Grau en Medicina

Veiem persones allà on d'altres veurien pacients
Tipus de programa
Graus oficials
Durada
12 semestres
Crèdits
360 ECTS
Preu
256,00€ / ECTS x 60 = 15.360,00€* (1r curs 2022-2023). *Subjecte a revisió cada any. Consulta les condicions de pagament amb el nostre equip d’Admissions.
Places
100
Horari
Matí i tarda
Idioma
Català, castellà i algunes assignatures en anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Pràctiques
 • Treball Fi de Grau
 • Unitat d'Educació Mèdica
 • Requisits d'admissió
 • Normativa de permanència
 • Beques i finançament
 • Preguntes freqüents
 • Mobilitat internacional

Missió del grau en medicina sobre formació mèdica

La Missió que el Departament de Medicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut ha establert per al grau en Medicina és:

"Transformar el món de la Medicina mitjançant la formació, la investigació i la transferència, per servir a la societat, amb una atenció personalitzada a estudiants i professors".

Aquesta missió es concreta en:

 1. Formar en una medicina personalitzada,
 2. Ensenyant a donar una atenció proactiva, assegurant la continuïtat assistencial,
 3. Perquè sàpiguen establir una relació metge-pacient basada en l'empatia, la compassió i la vocació de servei,
 4. Amb una visió holística de la persona
 5. I un enfocament integral que inclogui no únicament el diagnòstic i el tractament, sinó la prevenció, l'atenció als problemes socials i entorn del pacient i la presa de decisions.

I es garanteix el seu compliment aconseguint els resultats d'aprenentatge identificats en la memòria de verificació de títol, i especificats també en les guies docents de cadascuna de les assignatures.

D'altra banda, la Visió del Departament de Medicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut és:

"Ser un referent internacional en l'entorn mèdic, en formació de qualitat, professional i humana".

I se centra en els següents valors:

 • Excel·lència tècnica i humana
 • Prestigi professional
 • Metodologia docent pròpia i innovadora
 • Atracció i retenció de talent.
Som gent amb passió, som metges

Seràs capaç d'acompanyar qualsevol pacient a través del sistema sanitari

T'oferim múltiples sortides professionals en la pràctica clínica, en la gestió, en la docència i en la recerca.

 • Atenció primària
 • Atenció especialitzada
 • Atenció sociosanitària
 • Atenció en la salut mental
 • Àmbit públic i privat
 • Àmbit nacional i internacional
 • Gestió i administració sanitària
 • Medicina d'urgències i emergències
 • Medicina del treball
 • Salut pública
 • Medicina forense
 • Docència i recerca biomèdica
 • Indústria farmacèutica i tecnologia sanitària
Proves ECOE en entorns simulats amb actors
directori-docent

Professors amb experiència multidisciplinària i en actiu

Per formar els futurs professionals de l'àmbit de la salut tenim professors que combinen l'activitat docent amb l'exercici de la professió en hospitals i centres sanitaris i assistencials, tant públics com privats. Alhora, tots ells desenvolupen una activitat investigadora important tant dins com fora de la universitat. El contacte directe amb la pràctica professional permet als nostres professors traslladar als alumnes una visió integral, multidisciplinària i humana de la realitat del sector.

Medicina, un grau internacional

11 % d’alumnes estrangers en formació reglada. Alumnes de 24 països diferents.

internacional

Presentació

El pla d’estudis de Medicina a UIC Barcelona està adaptat a les directrius de l'Espai Europeu d’Educació Superior i orientat a l’aprenentatge de l’alumnat mitjançant metodologies educatives actives amb un fort component de tecnologies de la informació i de la comunicació. Aquestes metodologies docents pretenen formar el futur metge en les denominades capacitats transversals: capacitat de comunicació interpersonal, d’anàlisi i síntesi, de treball en equip, d’autoaprenentatge, d’adquisició selectiva d’informació, de sentit crític, etc.

L'alumnat de Medicina de UIC Barcelona entra en contacte amb el pacient molt aviat, de manera que té l’oportunitat de viure el sistema sanitari de primera mà.

Més endavant, l'alumnat s’incorpora a una de les unitats docents, centres sanitaris acreditats, on compatibilitza la participació en les tasques assistencials amb l’estudi de les matèries.

 

Objectius

Des de mitjans de la dècada dels seixanta del segle passat hi ha intents seriosos en diverses facultats i escoles d'orientar el pla d'estudis cap a les competències. El model de Flexner que es va imposar a principi del segle XX està basat en la impartició i l'adquisició dels coneixements que permeten la bona pràctica de la medicina. L'èmfasi en les competències apareix amb la necessitat de tenir la seguretat que els estudiants que arriben a ser professionals siguin realment capaços d'exercir la professió. El paradigma que suposa que adquirir coneixements adequats és sinònim de ser bon professional entra en crisi, i es busca un nou paradigma que es basi en la demostració que realment són bons professionals.

