Màster Universitari en Urgències i Emergències Sanitàries - Oficial

Tipus de programa
Màsters oficials
Durada
2 semestres
Crèdits
60 ECTS
Preu
149,00€ / ECTS x 60 = 8.940,00€ (+ 494,00€ Drets d'inscripció). *Preus corresponents a l’any acadèmic 2024-2025.
Places
40
Horari
Dijous tarda (de 15 h a 21 h). Tallers acreditats en suport vital en horari diferent*
Llengua
Català i castellà
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Pràctiques
 • Sessions informatives
 • Tallers
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament
 • Doctorat
 • Mobilitat internacional
 • Treball final de màster
 • Alumni Ambassadors

Motius per estudiar aquest màster

1. Titulació oficial reconeguda a tot l’Espai Europeu d’Educació Superior.

2. Obtenció simultània d’acreditacions específiques addicionals:

 • Certificats en Suport Vital Avançat Adult i Suport Vital Avançat Pediàtric, expedits pel Consell Català de Ressuscitació i l’European Resuscitation Council.
 • Acreditat per la NAEMT(National Association of Emergency Medical Technicians) i avalat per l’American College of Surgeons.
 • Certificat en Suport Vital de Trauma Prehospitalari el SVAT (Suport Vital Avançat en l’Adult) acreditat pel CCR (Consell Català de Ressuscitació).

3. Permet als professionals graduats en Medicina i Infermeria adquirir les competències necessàries en l’àmbit de les urgències i emergències hospitalàries i extrahospitalàries.

 

equipo MUES

Acreditació acadèmica

Màster Universitari en Urgències i Emergències Sanitàries per la Universitat Internacional de Catalunya.

Presentació

El Màster Universitari en Urgències i Emergències Sanitàries disposa d’un equip docent format per professionals experts en l’àmbit d’urgències i emergències. S’imparteix de manera presencial utilitzant els mètodes més actuals de formació sanitària amb les pràctiques com a element central.

Aquest màster està gestionat en col·laboració amb el Centre d’Entrenament Internacional “National Association of Emergency Medical Technicians” (NAEMT). Aquest organisme, amb més de tres dècades de recorregut, és el principal proveïdor mundial de formació en emergència i una referència en aquest àmbit.

MUES- presentacion

 

Màster Universitari en Urgències i Emergències Sanitàries - Oficial

Objectius

El Màster Universitari en Urgències i Emergències Sanitàries té com a objectiu principal formar i capacitar metges o infermers titulats per donar una resposta adequada, eficaç i eficient a les necessitats que sorgeixen en la pràctica professional en l’àmbit de les urgències i emergències sanitàries hospitalàries i extrahospitalàries, principalment en els aspectes assistencials, però també en recerca i docència.


Els objectius formatius específics són els següents:

 1. Formar els professionals que treballen en l’àmbit de les urgències i les emergències sanitàries, tant hospitalàries com extrahospitalàries.
 2. Transmetre els fonaments de l’assistència sanitària urgent i emergent, el funcionament dels principals serveis d’emergències mèdiques, els seus protocols d’actuació, recursos i procediments.
 3. Desenvolupar les competències necessàries per donar assistència en: incidents de múltiples víctimes, parts extrahospitalaris i situacions que requereixin maniobres de ressuscitació pediàtriques i neonatals.
 4. Garantir el coneixement de maniobres de ressuscitació avançada en un pacient adult i l’assistència al pacient politraumatitzat.
 5. Fomentar la capacitat docent i investigadora pròpia d’un professional sanitari.

A qui es dirigeix. Perfil

Poden accedir al màster els professionals llicenciats, graduats o diplomats en Infermeria o Medicina que vulguin especialitzar-se en l’assistència d’urgències i emergències hospitalàries o extrahospitalàries.

Direcció i coordinació

Dr. Jordi Castillo García

Director del Màster en Urgències i Emergències Sanitàries. Doctor en Salut per UIC Barcelona.

Sr. Ramón Pedrosa Cebador

Coordinador del pràcticum i dels cursos acreditats SVAT i IMV. Doctorand per UIC Barcelona.

 

Section

Descarrega el resum del Pla d'estudis

Pla d'estudis i assignatures 2024-2025

Assignatures del curs 1 Type Període ECTS
Urgències Cardiològiques Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
Urgències Digestives, Nefrourològiques, Hematològiques, Endocrinometabòliques, Infeccioses Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 12
Especialitat Infermeria en Anestesia, Quiròfan i Reanimació Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 4
Especialitat Infermeria en Unitat de Cures Intensives Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 4
Especialitat Infermeria en Urgències Hospitalàries Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 4
Especialitat Medicina en Anestesia, Quiròfan i Reanimació Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 4
Especialitat Medicina en Unitat de Cures Intensives Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 4
Especialitat Medicina en Urgències Hospitalàries Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 4
Urgències Neurològiques, Psiquiàtriques, Geriàtriques, de Cures Pal·liatives Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Urgències Obstètriques i Pediàtriques Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Urgències Traumatològiques, Quirúrgiques i Anestèsia Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Emergència i Pacient Crític Type: OB Període: Anual ECTS: 5
Pràcticum en Emergències Extra Hospitalàries Type: PR Període: Anual ECTS: 4
Pràcticum en el Maneig Integral del Pacient Crític Type: PR Període: Anual ECTS: 4
Recerca, Docència i Simulació en Urgències Type: OB Període: Anual ECTS: 6
Treball Final de Màster Type: TF Període: Anual ECTS: 6
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Pràctiques

Objectius

Les pràctiques externes obligatòries suposen, dins del Màster Universitari en Urgències i Emergències Sanitàries de UIC Barcelona, l’aproximació a l’aplicació integral, en circumstàncies reals, dels coneixements i habilitats adquirides, sempre sota la supervisió d’un tutor de pràctiques.


Es desenvolupen seguint un programa individual en una xarxa de centres i institucions sanitàries específicament seleccionats per la seva activitat assistencial i investigadora i el seu potencial per a la formació de professionals.


Durant les pràctiques externes l’estudiant haurà d’elaborar una memòria que lliurarà al final d’aquestes, i que contribuirà a la qualificació obtinguda per l’alumne.

 

Sortides professionals

La formació obtinguda amb aquest màster permet als graduats en Medicina o Infermeria ampliar el desenvolupament de la seva activitat en:

 • Serveis d’Emergències Mèdiques prehospitalaris
 • Serveis d’Urgències Hospitalaris
 • Serveis d’Intervenció i Rescat
 • Serveis d’Urgències d’Atenció Primària
 • Serveis de Protecció Civil

Normativa general

Enllaç al Reglament intern de UIC Barcelona.

 

CCR    NAEMT         tauli         mutua-terrassa      section     SEMHG

 

Sessions informatives

Seminari Web ECMO

Oxigenació per membrana extracorpòria

Oxigenació per membrana extracorpòria     
Jordi Castillo, director del màster universitari en Urgències i Emergències Sanitàries de UIC Barcelona i infermer especialista en tècniques d’oxigenació i circulació extracorpòria a l’Hospital Universitari de Bellvitge ofereix de forma gratuïta un seminari web d’una hora de durada sobre ECMO, oxigenació per membrana extracorpòria.

Es tracta d’una tècnica extracorpòria que proporciona suport cardíac i respiratori prolongat a pacients amb incapacitat pulmonar i cardíaca per desenvolupar les funcions vitals amb normalitat. 

Tallers

MUES-tallers

Durant el curs acadèmic es fan diversos tallers pràctics en els quals els alumnes posen en pràctica el que han après a les classes teòriques.

 • Suport Vital Avançat Adult: Curs acreditat de 45 hores: 30 hores en línia i 15 hores de tallers pràctics presencials amb simulació d’alta fidelitat. Els instructors són experts en la temàtica i sanitaris en actiu. Els laboratoris de simulació clínica són un espai ideal per a l’aprenentatge d’aquest curs.
 • PHTLS - Suport Vital de Trauma Prehospitalari: Curs acreditat per la NEAMT (National Association of Emergency Medical Technicians) i avalat per l’American College of Surgeons. El taller està distribuït en metodologies mixtes: part en línia, classes magistrals, tallers i simulació. Es fan diversos simulacres al final del curs per consolidar l’aprenentatge obtingut.
 • IMV - Múltiples Víctimes: Curs acreditat per la NEAMT. Impartit per professionals experts en múltiples víctimes. Després de diversos tallers, classes magistrals i treball en línia durant cinc setmanes, l’exercici culmina amb tres simulacres en què els alumnes han de gestionar i atendre les víctimes de diverses catàstrofes.
MUES-tallereres2

Requisits d'admissió

Documentació necessària

Qualsevol candidat que vulgui accedir a una plaça del programa haurà d’aportar la documentació següent:

 1. Full de sol·licitud —comú per a tots els programes— degudament emplenat.
 2. Una declaració d’objectius redactada pel mateix candidat en la qual descrigui la seva motivació personal, així com els objectius professionals i acadèmics que el porten a sol·licitar una plaça en el màster.
 3. L’expedient acadèmic dels estudis universitaris, en cas que procedeixi d’una altra universitat.
 4. Currículum del sol·licitant.
 5. Fotocòpia compulsada dels títols acadèmics oficials del sol·licitant.

Criteris d’admissió

Les proves d’admissió consisteixen en una valoració ponderada de l’expedient professional i investigador i una entrevista personal amb algun dels membres de la Comissió Acadèmica del Màster.

En el cas que la demanda superi l’oferta de places del Màster, els criteris d’admissió seran:
 

 • Nota d’expedient acadèmic de l’alumne.
 • Acreditació individual, per la direcció del centre de treball, que el candidat està treballant actualment en el servei d’urgències o emergències.
   

Una vegada resolt el procés d’admissió, el Servei d’Informació i Admissions, encarregat de la gestió de les proves, comunicarà el resultat a cada candidat.

Via d’accés 

Podran sol·licitar l’ingrés tots els candidats que compleixin les vies i els requisits generals d’accés al títol. Les titulacions que tindran accés al Màster són: diplomats, llicenciats o graduats en Infermeria o Medicina que vulguin especialitzar-se en l’assistència de pacients que accedeixen a l’hospital a través del Servei d’Urgències o atendre’ls en situacions d’emergència hospitalària o extrahospitalària.

Normativa de trasllat

La informació relativa a la normativa de trasllats la trobareu en aquest enllaç. 

Convalidació 

Sessió d’Acollida

La informació sobre l’acolliment a la universitat i sobre l’assessorament que s’ofereix la trobareu en els següents enllaços:

La Universitat Internacional de Catalunya vol facilitar la incorporació i la inserció del nou alumne a través de la Sessió de Benvinguda, que cada màster organitza de manera individual, de la qual s'informa mitjançant carta informativa o mitjançant correu electrònic de manera personalitzada. 

En la Sessió de Benvinguda els nous alumnes reben una explicació general sobre el màster i també sobre UIC Barcelona. En els casos en què es consideri convenient, també hi haurà un representant de cada servei (admissions, estudiants, esports, relacions internacionals, informàtica, etc.), que explicarà breument en què consisteix el seu servei i el tipus d'informació i activitats que s'hi poden trobar.

 

Beques i finançament

La Universitat no ofereix beques per a estudis de tercer cicle. Per obtenir ajudes econòmiques els candidats interessats han de dirigir-se a institucions alienes a UIC Barcelona.

 1. Beques
 2. Finançament i convenis
 3. Altres ajudes

 

Doctorat

LÍNIA 1: PAL·LIACIÓ AL FINAL DE LA VIDA I EN LA CRONICITAT. COMUNICACIÓ AMB EL PACIENT

Objectius:

 • Estudiar els aspectes biològics i psicològics que porten els pacients a desitjar la mort.
 • Desenvolupar models de diagnòstic, acompanyament i tractament, per als malalts i per als parents pròxims.
 • Desenvolupar models d’aprenentatge per formar els professionals.

 

LÍNIA 2:  EDUCACIÓ EN SALUT

Objectius: 

 • Educació per a la salut, dirigida a millorar el coneixement sobre la salut i els seus condicionants per part de la població i a capacitar els futurs professionals de la salut com a formadors en salut.
 • Educació en ciències de la salut, dirigida a millorar la formació dels futurs professionals de la salut perquè assoleixin l’excel·lència professional, tant en les capacitats tècniques com en les competències relacionals, l’autogestió, la interprofessionalitat, la priorització i la presa de decisions.

 

LÍNIA 3: RECERCA TRANSLACIONAL, CLÍNICA I APLICADA

Objectius:

 • Aplicació en la pràctica clínica dels coneixements adquirits al laboratori d’àmbit biomèdic i/o de les ciències bàsiques i/o experimentals, amb l’objecte de millorar l’atenció a la salut de les persones.
 • Conèixer els mecanismes de la malaltia, així com els seus determinants demogràfics, epidemiològics i/o socioeconòmics, i també les seves característiques clíniques, els procediments diagnòstics i/o terapèutics, els factors pronòstics i/o les mesures preventives.
 • Analitzar les millors pràctiques en termes d’activitat, qualitat, seguretat, eficiència i satisfacció, tant en l’àmbit assistencial, professional, organitzatiu, institucional com del mateix sistema sanitari, i també en l’àmbit de la salut pública i/o les polítiques sanitàries.

 

LÍNIA 4: MALALTIES INFECCIOSES: PREVENCIÓ, DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT

Objectius:

 • Estudiar avenços científics i establir millores medicosanitàries en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties infeccioses.
 • Estudiar la interrelació i la translació de les diferents malalties infeccioses.
 • Promoure la salut general del pacient, reduint el risc d’infeccions i malalties inflamatòries.

Mobilitat internacional

Els programes de mobilitat de UIC Barcelona ofereixen als estudiants la possibilitat d’estudiar o fer pràctiques professionals en una altra universitat espanyola o de l’estranger, dins o fora de la Unió Europea.

El Màster Universitari en Urgències i Emergències Sanitàries preveu la possibilitat de mobilitat per a l’estudiant, fonamentalment per a la realització de les pràctiques externes o de pràctiques extracurriculars.

Treball final de màster

El Treball Final de Màster es farà de manera individual i és, fonamentalment, un treball autònom que cada estudiant realitzarà sota l’orientació d’un tutor, qui actuarà com a dinamitzador i facilitador del procés d’aprenentatge.

El nombre de crèdits assignats al TFM és de 6 ECTS, equivalents a 132 hores/alumne, durant les quals es desenvoluparan totes les tasques previstes de recerca de dades i d’informació preliminar, programació, planificació i estructuració de continguts, organització i realització.

El TFM té com a principal objectiu demostrar els coneixements adquirits durant el màster universitari en matèria metodològica, programació, estructuració, planificació, organització, i comunicació de les modalitats de treball proposades i de les tasques necessàries per a la seva realització.

Mitjançant el TFM, l’alumnat haurà de demostrar que és capaç de descriure i analitzar el problema que es vol investigar sobre la base d’estudis previs i antecedents científics mitjançant la programació d’objectius de recerca i el disseny, les aplicacions adequades i el desenvolupament del mètode científic, així com la previsió i l’aplicació de la metodologia per a l’avaluació dels resultats.

Tant el desenvolupament com l’avaluació del TFM els supervisaran la Comissió Acadèmica del Màster, composta per professors de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

La Comissió Acadèmica del Màster s’encarregarà de:

 1. Assignar el tutor segons el tema i el nombre d’alumnes.
 2. Proposar tribunals i nomenar-los.
 3. Desenvolupar les rúbriques avaluatives i consensuar criteris avaluatius.
 4. Fer la proposta de defenses de TFM.
 5. Vetllar pel procés d’avaluació per competències i l’adquisició de les mateixes per part dels alumnes.

Alumni Ambassadors