Grau en Medicina

Veiem persones allà on d'altres veurien pacients
Tipus de programa
Graus oficials
Durada
12 semestres
Crèdits
360 ECTS
Preu
248,00€ / ECTS x 60 = 14.880,00€* (1r curs 2021-2022). *Subjecte a revisió cada any.
Places
100
Horari
Matí i tarda
Language
Català, castellà i algunes assignatures en anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Pràctiques
 • Treball Fi de Grau
 • Unitat d'Educació Mèdica
 • Prerequisits i admissió
 • Normativa de permanència
 • Beques i finançament
 • Preguntes freqüents
 • Mobilitat internacional

Missió del grau en medicina sobre formació mèdica

La Missió que el Departament de Medicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut ha establert per al grau en Medicina és:

"Transformar el món de la Medicina mitjançant la formació, la investigació i la transferència, per servir a la societat, amb una atenció personalitzada a estudiants i professors".

Aquesta missió es concreta en:

 1. Formar en una medicina personalitzada,
 2. Ensenyant a donar una atenció proactiva, assegurant la continuïtat assistencial,
 3. Perquè sàpiguen establir una relació metge-pacient basada en l'empatia, la compassió i la vocació de servei,
 4. Amb una visió holística de la persona
 5. I un enfocament integral que inclogui no únicament el diagnòstic i el tractament, sinó la prevenció, l'atenció als problemes socials i entorn del pacient i la presa de decisions.

I es garanteix el seu compliment aconseguint els resultats d'aprenentatge identificats en la memòria de verificació de títol, i especificats també en les guies docents de cadascuna de les assignatures.

D'altra banda, la Visió del Departament de Medicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut és:

"Ser un referent internacional en l'entorn mèdic, en formació de qualitat, professional i humana".

I se centra en els següents valors:

 • Excel·lència tècnica i humana
 • Prestigi professional
 • Metodologia docent pròpia i innovadora
 • Atracció i retenció de talent.
medicina-convenios
Som gent amb passió, som metges

Seràs capaç d'acompanyar qualsevol pacient a través del sistema sanitari

T'oferim múltiples sortides professionals en la pràctica clínica, en la gestió, en la docència i en la recerca.

 • Atenció primària
 • Atenció especialitzada
 • Atenció sociosanitària
 • Atenció en la salut mental
 • Àmbit públic i privat
 • Àmbit nacional i internacional
 • Gestió i administració sanitària
 • Medicina d'urgències i emergències
 • Medicina del treball
 • Salut pública
 • Medicina forense
 • Docència i recerca biomèdica
 • Indústria farmacèutica i tecnologia sanitària
directori-docent

Professors amb experiència multidisciplinària i en actiu

Per formar els futurs professionals de l'àmbit de la salut tenim professors que combinen l'activitat docent amb l'exercici de la professió en hospitals i centres sanitaris i assistencials, tant públics com privats. Alhora, tots ells desenvolupen una activitat investigadora important tant dins com fora de la universitat. El contacte directe amb la pràctica professional permet als nostres professors traslladar als alumnes una visió integral, multidisciplinària i humana de la realitat del sector.

Medicina, un grau internacional

Més de 50 alumnes estudiant o fent pràctiques a l'estranger. Alumnes de més de 18 països diferents. 26 convenis amb universitats d'Europa i d'Amèrica.

internacional

Presentació

El pla d’estudis de Medicina a UIC Barcelona està adaptat a les directrius de l'Espai Europeu d’Educació Superior i orientat a l’aprenentatge de l’alumnat mitjançant metodologies educatives actives amb un fort component de tecnologies de la informació i de la comunicació. Aquestes metodologies docents pretenen formar el futur metge en les denominades capacitats transversals: capacitat de comunicació interpersonal, d’anàlisi i síntesi, de treball en equip, d’autoaprenentatge, d’adquisició selectiva d’informació, de sentit crític, etc.

L'alumnat de Medicina de UIC Barcelona entra en contacte amb el pacient molt aviat, de manera que té l’oportunitat de viure el sistema sanitari de primera mà.

Més endavant, l'alumnat s’incorpora a una de les unitats docents, centres sanitaris acreditats, on compatibilitza la participació en les tasques assistencials amb l’estudi de les matèries.