Construir els objectius en funció de les competències sembla des d'aquest punt de vista molt real atès que significa també orientar-se cap als resultats que es vulgui aconseguir. Diverses institucions i universitats han proposat i posat en marxa plans d'estudi orientats a competències. Destacarem els esforços de l'International Institute of Medical Education que ha elaborat els Global Minimum Essential Requirements i els ha implementat en una sèrie d'universitats xineses, i també la proposta de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació continguda en el Llibre Blanc sobre els estudis de Medicina. Encara que les orientacions de totes aquestes propostes són francament semblants, no podia ser d'una altra manera, la proposta del pla d'estudis de UIC Barcelona que presentem segueix l'esquema de competències desenvolupat per la Facultat de Medicina de la Universitat de Dundee, un centre pioner en educació mèdica, perquè es considera que detallen i especifiquen millor algunes de les dimensions competencials de la professió mèdica que, en altres propostes, no queden tan ben caracteritzades. Finalment no cal mencionar que el disseny d'un pla per competències és coherent amb la voluntat d'adaptar-se a la filosofia de Bolonya i a les directives que des del Ministeri d'Educació i el Comissionat d'Universitats de la Generalitat de Catalunya s'han elaborat sobre aquest tema.

El pla d'estudis que presentem vol aprofitar la novetat per introduir totes les característiques que són convenients per formar un metge del segle XXI i que són més difícils d'implementar a facultats amb forta tradició i història:

 • Integració de matèries.
 • Multidisciplinarietat i interdependència.
 • Rellevància dels factors locals i regionals (cultura pròpia, immigració, etc.).
 • Interiorització de la recerca com a instrument de progrés personal i social, especialment en la millora sanitària de l'entorn.
 • Contacte precoç amb el món de la medicina i el sistema sanitari.

Aquest pla d'estudis presenta tres grans grups o capítols de competències que es denominen en funció d'allò que descriuen:

 • Allò que el metge és capaç de fer.
 • Com el metge fa allò que és capaç de fer.
 • Com el metge fa, de manera correcta, allò que és capaç de fer.

Cadascun d'aquests grups reuneix una sèrie de dimensions fins a un total de dotze. Els dos primers reuneixen les competències específiques que en el pla es desenvoluparan de forma integrada durant els sis anys, basant-se primer en els grans grups d'òrgans i sistemes, i després en grups de nivells assistencials. El tercer capítol agrupa allò que s'entén com a competències transversals, que són independents d'òrgans, sistemes i nivells assistencials, i es desenvolupen a través d'un seguit d'assignatures horitzontals que s'imparteixen en cada curs de la carrera. 

Podríem definir aquest tercer grup com el propi de les “humanitats i la professionalitat” en el qual les habilitats i coneixements adquirits són aplicables a qualsevol de les situacions pròpies de la pràctica professional, mèdica o qualsevol altra.

Les competències del pla d'estudis del Grau en Medicina inclouen els principis de respecte a la dignitat de la persona humana en tot el seu cicle vital, els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, de promoció dels drets humans, de principis d'accessibilitat universal i de valors propis d'una cultura de pau i democràtica.

Perfil de l'estudiant

Poden sol·licitar l'ingrés els candidats que compleixin les vies i els requisits generals d'accés al títol. No obstant això, el perfil d'ingrés recomanat és el d'una persona amb formació prèvia en l'àrea de ciències de la salut, amb una actitud vocacional per la ciència i la medicina i en la qual destaquin les habilitats següents:

 • Disciplina, memòria i dedicació
 • Capacitat per assumir pressió i càrrega de treball
 • Qualitats psicològiques i empatia
 • Equilibri emocional
 • Capacitat d'observació, interès per la recerca
 • Responsabilitat
 • Treball en equip i lideratge
 • Sensibilitat pel dolor aliè
 • Resiliència
 • Facilitat per a la presa de decisions

Competències. Perfil de sortida

Acreditació Acadèmica

Graduat o Graduada en Medicina per UIC Barcelona.

Direcció i coordinació

Degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

 • Dr. Albert Balaguer Santamaria

Vicedegans de Medicina

 • Dra. Marta Elorduy Hernández-Vaquero
 • Dr. Xavier Corbella Virós
 • Dra. Montserrat Virumbrales Cancio
 • Dra. Esperanza Luisa Gómez Durán.

