Universitat Internacional de Catalunya

Introducció a la Epidemiologia

Introducció a la Epidemiologia
2
12063
2
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


L’alumnat pot consultar dubtes al professorat al final de cada classe.

 Fora d’aquest horari, cal sol·licitar cita prèvia en el horario de tutorías en la página web de tutories indicant nom, curs i materia 

 Coordinador: Dr. Carlos Gª Forero (cgarciaf@uic.es

Dra Ivet Bayés (ibayes@uic.es)

 

Presentació

Salut i la malaltia no són fenòmens aleatoris. Hi ha patrons d'aparició que poden ser identificats, fins i tot abans de conèixer el seu mecanisme fisiopatològic. Això és possible mitjançant la identificació de patrons en poblacions amb hipòtesis que permetin comparar grups de persones. La disciplina que aporta la metodologia per determinar aquests patrons és l'Epidemiologia.

L'epidemiologia és un mètode científic de raonament sobre causes i efectes que, a diferència de la medicina clínica centrada en la persona, aborda les relacions entre causes i resultats en grups. Això permet analitzar el curs natural de les malalties que, combinada amb informació d'altres disciplines, com la genètica o la microbiologia, permet establir hipòtesis etiològiques. Això proporciona les bases per desenvolupar i avaluar programes de promoció i prevenció.

El principal paper professional de l'epidemiòleg és el disseny d'investigacions científiques i l'aplicació d'aquestes en la salut pública. En aquesta assignatura, els estudiants coneixeran els mètodes epidemiològics bàsics i la seva aplicació en la Salut Pública. La matèria servirà per comprendre com aplicar i interpretar els mètodes epidemiològics per a la promoció de la salut, la prevenció i la pràctica clínica.

En l'assignatura es presentaran les tècniques de l'epidemiologia descriptiva i analítica, així com els seus dissenys d'estudi bàsics incloent els assaigs aleatoritzats, els estudis de casos i controls i els estudis basats en cohorts. Es mostraran les mesures bàsiques per determinar el risc i els mètodes per al control dels biaixos i la confusió per garantir interpretacions causalment vàlides i generalitzables.

El curs segueix el marc curricular de l'Association for Prevention Teaching and Research (APTR). Esto capacitarà els estudiants per valorar críticament informació epidemiològica, i establirà les bases per a l'estudi de l'Epidemiologia Clínica i la Salut Pública.

Requisits previs

Es requereix haver cursat l'assignatura de Bioestadística.

Objectius

1) Descriure les causes identificables de la malaltia mitjançant l'anàlisi de patrons en la població, la comparació de grups i el seguiment d'individus, com mètodes nuclears de l'epidemiologia.

2) Entendre la salut i la malaltia com a fenòmens que no es distribueixen aleatòriament, sinó que segueixen patrons detectables mitjançant la vigilància i recerca de patrons de persones, llocs i temps.

3) Dissenyar hipòtesis per determinar l'associació entre exposició i un resultat de salut mitjançant la comparació de freqüències de malaltia en funció d'una exposició.

4) Escollir les condicions en què l'associació entre exposició i resultat és causal, i valorar els factors que poden oferir explicacions alternatives, com l'atzar i el biaix.

5) Seleccionar el tipus d'estudi relacionat amb una pregunta concreta, i distingir quan es requereix un assaig aleatoritzat per donar evidència d'eficàcia i efectivitat.

6) Diferenciar els condicionants ètics de dany i benefici que condicionen la realització d'un en assaig clínic.

7) Aplicar indicadors en la presa de decisió diagnòstica i de cribratge, i relacionar-la amb les seves aplicacions en l'àmbit de la seguretat, el control de qualitat, i les intervencions.

8) Valorar com el raonament epidemiològic pot aplicar fora de l'àmbit de la salut per identificar patrons en les poblacions i formular hipòtesis causals que puguin contrastar-se amb comparacions transversals i longitudinals.

Competències

 • 06 - Desenvolupar la pràctica professional amb relació a altres professionals de la salut i adquirir habilitats de treball en equip.
 • 12 - Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, d'acord amb l'evidència científica disponible.
 • 28 - Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut.
 • 36 - Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 • 37 - Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora.
 • CB-2 - Saber aplicar i integrar els seus coneixements, la comprensió d'aquests, la seva fonamentació científica i les seves capacitats de resolució de problemes en entorns nous i definits de forma imprecisa, incloent contextos de caràcter multidisciplinari tant investigadors com professionals altament especialitzats.
 • CB-3 - Saber avaluar i seleccionar la teoria científica adequada i la metodologia precisa dels seus camps d'estudi per formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada incloent, quan sigui necessari i pertinent, una reflexió sobre la responsabilitat social o ètica lligada a la solució que es proposi en cada cas.
 • CB-6 - Haver desenvolupat l'autonomia suficient per participar en projectes d'investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic, en contextos interdisciplinaris i, si escau, amb una alta component de transferència del coneixement.
 • CTP-3 - Desenvolupar el pensament i raonament crític i autocrític (Autoavaluació).
 • CTS-2 - Mostrar i actuar amb sensibilitat vers temes mediambientals.

Resultats d'aprenentatge

A l'acabar l'assignatura, l'estudiant ha de ser capaç de:

1) Definir l'Epidemiologia i el seu ús  en el raonament epidemiològic

2) Explicar com afecten els principis ètics a la investigació epidemiològica

3) Calcular freqüències i taxes per quantificar i descriure la distribució de resultats de salut

4) Explicar els conceptes bàsics d'anàlisi epidemiològic: exposició, deselnlace, risc, biaix i confusió

5) Identificar i descriure els dissenys epidemiològics bàsics

6) Aplicar els principis de causalitat a la distribució d'un resultat de salut en diferents grups per fer hipòtesis sobre els seus mecanismes

7) Fer servir l'evidència d'associació per valorar si una relació és causal

8) Entendre els conceptes de rendiment d'una prova per aplicar els conceptes de validesa diagnòstica i cribratge

9) Aplicar els conceptes de benefici, dany i cost a la decisió en salut

10) Descriure l'aplicabilitat dels mètodes epidemiològics en Salut Pública, investigació clínica i bàsica i la decisió en polítiques de salut

Continguts

 

Sessió

Bloc

Temes

Continguts

CM1

Història i usos de l'epidemiologia

 1. Història de l'epidemiologia

 2. Ètica en l'epidemiologia

 3. Aplicacions de l'epidemiologia

 Desenvolupament de el raonament epidemiològic i situació de l'epidemiologia en un context històric. Valoració de l'epidemiologia i els seus condicionants ètics. Aplicacions de l'epidemiologia en Medicina i altres disciplines

CM2

CM3

Epidemiologa descriptiva

        1. Malaltia, freqüència i gravetat


        2. Prevalença i incidència.


        3. Història natural de la malaltia  exposició i resultat.

        4. Hipòtesi epidemiològiques:qui, on i quan.

 

Eines d'anàlisi: definició de casos i poblacions, mesures d'incidència, prevalença i morbimortalitat.

Descripció de la malaltia: estadístiques vitals, vigilància i mesures d'estat de salut. Mètodes anàlisi de la història natural.

Patrons de la malaltia: persones, llocs i temps. Exposicions, períodes de latents i mesures de dispersió

TP 1

       Hipòtesis epidemiolòqiques i indicadors

 

CM 4

CM 5

Asociació i causalitat

 1. Mesures d'associació: descripció    de dades, mesures de risc impacte.
 2. Biaix, confusió i ajust. Mediació i  interacció.
 3. Causalitat: principis de causa       contribuent. Causa de la causa.

Estimació de mesures de risc: risc relatiu, atribuïble i fraccions poblacions.

Identificació del biaix i la confusió. Modificació de l'efecte. Mètodes d'ajust.

Criteris de Bradford-Hill. DAGs.

TP  2

       Taules de contingència i mesures d'impacte

 

CM 6

CM7

Epidemiologia analítica i presa de decisions

 1. Validesa interna i externa
 2. Dissenys epidemiolgics observacionàls
 3. Dissenys experimentals: Assaigs sense control equivalent i assaig controlat

Control i generalització. Biaixos de representativitat i biaixos causalitat.

Dissenys observacionals. ecològic, transversal, cas control, cohorts prospectives i retrospectives

Dissenys experimentals: assaig comunitari i assaigs controlats. Assaig clínic: equivalència, superioritat i no inferioritat.

TP3

       Disseny d'un estudi epidemiològic

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula1. Lliçó Magistral - Mètode expositiu (LM)

2. Plantejament i resolució de casos (PRC)

3. Aprenentatge basat en projectes (ABP)

4. Tutoria acadèmica individual (TAP)

5. Autoaprenentatge i treball personal (ATP)

1. Classes teorico-pràctiques (LM): Sessions de el grup complet.  L'equip docent explicarà els conceptes teòrics de cada tema i plantejarà exercicis de qüestionari a resoldre en classe sobre els conceptes teòrics explicats a l'aula. La dinàmica de l'aula integrarà el treball teòric amb petites activitats pràctiques dins de l'aula.

Per la densitat de continguts, alguns temes no seran explicats a l'aula extensament i els esutiants hauran de preparar el contingut fent servir els materials recomanats amb l'ajuda dels fòrums i tutories

2. Classes pràctiques de resolució de problemes (PRC): Classes de grup dividit en aula convencional. A cada sessió es realitzaran exercicis de repàs al voltant de problemes que es donaran als alumnes amb antelació.

Els exercicis estaran dissenyats per oferir oportunitats de pràctica INDIVIDUAL amb conceptes bàsics abans dels qüestionaris i l'examen final. Les tasques pretenen ser una oportunitat d'aprenentatge. Entre 4 i 5 exercicis es penjaran a Moodle un setmana abans de les sessions de problemes que es treballaran en grup dividit a l'aula. 

Es corregiran els exercicis i els alumnes pujaran com a tasca de Moodle els exercicis corregits. Les classes pràctiques ténen un contingut  avaluable extra de fins a 1.5 punts (veure sistemes i criteris d'avaluació)

3. Projecte d'estudi epidemiològic (ABP): El·laboració i defensa voluntària del projecte d'equip. El projecte d'equip  suposa el lliurament individual d'un projecte de grup de realització voluntària al final de l'assignatura, on cada membre del grup haurà de lliurar el projecte complet i un dossier amb les seves aportacions individuals. El grup realitzarà una tutoria individual amb l professor, on el grup presentarà el i comentarà el projecte. 

El alumnes que vulguin acollir-se a la reatlització del projecte hauran de comunicar-ho en les dues primeres setmanes del curs, on s'assignarà disseny a treball. El ABP suposa una qualificació de contingut avaluable de 1.5 punt. (veure sistemes i criteris d'avaluació) En cas de no presentar l'ABP, la qualificació máxima a obtener serà de 8.5 puntos.

 Plana Moodle del curs: La pàgina web de l'assignatura presentarà el material disponible (programa, bibliografia, exercicis de repàs, formularis, arxius de dades, etc.), tasques i cronograma. A més, es crearan fòrums de consulta pels dubtes de l'assignatura.

Per aconseguir els objectius és imprescindible el treball constant de l'estudiant. És essencial la pràctica contínua de l'material de l'assignatura.

Presencialitat

 • L'assignatura es realitza en format presencial. Les lliçons magistrals es realitzaran en format presencial i la classes de torn dividit en format presencial amb la meitat de el grup a l'aula. CAp de les activitats és d'assistència obligatòria, però els estudiants han de saber que existeixen activitats avaluables presencials.
 • Per les activitats avaluales de torn dividit s'han de respectar l'assistència principal a el torn indicat. Els canvis de torn només es realitzaran amb auti¡oritzacio prèvia del coordinador mitjançant notificació prèvia un mínim de 48 hores abans de la sessió. No se recuperarán las no asistencias
 • L'assignatura té dos crèdits, es estimant-se un temps de treball individual de l'alumne amb una mitjana de 37 hores, per tant requereix un total de 57 hores de Treball de l'alumne (20 a l'aula i 37 fora de l'aula).
 • El nombre d'hores estimat per activitat és:

 

Activitat

Presencialitat

Lloc

Tipus

Hores

 Llicò magistrall - Mètode expositiu (LM)

Presencial

Aula

Individual

14

Plantejamentei resolució de casos (PRc)

Presencial

Aula

Individual

6

 

 

 

 

 

 Tutoria 

No presencial

Seminari

Individual

2

 Treball personal

No presencial

--

Individual

22

Aprenentatge basat  en projectes (ABp)

Presencial

--

Grupal

10

 Avalauació

Presencial

online/aula

Individual

2

 

 

 

         Total presencial

20

 

 

 

Total No presencial 

(27 hores/crèdit)

37

 

 

  REVISIONS

Les solucions del examen seran penjades després de la seva realització. Les revisions de la qualificació final es faran després de sol·licitar revisió per correu electrònic, on l'alumne s'aclarirà la demanda de revisió després de veure la correcció de l'examen. Si escau, es farà una revisió presencial de la qualificació final. 

