Màster Universitari en Psicopatologia Legal, Forense i Criminològica - Oficial

Tipus de programa
Màsters oficials
Durada
2 semestres
Crèdits
60 ECTS
Preu
129,00€ / ECTS x 60 = 7.740,00€ (+ 494,00€ Drets d'inscripció). *Preus corresponents a l’any acadèmic 2024-2025.
Places
30
Horari
Dijous i divendres de 15:00 a 21:00. Alguns dissabtes es faran tallers pràctics
Llengua
Castellà i català
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Pràctiques
 • Sessions informatives
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament
 • Contacte

Màster Universitari en Psicopatologia Legal, Forense i Criminològica - Oficial

Presentació

Actualment hi ha una creixent necessitat formativa en l’àmbit de la psicopatologia legal, forense i criminològica per part dels professionals que exerceixen les seves funcions en àrees relacionades amb la salut mental. De manera particular en els inicis de l’exercici professional, tots els que desenvolupen la seva activitat en l’àmbit de la medicina legal o han d’intervenir com a especialistes en l’àmbit forense i han de tractar diferents qüestions psicopatològiques han de tenir coneixements teoricopràctics especials en la matèria.

Es percep, per tant, la conveniència de més aprofundiment i especialització per afrontar les carències existents en la formació necessària, de manera que els qui hi intervenen d’una manera o un altre operin amb coneixement de causa en el món juridicolegal de l’àmbit forense. Amb aquesta finalitat es pretén complementar la mateixa especialitat tècnica, científica o formativa dels diferents professionals, de manera que comprenguin de manera global els problemes en què han d’intervenir.

El programa acadèmic dissenyat en aquest màster universitari pretén cobrir d’aquesta manera la demanda actual i futura d’aquells professionals relacionats amb l’àmbit de la salut mental i de les ciències jurídiques, forenses i criminològiques en dues vessants:

Es proposa dotar els futurs professionals de les competències i els instruments necessaris que els permetin exercir professionalment com a pèrits o experts forenses en l’àmbit de la justícia o intervenir en els diferents sectors públics o privats que requereixin coneixements qualificats en la matèria: àmbit penitenciari i hospitalari, membres de policia científica, pèrits de part, personal en serveis de tractament o reinserció de delinqüents, criminòlegs o investigadors privats i altres sectors que així ho requereixin.

Es pretén augmentar el nivell de coneixements tècnics i competències d’aquells professionals relacionats directament o indirectament amb l’àmbit juridicolegal, forense o criminològic que en l’exercici de la seva activitat hagin de tractar amb qüestions psicopatològiques.

La singularitat de la nostra proposta formativa rau en l’oferta dels instruments metodològics i pràctics necessaris per al desenvolupament professional en diferents camps relacionats entre si: professionals de la medicina legal i forense, psicòlegs i psiquiatres, criminòlegs i professionals de l’àmbit jurídic en general.

Acreditació acadèmica

Màster Universitari en Psicopatologia Legal, Forense i Criminològica per la Universitat Internacional de Catalunya.

Objectius

 1. Aprofundir en el coneixement de la psicopatologia aplicada en l’àmbit legal, forense i criminològic.
 2. Aprendre a aplicar instruments d’avaluació psicopatològica específics segons la casuística existent.
 3. Elaborar informes clinicopericials a partir de l’anamnesi, proves psicopatològiques i la història clínica del peritat, així com saber-lo defensar en acte de judici oral davant la sala del tribunal.
 4. En l’àmbit penal, saber atendre i comportar-se professionalment davant de pacients que han patit una circumstància victimitzadora i davant de subjectes que presenten un perfil d’alt risc de violència i perillositat; així com poder establir un servei d’assessorament i intervenció psicològica o psicopatològica adequat per facilitar la presa de decisions en seu judicial.
 5. En l’àmbit civil d’internaments i incapacitats, l’alumnat ha de saber elaborar els informes corresponents respecte a la capacitat civil del malalt mental, així com sobre la indicació clínica potencial d’internament sota autorització judicial.
 6. En l’àmbit civil-família, adquirir els coneixements respecte a l’elaboració d’informes psicopatològics en procediments de nul·litat matrimonial per vici de consentiment; així com de casos de guarda i custòdia de menors, respecte a la capacitat de tots dos progenitors per a l’exercici del rol patern o matern. S’adquiriran, així mateix, coneixements en psicologia infantil i juvenil a fi d’efectuar el peritatge de menors d’edat.
 7. En l’àmbit laboral, adquirir les competències d’avaluació psicopatològica dels trastorns mentals tributaris d’algun grau d’invalidesa, així com de les malalties professionals en la seva dimensió psicopatològica, incloent-hi les reaccions d’estrès davant dels fenòmens anomenats mobbing i altres en què es presentin factors patògens.
 8. Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i visualització global dels casos clinicopericials que es puguin plantejar.
 9. Conèixer les principals tècniques de recollida de dades per configurar de manera completa un informe clinicopericial.
 10. Practicar l’avaluació del risc de violència i perillositat davant de subjectes amb perfils antinormatius, així com intervenir psicoterapèuticament per facilitar-ne la reinserció, la rehabilitació o el tractament clínic.
 11. Adquirir coneixements en avaluació i orientació psicoterapèutica davant de subjectes victimitzats en l’àmbit de la jurisdicció penal, tant de menors com d’adults, incloses les víctimes de violència domèstica i d’abusos sexuals.

A qui s’adreça?

Aquest màster està dirigit a persones amb titulació universitària —amb experiència professional o sense —, llicenciats o graduats en les àrees de coneixement de les ciències de la salut (Medicina i Psicologia) i de les ciències jurídiques (Dret). Per tant, s’ofereix a:

 • Titulats universitaris en les carreres esmentades que vulguin adquirir una formació específica en psicopatologia clínica, legal, forense i criminològica que els capaciti per al desenvolupament professional, o que vulguin actualitzar o aprofundir coneixements.

Competències

Els objectius del Màster Universitari en Psicopatologia Legal, Forense i Criminològica tendeixen a adquirir les competències professionalitzadores següents:

 • Aprendre com es fan peritatges en psicologia legal, criminal i forense que permetin determinar l’estat de salut mental d’un subjecte, avaluar-ne les seqüeles psicològiques, l’aptitud per ostentar la guarda i custòdia de menors o la tutela de discapacitats, així com valorar la imputabilitat o inimputabilitat de les circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal (CMRC), i també la credibilitat dels testimonis.
 • Adquirir els coneixements bàsics i necessaris en legislació i procediments legals per fonamentar els peritatges psicològics, psiquiàtrics i criminològics, d’acord amb les exigències que l’Administració de Justícia requereix. S’estudiaran amb profunditat les CMRC recollides en el Codi penal.
 • Classificar i diagnosticar els diferents trastorns mentals i conceptualitzar els diversos quadres clínics considerant els diferents models etiològics en psicologia clínica forense.
 • Conèixer de manera detallada les principals teories de la personalitat que sustenten la integració de processos i conductes que expliquen els trastorns de la personalitat i les personalitats anòmales des del punt de vista de la psicologia clínica forense.
 • Aprendre a manejar, aplicar, valorar o interpretar les tècniques més utilitzades en avaluació psicològica en relació amb els diferents trastorns psicopatològics que s’analitzen en psicologia clínica, legal, criminal i forense.
Section

Pla d'estudis i assignatures 2024-2025

Assignatures del curs 1 Type Període ECTS
Fonaments Psicopatològics, Psicométrics i Jurídics Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Anàlisi de la Conducta Delictiva Type: OB Període: Anual ECTS: 3
Pràctiques Externes Type: PR Període: Anual ECTS: 14
Psicopatologia Clínica Aplicada Type: OB Període: Anual ECTS: 5
Psicopatologia Forense Aplicada Type: OB Període: Anual ECTS: 10
Psicopatologia Forense en l'àmbit Civil-Família i Canònic Type: OB Període: Anual ECTS: 5
Psicopatologia Forense en l'àmbit Penal i Penitenciari Type: OB Període: Anual ECTS: 5
Psicopatologia Forense en l'àmbit Socio-Laboral i Contenciós-Administratiu Type: OB Període: Anual ECTS: 3
Treball de Fi de Màster Type: TF Període: Anual ECTS: 6
Victimologia Type: OB Període: Anual ECTS: 3
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Pràctiques

El programa de pràctiques constitueix un element fonamental en els objectius i les competències que es pretenen adquirir en el màster, i faciliten a l’estudiant el contacte directe amb els sectors en què exerceix o vol exercir la seva carrera professional. Les pràctiques tenen assignats 14 crèdits ECTS (equivalents a 350 hores de pràctiques aproximadament) i es reparteixen al llarg del curs acadèmic.

La majoria de les pràctiques es duen a terme en torns de matí coincidint amb l’horari laboral dels òrgans judicials. Així mateix, es faran pràctiques en diferents entitats clinicosanitàries (consultoris o despatxos de salut mental).

Els conjunts de les pràctiques es duran a terme en funció de la casuística existent, com també de la disponibilitat de la dinàmica laboral de les diferents entitats.

Centres Pràcticum

Bloc A

 1. Equips d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de la Família (EATAF) del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya*.
 2. Centres penitenciaris d’adults: CP Brians 1, Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica Penitenciària (UHPP), CP Quatre Camins, CP Brians 2 i Centre Educatiu Els Til·lers.
 3. Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
 4. Unitat d’Aguts de Psiquiatria de l’Hospital Duran i Reynals.

Bloc B

 1. Institut de Psiquiatria i Psicologia Clínica de Barcelona (Dr. Leopoldo Ortega-Monasterio)
 2. INDACEP Centre Mèdic (Dr. Alfonso Sanz)
 3. Gabinet Mèdic Còrsega Barcelona (Dr. José Manuel Romacho)
 4. Despatx Dr. Luis Borrás i Dra. Marta Vizcaíno
 5. Despatx Dra. Aina Gassó

*Només disponible per a graduats en Psicologia. 

Sortides professionals

Les principals sortides professionals són:

 • L’exercici privat de la professió
 • El desenvolupament del càrrec com a pèrit especialista en salut mental

Sessions informatives

Requisits d'admissió

Criteris d’admissió

Pot sol·licitar l’admissió al Màster qualsevol persona llicenciada en:

 • Medicina
 • Psicologia
 • Dret

A més a més, cal fer una entrevista personal. S’estudiaran totes les candidatures que compleixin amb les vies d’accés. La decisió sobre l’admissió es fa a partir dels criteris següents:

 • Entrevista personal en què s’avaluen i es valoren les capacitats, les competències i les aptituds personals i carta de motivació (valoració: 40 %).
 • Currículum acadèmic acreditat (valoració: 30 %).
 • Currículum professional acreditat per a alumnes amb trajectòria professional en l’àmbit o tres cartes de recomanació per a graduats novells (valoració: 30 %).

Beques i finançament

Finançament

UIC Barcelona té convenis amb diferents entitats bancàries per al finançament del curs en condicions molt avantatjoses. A més, existeixen entitats públiques i privades que ofereixen beques i ajudes a l'estudi.

Els alumnes de nova incorporació hauran d’ingressar l’import per a la reserva de plaça en el període establert, i en el període de matriculació s’haurà de satisfer l’import restant corresponent a la titulació que cursarà. No obstant això, la Universitat té convenis amb diverses entitats financeres amb les quals l’alumne pot negociar un crèdit bancari convingut de forma exclusiva per als alumnes de la universitat.

D’altra banda, i d’acord amb l'entitat financera amb la qual es negociï el préstec, existeixen diferents modalitats de pagament (fraccionat, crèdit educatiu, etc.)

Les modalitats de pagament estan subjectes a les condicions de finançament de cadascuna de les titulacions. Per veure aquestes condicions, consulteu la pàgina següent:

També hi ha la possibilitat de combinar les diferents modalitats de pagament amb les beques i ajudes econòmiques a l’estudi.

Contacte

Informació i Admissions
Cristina Vallés
cvalles@uic.es
Tel. / WhatsApp: +34 651 82 61 42