Master's Degree in Urban Design for Healthy Cities

Tipus de programa
Màster de formació permanent
Durada
des del 01-10-2024 al 26-09-2025
Crèdits
60 ECTS
Preu
147,00€ / ECTS x 60 = 8.820,00€ (+ 494,00€ Drets d'inscripció). *Preus corresponents a l’any acadèmic 2024-2025.
Places
25
Horari
Octubre 2023 – Setembre 2024. De dilluns a divendres, de 10.00 h a 18.00 h
Llengua
Anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Convocatòries d'admissió
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament

Raons per estudiar aquest màster

 1. Únic
  Aprèn els principis del disseny urbà per a ciutats saludables a Barcelona, a través dels ulls de la cultura urbana i l’estil de vida mediterranis.
 2. Enfocament innovador
  Aquest màster és innovador no només pel seu enfocament de la salut urbana, sinó també pel seu caràcter transdisciplinari i integrador. El màster inclou quatre grans dimensions que cal tenir en compte en el disseny de la salut urbana: social, cultural, mediambiental i econòmica. Aquest enfocament transdisciplinari no només és intel·lectualment enriquidor, sinó que també et serà molt útil en la futura vida professional quan tractis amb professionals de diferents camps implicats en la planificació i el disseny urbans d’una ciutat.
 3. Aprenentatge basat en projectes
  Els coneixements adquirits en les dimensions mediambiental, social, cultural i econòmica s’apliquen en un taller interdisciplinari que combina tecnologies intel·ligents i solucions basades en la naturalesa des d’un enfocament holístic en un estudi de cas real a Barcelona. Aquest taller té lloc durant tot el programa, amb revisions setmanals personalitzades.
 4. Fomentar un entorn multicultural
  El nostre programa té un prestigiós elenc de professors locals i internacionals de diferents àmbits (món acadèmic, Administració pública, empreses privades, ONG) amb àmplies competències i experiència professional. El nostre alumnat també procedeix de diversos països de tot el món, la qual cosa propicia un entorn d’aprenentatge excepcionalment internacional i enriquidor, així com una valuosa xarxa professional.
 5. Alta ocupabilitat
  La creació d’entorns urbans més saludables i sostenibles és un dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que s’inclouen en l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. Per tant, es tracta d’una competència molt sol·licitada per l’Administració pública, altres organitzacions i estudis d’arquitectura.

Elles t'ho expliquen

Fidelia
Aquest màster em va ensenyar la importància del disseny urbà a l’hora d’avaluar el sistema sanitari, que és un aspecte que podem justificar fer-lo servir en cada projecte. En tots els nostres projectes, podem incloure una ciutat saludable com un dels indicadors significatius. Cap altre màster ofereix això.
Fidelia
Kani Jaff
Aquest màster m'ha aportat una nova perspectiva del món que m'envolta, especialment de la ciutat de Barcelona. Miro la ciutat de Barcelona d'una manera diferent i sempre miro cada lloc on vaig amb nous ulls. Penso en preguntes com ara “Com podria millorar aquest lloc? Com funciona? Com no funciona?”.
Kani Jaff
Paula Lizcano
Recomanaria aquest màster a les persones que estiguin interessades en el disseny i l’arquitectura. Crec que aquest és un àmbit important que hauríem de desenvolupar en el futur. I crec que aquest màster està molt centrat el segle XXI, i penso que això és molt important.
Paula Lizcano

Sobre aquest màster...

La preocupació creixent per les emergències mediambientals i sanitàries ha desencadenat un ampli debat sobre la necessitat d’integrar la salut pública i el disseny i la planificació urbans per mitigar el canvi climàtic, contribuir a un estil de vida sostenible i millorar el benestar de les persones. Aquest màster busca respondre a aquest repte global situant els ciutadans al cor dels projectes de transformació urbana. 

Avui dia ja hi ha múltiples investigacions centrades en l’impacte dels factors mediambientals, socials, culturals i econòmics en la salut urbana. Tanmateix, encara s’han de trencar les sitges de coneixement i aportar solucions integradores de disseny urbà adaptades a cada context local. L’objectiu general d’aquest màster és omplir aquesta llacuna mitjançant la resolució creativa de problemes en escenaris de la vida real. Per a això, es combinen i es posen en pràctica a Barcelona els principis teòrics i pràctics del benestar i la sostenibilitat. 

Barcelona ofereix múltiples oportunitats per aprendre sobre el disseny i la planificació urbans en relació amb la salut i la sostenibilitat. En el curs participaran professionals amb una experiència valuosa en salut urbana.

Presentació

Un dels ODS que inclou l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible és fer que els entorns urbans siguin més saludables i sostenibles. Combinar criteris de salut i sostenibilitat en el disseny i la planificació urbans és un aspecte necessari per mitigar el canvi climàtic i millorar el benestar de les persones. Aquest màster busca respondre a aquest repte global centrant els projectes de transformació urbana en la ciutadania. 

Avui dia ja existeixen múltiples investigacions que avaluen l’impacte ambiental en la salut pública. Tanmateix, falta un cos de coneixements estructurat sobre conceptes, eines i mètodes en el qual es puguin basar unes solucions de disseny urbà ben adaptades a cada context. L’objectiu general d’aquest màster és omplir aquest buit explorant i debatent solucions concretes basades en casos reals. Barcelona ofereix múltiples possibilitats per aprendre sobre el disseny i la planificació urbans en relació amb la salut i la sostenibilitat. En el curs hi participaran professionals que han creat exemples rellevants.

Resum

Si bé la salut pública i l’urbanisme comparteixen objectius comuns, durant l’últim segle han continuat sent disciplines independents. La preocupació creixent per l’emergència ambiental i sanitària ha propiciat un ampli debat sobre la necessitat d’integrar els dos camps, de manera que el binomi urbanisme i salut ha cobrat impuls els últims anys. 

En aquest context, el Màster en Disseny Urbà per a Ciutats Saludables ofereix un programa dirigit a arquitectes i urbanistes, tant acabats de llicenciar com professionals amb experiència, que vulguin ampliar els coneixements en disseny urbà sostenible orientat al benestar de la ciutadania.

Els principis del benestar i la sostenibilitat s’estudien aquí de manera integrada, en blocs teòrics i pràctics. 

Objectius

 • Proporcionar les bases conceptuals i metodològiques per planificar i dissenyar sistemes urbans segons els principis del benestar i la sostenibilitat.
 • Proporcionar coneixements sobre mesures, eines i mètodes procedents d’àmbits com l’ecologia, l’enginyeria, l’urbanisme, la geografia urbana, la psicologia, la sociologia i l’economia, per abordar la transició cap a uns entorns urbans més saludables.
 • Proporcionar coneixements sobre les proves científiques disponibles sobre els factors mediambientals, socials, culturals i econòmics que influeixen en la salut i el benestar de les persones.
 • Proporcionar coneixements sobre un ampli ventall d’actuacions urbanes saludables emblemàtiques —des de polítiques i normatives fins a planificació i disseny.
 • Formar la capacitat de planificar, executar i comunicar transformacions urbanes estratègiques enfocades a millorar la salut pública i el benestar.

Temes estudiats en profunditat 2021-2022

Extraurem les mesures, les eines i els mètodes per planificar i dissenyar entorns construïts d’una manera saludable i sostenible mitjançant la revisió de les publicacions especialitzades —proves científiques— i l’anàlisi d’estudis de cas a totes les escales —des de les polítiques i les regulacions fins a la planificació i el disseny— relacionats amb cada dimensió. Aquests continguts s’impartiran als seminaris i s’aplicaran en un taller, que se centrarà en la transformació de l’entorn construït en un estudi del cas específic, des d’un punt de vista integrat i holístic. Els principals temes proposats per a aquesta primera edició són:

 • Dimensió Mediambiental: (1) Epidemiologia ambiental: contaminació de l’aire, soroll, espais verds, temperatura. (2) Mobilitat: sistemes de transport sostenibles, planificació del transport sostenible, infraestructures i ciutats sostenibles. (3) Energia i residus: fluxos de materials i energia, recollida de residus, transició energètica. (4) Aliments i aigua: agricultura periurbana, planificació i governança dels aliments i l’aigua, emergència climàtica/alimentària/de l’aigua. (5) Solucions basades en la naturalesa: infraestructura blava i grisa.
 • Dimensió Social: (1) Activitat física a la ciutat (beneficis/perjudicis), la ciutat com a gimnàs. (2) Percepció de la seguretat: determinants de la por, efectes de la por en l’espai públic. (3) Apoderament i capital social: teories d’apoderament i transformació urbana, capital social en àrees urbanes. (4) Justícia mediambiental: gentrificació i salut a les ciutats globals, efectes en la salut als barris gentrificats. (5) Urbanisme quotidià: processos de transformació urbana cooperativa. (6) Ciència ciutadana: avaluació d’iniciatives de ciència ciutadana, codisseny de projectes de ciència ciutadana, ciència ciutadana i sostenibilitat urbana.
 • Dimensió Cultural: (1) Afecció al lloc: significats del lloc i experiència vital, aplicacions de l’afecció al lloc i de la identitat del lloc en els processos de planificació urbana. (2) Sentit urbà del lloc: el sentit urbà modern del lloc, del genius loci al desarrelament, la urbanalització, el sentit del lloc després de la urbanalització. (3) Valors i desenvolupament del paisatge: de la caracterització del paisatge a la gestió del paisatge, la planificació del paisatge amb les comunitats, la planificació dels paisatges ordinaris. (4) Patrimoni en la intervenció urbana: cartografia del patrimoni, recuperació de paisatges culturals, turisme cultural, patrimoni cultural i processos cooperatius. (5) Ciutat i identitat: la identitat en el disseny de les noves ciutats, el disseny de la proximitat, paisatges intermedis; patrons preurbans.
 • Dimensió Econòmica: (1) Avaluació econòmica: eficiència en la presa de decisions, tècniques de valoració mediambiental, anàlisi cost-benefici. (2) Economia sostenible: economia circular, economia compartida, economia local.

Competències i resultats d’aprenentatge que ha d’adquirir l’alumnat 

 • Coneixements sobre temes clau (ciutat saludable, ciutat sostenible i salut planetària).
 • Coneixement de les eines de recerca i difusió (mètodes d’anàlisis quantitatives i qualitatives i habilitats de comunicació electrònica).
 • Coneixement dels determinants de la salut i el benestar en entorns urbans, des de quatre dimensions: ambiental, social, cultural i econòmica.
 • Coneixement de les eines i els mètodes provats pels professionals per millorar la salut i el benestar de la ciutadania.
 • Capacitat per aplicar aquests coneixements en escenaris urbans reals.

Competències de l’alumnat

 • Aptitud per a l’anàlisi urbana holística basada en els principis de sostenibilitat i salut.
 • Capacitat per desenvolupar estudis i plans per mitigar l’impacte o maximitzar els beneficis dels factors mediambientals, socials, culturals i econòmics que afecten la salut i el benestar de les persones.
 • Capacitat per integrar les dimensions mediambiental, social, cultural i econòmica en el disseny de solucions urbanes saludables.
 • Capacitat per realitzar la supervisió i coordinació de projectes urbans per crear ciutats saludables.

Alumnat potencial

Aquest programa està dirigit a titulats universitaris de les àrees següents:

 • Destinataris principals: arquitectes, urbanistes, planificadors urbans, paisatgistes, enginyers civils... Totes les disciplines que intervenen en el disseny, la gestió i la planificació física de les ciutats.
 • Destinataris secundaris: ambientòlegs, geògrafs urbans... Totes les disciplines que, malgrat que no intervenen directament en la transformació física de les ciutats, generen les cartografies urbanes necessàries per transformar-les.

Pla d'estudis i assignatures 2024-2025

Assignatures del curs 1 Type Període ECTS
Conceptual Framework Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
Environmental Dimension Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 10
Research Tools Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 11
Cultural Dimension Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 10
Economic Dimension Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Social Dimension Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 10
Synthesis Workshop Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 10
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

 • Natalie Mueller - Investigadora postdoctoral de l’IS Global (Barcelona Institute for Global Health)
 • Carlota Saenz De Tejada - Investigadora postdoctoral de l’IS Global (Barcelona Institute for Global Health)
 • Carolyn Daher - Coordinadora de la “Urban Planning, Environment and Health Initiative” de l’IS Global (Barcelona Institute for Global Health)
 • Madalen Gonzalez - Arquitecta urbanista. Professora associada a l’ETSAV-UPC i UIC Barcelona School of Architecture
 • Judith García Aymerich - Epidemiòloga del Programa de Malalties Respiratòries de l’IS Global (Barcelona Institute for Global Health)
 • Xavier Garcia Acosta - Investigador de l’Àrea de Sostenibilitat Urbana de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (iermB)
 • Apen Ruiz – Antropòloga. Professora de UIC Barcelona School of Architecture, Universitat Oberta de Catalunya i de l’Institute for the International Education of Students
 • Miriam Giordano - Fundadora i directora de l’agència de comunicació Labóh
 • José María Martínez - Professor agregat del Departament de Ciències Bàsiques de UIC Barcelona
 • Adrián González Marrón - Professor lector del Departament de Ciències Bàsiques de UIC Barcelona
 • Mireia Gascon - Professora assistent d’investigació de l’IS Global (Barcelona Institute for Global Health)
 • Javier Ortigosa - Urbanista del Servei de Redacció del Pla Director en el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
 • Marta Vila Gambao - Tècnica de Residus a Barcelona Regional
 • Cynthia Echave Martínez- Cap de projectes  i investigadora sènior de l’Euro-Mediterranean Economists Association
 • Aleix Coral Alcolea – Cap de projectes d’enginyeria a Barcelona Regional
 • Marc Montlleó Balsebre - Director del Departament de Projectes Ambientals i Energia a Barcelona Regional
 • Sònia Callau Berenguer - Cap de la Unitat de Suport als Espais Agraris de la Diputació de Barcelona
 • Albert Sorolla Edo - Director tècnic de Naturalea, empresa especialitzada en bioenginyeria per a la restauració del paisatge
 • Sergi Valera - Professor titular del Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa de la Universitat de Barcelona (UB)
 • Riccardo Valente - Investigador postdoctoral del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili
 • Rubén David Fernández - Membre del Grup de Recerca en Interacció i Canvi Social (GRICS) de la Universitat de Barcelona
 • Margarita Triguero-Mas - Coordinadora de recerca en el Departament d’Estudis Urbans i Planificació (DUSP) del MIT i del Laboratori de Barcelona per a la justícia mediambiental urbana i la sostenibilitat (BCNUEJ) de la UAB-ICTA-IMIM
 • Helen V. S. Cole - Investigadora postdoctoral en el Laboratori de Barcelona per a la justícia mediambiental urbana i la sostenibilitat (BCNUEJ) de la UAB-ICTA-IMIM
 • Konstantina Chrysostomou - Arquitecta social. Sòcia treballadora de la Cooperativa *estel
 • Arnau Boix i Pla - Arquitecte. Disseny inclusiu. Soci treballador de la Cooperativa *estel
 • Marc Deu Ferrer -Arquitecte urbanista. Pedagogia urbana. Soci treballador de la Cooperativa *estel
 • Alba Domínguez Ferrer - Arquitecta urbanista. Urbanisme i Quotidianitat. Sòcia treballadora de la Cooperativa *estel
 • Jaume Piera - Científic titular de l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC)
 • Sonia Liñán Moyano - Investigadora de l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC)
 • Karen Soacha Godoy - Investigadora de l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC)
 • Cristina O’Callaghan - Professora dels estudis de Ciències de la Salut de la UOC i investigadora associada de l’ISGlobal (Barcelona Institute for Global Health)
 • Francesc Muñoz - Professor titular i director de l’Observatori de la Urbanització de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Pere Sala- Director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya
 • Joaquim Sabaté - Professor del Departament d’Urbanisme a l’ETSAB (UPC)
 • Meewha Cho - Professora del Màster d’Urbanisme a l’ETSAB (UPC)
 • Melisa Pesoa - Professora associada del Departament d’Urbanisme a l’ETSAB (UPC)
 • Cynthia Pérez - Membre de l’IHTT Institut Habitat Turisme Territori (UMA-UPC)
 • Javier Rocamonde - Professor i investigador del Departament d’Urbanisme a l’ETSAB (UPC)
 • Andri Tsiouti - Professora i investigadora del Departament d’Urbanisme a l’ETSAB (UPC)
 • Jelena Prokopljevic - Professora de UIC Barcelona School of Architecture i membre de la Junta Directiva d’ArquinFAD
 • Marta Trapero-Bertran - Professora del Departament de Ciències Bàsiques de UIC Barcelona
 • Neus Vila - Professora del Departament de Ciències Econòmiques i Socials de UIC Barcelona
 • Clara Triviño - Técnica de l’Àrea d’Habitatge Cooperatiu en Sostre Cívic
 • Cristina Espejo - Presidenta de l’Associació Regeneress
 • Pere Vall - Professor titular de l’Àrea d’Urbanisme de UIC Barcelona School of Architecture
 • Marta Benages - Professora titular de l’Àrea d’Urbanisme de UIC Barcelona School of Architecture
 • Álvaro Cuéllar - Professor i ajudant doctor de l’Àrea d’Urbanisme de UIC Barcelona School of Architecture
 • Diego Navarro - Professor lector de l’Àrea d’Expressió Gràfica de UIC Barcelona School of Architecture

Convocatòries d'admissió

Terminis del procés d’admissió per al 2024-2025

Convocatòria d'admissió

Tercera convocatòria (Tancada):

 • Lliurament de documents: 3 de maig, 2024
 • Entrevistes candidats preseleccionats (només si és necessari): 6 al 9 de maig, 2024
 • Comunicació dels resultats: 13 de maig, 2024
 • Data límit per reservar plaça: 27 de maig, 2024

Quarta convocatòria:

 • Lliurament de documents: 17 de juny, 2024
 • Entrevistes candidats preseleccionats: 19 al 21 de juny, 2024
 • Comunicació dels resultats: 21 de juny, 2024
 • Data límit per reservar plaça: 5 de juliol, 2024

Requisits d'admissió

Informació general

A qui va destinat?

Aquest programa està adreçat a graduats universitaris de les següents àrees: arquitectes, dissenyadors urbans, urbanistes, dissenyadors de paisatges i estudiants de disciplines involucrades en el disseny i la planificació de ciutats. També podria ser interessant per a científics ambientals, geògrafs urbans, enginyers civils i estudiants de disciplines relacionades amb la gestió urbana que siguin capaços de generar cartografies urbanes.

Sol·licitud

 1. Registre en línia
 2. Presentació dels documents següents mitjançant el portal d’admissions:
  • Fotocòpia del passaport
  • 1 foto de mida de passaport
  • Còpia certificada* del diploma**
  • Còpia certificada* de l’expedient acadèmic
  • Una còpia signada de les condicions generals de UIC Barcelona (descarrega l’imprès al portal d’admissions)
  • Una còpia signada del document de protecció de dades de UIC Barcelona (descarrega l’imprès al portal d’admissions)
  • Una còpia emplenada i signada de l’enquesta de subvenció referent a les subvencions o ajuts externs que hàgiu sol·licitat (descarrega l’imprès al portal d’admissions)
  • Carta de motivació (en anglès; si us plau, inclou-hi el teu nom d’usuari de Skype en la teva signatura)
  • CV (en anglès)
  • Portafolis (en anglès i format pdf, l’estudiant en decideix el contingut i la longitud)

Opcional:

 • Certificat del nivell d’anglès (mínim B2)
 • Cartes de recomanació
 • Altres certificats, diplomes o proves d’experiència laboral

* El document ha de portar un segell oficial de la universitat.

** En cas que encara no disposis del diploma, si us plau, lliura un justificant de pagament per poder-lo obtenir o un document de la teva universitat que certifiqui la data prevista de la graduació.

Allotjament i visats

És responsabilitat dels estudiants buscar-se allotjament i disposar dels visats necessaris.

Beques i finançament