 

Objectius

Des de mitjans de la dècada dels seixanta del segle passat hi ha intents seriosos en diverses facultats i escoles d'orientar el pla d'estudis cap a les competències. El model de Flexner que es va imposar a principi del segle XX està basat en la impartició i l'adquisició dels coneixements que permeten la bona pràctica de la medicina. L'èmfasi en les competències apareix amb la necessitat de tenir la seguretat que els estudiants que arriben a ser professionals siguin realment capaços d'exercir la professió. El paradigma que suposa que adquirir coneixements adequats és sinònim de ser bon professional entra en crisi, i es busca un nou paradigma que es basi en la demostració que realment són bons professionals.

Construir els objectius en funció de les competències sembla des d'aquest punt de vista molt real atès que significa també orientar-se cap als resultats que es vulgui aconseguir. Diverses institucions i universitats han proposat i posat en marxa plans d'estudi orientats a competències. Destacarem els esforços de l'International Institute of Medical Education que ha elaborat els Global Minimum Essential Requirements i els ha implementat en una sèrie d'universitats xineses, i també la proposta de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació continguda en el Llibre Blanc sobre els estudis de Medicina. Encara que les orientacions de totes aquestes propostes són francament semblants, no podia ser d'una altra manera, la proposta del pla d'estudis de UIC Barcelona que presentem segueix l'esquema de competències desenvolupat per la Facultat de Medicina de la Universitat de Dundee, un centre pioner en educació mèdica, perquè es considera que detallen i especifiquen millor algunes de les dimensions competencials de la professió mèdica que, en altres propostes, no queden tan ben caracteritzades. Finalment no cal mencionar que el disseny d'un pla per competències és coherent amb la voluntat d'adaptar-se a la filosofia de Bolonya i a les directives que des del Ministeri d'Educació i el Comissionat d'Universitats de la Generalitat de Catalunya s'han elaborat sobre aquest tema.

El pla d'estudis que presentem vol aprofitar la novetat per introduir totes les característiques que són convenients per formar un metge del segle XXI i que són més difícils d'implementar a facultats amb forta tradició i història:

 • Integració de matèries.
 • Multidisciplinarietat i interdependència.
 • Rellevància dels factors locals i regionals (cultura pròpia, immigració, etc.).
 • Interiorització de la recerca com a instrument de progrés personal i social, especialment en la millora sanitària de l'entorn.
 • Contacte precoç amb el món de la medicina i el sistema sanitari.

Aquest pla d'estudis presenta tres grans grups o capítols de competències que es denominen en funció d'allò que descriuen:

 • Allò que el metge és capaç de fer.
 • Com el metge fa allò que és capaç de fer.
 • Com el metge fa, de manera correcta, allò que és capaç de fer.

Cadascun d'aquests grups reuneix una sèrie de dimensions fins a un total de dotze. Els dos primers reuneixen les competències específiques que en el pla es desenvoluparan de forma integrada durant els sis anys, basant-se primer en els grans grups d'òrgans i sistemes, i després en grups de nivells assistencials. El tercer capítol agrupa allò que s'entén com a competències transversals, que són independents d'òrgans, sistemes i nivells assistencials, i es desenvolupen a través d'un seguit d'assignatures horitzontals que s'imparteixen en cada curs de la carrera. 

Podríem definir aquest tercer grup com el propi de les “humanitats i la professionalitat” en el qual les habilitats i coneixements adquirits són aplicables a qualsevol de les situacions pròpies de la pràctica professional, mèdica o qualsevol altra.

Les competències del pla d'estudis del Grau en Medicina inclouen els principis de respecte a la dignitat de la persona humana en tot el seu cicle vital, els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, de promoció dels drets humans, de principis d'accessibilitat universal i de valors propis d'una cultura de pau i democràtica.

Perfil de l'estudiant

Poden sol·licitar l'ingrés els candidats que compleixin les vies i els requisits generals d'accés al títol. No obstant això, el perfil d'ingrés recomanat és el d'una persona amb formació prèvia en l'àrea de ciències de la salut, amb una actitud vocacional per la ciència i la medicina i en la qual destaquin les habilitats següents:

 • Disciplina, memòria i dedicació
 • Agilitat en la presa de decisions
 • Qualitats psicològiques i empatia
 • Equilibri emocional
 • Interès per la recerca
 • Responsabilitat i observació
 • Treball en equip i lideratge
 • Sensibilitat pel dolor aliè
 • Resiliència

Competències. Perfil de sortida

Acreditació Acadèmica

Graduat o Graduada en Medicina per UIC Barcelona.

Direcció i coordinació

Degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

 • Dr. Albert Balaguer Santamaria

Vicedegans de Medicina

 • Dra. Marta Elorduy Hernández-Vaquero
 • Dr. Xavier Corbella Virós
 • Dra. Montserrat Virumbrales Cancio
 • Dra. Esperanza Luisa Gómez Durán.

 

Pla d'estudis i assignatures 2021-2022

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Bioquímica Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 8
Estructura i Funció de l'aparell Locomotor Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 10
Immersió a la Medicina 1 (IMM1) Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Introducció a la Genètica Mèdica Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Tècniques d'imatge Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Antropologia Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Estructura i Funció dels Sistemes d'integració: Nerviós i Endocrí Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 12
Estructura i Funció: Pell i Òrgans dels Sentits Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Biologia Molecular Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 8
Assignatures del curs 2 Tipus Període ECTS
Bioestadística Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Biologia Cel·lular Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 8
Estructura i Funció: Sistema Cardiovascular, Respiratori i Renal Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 12
Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 2
Comunicació en la Pràctica Clínica Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 2
La Professió Mèdica i les Relacions Interprofessionals Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 2
Estructura i Funció de la Sang i del Sistema Immunitari Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Estructura i Funció: Sistema Digestiu i Metabolisme Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 7
Estructura i Funció: Sistema Reproductor Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Introducció a la Epidemiologia Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Maneig de la Informació Científica (IMM2) Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Microbiologia Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Psicologia Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Assignatures del curs 3 Tipus Període ECTS
Farmacologia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 7
Semiologia i Fisiopatogenia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 11
Urgències: Història Clínica i Semiologia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 2
Anatomia Patològica General Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Bioètica I Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Filosofia i Història de la Medicina Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Fisiopatologia Quirúrgica Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Neurologia Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Sistema Cardiovascular Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4.5
Sistema Respiratori Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4.5
Basic Concept in Experimental Research Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Introducció a la Investigació en Biomedicina. Especialitat en Clínica Oncològica Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Introducció a la Investigació en Biomedicina. Especialitat en Salut Mental Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Nutrició i Salut Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Salut i Benestar Poblacional Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Pràctiques Mèdiques 1 Tipus: OB Període: Anual ECTS: 5
Assignatures del curs 4 Tipus Període ECTS
Endocrinologia i Nutrició Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4.5
Hematologia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3.5
Immunologia Clínica i Al·lergologia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 2.5
Psiquiatria Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Sistema Digestiu Mèdic Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4.5
Sistema Digestiu Quirúrgic Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4.5
Bioètica II Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Ginecologia i Obstetrícia Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6.5
Medicina Familiar i Comunitària Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Nefrologia Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Presa de Decisions Apropiades en Medicina Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Urologia Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Ús Adequat de Proves Diagnòstiques Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Cirurgia Oral Maxilofacial Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Cirurgia Reparadora, Plàstica i Estètica Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Ecografia Clínica Aplicada a la Pràctica Mèdica Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
El Son i la Salut Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Sexualitat Humana i Indicadors de Fertilitat Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Pràctiques Mèdiques 2 Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Pràctiques Quirúrgiques Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Assignatures del curs 5 Tipus Període ECTS
Dermatologia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Envelliment, Pluripatologia i Cronicitat Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Oftalmologia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3.5
Otorrinolaringologia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3.5
Pediatria Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 7
Reumatologia i Malalties Sistèmiques Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Epidemiologia Clínica i Salut Pública Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Farmacologia Clínica Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Malalties Infeccioses Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4.5
Medicina Legal i Forense Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Medicina Pal·liativa Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Oncologia Clínica Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3.5
Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Dermatologia Pràctica Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Medicina Crítica: Protocols d'Actuació Immediata Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Oftalmologia Pràctica Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Oncologia Pràctica Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Traumatologia Esportiva Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
de la Normalitat Cognitiva a Demència. Experiència Pràctica en Clínica, Recerca i Medicina Translacional Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Pràctiques Atenció Primària Tipus: OB Període: Anual ECTS: 2
Pràctiques Materno Infantils Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Assignatures del curs 6 Tipus Període ECTS
Rotació Lliure Tipus: PR Període: Anual ECTS: 10
Rotació Social Tipus: PR Període: Anual ECTS: 2
Rotació Socio-Sanitària Tipus: PR Període: Anual ECTS: 3
Rotació en Assistència Primària Tipus: PR Període: Anual ECTS: 3
Rotació en Especialitats Mèdiques Tipus: PR Període: Anual ECTS: 17
Rotació en Especialitats Quirúrgiques Tipus: PR Període: Anual ECTS: 17
Treball de Fi de Grau Tipus: TF Període: Anual ECTS: 8
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Pràctiques

Per a nosaltres, la pràctica és més poderosa que la teoria, i el model dels bons professionals, la nostra guia.

Objectius

L’objectiu principal de les pràctiques clíniques és obtenir els coneixements, habilitats i actituds pròpies d’un metge general per a exercir la professió de forma autònoma aprenent a partir de models: els metges i altres professionals sanitaris, guiats per un professional que es fa responsable de l’estudiant i facilita l’aprenentatge.

Les estades clíniques tindran lloc en diferents àmbits de l'atenció sanitària tant pública com privada. L'estudiant entra en contacte amb l’Atenció Primària, Urgències, Medicina i Cirurgia. Es familiaritzarà amb els rols dels professionals, les característiques i preocupacions dels pacients, així com l'organització en cadascun dels serveis visitats.

Durant les estades clíniques l'estudiant posarà en pràctica habilitats comunicatives per a relacionar-se amb pacients. Això li permetrà aproximar-se als problemes i temors del malalt i li farà més fàcil comprendre aquestes situacions i empatitzar amb ell.

Organització de les pràctiques clíniques

De tercer a cinquè curs

Les pràctiques clíniques es constitueixen en assignatures de 3è a 5è curs i finalitzen amb el rotatori 6è curs del grau.

Cadascuna d'elles té una guia docent que especifica aspectes fonamentals: objectius, metodologia, competències a aconseguir i, finalment, el sistema d'avaluació. És molt important tenir-los en compte perquè seran la guia a seguir independentment del lloc on es realitzin les pràctiques.

Durant el període de les pràctiques els estudiants assistiran, durant una setmana, a 4 tallers d'estructuració i creixement personal. En ells es treballen competències transversals centrades en valors personals i de la professió, fortaleses per afrontar decisions, gestió de les pròpies emocions i la comunicació personal i interpersonal.

 

Curs

Assignatura

Lloc de realització

Durada

Pràctica Clínica Mèdica I

Medicina Interna

Geriatria

5 setmanes

Pràctica Clínica Mèdica II

 

Pràctica Quirúrgica

Especialitats mèdiques

 

Cirurgia general i especialitats quirúrgiques

4 setmanes

 

4 setmanes

Atenció Primària (AP)

Pediatria hospitalaria

Pediatria AP

Centres AP (CAPs)

Serveis pediatria 

(CAPs)

2 setmanes

3 setmanes

1 setmana

 

Sisè curs

El 6è curs és eminentment pràctic. Els estudiants, supervisats per un tutor clínic, practicaran l'exercici de la medicina amb major autonomia, el que suposa un salt qualitatiu respecte a les pràctiques clíniques que s'han realitzat en cursos anteriors.

L'objectiu és que els estudiants, rotant per diferents nivells assistencials i especialitats clíniques, adquireixin un nivell de competència professional que els permeti abordar patologies més complexes, integrar els coneixements i habilitats adquirides, realitzar una correcta presa de decisions i desenvolupar actituds, valors i comportaments ètics centrats en la persona malalta.

El Rotatori en el seu conjunt consta de 6 assignatures:

 

Assignatura

Durada

Rotació en Especialitats Mèdiques

9 setmanes

Rotació en Especialitats Quirúrgiques

9 setmanes

Rotació en Atenció Primària

2 setmanes

Rotación Lliure

6 setmanes

Rotació Socio-Sanitària

2 setmanes

Rotació Social

2 setmanes

 

A la rotació social es fomenta el caràcter humanístic i social de la medicina i l'altruisme des d'un punt de vista relacionat amb la salut.

A més durant el rotatori es realitzaran les següents activitats:

 • 6 guàrdies de 12 hores. A la Guia del Rotatori es pot trobar tota la informació.
 • Sessions d'integració de coneixements i d'habilitats: s'inicien a partir de gener. Són presencials i serveixen per reforçar l'aprenentatge.
 • Seguiment d'un tutor acadèmic del Rotatori que ajudarà l’estudiant a reflexionar sobre el procés d'aprenentatge al llarg de tot el curs.

Les practiques clíniques es realitzen, principalment, en els hospitals universitaris i associats:

Centres Sanitaris Universitaris

Centres Sanitaris associats

Treball Fi de Grau

Presentació

Durant el sisè curs, es realitza el Treball de Fi de Grau (TFG) a través del qual els alumnes desenvolupen de forma autònoma i supervisats per un tutor un projecte d'investigació o article científic que han de defensar públicament davant d'un tribunal.

