Grau en Odontologia (English Programme)

Entre els 3 millors graus en el rànquing “El Mundo 2019”
Tipus de programa
Graus oficials
Durada
10 semestres
Crèdits
300 ECTS
Preu
241,00 € / ECTS x 60 = 14.460,00 €* (1r curs 2020-2021) *Subjecte a revisió cada any
Places
120
Horari
Matí i tarda
Idioma
Anglès els dos primers cursos i castellà els tres últims
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Pràctiques
 • Prerequisits i admissió
 • Beques i finançament
grau odontologia
Som gent amb passió, som odontòlegs

Prepara't per tenir més oportunitats

A UIC Barcelona som conscients que l'odontologia ha viscut canvis profunds en els últims anys. Seràs a l'avantguarda per poder treballar en:

 • Consulta d'odontologia pròpia
 • Atenció odontològica per compte d'altri o com a associat/ada
 • Xarxa sanitària pública
 • Centres hospitalaris privats amb servei d'odontologia
 • Assessorament en empreses dentals
 • Recerca en tots els camps de l'odontologia
 • Docència en universitats i centres especialitzats
docencia

Professors i odontòlegs en actiu

L'equip docent de la Facultat d'Odontologia està format per professors que combinen l'activitat docent amb l'exercici de la professió en centres especialitzats. Així mateix, tots ells desenvolupen una activitat investigadora important tant dins com fora de la universitat. El contacte directe amb la pràctica professional permet als nostres professors traslladar als alumnes una visió integral, multidisciplinària i humana de la realitat del sector.

Presentació

La Facultat d’Odontologia de UIC Barcelona presenta una nova línia de grau en anglès, amb una durada de 5 anys, des quals els dos primers es realitzaran exclusivament en anglès i a partir del tercer any s’ajuntaran a la línia general. És en aquest curs quan els alumnes comencen a realitzar les pràctiques en la Clínica Universitària d’Odontologia. Es per això que els alumnes hauran d’aprendre castellà durant els dos primers anys.

Des de UIC Barcelona i el Servei d’Idiomes, s’oferiran cursos adequats per a ells.

El Grau en Odontologia a UIC Barcelona forma alumnes perquè es converteixin en professionals capaços d’aplicar els coneixements científics i l’habilitat tècnica adquirida en el diagnòstic, el tractament i la rehabilitació de les malalties bucodentals.

La titulació abraça el coneixement de l’estructura i la funció bucodentals, la biomecànica de l’aparell dental normal i el patològic, i també les tècniques i els procediments més innovadors per al tractament d’aquestes afeccions.

El pla d’estudis que ofereix UIC Barcelona emfatitza les ciències bàsiques, amb l’objectiu que els estudiants es graduïn amb una formació científica sòlida i afrontin els reptes pràctics abans de graduar-se. La Clínica Universitària d’Odontologia de UIC Barcelona disposa de la tecnologia punta que requereix l’odontologia del segle XXI.

 • Objectius
 • A qui s'adreça. Perfil d'ingrés
 • Competències. Perfil de sortida
 • Acreditació acadèmica

L'objectiu fonamental del pla d'estudis del Grau en Odontologia de UIC Barcelona és formar professionals capaços d'aplicar els coneixements científics i les habilitats tècniques adquirides en el diagnòstic, el tractament i la rehabilitació i prevenció de les malalties bucodentals, d'una manera ètica i amb eficiència i seguretat. Aquest professional ha d'apreciar la necessitat del desenvolupament professional i la formació continuada al llarg de la vida, ha de ser capaç d'utilitzar amb eficiència els avanços en el coneixement i la tecnologia i entendre el paper central del pacient en la presa de decisions terapèutiques

L'accés al Grau d'Odontologia requereix estar en possessió del títol de batxiller o equivalent i haver superat la prova d'universitats, sense prejudici de la resta de mecanismes d'accés previstos per la normativa vigent o que s'estableixin en normatives posteriors que regulin l'accés a ensenyaments de Grau.

Perfil d'ingrés recomanat

Podran sol·licitar l'ingrés tots els candidats que compleixin les vies i els requisits generals d'accés al títol. Alhora s’exigirà a tots els candidats al grup en anglès que acreditin el seu nivell d’anglès per tal d’accedir al grup internacional.