Les tasques d'avaluació continuada no es revisaran i es reavaluaran globalment. Les qualificacions rebudes en els treballs són definitives llevat que s'hagi comès un error de qualificació. S'anima als estudiants a contactar amb el professor amb antelació als terminis per discutir els treballs.

Les preguntes sobre l'examen es faran als fòrums de l'assignatura, on s'anima a tots els estudiants a participar per aclarir dubtes. No es faran consultes sobre les assignacions per correu electrònic, i el professor podrà no respondre a les consultes del fòrum, tret que s'estimi que requereixen una resposta. 

TUTORÍAS Y ATENCIÓN FUERA DEL AULA 

Us animem a posar-vos en contacte amb el professor sobre qualsevol inquietud que tingueu sobre l'evolució de l'assignatura. Per a això, es demanarà una tutoria a un horari de calendari compartit on l'estudiant demanarà una cita presencial per comentar aspectes amb el professorat. Us animem a tractar problemes tan aviat com considereu que hi ha preocupació per part de l'estudiant. 

NORMATIVA DEL CURS

Comunicació

Els canals de comunicació de l'assignatura seràn els fòrums de l'assignatura. 

L'assignatura contarà amb dos fòrums:

FORO DE AVISOS: Fòrum unidireccional on el professorat es comunicarà amb els alumnes respecte a aspectes de l'assignatura sobre aspectes de procedimient o contingut que siguin d'interès general. Aquest fòrum és de lectura obligatoria i es responsabilitat de l'estudiant estar al dia amb la lectura del misatges

FORO DE CONSULTAS: Fòrum de comunicació de preguntas i consultas dels alumnes, de participació compartida. Al fòrum podrà participar qualsevol inscrit al curs. Els fòrums estaran moderats pel professorat i seran de lectura voluntària, podran donar-se comunicacions entre alumnes. Els missatges al fòrum directamente adreçats al professorat seran atesos al fòrum en un termini de 48 hores

El correu electrònic es reservarà per comunicaciones d'aspectes estrictament personals. No existeix obligatorietat del professorat de respondre al correu electrònic. 

Dates de lliurament:

  Totes les dates de lliurament són tancades. No s'obriran extensions ni excepcions en dades de lliurament. L'estudiant es responsabilitza del contingut material lliurat tal i com ha estat lliurat. Si existissin errades als documents o aquests no estiguessin en el format adient, no s'acceptaran esmenes sobre el material lliurat.

Plagi

El plagi és l'ús d'idees o frases dels altres en la pròpia obra, presentant-lo com a original a la seva manera, sense aclarir l'origen del material copiat. El plagi és una falta molt greu d'acord a la Ley 3/2022, de 24 de febrero, de Convivencia Universitaria, sancionable amb explusió i constància permament a l'expdient acadèmic personal de l'alumne. 

L'ús de cotingut plagiat de qualsevol font, d'un altre estudiant, del mateix o d'un altre curs acadèmic, es considerarà plagi el treball serà cancel·lats i el fet notificat automàticament a l'assessor de l'estudiant i a la Comissió de Convivència Universitària per tal que es prenguin les mesures disiplinàries adients.

Lliurament dels materials:

 Els enviaments de material només s'acceptaran a través del Moodle de l'assignatura. No s'accepten lliuraments per correu electrònic llevat que hagin estat sol·licitats pel professor. Quan envieu assignacions o tasques, es faran en formats word (.doc .docx), document obert (.odt) o fitxer de document portàtil (.pdf).

Apellido1 Apellido2 Nombre_NumeroEjercicio_NombreEjercicio

Enregistrament audiovisal de sessions o fotografies a l'aules

Les explicacions del professor són "explicacions de càtedra" i objecte de propietat intel·lectual. La seva presència en el aula està subjecta a drets d’imatge. Llevat de consentiment explícit del professor està prohibida la gravació de les sessions o presa de fotografies, així com compartir-les.  El mateix criteri es refereix a les gravacions d' intervencions o continguts dels companys.

Els apunts són versions d'enregistraments del discurs del professor i també objecte a drets d'autor.  S'autoritza la distribuïció entre estudiants als quals originàriament es destinen, però no s' autoritza la seva distribució pública fora de l'espai del curs sense autorització explícita del professor.

D'acord a la Llei 3/2022, de 24 de febrer, de convivència universitària (art. 12e és falta greu utilitzar indegudament continguts o mitjans de reproducció i gravació de les activitats universitàries subjectes a drets de propietat intel·lectual. En cas de detectar-se, es comunicarà a la comissió de convivència perquè s' estableixin les sancions que aplicables a aquestes faltes.

 

Ús d' ordinadors i dispositius mòbils

La tecnologia és una eina, però al'aula no és una font de distracció. No es permetrà l' ús de telèfons o tablets en les sessions per a usos no directament relacionats amb l' assignatura. Els alumnes als quals es trobi fent mal ús d' aquests seran expulsats de l' aula.

No es permet l' ús de telèfons o ordinadors en l'examen. Aquests s' han de guardar fora d' abast. No es guardaran a la butxaca, o bosses obertes 

Puntualitat

No es permetrà als estudiants entrar a les sessions de classe o examen un cop aquestes s' hagin iniciat. 

Es considerarà falta greu en aquest curs:

(a) Consultar altres persones durant un qüestionari o examen o consultar a través de tecnologia. Els alumnes a qui es trobi en sospita d'aquestes conductes seran expulsats de l'aula i rebran una cal·lifiació de suspens

(b) Ús indegut d'equip informàtic (ordinador, telèfon, tauleta o un altre dispositiu) online durant les sessions de classe, qüestionaris o exàmens.

(c) Representar les tasques pròpies quan són és obra d'altres sense reconeixement

(d) Presentar una tasca d'altres persones com a pròpia (tot i que no hi ha problema a treballar amb altres estudiants per comprovar els seus propis errors / càlculs, les presentacions han de ser individuals)

(e) Realitzar activitats individuals en grup quan no estigui indicat que és possible fer-ho.

(f) Plagi de continguts en qualsevol activitat del curs

(g) Presentar un treball en grup sense haver participat de la seva realització.

Qualsevol falta greu suposarà una mesura disciplinària i pot suposar una pèrdua de la qualificació final. Tres faltes greus suposaran el suspens automàtic en l' assignatura. A més, qualsevol estudiant que cometi una falta greu serà reportat al seu assessor.

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaCONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

Examen final

Examen final teòric-pràctic. L'examen consta de dos parts: 

a) Preguntes d'elecció múltiple: 30 preguntes d'elecció múltiple amb penalització per errors (60% de la qualificació).

b) Exercicis pràctics (40% de la qualificació):  La part pràctica tracta d'avaluar les competències relacionades amb l'elecció, aplicació i interpretació dels dissenys i mesures que formen part de el programa amb dos exercicis pràctics semblants als realitzats durant el mètodes de cas.

El format de les preguntes de l'Examen Final  seran molt similars als dels Qüestionaris i exercicis del Mètode de Cas realitzats  durant el semestre.   L'examen final es realitza en paper a un aula convencional al final del semestre i es podran fer servir tots els materials del curs en paper (NO ordinadors, tablets o telèfons) i una calculadora científica no programable

Activitats d'Avaluació Continuada

Cap de les activitats de l'avaluació continuada serà obligatoria. Però, suposaran fins a 2.5 punts extra a la qualificació de l'assignatura, que es sumaran a la qualificació de l'examen, sempre aquet tingui una puntuació d'aprovat.   

1. Portafoli individual d'aprenentatge de Resolució de problemes (+1.5 punts): consisteix en un compendi de tasques d'activitats pràctiques de les sessions de mètodes de cas. Una setmana abans de les sessions de mètode del cas, es pujaran activitats de cas a resoldre.  Per obtenir la qualificació extra, a cada sessio Les sessions s'hauran de fer dos lliuraments: 

a) Preactivitat: Abans de la sessió de cas, cada alumne pujarà en una tasca de Moodle el nombre d'exercicis resolts individualment que deistigin fer. 

b) Activitat final: Al final de la sessió de cas, a una segona tasca de Moodle cada alumne es pujarà la correcció i autoavaluació de tots els exercicis. L'alumne que hagi fet la preactivitat haurà d'indicar clarament la correcció de l'intent de la preactivitat.

La qualificació extra es basarà en el nombre d'exercicis lliurats i autoavaluats de l'alumne. Així si un alumne intenta i corregeix 10 exercicis de prectivitat d'un total de 20 realitzats a l'aula, obtindrà una qualificació de +0.85 punts de calificación continuada, que se sumará al examen siempre que este se apruebe.

En tots els casos serà obligatori pujar totes les activitats finales corregides al final de la sessió de problemes per aprovar l'assignatura. 

2. Elaboració i defensa el projecte d'equip (+1.5 punts): Avaluació d'un projecte en equip (màxim 5 participants). Aquesta avaluació implica el lliurament individual d'un projecte de grup de realització voluntària al final de l'assignatura. Atès que la participació a la feina de cada estudiant pot ser desequilibrada, cada alumne haurà de lliurar el projecte complet i un dossier amb les seves aportacions individuals. Depenent de l'avaluacio, el grup podrà ser cridat a realtizaruna tutoria individual amb el professor, on es faran preguntes individuals sobre projecte. Només els estudiants que hagin lliurat el projecte seran avaluats.

 Cap de les activitas d'avaluació continuada és obligatoria. Però, no es toleraràn les conductes de plagi en cap de les activitats d'avaluació Davant la sospita d'aquestes conductes, l'activitat completa serà anul·lada pel grup sencer i no contarà com element d'avaluació.

 

QUALIFICACIÓ DE LA CONVOCATORIA ORDINÀRIA

La qualificació de la convocatòria ordinària es calcularà de dues formes:


a) Qualificació d'examen sobre 8.5 punts, amb un mínim de 5.1  (igual a 6 punts sobre 10) per l'aprovat + Qualificació activitat 2


b) Qualificació de l'examen sobre 7 punts amb mínim 3.5 (igual a 5 punts sobre 10) per a l'aprovat + Qualificació activitats 1, 2 

La qualificació final serà la màxima d'aquestes dues cal·lificacions. En ambdues modalitats caldrà obtenir un mínim 5 en la qualificació final per assolir l' aprovat de l' assignatura.

 Actitivitats de puntuació extra (fins a 0.5 punts): Durant l'asignatura es podran fer petites actitivitats a l'aula sobre el tema tractat basades en les lectures prèvies i explicacions de l'aula. Els estudiants que contestin a aquestes activitats  d'aula podran guanyar fins a 0.5 puntos extra que es sumaràna la seva qualificació final. 

SEGONA CONVOCATÒRIA

En cas d'obtenir un total de menys de 6 punts a la primera convocatòria, l'alumne es presentarà a l'examen final de segona convocatòria. La qualificació de la segona convocatòria es basarà només a la qualificació de l'examen. L'aprovat de la segona convocatoria requerirà una puntuació de 5 punts a l'examen final

Bibliografia i recursos

Les lectures associades que corresponguin a cada període de classe s'enumeren des de l'inici del curs. Els continguts de les lectures són bàsics i cobreixen tots els continguts del curs. Els estudiants són responsables de conèixer el contingut de les lectures assignades, independentment de si es cobreix explícitament durant una sessió de classe.

Es recomana llegir les seccions assignades abans d'assistir a la classe, ja que els qüestionaris s'ocupen d'aquesta lectura, i que es prepara una llista de preguntes de lectura que després poden portar a classe per a un aclariment. Les presentacions a l'aula es consideren material de suport, sense garanties de ser lliures d'errors.

Els estudiants són responsables de prendre les seves pròpies notes durant la classe a menys que tinguin una raó convincent perquè algú altre ho faci. Cap alumne està obligat a compartir les seves qualificacions si no ho desitja.

Referència bàsica 

     Friis, RH. Epidemiology 101Sudbury, Mass: Jones and Bartlett Publishers, 2010. 220p.   

 Aquesta és la referència obligatòria del curs i s'espera dels alumnes que estiguin a el dia a la lectura pautada d'el llibre per a l'aprofitament correcte de l'assignatura. El material es seguirà de manera rigorosa, de manera que es recomanaran les lectures prèviament a les sesions, durant les quals s'hi treballarà.

Bibliografia de consulta

 1. Saracci R.  Epidemiology: A Very Short Introduction. Oxford U.K.: Oxford  University Press, 2010
 2. Ward H, Toledano MB, Shaddick G, Davies B, Elliott P. Oxford Handbook of Epidemiology for Clinicians. Oxford, U. K.: Oxford University Press, 2012. 416 p. (Oxford Medical Handbooks).
 3. Gordis L. Epidemiología. 3ª ed. Madrid: Elsevier España, S.A., 2014.
 4.  Hulley SB, Cummings SR  y col. Diseño de las investigaciones clínicas. 3ª ed.  Lippincot Williams and Wilkins, 2008.