Màster Universitari en Management & Operations

Tipus de programa
Màsters oficials
Durada
2 semestres
Crèdits
60 ECTS
Preu
144,00€ / ECTS x 60 = 8.640,00€ (+ 480,00€ Drets d'inscripció). *Preus corresponents a l’any acadèmic 2023-2024.
Idioma
60% en castellà i 40% en anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Pràctiques
 • Relació universitat - empresa
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament

Sobre el màster

Es tracta d’un dels primers títols reconeguts com a màster oficial segons els criteris de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

El màster és un programa professionalitzador dirigit a preparar persones disposades a ocupar-se de la tasca apassionant d’impulsar, organitzar i dirigir projectes empresarials, tant si són de producció com de serveis, i en qualsevol de les diferents àrees que hi ha. Cal destacar-ne la clara orientació pràctica, que es concreta en un ampli període de pràctiques en empreses, i també el marcat enfocament internacional, amb un nombre elevat d’estudiants estrangers.

El seu disseny i el claustre de professors que s’ocupen de desenvolupar-lo n’asseguren un ajust segons les necessitats de l’empresa d’avui, una empresa que opera en un context internacional, que necessita professionals amb una bona formació tècnica i que, al mateix temps, disposin de qualitats humanes que els permetin fer-se càrrec de projectes, prenent decisions amb rigor i amb responsabilitat.

Som gent amb passió, som el futur de les empreses

Objectius

Els objectius principals del programa són els següents:

 1. Oferir una formació de postgrau especialitzada, ajustada a les necessitats formatives de l'empresa actual i orientada a la presa de decisions.
 2. Ampliar el coneixement - teòric i pràctic - dels conceptes i els mètodes per a la gestió dels porcessos d'innovació, planificació, producció i distribució de productes a les empreses, i desenvolupar la capacitat per aplicar-los a la resolució de problemes. 
 3. Conèixer les formes d'organització i finançament, les estratègies i els sistemes operatius de les empreses.
 4. Adquirir les habilitats necessàries per a la direcció d'equips humans, i desenvolupar així la sensibilitat envers els aspectes humans i socials de l'activitat empresarial.

A qui s'adreça. Perfil d'ingrés

Titulats universitaris (amb experiència laboral o sense) amb estudis preferentment d'enginyeria o relacionats amb la gestió empresarial, que vulguin ampliar la seva formació i orientar-se professionalment a la direcció d'empreses de producció i de serveis, en les diferents àrees i amb una perspectiva internacional (consulteu les vies d'accés actuals i els criteris d'admissió).

Acreditació acadèmica

 • Máster Universitario en Dirección de Empresas y Sistemas de Producción por la Universitat Internacional de Catalunya (títol oficial espanyol).
Maria Antònia Perelló
Maria Antònia Perelló
Alumni. Promoció 2019-2020
El màster m’ha permès conèixer les diferents àrees d’una empresa i com es relacionen entre si. Les classes tenen un enfocament pràctic a partir de casos reals d’empreses, la qual cosa et permet obtenir una perspectiva global dels diferents processos d’una organització empresarial. A més a més, els projectes en grup reforcen el vessant pràctic d’un programa que disposa d’un professorat que no només es dedica a la docència, sinó que prové del món empresarial.
Judit Sancho
Judit Sancho
Alumni. Promoció 2019-2020
Recomano el màster a totes aquelles persones que tinguin una formació tècnica, ja que combina la millora de processos característica de les enginyeries amb la part empresarial que ofereixen els graus en empresa. A més a més, el programa t’ensenya a treballar en equip i proporciona les eines que permeten oferir solucions de millora per a una empresa.

Presentació

El màster es duu a terme en règim presencial durant el període d’un curs acadèmic, dividit en dos semestres. El primer període es cursa a UIC Barcelona i està format per classes teòriques-pràctiques (30 crèdits). En el segon període es duen a terme les pràctiques en empreses (18 crèdits). Aquestes pràctiques es poden desenvolupar tant a Espanya com a l’estranger. El programa d’estudis es completa amb el Treball de Final de màster (12 ECTS), que consisteix en un treball de recerca original en l’àmbit de la direcció d’empreses i els sistemes de producció.

Per obtenir el títol de màster, els alumnes han d’elaborar i presentar un treball final de màster que consisteix en l’estudi d’un procés de producció o prestació de serveis d’una empresa (pública o privada). El treball final es defensa davant un tribunal compost per professors del programa.

Section

Pla d'estudis i assignatures 2023-2024

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Direcció de Projectes Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Economia Financera Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Innovació i Desenvolupament del Producte Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Màrqueting Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Mètodes de la Qualitat Total Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Direcció de Producció i Operacions Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Pràctiques a l'Empresa Tipus: PR Període: Segon semestre ECTS: 18
Tesi Final Màster Tipus: TF Període: Segon semestre ECTS: 12
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Pràctiques

Funcionament

Període de pràctiques. Segon semestre

El màster en Direcció d’Empreses i Sistemes de Producció inclou un ampli període de pràctiques en empreses, que serveix per enriquir la formació teòrica rebuda durant les classes. Les pràctiques són un mitjà de formació dels alumnes i tenen com a objectiu ampliar els coneixements adquirits a l’aula i capacitar l’alumnat per aplicar-los en la resolució de problemes concrets de la gestió de processos de producció que es presenten a les empreses. Es poden fer en una àrea funcional de l’empresa o en diverses i, en el procés de selecció que fa la direcció del màster, es tenen presents les preferències, les capacitats i les necessitats de l’estudiant. Sempre es fan a l’empara d’un conveni amb cada empresa, o on constin els drets i les obligacions de cada part, i sota la supervisió i el seguiment d’un professor de la Universitat i un tutor de l’empresa per a cada alumne.

Partint del pla de Bolonya i l’avaluació contínua de l’assignatura, les pràctiques es desglossen en tres fases:

 1. Fase “prèvia” a la realització de les pràctiques: l’objectiu d’aquesta fase és dotar l’alumne amb la formació necessària perquè pugui buscar i aconseguir pràctiques o feina en una empresa, així com impartir sessions perquè l’alumne pugui incorporar-se amb èxit al món laboral. Aquesta fase es considera clau per al futur professional dels nostres alumnes.
 2. Fase “durant” la realització de les pràctiques: el tutor d’universitat i el tutor d’empresa tenen per objectiu potenciar el desenvolupament de les capacitats i actituds de l’alumne, alhora que fan un seguiment de l’avenç de les funcions i de les responsabilitats assumides per l’alumne a l’empresa.
 3. Fase “posterior” a la realització de les pràctiques: aquesta fase exigeix lliurar la Memòria de pràctiques, valorada per un tribunal format per diferents professors de la Facultat de Ciències Ecòmiques i Socials.

Normativa

Les pràctiques són obligatòries i es fan en el segon semestre, a jornada completa.

Relació universitat - empresa

Conferenciants

Disposem de professionals del sector que venen a compartir la seva experiència a l’aula.

Classe

Congressos

Tindràs l’oportunitat d’assistir als congressos més rellevants del sector, en els quals podràs conèixer de primera mà les tendències del mercat i veure simulacions en directe.

Fira de Barcelona4Y4N

Casos d’empresa

Treballaràs en casos reals, portaràs a terme projectes que no només donen resposta a una necessitat empresarial sinó que també ajuden a contribuir als objectius de desenvolupament sostenible. Algunes de les empreses amb les quals hem col·laborat són: AGBAR Automotive, Agilent Technologies, Atrápalo, Banc de Sabadell, Banco Santander, Bosch, Cambra de Comerç Espanyola a Xangai, CASIO, CELSA, COMSA, Danone, SA, Deutsche Bank, Endesa, Ernest & Young, FCC, Gallina Blanca, General Electric, Grupo HUSA, KPMG, Caixabank, Nestlé, Nike, Nutrexpa, RACC, ROCHE Diagnostics, SL i Seat, SA, entre d’altres.

Visites

Podràs fer visites a empreses del sector, per conèixer in situ com es du a terme el procés logístic i com es gestiona la innovació de processos i productes.

Visita al port

Pràctiques en empresa

Durant el segon semestre faràs pràctiques en una empresa (18ECTS). Aquest període et permetrà posar en pràctica els coneixements i habilitats adquirides durant el primer semestre i et prepararà per al teu futur professional.

Requisits d'admissió

Criteris d'admissió

Per ser admesos al màster els alumnes han d'haver cursat estudis de grau (segons la estructura europea) o de llicenciatura i han de superar un procés de selecció i de valoració de la seva preparació i el domini de matèries bàsiques relacionades amb el programa.

A més de complir amb els requisits legals d'accés descrits en les vies d'accés, la Comissió d'Admissions valorarà els aspectes següents:

 • Les sol·licituds d'admissió a partir de l'adequació de la formació prèvia.
 • La nota mitjana de l'expedient dels estudis realitzats.
 • La valoració d'altres estudis.
 • Els anys d'experiència professional.

Tindran prioritat els candidats amb estudis en les àrees d'enginyeria (preferentment industrial) o gestió empresarial.

Beques i finançament