Mitjançant aquest TFG es pretén que els alumnes demostrin el seu nivell de competència professional en el plantejament d'un projecte d'investigació, relacionat amb la medicina en les seves diferents àrees. D'aquesta manera, hauran de posar en pràctica els coneixements adquirits pel que fa a la investigació i la gènesi de coneixement que els prepararà per a l'obtenció del grau de doctor en cas que vulguin adquirir-lo.

Aquests projectes o articles d'investigació es poden emmarcar dins de les àrees de recerca següents:

 •  Ciències bàsiques
 •  Ciències aplicades, investigació clínica
 •  Bioestadística, epidemiologia i salut pública
 •  Educació mèdica
 •  Sociologia de la medicina, antropologia i bioètica

Les modalitats dels TFG són, entre altres, les següents:

 •  Projecte d'investigació bàsica i treballs específics de laboratori
 •  Projecte d'investigació clínica, translacional o aplicada
 •  Projecte d'investigació epidemiològica o de salut pública
 •  Projecte d'investigació en educació mèdica
 •  Projecte d'investigació social aplicada al camp de la salut

Requisits previs

Per poder realitzar l'acte de defensa s'han de tenir aprovats 300 crèdits corresponents als cursos de primer a cinquè.

Per matricular-se del TFG els alumnes han d'haver superat les assignatures següents relacionades amb la investigació:

 •  Basic concepts in experimental research
 •  Bioestadística
 •  Introducció a l'Epidemiologia
 •  Maneig de la informació científica (IMM2)
 •  Epidemiologia Clínica i Salut Pública

Objectius

Els objectius del TFG són:

 • Afavorir la integració dels coneixements i habilitats en recerca adquirits fins al moment.
 • Familiaritzar els alumnes amb l'elaboració de propostes d'estudi competitives en els diferents àmbits d'investigació.
 • Preparar els alumnes per al desenvolupament d'una ment crítica i rigorosa en l'avaluació de projectes d'investigació.
 • Dotar d'eines per a la presentació pública de projectes d'investigació.

Unitat d'Educació Mèdica

Unitat d'Educació Mèdica (UEM)

La UEM depèn directament del Director de Departament i ajuda al correcte desenvolupament del pla d'estudis i la millora de la qualitat docent del professorat.
Aquesta unitat vetlla per la qualitat de la docència, mitjançant la formació inicial i contínua dels professors segons les necessitats detectades i els avenços en Educació Médica a nivell nacional i internacional, afavorint la innovació, promovent l'adaptació a noves metodologies docents i d'avaluació i molt especialment en l'entorn de la simulació clínica.
La seva funció principal és, promoure el desenvolupament de les habilitats docents dels professors assegurant la seva formació, promovent la innovació a l'aula, impulsant la investigació en Educació Mèdica i implementant les accions de millora identificades per la Comissió de Qualitat o promogudes per la Junta del Departament.

Objectius:

 • Vetllar per una elevada qualitat de l'aprenentatge
 • Millorar la qualitat docent de professorat
 • Assessorar en matèria d'innovació docent
 • Promoure la realització de treballs de recerca en Educació Mèdica

 

Línies prioritàries d’investigació:

 • Avaluació de competències
 • Desenvolupament de competències transversals en el Grau en Medicina
 • Formació interprofessional, desenvolupament del professionalisme
 • Mètodes d'aprenentatge i noves estratègies pedagògiques

 

Articles publicats
Unitat d'Educació Mèdica. Relació amb altres Unitats i Departaments
Comunicacions a congressos

Integrants:

La UEM està integrada per membres de la Junta de Centre, professors amb experiència i interès en l'àmbit de l'educació mèdica, personal de suport metodològic i estadístic.

Prerequisits i admissió

medicina-admissio

Procés d’admissió al Grau en Medicina
Curs 2021-2022

 

El procés d’admissió al Grau en Medicina està orientat a tots els candidats que volen cursar els estudis de Medicina a UIC Barcelona durant el pròxim curs 2021-2022. Per poder iniciar aquest procés, els candidats han de complir els requisits següents:

Requisits per vies d’accés

 

Alumnes de batxillerat

Han de tenir, com a mínim, les notes de mitjana següents en l’expedient de l’últim curs acabat:

 • Branca ciències/salut:  7
 • No relacionada amb salut: 8

Alumnes de cicles formatius de grau superior de salut

 • Nota mínima de l’últim curs finalitzat: 8

Alumnes amb estudis universitaris iniciats:

En el Grau en Medicina

 • En el Grau en Medicina

-  Alumnes de 1r: han de justificar la nota mínima de de segon de batxillerat i fer proves d’admissió.

