctica i la dels altres: intervencions puntuals a l'aula
 • Les teories implícites i el canvi de pensament a partir de l'anàlisi i la reflexió de la pràctica
 • Funcionalitat del coneixement: aplicació a situacions diverses de manera eficaç
 • Treball en situacions reals: planificació i participació a l'aula
 • Models de pràctica educativa i de gestió de l'aula i valoració en funció del context
 • Recursos didàctics aplicats a la formació
 • Coneixement i descripció global del centre i la seva relació amb l'entorn
 • L'observació com a instrument de registre
 • La responsabilitat com a element clau en la pròpia formació i en el desenvolupament de la professió docent
 • Les habilitats necessàries per realitzar una aportació professional al clima pedagògic de la seva escola
 • Les TIC com a instrument per a la millora del procés d'ensenyança i aprenentatge

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEls coneixements teòrics de les assignatures de didàctica general, llengua, matemàtiques i ciències serviran als alumnes per interpretar les observacions sistemàtiques i fer les reflexions profundes. Paral.lelament les experiències viscudes a l'aula seran objecte d'anàlisi i contribuiran a la vinculació dels sabers (acadèmics-pràctics).

Cal fer ùs dels materials de les assignatures per elaborar el treball de pràctiques.

La metodologia de les pràctiques inclou:

S: Seminaris a la universitat

PE: Pràctiques Externes al centre

ETI: Estudi i treball individual

ETG: Estudi i treball en grup 

T: Tutories individuals

 

Abans de les pràctiques:

Abans del seminari previ, des de secretaria de pràctiques es gestionaran els documents i es lliuraran als estudiants perquè els portin als centres. Per al lliurament se seguirà la normativa de cada centre.

Aquesta documentació inclou:

 • 3 còpies dels annexos del conveni de pràctiques amb el nom del centre de pràctiques, les dades del tutor/a de la universitat, les dades de l'estudiant i el període de pràctiques. Hi ha d'haver una còpia signada a tres bandes per a cada una de les parts (estudiant, universitat i centre formador) que caldrà tenir abans de l'inici de les pràctiques.
 • 1 carta de presentació per al/la director/a del centre, cap d'estudis, coordinador/a o la persona designada pel centre.
 • 1 full amb el pla de treball
 • L'estudiant haurà d'incloure-ho el certificat negatiu de delictes sexuals

Durant les pràctiques:

Els estudiants hauran de:

 • Complir amb el seu període i horari de pràctiques que està recollit en els annexos de la documentació.
 • Avisar al centre i al tutor de la universitat en cas de malaltia o absència que hauran de justificar.
 • Respectar la normativa vigent en el centre.
 • Assegurar-se que la documentació lliurada el dia de l'entrevista (GUIÓ i Dades del tutor/a UIC) hagi arribat al/la tutor/a del centre.
 • Posar-se d'acord amb el tutor del centre per parlar del tipus d'unitat de programació/projecte que han d'implementar d'acord amb el pla de treball..
 • Recollir les següents dades del tutor del centre i enviar-les per mail al seu tutor/a de la universitat: nom complet i curs, mail, telèfon de contacte i disponibilitat per visitar al centre. Enviar aquestes dades el primer dia de pràctiques al tutor/a de la universitat via mail.
 • Contactar amb el tutor/a de la universitat via mail per comunicar-li dubtes o possibles problemes.
 • Assistència i participació activa i obligatòria tant a les sessions de reflexió planificades des de les assignatures com als seminaris de seguiment planificades amb els tutors de la universitat.

Cronograma orientatiu distribució tasques durant el període de pràctiques

1a i 2a SETMANA:

 1. Observació feta a l'aula en base a les indicacions del guió i identificar els trets distintius de l'aula i dels alumnes que us ha de permetre recollir pistes per planificar la UP.
 2. Planificació de la UP/projecte de comú acord amb els tutors i d’acord amb el guió de pràctiques.
 3. Participació en les activitats d'aula.
 4. Contacte amb el tutor/a de la UIC per possibles dubtes o comentaris respecte les pràctiques

3a i 4a SETMANA:

 1. Intervenció a l'aula i valoració de la intervenció.
 2. Participació en les activitats d'aula.
 3. Contacte amb el tutor/a de la UIC per possibles dubtes o comentaris respecte les pràctiques

5a i 6a SETMANA:

 1. Tancament del dossier d'aprenetatge tenint en compte el component reflexiu
 2. Participació en les activitats d'aula.
 3. Contacte amb el tutor/a de la UIC per possibles dubtes o comentaris respecte les pràctiques

Després de les pràctiques:

 • Assistència i participació activa en el seminari posterior de traspàs de la informació amb el tutor/a de la universitat.
 • Lliurament del dossier d'aprenentatge en la data establerta. 
 • Assistència a la tutoria individual una vegada corregit el dossier 

 

 

COMPETÈNCIESMETODOLOGIAACTIVITAT FORMATIVA
CEM-59 CEM-60 CEM-61 CEM-62 CEM-63 CET-2 CET-3 CET-4 CG-01 CG-02 CG-03 CG-09 aprenentatge orientat a projectes
contracte d'aprenentatge
estudi de casos
classes pràctiques
classes teòriques
estudi i treball individual / autònom
pràctiques externes
seminaris tallers
tutories

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació de les pràctiques anirà dirigida a constatar en quina mesura han estat assolides les competències seleccionades. La funció d'avaluar és pròpia del/a professor/a-tutor/a de la Universitat i del/a mestre/a-mentor/a del centre formador de pràctiques. 

L'avaluació formativa i formadora (qualitativa) permet establir un perfil d'actuació del futur mestre i ens mostra quina és la seva evolució. L'avaluació sumativa serà el resultat final i serveix per valor globalment l'activitat de les pràctiques i determinar la qualificació que constarà a les actes.

L'avaluació de l'assignatura de pràctiques consta de diferents parts. Cal aprovar totes les parts per aprovar l'assignatura. La interrupció de les pràctiques per mancances competencials dels estudiants o l'existència de mancances competencias valorades (document del moodle) suposarà el suspès a l'assignatura i l'estudiant haurà de tornar a pagar la matrícula per poder repetir les seves pràctiques.

1.TORN MATÍ. PRÀCTIQUES D'ALTERNANÇA

Les pràctiques PE II d'alternança s’avaluaran a partir de: 

 • L’informe del tutor de la institució educativa i l'entrevista personal entre tutors, (basat en les actituds i aptituds de l’alumne). 30%.
 • La participació activa en els diferents seminaris amb els tutors. 25%
 • La participació activa a les  sessions de reflexió a les classes. 15% (només en el torn de matí)
 • La qualitat del dossier d'aprenentatge. 30%

CARACTERÍSTIQUES DEL DOSSIER D'APRENENTATGE D'ALTERNANÇA

 • Extensió: Cal seguir les instruccions del document de pla de treball penjat en el Moodle
 • Llengua: Català / Anglès (segons Grau)

DATES IMPORTANTS TORN MATÍ. PRÀCTIQUES D'ALTERNANÇA

SEMINARIS OBLIGATORIS PRESENCIALS

ABANS DE LES PRÀCTIQUES 

Seminari "saber ser i saber estar" (Sr. J.L. Adam-Comissió de Pràctiques):

 • Divendres dia 30 de setembre 

- Seminari previ amb els tutors/es de pràctiques: 

 • Del 28 al 30 de setembre (cada tutor/a haurà de concretar el dia i la franja horària segons horaris del curs. Els divendres són dies hàbils recollits en els horaris)

DE SEGUIMENT. Registre anecdòtic guió 2.2.  (cada tutor/a concretarà el dia segons disponibilitat. Els divendres són dies hàbils recollits en els horaris):

 • Setmana del 17 al 28 d'octubre: Seminaris amb els tutors/es  de pràctiques i d'assignatures (cada tutor/a concretarà el dia i la franja horària segons horaris del curs. 

 • Setmana del 16 al 25 de novembre: Seminaris amb els tutors/es  de pràctiques i d'assignatures(cada tutor/a concretarà el dia i la franja horària segons segons horaris del curs).

 • Dia 22 de desembre: Seminaris amb els tutors/es de pràctiques i assignatures dels dijous (cada tutor/a concretarà el dia i la franja horària segons horaris del curs).

POSTERIOR I DARRER SEMINARI
 • Del 9 al 13 de gener: Seminari avaluació DEFENSA PRESENTACIÓ ORAL UD 
DATA LÍMIT LLIURAMENT DEL DOSSIER D'APRENENTATGE A LA PLATAFORMA MOODLE: 9 de gener
  LLIURAMENT DOSSIER CORREGIT (TUTORIES INDIVIDUALS convocades per cada tutor/a): Del 16 al 20 de gener
INTRODUCCIÓ NOTES: Fins al 31 de gener 

2. PRÀCTIQUES DT INTENSIVES I DG EDUCACIÓ-PSICOLOGIA    Les pràctiques PE II DT I DG s’avaluaran a partir de:
 • L’informe del tutor de la institució educativa i l'entrevista personal entre tutors, (basat en les actituds i aptituds de l’alumne). 40%. 
 • La participació activa en els diferents seminaris amb els tutors. 15%
 • La qualitat del dossier d'aprenentatge. 45%
 

CARACTERÍSTIQUES DEL DOSSIER D'APRENENTATGE DT I DG 

Extensió: Cal seguir les instruccions del pla de treball penjat en el Moodle


 DATES IMPORTANTS DT  

 

 
 Seminari previ 

(cada tutor/a convoca els seus estudiants) 

Setmana el 17 al 21 d’octubre

Seminari previ

Del 24 d'octubre fins al 2 de desembre

Estada al centre formador

Setmana el 14 al 18 de novembre

Seminari seguiment

Setmana del 12 al 16 de desembre 

Seminari posterior 

Dia 22 de desembre

Lliurament treball (pdf moodle)

Setmana del 9 al 13 de gener

Lliurament treball corregit (tutoria individual convocada pel tutor/a)

  INTRODUCCIÓ NOTES: Fins al 31 de gener 
   3. DATES IMPORTANTS DG    

Dia 13 de gener

 Seminari "saber ser i estar" ( Sr. J.L. Adam- Comissió de pràctiques)

 Seminari previ 

(cada tutor/a convoca els seus estudiants) 

Setmana del 9 al 13 de gener 

Seminari previ

Del 17 al 30 de gener 

Estada al centre formador

Setmana del 31 de gener al 3 de febrer 

Seminari seguiment 1

Setmana del 15 al 19 de maig 

Seminari seguiment 2 

Del 22 de maig al 19 de juny

Estada al centre formador

Dia 21 o 22 de juny

Seminari posterior

Dia 23 de juny

Lliurament treball (pdf moodle)

Setmana de l’1 al 6 de juliol

Lliurament treball corregit (tutoria individual convocada pel tutor/a)

  INTRODUCCIÓ NOTES: Fins al 7 de juliol
 

La nota global serà numèrica i l'alumne ha d'aprovar els diferents elements que s'integren a l'avaluació per poder aprovar l'assignatura (seminaris, informe del tutor del centre, sessions reflexives a l'aula i dossier d'aprenentatge). Les notes d'activitats tindran una valoració basada en la següent escala:

 • Excel·lent (9-10)
 • Notable (7-8,9)
 • Aprovat (5-6.9)
 • Insuficient (3-4.9)
 • Deficient (0-2.9)
 • NC - No corregit. Cal repetir el dossier per defectes greus de forma. Els alumnes tenen una setmana per fer la correcció formal del treball i només podran obtenir un APROVAT (5). Si el suspès del dossier d'aprenentatge és per forma i contingut o per contingut, la primera convocatòria queda suspesa i cal presentar el treball a la segona convocatòria segons la data indicada pel tutor/a de la universitat.

Només es podrà considerar la segona convocatòria de les pràctiques quan hi hagi NP (presentació del dossier fora de termini o pla d'adaptació d'horaris aprovat). En el cas que hi hagi defectes de contingut en el treball escrit de pràctiques o mancances competencials durant l'estada, caldrà repetir les pràctiques i tornar a matricular-se de l'assignatura. 

Les assignacions de MH (Matrícules d'honor) suposen una menció especial que implica l'excel·lència a nivell de forma i de contingut de l'avaluació de pràctiques en el seu conjunt. Les proposa el/la tutor/a de la universitat en base a aquests criteris i mai a petició dels estudiants.

Les MH (a partir de 9,5 segons la Normativa del Pràcticum) no es poden assignar directament a l'aplicatiu. Els tutors i tutores que les  proposin hauran de posar-se d'acord en atorgar les MH donat que el número d'assignacions és limitat. 

Bibliografia i recursos

 

CELA, J. i PALOU, J.(2008). Va de mestres. Carta als mestres que comencen. Col·lecció testimonis. Barcelona: Associació de mestres Rosa Sensat.

CELA, J.(2001) Calaix de mestre. Barcelona: Associació de mestres Rosa Sensat. ISBN:84-891 149-95-X.

FUERTES, M.T. (2011). La observación de las prácticas educativas como elemento de evaluación y de mejora de la calidad en la formación inicial y continua del profesorado. Revista de Docenci Universitaria vol9, nº 3. A: http://red-u.net/redu/files/journals/1/articles/248/public/248-647-1-PB.pdf

FUSTER, C. (2005). La volta a l'escola en vuitanta mons. Col·lecció testimonis. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat.

PUIG. JM. (1999). Feina d'educar. Barcelona: Edicions 62. Rosa Sensat. 

 


Material didàctic