Normativa

Principis generals

 1. La col·laboració entre els membres d’eduroam es basa en la confiança mútua.
 2. Només tindran accés als serveis de mobilitat mitjançant eduroam els usuaris de les institucions participants.
 3. Les institucions participants han de definir la seva pròpia normativa de mobilitat i fer-la pública tant als usuaris propis com als visitants.

Obligacions de UIC Barcelona

 1. UIC Barcelona proporcionarà, a la institució que ho sol·liciti, la informació que tingui registrada sobre un accés a una xarxa, en cas que es produeixi un intent d’abús dels recursos o dels serveis de la xarxa, d’acord amb aquesta normativa i amb la normativa d’ús de la institució.
 2. Si aquesta normativa o la política d’ús del projecte general no es respecten, UIC Barcelona podrà modificar o interrompre el servei per a un usuari en concret o per a tot un domini, i notificar la situació a la institució d’origen de l’usuari o usuaris afectats.

Obligacions de l'usuari

 1. L’usuari està obligat a respectar les normes de la institució d’origen i de la institució visitada, la normativa de mobilitat i la política d’ús general. En el supòsit que les normes que s’hi defineixen puguin tenir diferents interpretacions, s’aplicaran les més restrictives.
 2. L’usuari és responsable de preservar les credencials d’accés (nom d’usuari i contrasenya) i també ha de respondre dels actes que pugui fer ell mateix o alguna tercera persona que faci servir les seves credencials.
 3. L’usuari ha d’informar els administradors de la xarxa de la institució d’origen en cas que s’adoni que hi ha hagut un accés il·legal a la xarxa amb les seves credencials o bé quan sospiti que hi pot haver risc que això succeeixi.

Obligacions de la insituticio quan actua com a institutició d'origen

 1. La institució d’origen està obligada a donar suport als usuaris. Només en cas que la institució d’origen determini que el problema correspon a la institució visitada, aquesta redirigirà la qüestió al contacte que li ha proporcionat la institució visitada.
 2. La institució d’origen és la responsable d’administrar i emmagatzemar les credencials dels usuaris (nom d’usuari i contrasenya, certificats, etc.)
 3. La institució d’origen ha de disposar d’un servidor d’autenticació que accepti i processi les credencials dels usuaris quan aquests es trobin desplaçats.
 4. Si no es respecten la normativa o la política d’ús, la institució d’origen podrà interrompre o modificar el servei per a un usuari en concret.
 5. La institució d’origen informarà UIC Barcelona sobre qualsevol incidència de seguretat o activitat fraudulenta que es detecti en què hi hagi involucrat el servei de mobilitat, per solucionar-ho conjuntament.

Obligacions de la institució quea actua com a institució visitada

 1. La institució visitada publicarà al web informació tècnica sobre els mètodes d’accés que ofereix i els procediments de connexió, així com un enllaç a la pàgina web de UIC Barcelona en què es descriu el servei.
 2. La institució visitada ha de cooperar amb la institució d’origen de l’usuari visitant.
 3. La institució visitada ha d’informar els usuaris visitants sobre els nivells de seguretat aplicats en la transmissió de les seves credencials.