Universitat Internacional de Catalunya

Informàtica

Informàtica
9
7979
1
Segon semestre
FB
Mòdul Propedèutic
Informàtica
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: castellà,
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Els diferents professors acordaran cita per a les tutories via e-mail.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Dins dels coneixements que un estudiant ha d'adquirir al llarg de la carrera d'arquitectura la representació gràfica té un paper molt important, doncs és a través del dibuix el mitjà que ens permet transmetre les idees i conceptes.

En els últims 15 anys la informàtica ha canviat la manera com representar els projectes, doncs el seu desenvolupament amb mitjans digitals comporta un major grau de control en el que s'està projectant. D'altra banda, el desenvolupament de projectes en 3 dimensions permet una construcció virtual, amb més capacitat per a l'experimentació així com l'intercanvi d'informacions entre diferents agents que participen del desenvolupament d'un projecte.

A part de la representació gràfica, es pot construir, de manera cibernètica, el que ha estat projectat amb l'ordinador. A través de les màquines de control numèric, el projecte digital es converteix en objecte analògic, real, la qual cosa està canviant de manera radical la pròpia arquitectura.

Per tant el marc general de les assignatures d'Informàtica aplicada a l'arquitectura és capacitar els alumnes de la ESARQ a l'ús de les noves tecnologies, eines importants per a l'arquitectura contemporània, però sense deixar de costat el dibuix manual. Les assignatures analògiques i digitals es complementen entre si.

Requisits previs

Coneixements mínims del sistema operatiu Windows i Geometria

Objectius

Formar als alumnes capacitant-los en termes de coneixement, habilitat i sobretot discerniment a l'hora de saber quina eina s'ha d'utilitzar per a la realització de determinada necessitat d'expressió gràfica espacial (dins de l'univers tridimensional). L'objectiu principal és la de subministrar suport a les assignatures del curs d'arquitectura on la representació espacial és important, com a projectes, urbanisme, estructures, construcció, etc.

Competències

  • 03 - Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura ia l'urbanisme dels sistemes de representació espacial
  • 04 - Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura ia l'urbanisme de l'anàlisi i teoria de la forma i les lleis de la percepció visual
  • 05 - Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura ia l'urbanisme de la geometria mètrica i projectiva
  • 06 - Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seves fases, des del dibuix d'apunts a la restitució científica
  • 10 - Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de les bases de topografia, hipsometria i cartografia i les tècniques de modificació del terreny.
  • 1-T - Aptitud per aplicar els procediments gràfics a la representació d'espais i objectes
  • 2-T - Aptitud per concebre i representar els atributs visuals dels objectes i dominar la proporció i les tècniques del dibuix, incloses les informàtiques

Resultats d'aprenentatge

Al final del curs l'alumnat sabrà crear, editar i representar projectes d'arquitectura en formats digitals, així com  aplicar coneixements d'informàtica aplicats al disseny.

Continguts

1. Presentació

2. L'espai cartesià: gris, osnap, ortho…

3. Els layers

4. Les ajudes (list, aneu, àrea)

5. Geometria 2D

6. Textos, retolació, formats, templates, DWT

7. Editant

8. les sortides, impressió DWF, PLT, PDF

9. UCS. La Z.

10. Escala

11. Visualització, zooms, Dview

12. Blocs. Grups.

13. Fitant

14. Sòlids, primitius, booleanes

15. Hatches, imatges

16. L'espai paper

17. Intro al render

Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)Les classes són entremesclades entre la teoria i la seva immediata aplicació pràctica. L'assignatura pretén formar l'alumne de manera que sigui capaç de buscar les solucions de manera intuïtiva, partint de la base de la geometria.

Les classes s’impartiran virtual o presencialment segons ho indiqui l’horari. Les entregues sempre es faran a través de la plataforma digital indicada.

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe expositiva
03 04 05 06 10 1-T 2-T 1
Classe participativa
03 04 05 06 10 1-T 2-T 1,5
Classe pràctica
03 04 05 06 10 1-T 2-T 1
Tutories
03 04 05 06 10 1-T 2-T 1
Estudi individuals o en grup
03 04 05 06 10 1-T 2-T 4,5

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat semipresencial (blended)Avaluació constant, mitjançant correccions periòdiques dels diferents exercicis proposats al llarg del curs. La presencia (virtual o no) és obligatòria, sent que l'alumne que no assisteixi a un 80% de les classes no podrà examinar-se. L'alumne haurà de presentar un dossier “analògic” amb tots els treballs proposats impresos en paper, ben com un dossier digital, amb les animacions i exercicis de realitat virtual gravats en un CD o DVD. Així mateix es farà un examen final. El dossier representa un 30% de la nota final, el treball final un 30% i l'examen un 30%. El 10% restant pertany a l'assitencia.

Formes d'avaluació: Informàtica 

Lliurament dels exercicis + participació en classe + presencia + examen + dossier + treball final

Tots els exercicis són obligatoris. La no lliura de qualsevol d'ells significa la suspensió en l'assignatura.
Participació en classe: el format de l'assignatura és “teòric-pràctic” alhora, per la qual cosa els dubtes i inquietuds dels alumnes han de ser expressades en classe.
Presència. El contingut del curs es fa a partir de conceptes bàsics que es van fent més complexos a mesura que el curs es va desenvolupant. El fet de perdre una classe repercuteix en problemes en les classes següents.

  • Examen. Al final del curs hi haurà un examen.
  • Dossier. Al final del curs l'alumne haurà de lliurar un dossier en format DIN A3, ben com enviar al professor, via plataforma digital.
  • Treball final. Es donara un mes per fer i entregar un model 3D via plataforma digital.

Bibliografia i recursos

Cook, Peter. Drawing. The Motive Force of Architecture. Wiley & Sons, 2014.

Burry, Mark, Jordi Coll Grifoll, and Josep Gómez. Sagrada Familia S. XXI: Gaudí Ara/ahora/now. Barcelona: Edicions UPC, 2008.

Candela, Félix, Cueto Ruiz Funes, Juan Ignacio del, and Angustias Freijo. Félix Candela, 1910-2010. Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2010.

Pozo, Jose Manuel, Geometría métrica y descriptiva para arquitectos. UNAV, Pamplona, 2010.

Gaudí, Antoni, and Alberto T. Estévez. Gaudí. Madrid: Susaeta, 2003.

Abbott, Edwin Abbott. Flatland: A Romance of Many Dimensions. New York: Barnes & Noble, 1963 (1884).

Parker, Matt. Things to Make and Do in the Fourth Dimension: A Mathematician's Journey through Narcissistic Numbers, Optimal Dating Algorithms, at Least Two Kinds of Infinity, and More. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2014.

Fugier, Mary, Jerry Hambly. Rhinoceros v5.0 Training Manual (Level I and II). McNeel, 2013.


http://designreform.net

http://www.3dtotal.com

http://www.accustudio.com/

http://documentos.arq.com.mx/Bloques_y_Detalles/

llibres i manuals d'AutoCAD / 3dmax, editorial Anaya

http://www.bibliocad.com

http://www.3dsymax.org/

http://www.the3dstudio.com/

http://raph.com/3dartists/

http://www.arquitectuba.com.ar/

http://www.bloquesautocad.com/ (tot gratis!!!)

http://www.galiciacad.com/