Universitat Internacional de Catalunya

Introducció a la Recerca en Bioenginyeria

Introducció a la Recerca en Bioenginyeria
3
13572
4
Segon semestre
OB
FORMACIÓ AVANÇADA
MEDICINA III
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


Enviar un correu electrònic a bbosch@uic.es i a rperezan@uic.es per concertar hora.

Presentació

El contingut d’aquesta assignatura gira entorn de les comunicacions científiques. Es treballaran els tipus de comunicació científica que hi ha i com fer-ne la cerca a través de diferents plataformes. També es treballaran les diferents parts d’un article científic, així com com introduir la bibliografia correctament. Finalment, s’explicarà com fer una presentació oral equivalent a un congrés científic.

Requisits previs

No n’hi ha.


Objectius

- Conèixer els diferents tipus de comunicació científica.

- Conèixer i fer servir les diferents plataformes en línia de cerca d’articles científics.

- Tenir coneixement de les diferents parts i continguts dels articles científics.

- Saber buscar dades d’articles científics, revistes i autoria a través del Web of Science, Journal Citation Reports i Scopus.

- Saber com citar els diferents tipus de comunicacions científiques a través del gestor bibliogràfic Mendeley.

- Tenir coneixement i habilitat per fer una presentació oral de resultats experimentals simulant un congrés científic.


Competències

 • CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi
 • CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • CE10 - Dissenyar estructures fixes i removibles en les aplicacions de pròtesis i ortopròtesis
 • CE12 - Realitzar un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de Bioenginyeria de naturalesa professional en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.
 • CE15 - Tenir la capacitat de realitzar un projecte mitjançant l'ús de fonts de dades, i l'aplicació de metodologies, tècniques de recerca i eines pròpies de la Bioenginyeria, i fer una exposició i defensa pública del projecte davant d'un públic especialitzat de manera que es demostri la adquisició de les competències i coneixements propis del Grau
 • CE20 - Ser capaç d'idear sistemes d'experimentació per a mesurar les propietats fisc-químiques intrínseques dels materials biològics d'origen humà
 • CE21 - Tenir la capacitat per comprendre i aplicar les metodologies i eines biotecnològiques per a la investigació, desenvolupament i producció de productes i serveis.
 • CG1 - Desenvolupar projectes en els àmbits de la Bioenginyeria que tinguin per objecte la concepció, el disseny i la fabricació de pròtesis i ortopròtesis específiques a una patologia o necessitat determinada.
 • CT5 - Realitzar un ús solvent dels recursos d'informació. Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Resultats d'aprenentatge

En acabar aquesta assignatura l’alumnat serà capaç de:

- Distingir els diferents tipus de comunicació científica, així com fer la seva cerca a través de diferents plataformes en línia.

- Tenir clar el contingut que s’ha d’incloure dins de cada part d’un article científic.

- Saber buscar dades d’interès d’articles científics, revistes i autors a través del Web of Science, Journal Citation Reports i Scopus.

- Ser capaç d’utilitzar el Mendeley per fer citacions bibliogràfiques.

- Saber com organitzar una presentació oral per exposar resultats experimentals com si fos un congrés científic.


Continguts

 1. Tipus de comunicacions científiques

 2. Plataformes de cerca de comunicacions científiques

 3. Revistes científiques i procés de publicació

 4. Parts i continguts d’un article científic

 5. Gestor bibliogràfic: Mendeley

 6. Presentació oral en un congrés científic

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment onlineLes classes seran en modalitat totalment en línia. El contingut de l’assignatura s’impartirà a través de vídeos teòrics i tutorials pràctics. Amb la informació proporcionada, l’alumnat serà capaç de completar quatre treballs que s’entregaran de manera virtual.

A més, se celebraran tutories individualitzades per resoldre dubtes.


Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment onlineL’avaluació d’aquesta assignatura es farà a través de quatre treballs:

- Treball 1 (20 %)

- Treball 2 (20 %)

- Treball 3 (25 %)

- Treball 4 + presentació oral (35 %)

 

Consideracions importants:

- El plagi, la còpia o qualsevol altra acció que es pugui considerar trampa suposarà un zero en aquest apartat d’avaluació.

- La nota mínima per aprovar l’assignatura ha de ser un 5.

- No s’accepten canvis en el calendari per a les entregues dels treballs.

- Els estudiants d’intercanvi (Erasmus i d’altres) estan sotmesos a les mateixes condicions que la resta de l’alumnat.