No obstant això, el perfil d'ingrés recomanat és el d'una persona amb formació prèvia en l'àrea de ciències de la salut, amb una actitud vocacional per la ciència i la salut i en la qual destaquen les habilitats següents:

 • Disciplina, memòria i dedicació
 • Agilitat en la presa de decisions
 • Qualitats psicològiques i empatia
 • Equilibri emocional
 • Interès per la investigació
 • Responsabilitat i observació
 • Treball en equip
 • Sensibilitat pel dolor aliè
 • Resiliència

Les competències que es relacionen a continuació suposen el nivell bàsic de coneixements, actituds, comportament i habilitats tècniques necessàries que un estudiant una vegada graduat ha de tenir per afrontar el conjunt complet de situacions que apareixen en la pràctica professional general:

Professionalitat

 • Conducta professional: el dentista ha de tenir un coneixement actualitzat i comprendre les àmplies qüestions que afecten la pràctica odontològica, ser competent en una extensa àrea d’habilitats, incloent-hi la cerca, la investigació, l’anàlisi, la solució de problemes, el maneig de materials i instrumental, la planificació, la comunicació, la coordinació i el treball en equip, així com comprendre’n la rellevància en la pràctica odontològica.
 • Ètica i jurisprudència: el dentista ha de conèixer i comprendre les responsabilitats morals i ètiques involucrades en la prestació sanitària individual i comunitària, així com les lleis vigents aplicables a la pràctica de l’odontologia.

Comunicació i habilitats personals: el dentista ha de ser competent per establir una comunicació eficaç amb els pacients, i els familiars i les persones properes si escau, així com amb la resta de professionals de la salut involucrats en l’atenció.

Coneixement bàsic, gestió de la informació i pensament crític: el dentista ha de tenir prou coneixement i comprensió de les ciències biomèdiques bàsiques, mèdiques generals, tècniques i clíniques per entendre així les condicions normals i patològiques rellevants en odontologia. A més ha de ser competent en aplicar aquesta informació a situacions crítiques.

Recopilació de la informació clínica: el dentista ha de ser competent per realitzar i registrar una història clínica general i de l’estat bucal i odontològic del pacient. Això inclou informació biològica, mèdica, psicològica i social a fi de poder avaluar l’estat de salut bucal dels pacients a totes les edats. El dentista ha de ser competent per efectuar un examen físic apropiat, interpretar les troballes clíniques i demanar les proves diagnòstiques complementàries que cregui pertinents.

Diagnòstic i planificació del tractament

El dentista ha de ser competent en la presa de decisions, el raonament i la realització de judicis clínics, encaminats a poder desenvolupar un diagnòstic diferencial, provisional o definitiu, del procés nosològic incloent-hi la interpretació de la història clínica i les dades obtingudes en els exàmens clínics, radiogràfics o altres tipus de proves diagnòstiques. Un odontòleg ha de ser competent per formular diagnòstics i plans de tractaments per a pacients de totes les edats i condicions, si bé ha de saber reconèixer aquells tractaments que excedeixin les seves capacitats i en aquesta situació, saber dirigir-los al professional adequat.

Establiment i manteniment de la salut bucal
Una vegada graduat, el dentista ha de ser competent per:

 • Educar els pacients i dur a terme una assistència primària completa en pacients de totes les edats i condicions; cosa que emfatitza els conceptes actuals de prevenció i tractament de les malalties bucals i sosté la necessitat del manteniment de la salut sistèmica i bucal.
 • Diagnosticar i tractar les malalties i alteracions de la mucosa oral, els ossos maxil•lars i les glàndules salivals més freqüents en els pacients de totes les edats i condicions.
 • Tractar aquelles alteracions o malalties que requereixin tècniques quirúrgiques senzilles dels teixits durs i tous en els pacients de totes les edats i condicions.
 • Tractar les malalties periodontals dels pacients de totes les edats i condicions.
 • Tractar la patologia dentària cariògena i no cariògena, incloent-hi la patologia pulpar i periradicular en els pacients de totes les edats i condicions.
 • Restaurar o reposar les dents per proporcionar-los una forma, funció i estètica acceptables en els pacients de totes les edats i condicions.
 • Tractar de manera limitada les maloclusions en la dentició primària, mixta o permanent, en pacients de totes les edats i condicions.
 • Fer servir les tècniques adequades per controlar i tractar el dolor orofacial i l’ansietat associada al tractament odontològic en pacients de totes les edats i condicions.
 • Prevenir i tractar de manera efectiva la majoria de situacions d’urgència mèdica i dental que es poden produir associades a la pràctica de l’odontologia, en pacients de totes les edats i condicions.
 • Realitzar un tractament multidisciplinari, seqüencial i integrat, de complexitat limitada, en pacients de totes les edats i condicions.

Promoció de la salut
Una vegada graduat, el dentista ha de ser competent en la consecució del màxim nivell de salut bucal possible individual i comunitari.

Tots aquests objectius es duen a terme en els diferents mòduls del pla d’estudis i partint de les competències que l’alumne ha d’adquirir al llarg de la formació acadèmica.

Graduat o graduada en Odontologia per UIC Barcelona

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Antropologia Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Biologia Humana 1 Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Biologia Humana 2 Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Estructura i Funció de Cap i Coll Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Estructura i Funció del Cos Humà Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Anglès per a Odontologia 1 Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Comunicació i Psicologia Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Epidemiologia i Estadística Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Estructura i Funció Dental Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Microbiologia i Immunologia Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Optativa 1 Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Assignatures del curs 2 Tipus Període ECTS
Farmacologia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Introducció Clínica Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Materials Odontològics Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Odontologia Preventiva 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Patologia Dentària Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Patologia Medicoquirúrgica General 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Anatomia Patològica General Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 1
Anestèsia en Odontologia Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Bioètica Aplicada Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Oclusió Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Odontologia Preventiva 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Operatòria Dental Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Patologia Medicoquirúrgica General 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Periodòncia Bàsica Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Salut Pública Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 1
Assignatures del curs 3 Tipus Període ECTS
Disfunció del Sistema Masticatori Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Endodòncia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Odontopediatria 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
Ortodòncia 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 7
Patologia Medicoquirúrgica Oral 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Prostodòncia 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Introducció Clínica Restauradora Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Medicina Oral i Maxil·lofacial Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Odontopediatria 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Ortodòncia 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Periodòncia Avançada Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Prostodòncia 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Assignatures del curs 4 Tipus Període ECTS
Anglès per a Odontologia 2 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Clínica Restauradora Dental 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Odontopediatria 3 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Ortodòncia 3 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Patologia Medicoquirúrgica Oral 2 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Prostodòncia 3 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Seminari Periodòncia 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Clínica Restauradora Dental 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Materials Odontològics Avançats Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Optativa 2 Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Patologia Medicoquirúrgica Oral 3 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Prostodòncia 4 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Traumatologia Dental Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Assignatures del curs 5 Tipus Període ECTS
Anglès per a Odontologia 3 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Clínica Integrada Tipus: PR Període: Primer semestre ECTS: 12
Gerodontologia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Memòria Fi de Grau Tipus: TF Període: Primer semestre ECTS: 3
Odontologia Legal i Forense Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Odontopediatria 4 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Ortodòncia 4 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Clínica Integrada Tipus: PR Període: Segon semestre ECTS: 12
Director Instal·lacions de Radiodiagnòstic Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Exposició Fi de Grau Tipus: TF Període: Segon semestre ECTS: 3
Odontologia Comunitària Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Odontologia en Pacients Especials Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Seminari Periodòncia 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Optativa Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Assignatures optatives 2020-2021

Assignatures impartides Curs Període ECTS
Aula d'ètica Curs: 1 Període: Segon semestre ECTS: 3
Pràctiques Clíniques Voluntàries d'estiu en Odontologia Curs: 4 Període: Segon semestre ECTS: 3
Pràctiques Clíniques Voluntàries en Odontologia - Dissabtes Curs: 4 Període: Segon semestre ECTS: 3
Cirurgia Multidisciplinar Curs: 5 Període: Segon semestre ECTS: 3
Estètica Dental Curs: 5 Període: Segon semestre ECTS: 3
Gestió Sanitària Curs: 5 Període: Segon semestre ECTS: 3
Història de l'odontologia Curs: 5 Període: Segon semestre ECTS: 3
Implanto-Pròtesi Curs: 5 Període: Segon semestre ECTS: 3
Otorinolaringologia per a Odontòlegs Curs: 5 Període: Segon semestre ECTS: 3
Presa de Decisions en Endodòncia Curs: 5 Període: Segon semestre ECTS: 3

Professors

Altres

Pràctiques

Pràctiques

 1. Conveni de pràctiques curriculars i de cooperació educativa entre la Facultat d’Odontologia i la Fundació Privada Pro Persones amb Disminució Psíquica Catalònia.
 2. Conveni de pràctiques curriculars i de cooperació educativa entre la Facultat d’Odontologia i l’Institut Català de la Salut.

Aquests dos convenis tenen com a objectiu fonamental la formació pràctica de l’estudiant en el camp de l’odontologia i consistiran en el desenvolupament dels coneixements teòrics adquirits a la Facultat d’Odontologia als centres dependents de la Fundació Catalònia i de l’Institut Català de la Salut.

Objectius

A la Clínica Universitària d’Odontologia l’alumne du a terme les pràctiques clíniques externes amb la finalitat de projectar tots els seus coneixements teòrics i tècnics i les habilitats en els tractaments que dugui a terme amb els pacients. A la Clínica Universitària d’Odontologia els alumnes es preparen per afrontar els reptes de la professió que exerciran en un futur proper i les realitats del sector, que evoluciona continuament.

En les pràctiques clíniques externes els alumnes han d’aconseguir dur a terme els tractaments que exigeix cada matèria, seguits molt de prop no només pels instructors i els professors, sinó també pel personal auxiliar de la clínica i els pacients.

Es tracta de simular la pràctica mèdica i el funcionament propis d’una clínica odontològica per adquirir els hàbits de relació amb el pacient, tot el personal clínic i els col•laboradors (higienistes, personal auxiliar de clínica, tècnics dentals i proveïdors).

L’estada a la clínica aportarà a l’alumne, a més d’un altre tipus de coneixements, el tracte humà. A partir de l’estada a la clínica, haurà d’acostumar-se a tractar amb tot tipus de pacients, adults i infants, sensibilitzar-se i adaptar-se al tracte amb cadascun.

 1. Desenvolupament de les qualitats personals: paciència, delicadesa, amabilitat, empatia; totes aquestes habilitats permetran a l’alumne posar-se a la pell del pacient i fer-li el tractament més adequat, sempre tenint en compte la patologia o la necessitat.
 2. El personal de la Clínica Universitària d’Odontologia exerceix una funció assistencial i també és un referent docent per a l’alumne, ja que li aporta coneixements molt pràctics per a la vida laboral futura, com ara:
 • Gestió de l’agenda de la clínica
 • Elaboració de pressupostos
 • Gestió de queixes del pacient
 • Gestió de llistes d’espera (screenings, revisions, interconsultes)
 • Procés de neteja i esterilització dels instrumentals
 • Possibilitat de treballar amb materials de diferents cases comercials
 • Tracte, ús i gestió adequats del material aprofitant al màxim els recursos materials
 • Disposició de la més alta tecnologia odontològica i la més nova
 • Disposició d’instal•lacions modernes i adequades per a la realització de les pràctiques clíniques i de laboratori

La Clínica Universitària permet la possibilitat que l’alumne dugui a terme pràctiques clíniques voluntàries tant en els períodes acadèmics com en els de vacances, per ampliar coneixements i continuar l’itinerari Pràcticum en el qual es trobi.

Finalment, gràcies als convenis signats per la Facultat d’Odontologia, la Clínica Universitària té en marxa diferents estudis científics amb pacients, prèviament autoritzats per la Comissió Ètica corresponent, els resultats dels quals es publiquen posteriorment perquè es puguin seguir des de les tasques investigadora i docent.

Funcionament

Les pràctiques dels primers anys ajuden que l’alumnat s’introdueixi en la relació odontòleg-pacient, que condiciona notablement l’acte assistencial odontològic. Això està potenciat per la inclusió en el currículum d’assignatures d’orientació humanística i psicològica, i també per l’estreta col•laboració dels professionals en actiu.

Per a les pràctiques externes a la Clínica Universitària d’Odontologia, els alumnes compten amb instructors de clínica, tots ells odontòlegs de professió que exerceixen tutories constants amb els alumnes.

Aquestes pràctiques son obligatòries per a tots els alumnes.

Assignatures vinculades a les pràctiques:

 • Introducció Clínica
 • Periodòncia Bàsica
 • Odontologia Preventiva II
 • Periodòncia Avançada
 • Odontopediatria I, II, III, IV
 • Ortodòncia I, II, III, IV
 • Prostodòncia I, II, III, IV
 • Disfunció del sistema masticatori
 • Introducció clínica restauradora
 • Clínica Restauradora dental I, II
 • Traumatologia
 • Seminari periodòncia I, II
 • Clínica Integrada
 • Odontologia en pacients especials
 • Gerodontologia

Normativa

Durant la realització de les pràctiques, els alumnes s’hauran d’adaptar a la normativa que regeix el funcionament de la Clínica Universitària d’Odontologia:

 1. Hauran de portar sempre l’uniforme reglamentari (pijama clínic) per al programa d’Endodòncia, que se’ls proporcionarà a l’inici del primer curs. El pijama clínic haurà d’estar net i complet.
 2. Durant l’horari destinat a les pràctiques clíniques, els alumnes hauran de ser a la Clínica Universitària d’Odontologia, amb independència que el pacient planificat hi sigui o no. En absència de pacients programats els alumnes podran assistir altres companys, alumnes de pregrau o pacients no programats, seguint les indicacions del professor responsable.
 3. Hauran de treballar sempre amb guants, una màscara que cobreixi el nas i la boca, i ulleres de protecció.
 4. Abans de dur a terme cada tractament hauran de comprovar les dades de la història clínica i del tractament que s’ha de realitzar.
 5. Hauran de recolliran al magatzem el material i l’instrumental necessari per dur a terme el tractament programat.
 6. Hauran d’advertir la recepció que han arribat a la clínica, i hauran d’acompanyar els pacients des de la recepció quan aquests arribin i portar-los-hi quan completin el tractament.
 7. Durant l’horari previst per a les pràctiques clíniques, els alumnes acataran les decisions del professor respecte a quin pacient atendre, quin tractament realitzar a cada pacient i com dur-lo a terme. És un objectiu fonamental del programa que cada alumne desenvolupi un criteri clínic propi. No obstant això, de cara al funcionament correcte de la clínica –la qual cosa és fonamental per desenvolupar el programa– el criteri del professor responsable haurà de prevaler en cas de desacord entre alumne i professor, sense que això impedeixi un debat posterior, en el transcurs de les sessions clíniques, de la situació i el cas concrets.
 8. Abans d’acomiadar el pacient l’alumne farà constar en la història el tractament realitzat, les consideracions que siguin necessàries i com haurà de continuar el tractament. En cas que necessiti més visites amb el mateix alumne o àrea, es programaran per facilitar l’organització a recepció. En cas que s’hagi de derivar el pacient a una altra àrea o tornar-lo a la clínica de pregrau, se n’haurà d’informar, també per escrit, a recepció.
 9. En cap cas, sense excepció, els alumnes no es podran quedar amb documents de la història clínica una vegada que hagi acabat la sessió de tractament. En cas que hagin d’accedir a alguna informació, n’hauran de fer còpies, amb l’autorització del professor responsable.
 10. Quan s’hagi completat el tractament, es tornarà el material i l’instrumental en les condicions que s’indiquin en cada cas.
 11. En cas d’avaria en algun instrument o equipament de la clínica, se n’haurà d’informar la persona responsable abans d’acabar la pràctica.
 12. En cas que no pugui assistir a les pràctiques clíniques, l’alumne ho haurà d’advertir al professor responsable i la recepció de la clínica, amb tres setmanes d’antelació. A més, haurà de justificar –preferiblement abans, i en tot cas després– els motius de la no-assistència.
 13. En general hauran d’atendre qualsevol normativa que marqui la gerència de la Clínica Universitària d’Odontologia al llarg del període de formació.

No respectar les normes de funcionament de la Clínica Universitària d’Odontologia pot comportar la prohibició d’accedir-hi, cosa que impediria el compliment de les pràctiques clíniques, imprescindibles per completar el programa.

Sortides professionals

Sanitat

 • Consulta d’odontologia pròpia
 • Atenció odontològica en clíniques per compte aliè o com a associat
 • Xarxa sanitària pública
 • Centres hospitalaris privats amb servei d’odontologia

Docència

 • Universitats
 • Centres especialitzats
 • Cicles formatius en Formació Professional

Recerca

 • Odontologia
 • Ortodòncia
 • Implantologia
 • Estètica bucodental

Prerequisits i admissió

Beques i finançament