Universitat Internacional de Catalunya

Comportament Organitzatiu

Comportament Organitzatiu
3
14188
4
Primer semestre
op
OPTATIVITAT
OPTATIVITAT
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Presentació

Aquest curs es considera l'empresa com a organització humana. Està orientat a formar l'estudiant per analitzar i solucionar problemes relacionats amb el comportament de les persones en una organització. Es proporcionen instruments conceptuals i mètodes per analitzar situacions i formes de comportament rellevants per a la direcció de l'empresa, així com criteris per al tractament.

Requisits previs

No en té.

Objectius

El curs pretén proporcionar coneixements teòrics, i alhora té una forta orientació pràctica, per a la seva aplicació posterior. Es pretén desenvolupar la capacitat de lalumnat per situar i interpretar les diferents situacions i problemes que es presenten a les empreses relacionats amb el comportament de les persones, tractant-los amb rigor i millorant els procediments de presa de decisions. Es tracta d'adquirir familiaritat amb l'ús dels conceptes i mètodes desenvolupats a la teoria de l'organització per analitzar i resoldre aquests problemes aplicant el mètode del cas.

Competències

 • 11 - Conèixer els principals conceptes i teories sobre l'home i la societat.
 • 12 - Conèixer els principals conceptes i teories sobre la filosofia de l'economia i l'empresa.
 • 13 - Conèixer i comprendre la terminologia i els procesos de gestió de l'empresa.
 • 33 - Tenir capacitat de cerca, interpretació i transmissió d'informació.
 • 37 - Tenir capacitat per aplicar tècniques, mètodes i eines de gestió.
 • 38 - Tenir capacitat per relacionar les principals variables, formals i informals, que determinen el comportament humà en una organització.
 • 39 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions: emprar la informació rellevant, aplicar els mètodos adequats i situar el problema dins el conjunt d'una organització.
 • 41 - Ser capaç de sintetitzar descriptivament la informació.
 • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 55 - Ser capaç d'establir mecanismes de gestió del temps.
 • 61 - Desenvolupar habilitats per tal de facilitar l'adaptació a noves situacions.
 • 63 - Ser capaç d'analitzar comportaments empresarials i decisions en un context empresarial i valorar-los des d'un punt de vista econòmic, social i ètic.
 • 64 - Capacitat de planificació i organització del treball.

Resultats d'aprenentatge

L'alumne serà capaç de:
1. Identificar els elements constitutius duna empresa com a organització formada per persones.
2. Identificar diferents formes organitzatives duna empresa.
3. Conéixer i aprendre a manejar els elements que determinen el comportament de les persones a l'empresa.
4. Interpretar la informació econòmica duna empresa i utilitzar-la per tractar problemes empresarials.
5. Aplicar mètodes per prendre decisions, del curt termini i del llarg termini, i valorar-les des del punt de vista de la persona.
6. Avaluar les conseqüències econòmiques de les decisions que es prenen a les diferents àrees funcionals de l'empresa.

Continguts

1. Introducció: El comportament humà com a “objecte” del management. Models de comportament.
2. La motivació humana:

- Teories mecanicistes

- Teories psicosociològiques

- Teoria antropològica

Cas: European Insurance

Article: “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits” by Milton Friedman

3. Funcionament de les organitzacions: els models mecanicistes.

Cas: Hausser Food Products Company

Cas: El dilema d'un cap jove

4. Funcionament de les organitzacions: els models psicosociològics.

Cas: La direcció per objectius al Grup INI.

5. Funcionament de les organitzacions: el model antropològic (poder, autoritat, lideratge)

Cas: Museu de l'art

Cas: Mina Salvatierra

6. Cas: Ricardo Semler: Un model revolucionari de lideratge.

7. Circuits motivacionals en la presa de decisions (la motivació espontània – la motivació racional)

Cas: Ignacio Valente

Cas: Melissa

8. El model antropològic en acció: exemples

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEn aquesta assignatura es fan servir tres tipus diferents de recursos metodològics:

1. Classes interactives, que despertin els coneixements previs de lalumne.

2. Classes teòriques, que expliquen els conceptes principals.

3. Anàlisi de casos pràctics.

ACTIVITAT FORMATIVA COMPETÈNCIES
Anàlisi de casos Classe magistral Classe pràctica (resolució de problemes/vídeos/comentaris de text/fitxes) Resolució de problemes a l'aula Redacció de treballs 13 20 33 37 41 45 50 54 57 61 63 65 66

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació es realitzarà a partir dels criteris següents:

1a convocatòria:

 • L'assistència a classe i la participació en la discussió dels casos pràctics: 30%
 • Els informes : 20%
 • El resultat de dos exàmens:
  • un parcial : 20%
  • un final: 30%

2a convocatòria:

 • Un examen final
 • Segons la participació activa de l'alumne durant el curs, se us demanarà un treball a lliurar abans de participar a la segona convocatòria.

Bibliografia i recursos

 • BASTONS, M., Tomar decisiones. La inevitable cuestión ¿éxito o fracaso?, Ed. Ariel, Barcelona, 2004.
 • PEREZ LOPEZ, J.A., Fundamentos de la dirección de empresas, ed. Rialp, Madrid, 1994.
 • GRANT, ADAM, Give and Take: A Revolutionary Approach to Success. New York, N.Y.: Viking, 2013.
 • GARCIA PARA, ANA TERESA, Una Nueva Teoría de Motivación: El Modelo Antropológico de Juan Antonio Pérez López, Revista Puertorriqueña de Psicología 2004, 15, 123-163.
 • GOLEMAN, DANIEL, Leadership That Gets Results, Harvard Business Review March–April 2000.

Material didàctic