Màster Universitari en Fisioteràpia Manual Ortopèdica (OMPT)

Tipus de programa
Màsters oficials
Durada
2 semestres
Crèdits
60 ECTS
Preu
152,00€ / ECTS x 60 = 9.120,00€ (+ 480,00€ Drets d'inscripció). *Preus corresponents a l’any acadèmic 2022-2023.
Places
40
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Convocatòries d'admissió
 • Sessions informatives
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament

Objectius

Els objectius generals del pla d’estudis es poden resumir en els punts següents:

 •  Enfocar el seu sistema d’intervenció en el procés d’assistència centrat en el pacient, en l’evidència científica actual i en els resultats dels mesuraments.
 •  Reconèixer els factors de risc, les precaucions i les contraindicacions per a la integració del pacient en els processos d’avaluació i tractament.
 • Decidir sobre la idoneïtat d’un pacient per al tractament de Fisioteràpia OMPT.
 •  Realitzar una avaluació exhaustiva del sistema neuromusculoesquelètic del pacient, així com de la funció i disfunció d’aquest.
 •  Establir un diagnòstic físic clínic i dissenyar un pla de tractament integral com a component principal de l’equip multidisciplinari dins del sistema de salut.
 •  Dominar tots els procediments terapèutics d’OMPT d’acord amb els objectius d’alleujament del dolor i optimització de la funció del pacient.
 •  Desenvolupar la pràctica clínica d’acord amb els processos de raonament clínic avançats dins del model d’assistència centrada en el pacient.
 •  Dissenyar i participar de manera activa en programes de gestió i promoció de la salut, com un component indispensable més de l’equip interdisciplinari dins de l’assistència en salut individualitzada del pacient/client.
 •  Integrar l’evidència científica actual a través d’una revisió crítica d’aquesta, les preferències del pacient i el quadre clínic individual en el procés de tractament.

El Màster Universitari en Fisioteràpia Manual Ortopèdica (OMPT) pretén proporcionar coneixements, habilitats i destreses avançades per formar professionals que puguin exercir la seva activitat laboral en els àmbits clínic, acadèmic i investigador, desenvolupant rols específics de comunicació, lideratge i promoció de la salut dins de l’equip interdisciplinari.

imatge

Dirigit a

Perfil d’ingrés

 • Titulats en Fisioteràpia

Presentació

La Fisioteràpia Manual Ortopèdica, segons la defineixen la Federació Internacional de Fisioterapeutes Manipulatius Ortopèdics (IFOMPT) i la Confederació Mundial de Teràpia Física (WCPT) constitueix una àrea d’especialització dins de la Fisioteràpia destinada a l’avaluació i tractament de les disfuncions neuromusculoesquelètic. Està basada en el raonament clínic, l’evidència científica i clínica disponible i l’abordatge biopsicosocial de cada pacient individual. Utilitza enfocaments d’avaluació i tractament altament específics incloses les tècniques manuals i els exercicis terapèutics. La Teràpia Manual Ortopèdica integra tota la informació i experiència de la Teràpia Manual aplicada des de l’antiguitat, la Fisioteràpia Clàssica, la Medicina Esportiva, la Medicina Ortopèdica, l’Osteopatia i la Quiropràxia, aglutinades sota un denominador comú, l’evidència clínica i científica, per al desenvolupament de l’especialitat. L’aplicació d’OMPT es basa en una avaluació integral del sistema neuromusculoesquelètic del pacient i de les seves capacitats funcionals. Aquesta avaluació està orientada a definir la disfunció que presenta el pacient en els sistemes articular, muscular, nerviós, així com en altres sistemes rellevants, i a explicar la forma en què es relacionen amb qualsevol discapacitat o limitació funcional com descriu la Classificació Internacional de Funcionament, Discapacitat i Salut de l’OMS (ICF). D’igual manera, l’avaluació d’OMPT tracta de diferenciar aquelles situacions clíniques en les quals la intervenció de Fisioteràpia OMPT està indicada o contraindicada o requereix precaucions especials, així com aquelles en què les anomalies anatòmiques o processos patològics limiten o condicionen l’ús dels procediments d’OMPT. Finalment, al llarg del procés d’avaluació en OMPT es discrimina si la situació clínica actual del pacient és tributària de rebre un tractament orientat a disminuir la simptomatologia o si, per contra, el tractament pot anar dirigit a la millora de la funció del pacient.

Els fisioterapeutes OMPT es comprometen a adherir-se a l’assistència clínica centrada en el pacient, procediments basats en l’evidència i mesuraments de resultats. Són responsables de realitzar un diagnòstic clínic físic, decidir la idoneïtat d’un pacient per al tractament, reconèixer els factors de risc i contraindicacions, així com identificar les precaucions. També formularan un pla de tractament global, duent a terme aquest últim de manera completa o com a part d’un equip multidisciplinari. Els fisioterapeutes OMPT poden actuar com els principals proveïdors d’assistència del pacient o com a membre d’un equip multidisciplinari dins d’un sistema de salut.

Les habilitats de raonament clínic avançades són, juntament amb les habilitats i destreses manuals, essencials en la pràctica dels fisioterapeutes OMPT. Aquestes destreses s’utilitzen dins d’un model centrat en el pacient que examina el rol del pacient/client dins de la presa de decisions com una cosa central a la pràctica. Per poder adquirir i integrar aquestes habilitats i destreses, es proposa un model de formació perfectament estructurat i adaptat al Pla d’Estudis Europeu (Declaració de Bolonya, 1999) en què al llarg de 60 crèdits ECTS de formació el fisioterapeuta OMPT aconseguirà un perfil professional i investigador que integri els set rols que el conformaran com a professional especialitzat en l’àrea de la Fisioteràpia Manual: el fisioterapeuta OMPT com a expert clínic en la presa de decisions, docent, comunicador, col·laborador, administrador, defensor de l’atenció en salut i professional sanitari. Cadascuna d’aquestes àrees d’actuació està perfectament definida i estructurada sobre la base de les competències relatives a coneixements, habilitats i actituds que l’alumne ha d’adquirir en finalitzar la formació

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Bioestadística Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Exercici Terapèutic Aplicat a L’Extremitat Inferior Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Exercici Terapèutic Aplicat a L’Extremitat Superior Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Metodologia de la Investigació Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
Teràpia Manual Aplicada a L’Extremitat Inferior Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 7
Teràpia Manual Aplicada a L’Extremitat Superior Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 7
Exercici Terapèutic Aplicat a la Pelvis, Columna i Regió Orofacial Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Gestió per a Fisioterapeutes Manuals Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Pràctiques Clíniques Tutelades Tipus: PR Període: Segon semestre ECTS: 5
Raonament Clínic i Pràctica Basada en L’Evidència Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Teràpia Manual Aplicada a la Pelvis, Columna i Regió Orofacial Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 9
Treball de Fi de Màster Tipus: TF Període: Anual ECTS: 8
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Convocatòries d'admissió

Convocatòria 3: MARÇ

Termini per lliurar els documents: 28 de març

Entrevistes via Google Meet amb els candidats preseleccionats: 31 de març

Comunicació dels resultats: 7 d’abril

Data límit per reservar la plaça: 21 d’abril

Convocatòria 4: ABRIL

Termini per lliurar els documents: 25 d’abril

Entrevistes via Google Meet amb els candidats preseleccionats: 28 d’abril

Comunicació dels resultats: 5 de maig

Data límit per reservar la plaça: 19 de maig

Convocatòria 5: MAIG

Termini per lliurar els documents: 23 de maig

Entrevistes via Google Meet amb els candidats preseleccionats: 26 de maig

Comunicació dels resultats: 2 de juliol 

Data límit per reservar la plaça: 16 de juliol

Convocatòria 6: JUNY

Termini per lliurar els documents: 27 de juny

Entrevistes via Google Meet amb els candidats preseleccionats: 30 de juny

Comunicació dels resultats: 7 de juliol 

Data límit per reservar la plaça: 21 de juliol

Sessions informatives

Requisits d'admissió

Documentació necessària

Alumnes amb títol universitari oficial dins de la Unió Europea
 1. Fotocòpia compulsada original del títol universitari o del document d’homologació del títol, o fotocòpia compulsada original del resguard de pagament de les taxes d’emissió del títol.
 2. Fotocòpia compulsada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.

*Si l’idioma de procedència de la documentació no és l’espanyol, català, anglès, francès ni italià, s’ha de presentar traducció  jurada original a l’espanyol del títol universitari i del certificat acadèmic.

Alumnes amb títol universitari oficial fora de la Unió Europea
 1. Fotocòpia legalitzada original del títol universitari.
 2. Fotocòpia legalitzada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.

* La legalització dels documents s’ha de fer en el país d’origen per via diplomàtica, o si s’escau, mitjançant la postil.la del Conveni de l’Haya o del Conveni Andrés Bello.

*Si l’idioma de procedència de la documentació no és l’espanyol, s’ha de presentar traducció  jurada original a l’espanyol del títol universitari i del certificat acadèmic.

En tots els casos
 1. Dues fotografies de mida de carnet.
 2. Fotocòpia del DNI o el passaport.
 3. Curriculum vitae actualitzat.

Beques i finançament