-  Alumnes de 2n: han de justificar la nota de l’expedient:

 • Amb una nota mitjana d’expedient 8 o superior no han de fer proves d’admissió, però sí l’entrevista personal.
 • Amb una nota d’expedient entre un 7 i un 7,99 han de fer les proves d’admissió.

-  Alumnes de 3r o superior del Grau en Medicina: han de justificar una mitjana de 8 de l’expedient, no han de fer proves d’admissió, però sí entrevista personal. 

 • En un altre grau que no sigui Medicina: han de justificar la nota de l’últim curs finalitzat i fer proves d’admissió:
  • De la branca de la salut: 7 
  • No relacionada amb salut: 8  

 Alumnes amb estudis universitaris acabats

Han de justificar un 7 de mitjana de l’expedient universitari. Han de fer proves d’admissió. 

Alumnes procedents del batxillerat internacional o de fora d’Espanya

Els alumnes procedents de fora d’Espanya han de fer les proves d’admissió i competir amb la resta d’alumnes espanyols.  Com a requisit mínim per accedir a les proves d’admissió se’ls exigeix una nota mínima de 7 sobre 10 de l’últim curs finalitzat (batxillerat cientificotecnològic).

Requisits generals

És indispensable disposar d’un nivell d’anglès igual o superior al B2. Si l’acrediten de manera oficial estan exempts de fer l’examen d’anglès el dia de la prova d’admissió. 

Si compleixes els requisits exposats has de seguir els passos següents per inscriure’t al procés d’admissió:

- Omplir una sol·licitud en línia

- Una vegada omplerta la sol·licitud, l’estudiant rebrà un missatge electrònic amb la documentació necessària per poder venir a fer les proves d’admissió.

- Quan la documentació estigui tramitada rebrà un correu electrònic confirmant la data de realització de les proves. 

Proves d’admissió

Hi ha una única data de proves per a Medicina:  dissabte 7 de maig de 2022 (prova presencial)

Les proves d’admissió es fan en castellà.

Resultats de les proves

Aproximadament quinze dies hàbils després d’haver fet la prova d’admissió el candidat rebrà un missatge electrònic que li’n comunicarà el resultat.  Els resultats poden ser:

 • Admès: el candidat ha estat admès al Grau en Medicina. Resultat definitiu.
 • En espera: el candidat ha quedat en llista d’espera. Vol dir que per nota de rànquing no ha estat admès, però pot quedar en espera de possibles places vacants.
 • No admès: vol dir que el candidat queda exclòs del procés per accedir al Grau en Medicina.

Els candidats que hagin estat admesos rebran una carta oficial d’admissió via correu electrònic que explica els passos que han de seguir per reservar la plaça i la matriculació posterior.

La matriculació de l’alumnat de nova incorporació es farà efectiva a partir del mes de juliol, un cop publicats i aprovats els resultats de les PAU.

En el cas de ser admès a la Universitat, paral·lelament, per accedir al sistema universitari espanyol l’alumne ha de tramitar la credencial de la UNED.  Els alumnes externs a la Unió Europea han de demanar l’homologació del títol.

Trasllat d’expedient (estudiants de Medicina d’altres centres) 

L’acceptació de trasllats d’expedient està supeditada a les places vacants després del tancament del curs acadèmic actual. Tots els estudis de convalidació o reconeixement es fan el curs en què es produeix l’admissió.

Es valora cada cas estudiant-ne la proposta de convalidació i se cita el candidat a una entrevista personal per comunicar-li el resultat de l’estudi. Les dates d’entrevistes per a trasllats del curs 2022-2023 són:

 • 19 d'abril del 2022

Reconeixement de crèdits (alumnes que són admesos després de les proves d’admissió)

L’estudi de convalidació que duu a terme la Comissió de Trasllats i Convalidacions de la Facultat de Medicina es fa un cop han estat admesos. Només es fan estudis de reconeixement o convalidació l’any d’accés a la universitat. 

Els alumnes que els vulguin sol·licitar, han d’entregar la documentació requerida junt amb els documents per a la prova d’admissió. La data límit per demana convalidacions és el 15 de juny.

Procés d'admissió per a dues o més titulacions 

Els candidats que volen optar a més titulacions a UIC han de fer una sol·licitud d’admissió en línia per a cadascuna de les titulacions que hagin triat https://web.uic.es/progs/admis/controls/solicitud_estudi.php?lg=0 i aportar la documentació necessària per a cada titulació*.

* Les taxes de les proves només s’abonen una vegada.

Cal comunicar la voluntat d’inscriure’s a dues titulacions al Servei d’Informació i Admissions (935 042 000).

S’hauran d’efectuar les proves d’admissió corresponents a cadascuna de les titulacions que s’hagin triat. 

Informació de contacte

Ana Catena
acatena@uic.es
Servei d’Informació i Admissions: 935 042 000

L'acollida als estudiants de primer curs es realitza en unes jornades de benvinguda a l'inici del curs. Si vols conèixer el programa de les jornades, descarrega aquí el document específic:

Normativa de permanència

L'article 9 del Reglament Intern de Gestió Acadèmica, aprovat en data 15/05/2017, sobre Crèdits matriculables per curs i règim de permanència, queda modificat per al Grau en Medicina en els següents termes (aplicable a partir del curs 2018-2019):

 • Per poder continuar els estudis de la titulació, l'alumne haurà d'haver superat el 60% dels crèdits matriculats a cada curs, exceptuant el primer curs acadèmic que haurà d'haver superat un mínim de 40 ECTS i, en el segon any, un mínim de 90 ECTS corresponents a les assignatures dels dos primers cursos acadèmics.

Beques i finançament

Preguntes freqüents

Per què estudiar a UIC Barcelona? 

 • Som l’única universitat de l’Estat que, durant quatre anys consecutius, ha aconseguit que més del 99 % dels estudiants superin  la nota de tall del MIR.
 • Disposem d’instal·lacions capdavanteres, entre les quals hi ha un Centre Integral de Simulació avançada de 1.000 m2 equipat amb les últimes tecnologies.
 • Tenim un fort component pràctic: els nostres professors són professionals en actiu i a les pràctiques clíniques la ràtio és d’un tutor per alumne. Utilitzem metodologies docents actives en grups reduïts: mètode del cas, aprenentatge basat en problemes, simulació clínica, etc.
 • Les pràctiques clíniques es fan a l’Hospital General de Granollers, Fundació Althaia, Hospital General de Catalunya, Hospital Quirón, Hospital Plató, Hospital de Terrassa, Hospital de Mollet i centres d’atenció primària Aceba, entre d’altres.
 • La nostra facultat ha obtingut la millor posició en l’únic estudi de clima educatiu que compara diferents facultats espanyoles. 

Dades generals del Grau

 

Quantes places hi ha al Grau en Medicina?
90 de nacionals i 10 d’internacionals.

Quant costa el primer curs de Medicina? Quin tipus de beques o ajuts puc obtenir per estudiar Medicina a UIC Barcelona?
Pots consultar a la nostra pàgina web el preu del primer curs del grau que varia segons l’índex de preus de consum. També podràs consultar les opcions de beques, descomptes, gratuïtat i condicions de finançament a uic.es/beques.

Cal comprar llibres per a les classes o altres materials addicionals?
No, el material docent el podràs trobar a la plataforma electrònica de la Universitat i a la Biblioteca. No hi ha despeses significatives associades al material.

Quin és l’horari de les classes?
Les classes teoricopràctiques es duen a terme principalment a la tarda. S’ha de tenir en compte que també es fan pràctiques de diferents assignatures (dissecció, laboratoris, centres clínics...), que habitualment tenen lloc al matí.

Quan comencen les pràctiques?
Des del primer curs l’alumne entra en contacte amb l’entorn clínic i en paral·lel es fan classes teoricopràctiques en grups reduïts a les instal·lacions de la Universitat. Les pràctiques clíniques tutelades són un component important de la docència a UIC Barcelona i s’intensifiquen a partir de tercer curs, fins que el sisè curs l’alumne fa 30 setmanes de rotacions en els centres assistencials nacionals o internacionals. 

Vies d’accés al Grau

 

Què passa si vaig acabar el batxillerat el curs passat i no he iniciat estudis universitaris?
Prenem com a nota de tall la nota de segon de batxillerat, un 7 en el cas d’haver cursat un batxillerat científic o tecnològic i un 8 en la resta de casos.

Em puc presentar per la via de batxillerat en el cas d’haver començat o acabat estudis universitaris?
No, la via d’accés per a estudis universitaris iniciats o finalitzats és específica i no es pot utilitzar la nota de primer de batxillerat per accedir al Grau.

Puc accedir a les proves d’admissió des del batxillerat social, humanístic o artístic?
Sí, sempre que compleixis els requisits d’accés, és a dir, nota del curs finalitzat superior a 8. Has de tenir en compte que les proves contenen exàmens específics de biologia, química, física i matemàtiques de nivell de primer de batxillerat.

Puc presentar-me a les proves si he cursat un Cicle Formatiu de Grau Superior no relacionat amb la salut?
No, exclusivament s’hi poden presentar els alumnes de Cicle Formatiu de Grau Superior relacionats amb la salut. 

Proves i procés d’admissió

 

Quan és la prova?
Es fa una única prova d’admissió el dissabte 8 de maig.

Quantes persones venen a les proves d’admissió?
Al voltant de 600.

Puc consultar models d’examen de les proves?
No facilitem models d’exàmens d’anys anteriors. En el cas de la prova específica suggerim que revisis un o diversos llibres de primer de batxillerat. I en el cas de la prova de raonament pots buscar-ne exemples a internet per tenir una idea del tipus d’examen.

L’examen és tipus test?
Sí, a excepció de la resolució i el comentari d’un cas, que s’ha de desenvolupar per escrit.

Quin nivell d’anglès es requereix per a l’examen?
Nivell igual o superior al B2.

Quin és el pes de la nota de l’expedient i de les proves?
Un 10 %, la nota d’expedient dels estudis anteriors i un 90 %, les proves d’admissió.

Quin és l’horari de les proves?
De 9.00 h a 14.00 h aproximadament.

Quant duren les proves?
Les proves duren entre quatre i cinc hores, que es reparteixen de la manera següent:

 • Test psicotècnic (30 min)
 • Test de raonament (45 min)
 • Test específic de Biologia, Química, Física i Matemàtiques (1 h 30 min)
 • Resolució i comentari d’un cas (45 min)

És necessari tenir un nivell B2 d’anglès, en cas de no tenir-lo l’alumne haurà de fer una prova de nivell d’anglès el mateix dia de la prova.

He fet el batxillerat científic/biosanitari però no he fet Física a primer. He d’examinar-me de Física a l’examen d’admissió?
Sí, és obligatori fer les quatre proves específiques.

Quan sabré els resultats de les proves d’admissió?
Els resultats es comunicaran via correu electrònic aproximadament 15 dies hàbils després d’haver fet les proves.

Si estic en llista d’espera, quan puc saber el resultat definitiu?
La llista d’espera es tanca definitivament dues setmanes després de l’inici de les classes (finals de setembre). A més a més, fins que no es publiquen les notes de tall de la universitat pública gairebé no hi ha moviment en la llista d’espera.

Si he estat admès, quin és el pas següent?
Rebràs una carta d’admissió amb els passos a seguir per poder fer la reserva de plaça, que correspon al 20 % de l’import del primer curs.

En el cas que finalment no cursi els estudis a UIC Barcelona després d’haver fet la reserva de plaça, recupero l’import de la reserva?
La reserva de plaça només es retorna en el cas que no superis el batxillerat o les proves d'accés a la universitat (selectivitat). Aquesta clàusula es reflecteix en el document de condicions generals.

Mobilitat internacional

Estudia temporalment a l'estranger

Participa durant un semestre o un curs en una de las universitats associades amb la teva facultat, o cerca una institució a l'estranger on realitzar les teves pràctiques.

Si vols conèixer els criteris específics de mobilitat outgoing del Grau en Medicina, descarrega aquí el document específic:

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta aquí la secció “Estudia a l’estranger” i descarrega’t aquí tota la documentació específica de la teva facultat:

A més a més, també pots:

 • Participar durant l’estiu a les Berkeley Summer Sessions (activitat extra curricular), la millor universitat pública del món.

Estudia temporalment amb nosaltres

Si ets estudiant d’una altra universitat espanyola o estrangera, pots fer una estada de mobilitat a UIC Barcelona, durant un semestre o un any acadèmic.

Si vols conèixer els criteris específics de mobilitat incoming del Grau en Medicina, descarrega aquí el document específic: