Presentació

L’estructura demogràfica d’Europa, amb una esperança de vida més alta i un nombre més baix de persones amb capacitat contributiva, així com l’augment de la prevalença de les malalties cròniques, produiran un increment de la morbiditat i, presumiblement, de la mortalitat en els pròxims anys.

Davant de tot això, els sistemes sanitaris dels països desenvolupats ja estan afrontant canvis sense precedents en la seva història. La variabilitat de la pràctica clínica, la multidisciplinarietat de les intervencions, la complexitat del procés assistencial, la incorporació de noves tecnologies diagnòstiques i terapèutiques i el cost associat que comporta, entre d’altres, són aspectes que caracteritzen la realitat sanitària en l’actualitat.

A més a més, aquesta situació evolucionarà de forma molt ràpida promoguda per un canvi en el model de pacient, que està adquirint un perfil més actiu, participatiu i responsable en el control de la seva salut. Diferents estudis han demostrat que intervencions específiques orientades a la formació de pacients i familiars en les seves patologies concretes han obtingut resultats molt positius.

Per tot això, el rol dels professionals també està canviant. Es tracta d’una transformació que abasta des dels valors fins a l’organització, el treball en equip o les noves competències en la gestió dels recursos.

Objectius del programa

Poder traslladar a la pràctica diària els coneixements i competències adquirides maximitzant el valor que els professionals donen a l’ètica en la utilització dels recursos.

Professionals als qui va dirigit

El curs està obert a vint alumnes professionals de l’àmbit de la Urologia (directius, caps d’àrea i coordinadors de servei).

Competències a adquirir

  • Coneixement bàsic dels conceptes de polítiques de salut, models i sistemes sanitaris i la seva contextualització en el Sistema Nacional de Salut.
  • Maneig bàsic dels efectes de la interacció entre la salut i l’economia en l’àmbit clínic.
  • Aplicació de la teoria de l’organització en l’àmbit de les organitzacions sanitàries.
  • Coneixement instrumental de la gestió dels recursos econòmics, els humans i els tecnològics en general i, en particular, en un servei d’atenció en salut mental.
  • Domini dels elements instrumentals de la gestió clínica.
  • Els processos en la gestió clínica i el maneig de l’evidència científica.
  • Models i unitats de gestió clínica.
  • Prescripció farmacèutica prudent i polítiques de “no fer”.

Acreditació acadèmica

En finalitzar el curs s’expedirà un diploma acreditatiu d’assistència al curs.