 

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Bioquímica Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 8
Estructura i Funció de l'aparell Locomotor Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 10
Immersió a la Medicina 1 (IMM1) Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Introducció a la Genètica Mèdica Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Tècniques d'imatge Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Antropologia * Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Estructura i Funció dels Sistemes d'integració: Nerviós i Endocrí Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 12
Estructura i Funció: Pell i Òrgans dels Sentits Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Biologia Molecular Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 8
*Aquesta assignatura forma part del pla d'estudis del Centre Interdisciplinari de Pensament (CIP).
Assignatures del curs 2 Tipus Període ECTS
Bioestadística Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Biologia Cel·lular Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 8
Estructura i Funció: Sistema Cardiovascular, Respiratori i Renal Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 12
Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 2
Comunicació en la Pràctica Clínica Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 2
La Professió Mèdica i les Relacions Interprofessionals Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 2
Estructura i Funció de la Sang i del Sistema Immunitari Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Estructura i Funció: Sistema Digestiu i Metabolisme Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 7
Estructura i Funció: Sistema Reproductor Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Introducció a la Epidemiologia Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Maneig de la Informació Científica (IMM2) Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Microbiologia Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Psicologia Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Assignatures del curs 3 Tipus Període ECTS
Farmacologia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 7
Semiologia i Fisiopatogenia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 11
Urgències: Història Clínica i Semiologia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 2
Anatomia Patològica General Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Bioètica I Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Filosofia i Història de la Medicina Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Fisiopatologia Quirúrgica Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Neurologia Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Sistema Cardiovascular Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4.5
Sistema Respiratori Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4.5
Basic Concept in Experimental Research Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
El Benestar i la Felicitat com a Indicador de Salut Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Introducció a la Investigació en Biomedicina. Especialitat en Clínica Oncològica Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Introducció a la Investigació en Biomedicina. Especialitat en Salut Mental Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Nutrició i Salut Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Salut i Benestar Poblacional Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Pràctiques Mèdiques 1 Tipus: OB Període: Anual ECTS: 5
Assignatures del curs 4 Tipus Període ECTS
Endocrinologia i Nutrició Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4.5
Hematologia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3.5
Immunologia Clínica i Al·lergologia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 2.5
Psiquiatria Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Sistema Digestiu Mèdic Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4.5
Sistema Digestiu Quirúrgic Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4.5
Bioètica II Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Ginecologia i Obstetrícia Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6.5
Medicina Familiar i Comunitària Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Nefrologia Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Presa de Decisions Apropiades en Medicina Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Urologia Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Ús Adequat de Proves Diagnòstiques Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Cirurgia Oral Maxilofacial Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Cirurgia Reparadora, Plàstica i Estètica Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Ecografia Clínica Aplicada a la Pràctica Mèdica Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
El Son i la Salut Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Sexualitat Humana i Indicadors de Fertilitat Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Pràctiques Mèdiques 2 Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Pràctiques Quirúrgiques Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Assignatures del curs 5 Tipus Període ECTS
Dermatologia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Envelliment, Pluripatologia i Cronicitat Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Oftalmologia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3.5
Otorrinolaringologia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3.5
Pediatria Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 7
Reumatologia i Malalties Sistèmiques Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Epidemiologia Clínica i Salut Pública Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Farmacologia Clínica Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Malalties Infeccioses Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4.5
Medicina Legal i Forense Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Medicina Pal·liativa Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Oncologia Clínica Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3.5
Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Dermatologia Pràctica Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Medicina Crítica: Protocols d'Actuació Immediata Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Oftalmologia Pràctica Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Oncologia Pràctica Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Traumatologia Esportiva Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
de la Normalitat Cognitiva a Demència. Experiència Pràctica en Clínica, Recerca i Medicina Translacional Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Pràctiques Atenció Primària Tipus: OB Període: Anual ECTS: 2
Pràctiques Materno Infantils Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Assignatures del curs 6 Tipus Període ECTS
Rotació Lliure Tipus: PR Període: Anual ECTS: 10
Rotació Social Tipus: PR Període: Anual ECTS: 2
Rotació Socio-Sanitària Tipus: PR Període: Anual ECTS: 3
Rotació en Assistència Primària Tipus: PR Període: Anual ECTS: 3
Rotació en Especialitats Mèdiques Tipus: PR Període: Anual ECTS: 17
Rotació en Especialitats Quirúrgiques Tipus: PR Període: Anual ECTS: 17
Treball de Fi de Grau Tipus: TF Període: Anual ECTS: 8
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Pràctiques

Per a nosaltres, la pràctica és més poderosa que la teoria, i el model dels bons professionals, la nostra guia.

Objectius

L’objectiu principal de les pràctiques clíniques és obtenir els coneixements, habilitats i actituds pròpies d’un metge general per a exercir la professió de forma autònoma aprenent a partir de models: els metges i altres professionals sanitaris, guiats per un professional que es fa responsable de l’estudiant i facilita l’aprenentatge.

Les estades clíniques tindran lloc en diferents àmbits de l'atenció sanitària tant pública com privada. L'estudiant entra en contacte amb l’Atenció Primària, Urgències, Medicina i Cirurgia. Es familiaritzarà amb els rols dels professionals, les característiques i preocupacions dels pacients, així com l'organització en cadascun dels serveis visitats.

Durant les estades clíniques l'estudiant posarà en pràctica habilitats comunicatives per a relacionar-se amb pacients. Això li permetrà aproximar-se als problemes i temors del malalt i li farà més fàcil comprendre aquestes situacions i empatitzar amb ell.

Organització de les pràctiques clíniques

De tercer a cinquè curs

Les pràctiques clíniques es constitueixen en assignatures de 3è a 5è curs i finalitzen amb el rotatori 6è curs del grau.

Cadascuna d'elles té una guia docent que especifica aspectes fonamentals: objectius, metodologia, competències a aconseguir i, finalment, el sistema d'avaluació. És molt important tenir-los en compte perquè seran la guia a seguir independentment del lloc on es realitzin les pràctiques.

Durant el període de les pràctiques els estudiants assistiran, durant una setmana, a 4 tallers d'estructuració i creixement personal. En ells es treballen competències transversals centrades en valors personals i de la professió, fortaleses per afrontar decisions, gestió de les pròpies emocions i la comunicació personal i interpersonal.

 

Curs

Assignatura

Lloc de realització

Durada

Pràctica Clínica Mèdica I

Medicina Interna

Geriatria

5 setmanes

Pràctica Clínica Mèdica II

 

Pràctica Quirúrgica

 

Especialitats mèdiques

 

Cirurgia general i especialitats quirúrgiques

4 setmanes

 

4 setmanes

Atenció Primària (AP)

Pediatria

Pràctiques optatives

Dermatologia Pràctica

Medicina Crítica: Protocols d’Actuació Immediata

Oftalmologia Pràctica

Oncologia Pràctica

Traumatologia Esportiva

De la Normalitat Cognitiva a la Demència

Experiència Pràctica en Clínica, Recerca i Medicina Translacional

 

 

Centres d’AP (CAP)

Serveis de Pediatria 

 

Serveis de Dermatologia

Serveis de Medicina Intensiva

Serveis d’Oftalmologia

Serveis d’Oncologia

Serveis de Traumatologia

Fundació ACE

 

 

2setmanes

4 setmanes

 

2 setmanes

2 setmanes

2 setmanes

2 setmanes

2 setmanes

2 setmanes

 

 

 

 

 

Sisè curs

El 6è curs és eminentment pràctic. Els estudiants, supervisats per un tutor clínic, practicaran l'exercici de la medicina amb major autonomia, el que suposa un salt qualitatiu respecte a les pràctiques clíniques que s'han realitzat en cursos anteriors.

L'objectiu és que els estudiants, rotant per diferents nivells assistencials i especialitats clíniques, adquireixin un nivell de competència professional que els permeti abordar patologies més complexes, integrar els coneixements i habilitats adquirides, realitzar una correcta presa de decisions i desenvolupar actituds, valors i comportaments ètics centrats en la persona malalta.

El Rotatori en el seu conjunt consta de 6 assignatures:

 

Assignatura

Durada

Rotació en Especialitats Mèdiques

9 setmanes

Rotació en Especialitats Quirúrgiques

9 setmanes

Rotació en Atenció Primària

2 setmanes

Rotación Lliure

6 setmanes

Rotació Socio-Sanitària

2 setmanes

Rotació Social

2 setmanes

 

A la rotació social es fomenta el caràcter humanístic i social de la medicina i l'altruisme des d'un punt de vista relacionat amb la salut.

A més durant el rotatori es realitzaran les següents activitats:

 • 6 guàrdies de 12 hores. A la Guia del Rotatori es pot trobar tota la informació.
 • Sessions d'integració de coneixements i d'habilitats: s'inicien a partir de gener. Són presencials i serveixen per reforçar l'aprenentatge.
 • Seguiment d'un tutor acadèmic del Rotatori que ajudarà l’estudiant a reflexionar sobre el procés d'aprenentatge al llarg de tot el curs.

Les practiques clíniques es realitzen, principalment, en els hospitals universitaris i associats:

Centres universitaris

Centre d'atenció primària universitari

Centres sanitaris associats

Treball Fi de Grau

Presentació

Durant el sisè curs, es realitza el Treball de Fi de Grau (TFG) a través del qual els alumnes desenvolupen de forma autònoma i supervisats per un tutor un projecte d'investigació o article científic que han de defensar públicament davant d'un tribunal.

Mitjançant aquest TFG es pretén que els alumnes demostrin el seu nivell de competència professional en el plantejament d'un projecte d'investigació, relacionat amb la medicina en les seves diferents àrees. D'aquesta manera, hauran de posar en pràctica els coneixements adquirits pel que fa a la investigació i la gènesi de coneixement que els prepararà per a l'obtenció del grau de doctor en cas que vulguin adquirir-lo.

Aquests projectes o articles d'investigació es poden emmarcar dins de les àrees de recerca següents:

 •  Ciències bàsiques
 •  Ciències aplicades, investigació clínica
 •  Bioestadística, epidemiologia i salut pública
 •  Educació mèdica
 •  Sociologia de la medicina, antropologia i bioètica

Les modalitats dels TFG són, entre altres, les següents:

 •  Projecte d'investigació bàsica i treballs específics de laboratori
 •  Projecte d'investigació clínica, translacional o aplicada
 •  Projecte d'investigació epidemiològica o de salut pública
 •  Projecte d'investigació en educació mèdica
 •  Projecte d'investigació social aplicada al camp de la salut

Requisits previs

Per poder realitzar l'acte de defensa s'han de tenir aprovats 300 crèdits corresponents als cursos de primer a cinquè.

Per matricular-se del TFG els alumnes han d'haver superat les assignatures següents relacionades amb la investigació:

 •  Basic concepts in experimental research
 •  Bioestadística
 •  Introducció a l'Epidemiologia
 •  Maneig de la informació científica (IMM2)
 •  Epidemiologia Clínica i Salut Pública

Objectius

Els objectius del TFG són:

 • Afavorir la integració dels coneixements i habilitats en recerca adquirits fins al moment.
 • Familiaritzar els alumnes amb l'elaboració de propostes d'estudi competitives en els diferents àmbits d'investigació.
 • Preparar els alumnes per al desenvolupament d'una ment crítica i rigorosa en l'avaluació de projectes d'investigació.
 • Dotar d'eines per a la presentació pública de projectes d'investigació.

Unitat d'Educació Mèdica

Unitat d'Educació Mèdica (UEM)

La UEM depèn directament del Director de Departament i ajuda al correcte desenvolupament del pla d'estudis i la millora de la qualitat docent del professorat.
Aquesta unitat vetlla per la qualitat de la docència, mitjançant la formació inicial i contínua dels professors segons les necessitats detectades i els avenços en Educació Médica a nivell nacional i internacional, afavorint la innovació, promovent l'adaptació a noves metodologies docents i d'avaluació i molt especialment en l'entorn de la simulació clínica.
La seva funció principal és, promoure el desenvolupament de les habilitats docents dels professors assegurant la seva formació, promovent la innovació a l'aula, impulsant la investigació en Educació Mèdica i implementant les accions de millora identificades per la Comissió de Qualitat o promogudes per la Junta del Departament.

Objectius:

 • Vetllar per una elevada qualitat de l'aprenentatge
 • Millorar la qualitat docent de professorat
 • Assessorar en matèria d'innovació docent
 • Promoure la realització de treballs de recerca en Educació Mèdica

 

Línies prioritàries d’investigació:

 • Avaluació de competències
 • Desenvolupament de competències transversals en el Grau en Medicina
 • Formació interprofessional, desenvolupament del professionalisme
 • Mètodes d'aprenentatge i noves estratègies pedagògiques

 

Articles publicats
Unitat d'Educació Mèdica. Relació amb altres Unitats i Departaments
Comunicacions a congressos

Integrants:

La UEM està integrada per membres de la Junta de Centre, professors amb experiència i interès en l'àmbit de l'educació mèdica, personal de suport metodològic i estadístic.

Requisits d'admissió

Procés d’admissió al Grau en Medicina
Curs 2022-2023

 

El procés d’admissió al Grau en Medicina està orientat a tots els candidats que volen cursar els estudis de Medicina a UIC Barcelona durant el pròxim curs 2022-2023. Per poder iniciar aquest procés, els candidats han de complir els requisits següents:

Requisits per vies d’accés

 

Alumnes de batxillerat

Han de tenir, com a mínim, les notes de mitjana següents en l’expedient de l’últim curs acabat:

 • Branca ciències/salut:  7
 • No relacionada amb salut: 8

Alumnes de cicles formatius de grau superior de salut

 • Nota mínima de l’últim curs finalitzat: 8

Alumnes amb estudis universitaris iniciats:

En el Grau en Medicina

 • En el Grau en Medicina

-  Alumnes de 1r: han de justificar la nota mínima de de segon de batxillerat i fer proves d’admissió.

-  Alumnes de 2n: han de justificar la nota de l’expedient:

 • Amb una nota mitjana d’expedient 8 o superior no han de fer proves d’admissió, però sí l’entrevista personal.
 • Amb una nota d’expedient entre un 7 i un 7,99 han de fer les proves d’admissió.

-  Alumnes de 3r o superior del Grau en Medicina: han de justificar una mitjana de 8 de l’expedient, no han de fer proves d’admissió, però sí entrevista personal. 

 • En un altre grau que no sigui Medicina: han de justificar la nota de l’últim curs finalitzat i fer proves d’admissió:
  • De la branca de la salut: 7 
  • No relacionada amb salut: 8  

 Alumnes amb estudis universitaris acabats

Han de justificar un 7 de mitjana de l’expedient universitari. Han de fer proves d’admissió. 

Alumnes procedents del batxillerat internacional o de fora d’Espanya

Els alumnes procedents de fora d’Espanya han de fer les proves d’admissió i competir amb la resta d’alumnes espanyols.  Com a requisit mínim per accedir a les proves d’admissió se’ls exigeix una nota mínima de 7 sobre 10 de l’últim curs finalitzat (batxillerat cientificotecnològic).

Requisits generals

És indispensable disposar d’un nivell d’anglès igual o superior al B2. Si l’acrediten de manera oficial estan exempts de fer l’examen d’anglès el dia de la prova d’admissió. 

Si compleixes els requisits exposats has de seguir els passos següents per inscriure’t al procés d’admissió:

- Omplir una sol·licitud en línia

- Una vegada omplerta la sol·licitud, l’estudiant rebrà un missatge electrònic amb la documentació necessària per poder venir a fer les proves d’admissió.

- Quan la documentació estigui tramitada rebrà un correu electrònic confirmant la data de realització de les proves. 

Proves d’admissió

Hi ha una única data de proves per a Medicina:  dissabte 7 de maig de 2022 (prova presencial)

Les proves d’admissió es fan en castellà.

Resultats de les proves

Aproximadament quinze dies hàbils després d’haver fet la prova d’admissió el candidat rebrà un missatge electrònic que li’n comunicarà el resultat.  Els resultats poden ser:

 • Admès: el candidat ha estat admès al Grau en Medicina. Resultat definitiu.
 • En espera: el candidat ha quedat en llista d’espera. Vol dir que per nota de rànquing no ha estat admès, però pot quedar en espera de possibles places vacants.
 • No admès: vol dir que el candidat queda exclòs del procés per accedir al Grau en Medicina.

Els candidats que hagin estat admesos rebran una carta oficial d’admissió via correu electrònic que explica els passos que han de seguir per reservar la plaça i la matriculació posterior.

La matriculació de l’alumnat de nova incorporació es farà efectiva a partir del mes de juliol, un cop publicats i aprovats els resultats de les PAU.

En el cas de ser admès a la Universitat, paral·lelament, per accedir al sistema universitari espanyol l’alumne ha de tramitar la credencial de la UNED.  Els alumnes externs a la Unió Europea han de demanar l’homologació del títol.

Trasllat d’expedient (estudiants de Medicina d’altres centres) 

L’acceptació de trasllats d’expedient està supeditada a les places vacants després del tancament del curs acadèmic actual. Tots els estudis de convalidació o reconeixement es fan el curs en què es produeix l’admissió.

Es valora cada cas estudiant-ne la proposta de convalidació i se cita el candidat a una entrevista personal per comunicar-li el resultat de l’estudi. Les dates d’entrevistes per a trasllats del curs 2022-2023 són:

 • 19 d'abril del 2022

Reconeixement de crèdits (alumnes que són admesos després de les proves d’admissió)

L’estudi de convalidació que duu a terme la Comissió de Trasllats i Convalidacions de la Facultat de Medicina es fa un cop han estat admesos. Només es fan estudis de reconeixement o convalidació l’any d’accés a la universitat. 

Els alumnes que els vulguin sol·licitar, han d’entregar la documentació requerida junt amb els documents per a la prova d’admissió. La data límit per demana convalidacions és el 15 de juny.

Procés d'admissió per a dues o més titulacions 

Els candidats que volen optar a més titulacions a UIC han de fer una sol·licitud d’admissió en línia per a cadascuna de les titulacions que hagin triat https://web.uic.es/progs/admis/controls/solicitud_estudi.php?lg=0 i aportar la documentació necessària per a cada titulació*.

* Les taxes de les proves només s’abonen una vegada.

Cal comunicar la voluntat d’inscriure’s a dues titulacions al Servei d’Informació i Admissions (935 042 000).

S’hauran d’efectuar les proves d’admissió corresponents a cadascuna de les titulacions que s’hagin triat. 

Informació de contacte

Anaïs Rey 
arey@uic.es
Servei d’Informació i Admissions: 935 042 000

Procés d'admissió: grau en Medicina - Prova d’admissió

Poden fer la sol·licitud d’admissió al Grau en Medicina aquells candidats que compleixin amb els requisits de nota establerts.
El procés d’admissió s’ha de fer a través del Portal d’Admissions en els terminis establerts per UIC Barcelona.

Proves d’admissió

En què consisteix la prova d’admissió del Grau en Medicina?

1. Test específic de coneixements de biologia, química, física i matemàtiques (75 min)

El nivell és el corresponent als coneixements de primer de batxillerat. Està compost per quatre mòduls: biologia (40 preguntes), química, física i matemàtiques (20 preguntes a cadascun). L’objectiu és avaluar els coneixements bàsics que es requereixen per als estudis de Medicina.
És obligatori fer tots els apartats del test específic. No es preveuen excepcions.

2. Test psicotècnic (40 min)

Aquest test avalua les capacitats i les habilitats cognitives del candidat. Valora l’orientació espacial i numèrica, així com el raonament abstracte i verbal.

3. Test d’aptituds emocionals (35 min)

Aquest test avalua algunes característiques del perfil professional del candidat a partir de les seves respostes davant determinades situacions quotidianes. És important contestar de manera sincera ja que el test valora la consistència interna de les respostes.

Acreditació del nivell d’anglès (30 min)

El nivell d’anglès B2 s’ha d’acreditar per poder ser admès, per tant, aquest test només l’han de fer els candidats que no hagin lliurat un certificat oficial d’anglès que acrediti com a mínim un nivell equivalent a un B2 (First Certificate). 
Avalua, entre altres elements, el nivell gramatical i el vocabulari del candidat.

Entrevista escrita estructurada (30 min)

Tots els candidats faran el mateix dia de la prova d’admissió una entrevista personal. Es tracta d’una entrevista escrita i estructurada. Sobre la base d’un text en anglès en el qual s’exposa una situació quotidiana (no mèdica), es contesten unes preguntes en relació amb el text. Aquestes s’han de respondre de manera concisa i adaptada a les indicacions que es marquin en el text. Es poden respondre en qualsevol dels tres idiomes oficials de UIC Barcelona: català, castellà o anglès. Només es corregeix aquesta entrevista als candidats que han quedat en els 220 primers llocs del rànquing.

Avaluació i ponderació de les proves

El rànquing de Medicina es crea amb els elements i ponderacions següents:

 • Expedient acadèmic (15 %)
 • Proves admissió (85 %)

Test específic de coneixements en biologia, química, física i matemàtiques (45 %)

Test d’aptituds emocionals (20 %)

Test psicotècnic (20%)

Acreditació del nivell anglès (nivell B2 - requisit d’accés per comprovar el nivell del candidat)

Sobre la prova d’admissió

 • La prova d’admissió al Grau en Medicina es farà el dissabte 7 de maig a les instal·lacions de UIC Barcelona (Campus Sant Cugat).
 • La prova es farà en horari de matí, s’haurà de ser a les instal·lacions al voltant de les 8.00 h.
 • La durada de la prova del primer dia és de 3 hores aproximadament.
 • Les preguntes errònies no descompten.
 • No es pot fer servir calculadora.
 • Hi ha un temari accessible a la nostra pàgina web. No facilitem models de prova d’anys anteriors. Mira el temari.

Tipus de resolució

Els candidats podran conèixer la resolució en un termini de tres setmanes després de fer la prova a través del Portal d’Admissions.

Hi ha diferents tipus de resolució:

 • Admès/a: el candidat que ha resultat admès al Grau en Medicina podrà descarregar la carta d’admissió a la comunitat per poder fer el pagament de la reserva de plaça i així confirmar la seva plaça a UIC Barcelona.

  A partir de juliol, sol·licitarem la documentació per a la matrícula segons la via d’accés.
   
 • En espera: el candidat ha quedat en llista d’espera, per la qual cosa no està entre els alumnes admesos però queda a l’espera de possibles places vacants. En cas de ser admès es notificarà mitjançant el Portal d’Admissions. No es donen resultats per via telefònica.
   
 • No admès/a: vol dir que el candidat queda exclòs aquest any del procés d’admissió per a l’accés al Grau en Medicina. 

Notes a tenir en compte

 • A les vies de batxillerat la nota mitjana de l’expedient es calcularà amb la nota mitjana de primer i les dues primeres avaluacions de segon de batxillerat.
 • Oferim de 10 places per alumnes que venen de les vies d'estudis universitaris finalitzats o estudis universitaris iniciats.
Ranking

L'acollida als estudiants de primer curs es realitza en unes jornades de benvinguda a l'inici del curs. Si vols conèixer el programa de les jornades, descarrega aquí el document específic:

Normativa de permanència

L'article 9 del Reglament Intern de Gestió Acadèmica, aprovat en data 15/05/2017, sobre Crèdits matriculables per curs i règim de permanència, queda modificat per al Grau en Medicina en els següents termes (aplicable a partir del curs 2018-2019):

 • Per poder continuar els estudis de la titulació, l'alumne haurà d'haver superat el 60% dels crèdits matriculats a cada curs, exceptuant el primer curs acadèmic que haurà d'haver superat un mínim de 40 ECTS i, en el segon any, un mínim de 90 ECTS corresponents a les assignatures dels dos primers cursos acadèmics.

Beques i finançament

Preguntes freqüents

Dades generals del Grau


Quantes places hi ha al Grau en Medicina?
90 nacionals i 10 internacionals.

Quant costa el primer curs de Medicina?
Pots consultar-ho aquí

Quina mena de beques o ajudes puc obtenir per estudiar Medicina a UIC Barcelona?
Pots consultar-ho aquí

Cal comprar llibres per a les classes o altres materials addicionals?
El material docent el podràs trobar a la plataforma electrònica de la Universitat i a la biblioteca. No hi ha despeses significatives associades al material.

Quin és l’horari de les classes?
Les classes teoricopràctiques es realitzen a la tarda (normalment entre 14.00 h i 20.00 h). Les pràctiques de laboratoris (biologia, farmacologia, dissecció,
osteoteca ...) habitualment són al matí. Les pràctiques clíniques als centres sanitaris s’efectuen en horari de matí.

Quan comencen les pràctiques?
Totes les assignatures tenen un gran component pràctic. Des del primer curs, l’alumne entra en contacte amb l’entorn clínic i en paral·lel es fan classes teoricopràctiques en grups reduïts a les instal·lacions de la Universitat. Les pràctiques clíniques tutelades s’intensifiquen a partir de tercer curs. L’últim curs (6è rotatori) inclou 30 setmanes de pràctiques.

 

Vies d’accés al Grau

Quina nota d’expedient es té en compte juntament amb la prova d’accés a UIC Barcelona?
Sempre es té en compte la nota de l’últim curs acabat. En aquest cas, si estàs cursant 2n de batxillerat, s’agafarà la teva nota mitjana de 1r de batxillerat. Si ja has acabat el batxillerat, s’agafarà la nota de 2n de batxillerat. Requerim una nota de tall de 7, en el cas d’haver cursat un batxillerat científic o tecnològic, i de 8 en la resta de casos.

Em puc presentar per la via de batxillerat en el cas d’haver començat o acabat estudis universitaris?
No, la via d’accés per a estudis universitaris iniciats o finalitzats és específica i no pot utilitzar-se la nota de primer de batxillerat per accedir al Grau.

Puc accedir a les proves d’admissió des del batxillerat social, humanístic o artístic?
Sí, sempre que compleixis els requisits d’accés, és a dir, nota del curs finalitzat superior a 8. Has de tenir en compte que les proves contenen exàmens específics de biologia, química, física i matemàtiques de nivell de primer de batxillerat.

Puc presentar-me a les proves si he cursat un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) no relacionat amb salut?
No, exclusivament poden presentar-s’hi alumnes de CFGS relacionats amb salut. 

 

Proves i procés d’admissió


ES FA UNA ÚNICA PROVA D’ADMISSIÓ. LA PROVA SERÀ PRESENCIAL, DISSABTE 7 DE MAIG DE 2022.


Quantes persones es presenten a les proves d’admissió?
Al voltant de 500.

Puc consultar models d’examen de les proves?
No, però disposem d’un temari guia basat en el contingut de primer de batxillerat per preparar les proves. Pots consultar-lo a través de uic.es/medicina/requisitos-y-admision

L’examen és tipus test? 
Sí, excepte l’entrevista estructurada.

Quin és el pes de la nota de l’expedient i de les proves? 
Un 15 % la nota d’expedient dels estudis anteriors i un 85 % les proves d’admissió.

Quin és l’horari de les proves?
De 9.00 h a 14.00 h aproximadament.

Quant duren les proves? 
Les proves duren entre quatre i cinc hores, que es reparteixen de la manera següent:

 • Test psicotècnic (30 min)
 • Test d’aptituds emocionals (45 min)
 • Test específic de Biologia, Química, Física i Matemàtiques (1 h 30 min)
 • Entrevista escrita estructurada (45 min)

Quin és el nivell d’anglès requerit per a l’examen? 
Cal acreditar un nivell igual o superior al B2 d’anglès. En cas de no tenir-lo, l’alumne haurà de fer un test de nivell el mateix dia de la prova.

He cursat el batxillerat científic/biosanitari però no he fet Física a primer. He d’examinar-me de Física a l’examen d’admissió? 
Sí, és obligatori realitzar les quatre proves específiques (Biologia, Física, Química i Matemàtiques).

Quan sabré els resultats de les proves d’admissió? 
Els resultats es comunicaran via correu electrònic aproximadament quinze dies hàbils després d’haver realitzat les proves.

Si estic en llista d’espera quan puc saber el resultat definitiu? 
La llista d’espera es tanca definitivament dues setmanes després de l’inici de les classes (finals de setembre). A més a més, fins que no es publiquen les notes de tall de la universitat pública, gairebé no hi ha moviment a la llista d’espera.

Si he estat admès, quin és el pas següent?
Rebràs una carta d’admissió amb els passos a seguir per poder fer la reserva de plaça, que correspon al 20 % de l’import del primer curs.

En el cas que finalment no cursi els meus estudis a UIC Barcelona després d’haver realitzat la reserva de plaça, recupero l’import de la reserva?
La reserva de plaça només es retorna en el cas que no superis el batxillerat o les EBAU/PAU (Avaluació del Batxillerat per a l’Accés a la Universitat). Aquesta clàusula es reflecteix en el document de condicions generals.

Mobilitat internacional

Estudia temporalment a l'estranger

Participa durant un semestre o un curs en una de las universitats associades amb la teva facultat, o cerca una institució a l'estranger on realitzar les teves pràctiques.

Si vols conèixer els criteris específics de mobilitat outgoing del Grau en Medicina, descarrega aquí el document específic:

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta aquí la secció “Estudia a l’estranger” i descarrega’t aquí tota la documentació específica de la teva facultat:

A més a més, també pots:

 • Participar durant l’estiu a les Berkeley Summer Sessions (activitat extra curricular), la millor universitat pública del món.

Estudia temporalment amb nosaltres

Si ets estudiant d’una altra universitat espanyola o estrangera, pots fer una estada de mobilitat a UIC Barcelona, durant un semestre o un any acadèmic.

Si vols conèixer els criteris específics de mobilitat incoming del Grau en Medicina, descarrega aquí el document específic: