Grau en Medicina

Veiem persones allà on d'altres veurien pacients
Tipus de programa
Graus oficials
Durada
12 semestres
Crèdits
360 ECTS
Preu
284,00€ / ECTS x 60 = 17.040,00€* (1r curs 2024-2025). *Subjecte a revisió cada any. Consulta les condicions de pagament amb el nostre equip d’Admissions.
Places
100
Horari
Matí i tarda
Llengua
Català, castellà i algunes assignatures en anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Pràctiques
 • Treball Fi de Grau
 • Unitat d'Educació Mèdica
 • Requisits d'admissió
 • Normativa de permanència
 • Beques i finançament
 • Preguntes freqüents
 • Mobilitat internacional

Missió del grau en medicina sobre formació mèdica

La Missió que el Departament de Medicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut ha establert per al grau en Medicina és:

"Transformar el món de la Medicina mitjançant la formació, la investigació i la transferència, per servir a la societat, amb una atenció personalitzada a estudiants i professors".

Aquesta missió es concreta en:

 1. Formar en una medicina personalitzada,
 2. Ensenyant a donar una atenció proactiva, assegurant la continuïtat assistencial,
 3. Perquè sàpiguen establir una relació metge-pacient basada en l'empatia, la compassió i la vocació de servei,
 4. Amb una visió holística de la persona
 5. I un enfocament integral que inclogui no únicament el diagnòstic i el tractament, sinó la prevenció, l'atenció als problemes socials i entorn del pacient i la presa de decisions.

I es garanteix el seu compliment aconseguint els resultats d'aprenentatge identificats en la memòria de verificació de títol, i especificats també en les guies docents de cadascuna de les assignatures.

D'altra banda, la Visió del Departament de Medicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut és:

"Ser un referent internacional en l'entorn mèdic, en formació de qualitat, professional i humana".

I se centra en els següents valors:

 • Excel·lència tècnica i humana
 • Prestigi professional
 • Metodologia docent pròpia i innovadora
 • Atracció i retenció de talent.
Som gent amb passió, som metges

Seràs capaç d'acompanyar qualsevol pacient a través del sistema sanitari

T'oferim múltiples sortides professionals en la pràctica clínica, en la gestió, en la docència i en la recerca.

 • Atenció primària
 • Atenció especialitzada
 • Atenció sociosanitària
 • Atenció en la salut mental
 • Àmbit públic i privat
 • Àmbit nacional i internacional
 • Gestió i administració sanitària
 • Medicina d'urgències i emergències
 • Medicina del treball
 • Salut pública
 • Medicina forense
 • Docència i recerca biomèdica
 • Indústria farmacèutica i tecnologia sanitària
Proves ECOE en entorns simulats amb actors
directori-docent

Professors amb experiència multidisciplinària i en actiu

Per formar els futurs professionals de l'àmbit de la salut tenim professors que combinen l'activitat docent amb l'exercici de la professió en hospitals i centres sanitaris i assistencials, tant públics com privats. Alhora, tots ells desenvolupen una activitat investigadora important tant dins com fora de la universitat. El contacte directe amb la pràctica professional permet als nostres professors traslladar als alumnes una visió integral, multidisciplinària i humana de la realitat del sector.

Medicina, un grau internacional

11 % d’alumnes estrangers en formació reglada. Alumnes de 24 països diferents.

internacional

Contacte

Presentació

El pla d’estudis de Medicina a UIC Barcelona està adaptat a les directrius de l'Espai Europeu d’Educació Superior i orientat a l’aprenentatge de l’alumnat mitjançant metodologies educatives actives amb un fort component de tecnologies de la informació i de la comunicació. Aquestes metodologies docents pretenen formar el futur metge en les denominades capacitats transversals: capacitat de comunicació interpersonal, d’anàlisi i síntesi, de treball en equip, d’autoaprenentatge, d’adquisició selectiva d’informació, de sentit crític, etc.

L'alumnat de Medicina de UIC Barcelona entra en contacte amb el pacient molt aviat, de manera que té l’oportunitat de viure el sistema sanitari de primera mà.

Més endavant, l'alumnat s’incorpora a una de les unitats docents, centres sanitaris acreditats, on compatibilitza la participació en les tasques assistencials amb l’estudi de les matèries.

 

Objectius

Des de mitjans de la dècada dels seixanta del segle passat hi ha intents seriosos en diverses facultats i escoles d'orientar el pla d'estudis cap a les competències. El model de Flexner que es va imposar a principi del segle XX està basat en la impartició i l'adquisició dels coneixements que permeten la bona pràctica de la medicina. L'èmfasi en les competències apareix amb la necessitat de tenir la seguretat que els estudiants que arriben a ser professionals siguin realment capaços d'exercir la professió. El paradigma que suposa que adquirir coneixements adequats és sinònim de ser bon professional entra en crisi, i es busca un nou paradigma que es basi en la demostració que realment són bons professionals.

Construir els objectius en funció de les competències sembla des d'aquest punt de vista molt real atès que significa també orientar-se cap als resultats que es vulgui aconseguir. Diverses institucions i universitats han proposat i posat en marxa plans d'estudi orientats a competències. Destacarem els esforços de l'International Institute of Medical Education que ha elaborat els Global Minimum Essential Requirements i els ha implementat en una sèrie d'universitats xineses, i també la proposta de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació continguda en el Llibre Blanc sobre els estudis de Medicina. Encara que les orientacions de totes aquestes propostes són francament semblants, no podia ser d'una altra manera, la proposta del pla d'estudis de UIC Barcelona que presentem segueix l'esquema de competències desenvolupat per la Facultat de Medicina de la Universitat de Dundee, un centre pioner en educació mèdica, perquè es considera que detallen i especifiquen millor algunes de les dimensions competencials de la professió mèdica que, en altres propostes, no queden tan ben caracteritzades. Finalment no cal mencionar que el disseny d'un pla per competències és coherent amb la voluntat d'adaptar-se a la filosofia de Bolonya i a les directives que des del Ministeri d'Educació i el Comissionat d'Universitats de la Generalitat de Catalunya s'han elaborat sobre aquest tema.

El pla d'estudis que presentem vol aprofitar la novetat per introduir totes les característiques que són convenients per formar un metge del segle XXI i que són més difícils d'implementar a facultats amb forta tradició i història:

 • Integració de matèries.
 • Multidisciplinarietat i interdependència.
 • Rellevància dels factors locals i regionals (cultura pròpia, immigració, etc.).
 • Interiorització de la recerca com a instrument de progrés personal i social, especialment en la millora sanitària de l'entorn.
 • Contacte precoç amb el món de la medicina i el sistema sanitari.

Aquest pla d'estudis presenta tres grans grups o capítols de competències que es denominen en funció d'allò que descriuen:

 • Allò que el metge és capaç de fer.
 • Com el metge fa allò que és capaç de fer.
 • Com el metge fa, de manera correcta, allò que és capaç de fer.

Cadascun d'aquests grups reuneix una sèrie de dimensions fins a un total de dotze. Els dos primers reuneixen les competències específiques que en el pla es desenvoluparan de forma integrada durant els sis anys, basant-se primer en els grans grups d'òrgans i sistemes, i després en grups de nivells assistencials. El tercer capítol agrupa allò que s'entén com a competències transversals, que són independents d'òrgans, sistemes i nivells assistencials, i es desenvolupen a través d'un seguit d'assignatures horitzontals que s'imparteixen en cada curs de la carrera. 

Podríem definir aquest tercer grup com el propi de les “humanitats i la professionalitat” en el qual les habilitats i coneixements adquirits són aplicables a qualsevol de les situacions pròpies de la pràctica professional, mèdica o qualsevol altra.

Les competències del pla d'estudis del Grau en Medicina inclouen els principis de respecte a la dignitat de la persona humana en tot el seu cicle vital, els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, de promoció dels drets humans, de principis d'accessibilitat universal i de valors propis d'una cultura de pau i democràtica.

Perfil d'ingrés

Poden sol·licitar l'ingrés els candidats que compleixin les vies i els requisits generals d'accés al títol. No obstant això, el perfil d'ingrés recomanat és el d'una persona amb formació prèvia en l'àrea de ciències de la salut, amb una actitud vocacional per la ciència i la medicina i en la qual destaquin les habilitats següents:

 • Disciplina, memòria i dedicació
 • Capacitat per assumir pressió i càrrega de treball
 • Qualitats psicològiques i empatia
 • Equilibri emocional
 • Capacitat d'observació, interès per la recerca
 • Responsabilitat
 • Treball en equip i lideratge
 • Sensibilitat pel dolor aliè
 • Resiliència
 • Facilitat per a la presa de decisions

Competències

Perfil de profesional a formar

 • Centrados en las necesidades de los pacientes. Que sean capaces de guiar al paciente en el uso eficiente y adecuado de los recursos sanitarios que en cada momento necesite, efectuando un acompañamiento (stewartness) que beneficie al paciente y al sistema. 
 • Con experiencia en salud mental y en geriatría, en previsión de las necesidades poblacionales para los próximos decenios. 
 • Competentes en bioética. Aspecto de la medicina que tendría que impregnar cada vez más la actuación del médico, ante una complejidad creciente de las decisiones clínicas motivada por los adelantos científicos y la limitación de recursos, entre otros factores. 
 • Con una buena base antropológica que le permita interactuar con el paciente, sus familiares y los otros profesionales teniendo siempre presente la dignidad de la persona humana en cualquier situación.

Acreditació Acadèmica

Graduat o Graduada en Medicina per la Universitat Internacional de Catalunya.

Direcció i coordinació

Degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

 • Dra. Esther Calbo Sebastián 

Vicedegans de Medicina

 • Dra. Montserrat Virumbrales Cancio
 • Dra. Esperanza Luisa Gómez Durán.

 

Pla d'estudis i assignatures 2023-2024

Assignatures del curs 1 Type Període ECTS
Bioquímica Type: FB Període: Primer semestre ECTS: 8
Estructura i Funció de l'aparell Locomotor Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 10
Immersió a la Medicina 1 (IMM1) Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Introducció a la Genètica Mèdica Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Tècniques d'imatge Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Antropologia * Type: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Estructura i Funció dels Sistemes d'integració: Nerviós i Endocrí Type: FB Període: Segon semestre ECTS: 12
Estructura i Funció: Pell i Òrgans dels Sentits Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Biologia Molecular Type: FB Període: Segon semestre ECTS: 8
*Aquesta assignatura forma part del pla d'estudis del Centre Interdisciplinari de Pensament (CIP).
Assignatures del curs 2 Type Període ECTS
Bioestadística Type: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Biologia Cel·lular Type: FB Període: Primer semestre ECTS: 8
Estructura i Funció: Sistema Cardiovascular, Respiratori i Renal Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 12
Type: OP Període: Primer semestre ECTS: 2
Comunicació en la Pràctica Clínica Type: OP Període: Primer semestre ECTS: 2
La Professió Mèdica i les Relacions Interprofessionals Type: OP Període: Primer semestre ECTS: 2
Estructura i Funció de la Sang i del Sistema Immunitari Type: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Estructura i Funció: Sistema Digestiu i Metabolisme Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 7
Estructura i Funció: Sistema Reproductor Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Introducció a la Epidemiologia Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Maneig de la Informació Científica (IMM2) Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Microbiologia Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Psicologia Type: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Assignatures del curs 3 Type Període ECTS
Farmacologia Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 7
Semiologia i Fisiopatogenia Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 11
Urgències: Història Clínica i Semiologia Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 2
Anatomia Patològica General Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Bioètica I Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Filosofia i Història de la Medicina Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Fisiopatologia Quirúrgica Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Neurologia Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Sistema Cardiovascular Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 4.5
Sistema Respiratori Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 4.5
Basic Concept in Experimental Research Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
El Benestar i la Felicitat com a Indicador de Salut Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Introducció a la Investigació en Biomedicina. Especialitat en Clínica Oncològica Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Introducció a la Investigació en Biomedicina. Especialitat en Salut Mental Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Nutrició i Salut Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Pràctiques Mèdiques 1 Type: OB Període: Anual ECTS: 5
Assignatures del curs 4 Type Període ECTS
Endocrinologia i Nutrició Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 4.5
Hematologia Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3.5
Immunologia Clínica i Al·lergologia Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 2.5
Psiquiatria Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Sistema Digestiu Mèdic Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 4.5
Sistema Digestiu Quirúrgic Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 4.5
Bioètica II Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Ginecologia i Obstetrícia Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 6.5
Medicina Familiar i Comunitària Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Nefrologia Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Presa de Decisions Apropiades en Medicina Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Urologia Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Ús Adequat de Proves Diagnòstiques Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Cirurgia Oral Maxilofacial Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Cirurgia Reparadora, Plàstica i Estètica Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Ecografia Clínica Aplicada a la Pràctica Mèdica Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
El Son i la Salut Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Sexualitat Humana i Indicadors de Fertilitat Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Pràctiques Mèdiques 2 Type: OB Període: Anual ECTS: 4
Pràctiques Quirúrgiques Type: OB Període: Anual ECTS: 4
Assignatures del curs 5 Type Període ECTS
Dermatologia Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Envelliment, Pluripatologia i Cronicitat Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Oftalmologia Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3.5
Otorrinolaringologia Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3.5
Pediatria Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 7
Reumatologia i Malalties Sistèmiques Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Epidemiologia Clínica i Salut Pública Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Farmacologia Clínica Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Malalties Infeccioses Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 4.5
Medicina Legal i Forense Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Medicina Pal·liativa Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Oncologia Clínica Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3.5
Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Dermatologia Pràctica Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Medicina Crítica: Protocols d'Actuació Immediata Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Oftalmologia Pràctica Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Traumatologia Esportiva Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
de la Normalitat Cognitiva a Demència. Experiència Pràctica en Clínica, Recerca i Medicina Translacional Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Pràctiques Atenció Primària Type: OB Període: Anual ECTS: 2
Pràctiques Materno Infantils Type: OB Període: Anual ECTS: 4
Assignatures del curs 6 Type Període ECTS
Rotació Lliure Type: PR Període: Anual ECTS: 10
Rotació Social Type: PR Període: Anual ECTS: 2
Rotació Socio-Sanitària Type: PR Període: Anual ECTS: 3
Rotació en Assistència Primària Type: PR Període: Anual ECTS: 3
Rotació en Especialitats Mèdiques Type: PR Període: Anual ECTS: 17
Rotació en Especialitats Quirúrgiques Type: PR Període: Anual ECTS: 17
Treball de Fi de Grau Type: TF Període: Anual ECTS: 8
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Pràctiques

Per a nosaltres, la pràctica és més poderosa que la teoria, i el model dels bons professionals, la nostra guia.

Objectius

L’objectiu principal de les pràctiques clíniques és obtenir els coneixements, habilitats i actituds pròpies d’un metge general per a exercir la professió de forma autònoma aprenent a partir de models: els metges i altres professionals sanitaris, guiats per un professional que es fa responsable de l’estudiant i facilita l’aprenentatge.

Les estades clíniques tindran lloc en diferents àmbits de l'atenció sanitària tant pública com privada. L'estudiant entra en contacte amb l’Atenció Primària, Urgències, Medicina i Cirurgia. Es familiaritzarà amb els rols dels professionals, les característiques i preocupacions dels pacients, així com l'organització en cadascun dels serveis visitats.

Durant les estades clíniques l'estudiant posarà en pràctica habilitats comunicatives per a relacionar-se amb pacients. Això li permetrà aproximar-se als problemes i temors del malalt i li farà més fàcil comprendre aquestes situacions i empatitzar amb ell.

Organització de les pràctiques clíniques

De tercer a cinquè curs

Les pràctiques clíniques es constitueixen en assignatures de 3è a 5è curs i finalitzen amb el rotatori 6è curs del grau.

Cadascuna d'elles té una guia docent que especifica aspectes fonamentals: objectius, metodologia, competències a aconseguir i, finalment, el sistema d'avaluació. És molt important tenir-los en compte perquè seran la guia a seguir independentment del lloc on es realitzin les pràctiques.

Durant el període de les pràctiques els estudiants assistiran, durant una setmana, a 4 tallers d'estructuració i creixement personal. En ells es treballen competències transversals centrades en valors personals i de la professió, fortaleses per afrontar decisions, gestió de les pròpies emocions i la comunicació personal i interpersonal.

 

Curs

Assignatura

Lloc de realització

Durada

Pràctica Clínica Mèdica I

Medicina Interna

Geriatria

5 setmanes

Pràctica Clínica Mèdica II

 

Pràctica Quirúrgica

 

Especialitats mèdiques

 

Cirurgia general i especialitats quirúrgiques

4 setmanes

 

4 setmanes

Atenció Primària (AP)

Pediatria

Pràctiques optatives

Dermatologia Pràctica

Medicina Crítica: Protocols d’Actuació Immediata

Oftalmologia Pràctica

Oncologia Pràctica

Traumatologia Esportiva

De la Normalitat Cognitiva a la Demència

Experiència Pràctica en Clínica, Recerca i Medicina Translacional

 

 

Centres d’AP (CAP)

Serveis de Pediatria 

 

Serveis de Dermatologia

Serveis de Medicina Intensiva

Serveis d’Oftalmologia

Serveis d’Oncologia

Serveis de Traumatologia

Fundació ACE

 

 

2setmanes

4 setmanes

 

2 setmanes

2 setmanes

2 setmanes

2 setmanes

2 setmanes

2 setmanes

 

 

 

 

 

Sisè curs

El 6è curs és eminentment pràctic. Els estudiants, supervisats per un tutor clínic, practicaran l'exercici de la medicina amb major autonomia, el que suposa un salt qualitatiu respecte a les pràctiques clíniques que s'han realitzat en cursos anteriors.

L'objectiu és que els estudiants, rotant per diferents nivells assistencials i especialitats clíniques, adquireixin un nivell de competència professional que els permeti abordar patologies més complexes, integrar els coneixements i habilitats adquirides, realitzar una correcta presa de decisions i desenvolupar actituds, valors i comportaments ètics centrats en la persona malalta.

El Rotatori en el seu conjunt consta de 6 assignatures:

 

Assignatura

Durada

Rotació en Especialitats Mèdiques

9 setmanes

Rotació en Especialitats Quirúrgiques

9 setmanes

Rotació en Atenció Primària

2 setmanes

Rotación Lliure

6 setmanes

Rotació Socio-Sanitària

2 setmanes

Rotació Social

2 setmanes

 

A la rotació social es fomenta el caràcter humanístic i social de la medicina i l'altruisme des d'un punt de vista relacionat amb la salut.

A més durant el rotatori es realitzaran les següents activitats:

 • 6 guàrdies de 12 hores. A la Guia del Rotatori es pot trobar tota la informació.
 • Sessions d'integració de coneixements i d'habilitats: s'inicien a partir de gener. Són presencials i serveixen per reforçar l'aprenentatge.
 • Seguiment d'un tutor acadèmic del Rotatori que ajudarà l’estudiant a reflexionar sobre el procés d'aprenentatge al llarg de tot el curs.

Les practiques clíniques es realitzen, principalment, en els hospitals universitaris i associats:

Centres universitaris

Centre d'atenció primària universitari

Centres sanitaris associats

Treball Fi de Grau

Presentació

Durant el sisè curs, es realitza el Treball de Fi de Grau (TFG) a través del qual els alumnes desenvolupen de forma autònoma i supervisats per un tutor un projecte d'investigació o article científic que han de defensar públicament davant d'un tribunal.

Mitjançant aquest TFG es pretén que els alumnes demostrin el seu nivell de competència professional en el plantejament d'un projecte d'investigació, relacionat amb la medicina en les seves diferents àrees. D'aquesta manera, hauran de posar en pràctica els coneixements adquirits pel que fa a la investigació i la gènesi de coneixement que els prepararà per a l'obtenció del grau de doctor en cas que vulguin adquirir-lo.

Aquests projectes o articles d'investigació es poden emmarcar dins de les àrees de recerca següents:

 •  Ciències bàsiques
 •  Ciències aplicades, investigació clínica
 •  Bioestadística, epidemiologia i salut pública
 •  Educació mèdica
 •  Sociologia de la medicina, antropologia i bioètica

Les modalitats dels TFG són, entre altres, les següents:

 •  Projecte d'investigació bàsica i treballs específics de laboratori
 •  Projecte d'investigació clínica, translacional o aplicada
 •  Projecte d'investigació epidemiològica o de salut pública
 •  Projecte d'investigació en educació mèdica
 •  Projecte d'investigació social aplicada al camp de la salut

Requisits previs

Per poder realitzar l'acte de defensa s'han de tenir aprovats 300 crèdits corresponents als cursos de primer a cinquè.

Per matricular-se del TFG els alumnes han d'haver superat les assignatures següents relacionades amb la investigació:

 •  Basic concepts in experimental research
 •  Bioestadística
 •  Introducció a l'Epidemiologia
 •  Maneig de la informació científica (IMM2)
 •  Epidemiologia Clínica i Salut Pública

Objectius

Els objectius del TFG són:

 • Afavorir la integració dels coneixements i habilitats en recerca adquirits fins al moment.
 • Familiaritzar els alumnes amb l'elaboració de propostes d'estudi competitives en els diferents àmbits d'investigació.
 • Preparar els alumnes per al desenvolupament d'una ment crítica i rigorosa en l'avaluació de projectes d'investigació.
 • Dotar d'eines per a la presentació pública de projectes d'investigació.

Unitat d'Educació Mèdica

Unitat d'Educació Mèdica (UEM)

La UEM depèn directament del Director de Departament i ajuda al correcte desenvolupament del pla d'estudis i la millora de la qualitat docent del professorat.
Aquesta unitat vetlla per la qualitat de la docència, mitjançant la formació inicial i contínua dels professors segons les necessitats detectades i els avenços en Educació Médica a nivell nacional i internacional, afavorint la innovació, promovent l'adaptació a noves metodologies docents i d'avaluació i molt especialment en l'entorn de la simulació clínica.
La seva funció principal és, promoure el desenvolupament de les habilitats docents dels professors assegurant la seva formació, promovent la innovació a l'aula, impulsant la investigació en Educació Mèdica i implementant les accions de millora identificades per la Comissió de Qualitat o promogudes per la Junta del Departament.

Objectius:

 • Vetllar per una elevada qualitat de l'aprenentatge
 • Millorar la qualitat docent de professorat
 • Assessorar en matèria d'innovació docent
 • Promoure la realització de treballs de recerca en Educació Mèdica

 

Línies prioritàries d’investigació:

 • Avaluació de competències
 • Desenvolupament de competències transversals en el Grau en Medicina
 • Formació interprofessional, desenvolupament del professionalisme
 • Mètodes d'aprenentatge i noves estratègies pedagògiques

 

Articles publicats
Unitat d'Educació Mèdica. Relació amb altres Unitats i Departaments
Comunicacions a congressos

Integrants:

La UEM està integrada per membres de la Junta de Centre, professors amb experiència i interès en l'àmbit de l'educació mèdica, personal de suport metodològic i estadístic.

Requisits d'admissió

Curs 2024-2025: Procés d’admissió al grau en Medicina

El procés d’admissió al grau en Medicina està orientat a tots aquells candidats que vulguin cursar els estudis de Medicina a UIC Barcelona durant el proper curs 2024-2025. Per poder iniciar aquest procés, els candidats han de seguir els passos següents.
 

Procés d’admissió

Si vols iniciar el procés d’admissió has de completar la sol·licitud d’admissió. Un cop hagis fet aquest pas rebràs les claus per accedir al Portal d’Admissions. Si us plau, revisa la carpeta de Promocions i de correu brossa.

A la plataforma, veuràs la documentació que has de pujar per poder fer les proves. És molt important que en el formulari marquis bé la teva via d’accés ja que en funció de la via d’accés has de pujar uns documents o uns altres.

Un cop hagi validat tots els documents, rebràs un correu amb les instruccions per fer el pagament de les proves d’admissió de 110 €. Un cop rebem el pagament podrem confirmar la teva plaça per a l’examen d’admissió.
Cal fer tots aquests passos abans que tanquem el procés d’admissió al mes d’abril aproximadament.

Veure detall del procés d'admissió

Proves d’admissió

ÚNICA DATA PROVA D’ADMISSIÓ: dissabte 11 de maig del 2024

La prova d'admissió s'oferirà en dos formats en funció de la residència.

 • Els alumnes que resideixen actualment a Catalunya hauran de realitzar l'examen en format presencial al Campus Sant Cugat de UIC Barcelona.
 • Els alumnes que resideixen actualment fora de Catalunya poden realitzar l'examen en format en línia.

En tots dos casos l'horari serà de matí (aproximadament de 9.00 h a 13.00 h).
Les proves d’admissió són en castellà i són tipus test, a excepció de l’entrevista escrita estructurada. Les respostes errònies no resten punts. No es pot utilitzar calculadora i no lliurem models de prova d’anys anteriors.

La prova d’admissió al grau en Medicina consisteix en:

 1. Test específic de coneixements de biologia, química i matemàtiques 
  El nivell és el corresponent als coneixements de primer de batxillerat. L’objectiu és avaluar els coneixements bàsics requerits per als estudis de Medicina.
 2. Test d’aptituds emocionals 
  Aquest test avalua algunes característiques del perfil professional del candidat a partir de les seves respostes davant determinades situacions quotidianes. És important contestar de manera sincera ja que el test valora la constància interna de les respostes.
 3. Entrevista escrita estructurada
  Tots els candidats fan el mateix dia de la prova d’admissió una entrevista escrita i estructurada. Es pot respondre en qualsevol dels tres idiomes oficials de UIC Barcelona: català, castellà o anglès.

Avaluació i ponderació de les proves

El rànquing de Medicina es crea amb els elements i ponderacions següents:

 • Expedient acadèmic (50 %)
 • Proves d’admissió (50 %)

Test específic de coneixements en biologia, química i matemàtiques (25 %)

Test d’aptituds emocionals (25 %)

Entrevista escrita estructurada (no té percentatge, pot apujar o abaixar decimals o mantenir la nota)

Resultats de les proves

Els candidats sabran la resolució en un termini de tres setmanes després de realitzar la prova a través del Portal d’Admissions.
Hi ha diferents tipus de resolució:

 • Admès/a: el candidat que ha resultat admès al grau en Medicina es pot descarregar la carta d’admissió a la comunitat per poder fer el pagament de la reserva de plaça equivalent al 20 % del preu del primer curs * i així confirmar la seva plaça a UIC Barcelona. A partir de juliol, sol·licitarem la documentació per a la matrícula segons la via d’accés.
  *La reserva de plaça no és reemborsable.
 • En espera: el candidat ha quedat en llista d’espera, per la qual cosa no està entre els alumnes admesos, però queda a l’espera de possibles places vacants. En cas de ser admès es notificarà per correu electrònic. No es donen resultats per via telefònica.
 • No admès/a: vol dir que el candidat queda exclòs aquest any del procés d’admissió per a l’accés al grau en Medicina. Resultat definitiu.

Notes a tenir en compte

 • Oferim 15 places per a alumnes que venen de les vies d’estudis universitaris iniciats o finalitzats. 

Reconeixement o convalidació de crèdits

Trasllat d’expedient (estudiants de Medicina d’altres centres)

L’acceptació de trasllats d’expedient està supeditada a les places vacants després del tancament del curs acadèmic actual. Tots els estudis de convalidació o reconeixement es realitzaran el curs en què es produeixi l’admissió.

Es valorarà cada cas estudiant la seva proposta de convalidació i se citarà el candidat a una entrevista online per comunicar-li el resultat de l’estudi. Les dates d’entrevistes per trasllats del curs 2024-2025 són:

Dijous 7 de març
Data límit per lliurar la documentación d’admissions per part dels alumnes:
22 de febrer de 2024

Dimarts 16 d'abril
Data límit per lliurar la documentació d’admissions per part dels alumnes: 
19 de març de 2024

Vegeu el Reglament intern de reconeixement i transferència de crèdits per als estudis de grau

Reconeixement de crèdits (alumnes que són admesos després de les proves d’admissió)

L’estudi de convalidació que fa la Comissió de Trasllat i Convalidacions de la Facultat de Medicina es farà un cop l’alumne hagi estat admès. Només es fan estudis de reconeixement o convalidació l’any d’accés a la universitat.

S’enviarà un correu a tots els admesos que puguin sol·licitar un estudi de convalidacions informant de la documentació i els terminis per lliurar-la.

Procés d’admissió per a dues o més titulacions

Els candidats que volen optar a més titulacions a UIC Barcelona han de fer una sol·licitud d’admissió en línia per a cadascuna de les titulacions escollides al nostre web i aportar la documentació necessària per a cada titulació.*

*Cal pagar taxes d’examen per cada prova d’admissió que es faci.

S’han de fer les proves d’admissió corresponents a cadascuna de les titulacions escollides. 

Informació de contacte

Anaïs Rey 
arey@uic.es
Servei d’Informació i Admissions: 935 042 000


Rànquing

L’acollida als estudiants de primer curs es realitza en unes jornades de benvinguda a l’inici del curs. Si voleu conèixer el programa de les jornades, descarregueu-vos aquí el document específic:

Jornades de benvinguda als estudiants de primer curs

Així mateix, es lliura als estudiants de primer curs el Llibre de recursos de suport als estudiants.

Veure el Llibre de recursos de suport als estudiants

Normativa de permanència

L'article 9 del Reglament Intern de Gestió Acadèmica, aprovat en data 15/05/2017, sobre Crèdits matriculables per curs i règim de permanència, queda modificat per al Grau en Medicina en els següents termes (aplicable a partir del curs 2018-2019):

 • Per poder continuar els estudis de la titulació, l'alumne haurà d'haver superat el 60% dels crèdits matriculats a cada curs, exceptuant el primer curs acadèmic que haurà d'haver superat un mínim de 40 ECTS i, en el segon any, un mínim de 90 ECTS corresponents a les assignatures dels dos primers cursos acadèmics.

Beques i finançament

Preguntes freqüents

Dades generals del Grau


Quantes places hi ha al Grau en Medicina?
100 places.

Quant costa el primer curs de Medicina?
Pots consultar-ho aquí

Quina mena de beques o ajudes puc obtenir per estudiar Medicina a UIC Barcelona?
Pots consultar-ho aquí

Cal comprar llibres per a les classes o altres materials addicionals? 
El material docent el podràs trobar a la plataforma electrònica de la Universitat i a la biblioteca. No hi ha despeses significatives associades al material.

Quin és l’horari de les classes?
Les classes teoricopràctiques es realitzen a la tarda (normalment entre 14.00 h i 20.00 h). Les pràctiques de laboratoris (biologia, farmacologia, dissecció, osteoteca ...) habitualment són al matí. Les pràctiques clíniques als centres sanitaris s’efectuen en horari de matí.

Quan comencen les pràctiques? 
Totes les assignatures tenen un gran component pràctic, combinant classes teòriques amb classes pràctiques, en grups reduïts, realitzades en els laboratoris, en el centre de simulació i, a partir de tercer curs, intensificant-se amb les pràctiques realitzades en l’entorn clínic (pràctiques clíniques tutelades). L’últim curs (6è rotatori) és eminentment pràctic i inclou 30 setmanes de pràctiques.

 

Vies d’accés al Grau

Quina nota d’expedient es té en compte juntament amb la prova d’accés a UIC Barcelona?
Sempre es té en compte la nota de l’últim curs acabat. En aquest cas, si estàs cursant 2n de batxillerat, s’agafarà la teva nota mitjana de 1r de batxillerat. Si ja has acabat el batxillerat, s’agafarà la nota de 2n de batxillerat i així successivament

Puc accedir a les proves d’admissió des del batxillerat social, humanístic o artístic? Sí. Has de tenir en compte que les proves contenen exàmens específics de biologia, química i matemàtiques de nivell de primer de batxillerat.

 

Proves i procés d’admissió


ES FA UNA ÚNICA PROVA D’ADMISSIÓ. LA PROVA SERÀ PRESENCIAL, DISSABTE 11 DE MAIG DE 2024.


Quantes persones es presenten a les proves d’admissió?
Al voltant de 550.

En quin format es realitzaran les proves d’admissió?
La prova d’admissió s’oferirà en dos formats en funció de la residència de l’estudiant. 

Els alumnes que resideixen actualment a Catalunya hauran de realitzar l’examen en format presencial al Campus Sant Cugat de UIC Barcelona. 

Els alumnes que resideixen actualment fora de Catalunya poden realitzar l’examen en format online.

L’examen és tipus test? 
Sí, excepte l’entrevista estructurada.

Quin és el pes de la nota de l’expedient i de les proves? 
Un 50 % la nota d’expedient dels estudis anteriors i un 50 % les proves d’admissió.

Quin és l’horari de les proves?
De 8.00 h a 15.00 h aproximadament.

Quant duren les proves? 
Les proves duren entre quatre i cinc hores, que es reparteixen de la manera següent:

 • Test d’aptituds emocionals
 • Test específic de Biologia, Química, i Matemàtiques 
 • Entrevista escrita estructurada

Quin és el nivell d’anglès requerit per a l’examen? 
No és necessari.

Quan sabré els resultats de les proves d’admissió? 
Els resultats es comunicaran via correu electrònic aproximadament quinze dies hàbils després d’haver realitzat les proves.

Si estic en llista d’espera quan puc saber el resultat definitiu? 
La llista d’espera es tanca definitivament dues setmanes després de l’inici de les classes (finals de setembre). Fins que no es publiquen les notes de tall de la universitat pública, gairebé no hi ha moviment a la llista d’espera.

Si he estat admès, quin és el pas següent?
Rebràs una carta d’admissió amb els passos a seguir per poder fer la reserva de plaça, que correspon al 20 % de l’import del primer curs.

En el cas que finalment no cursi els meus estudis a UIC Barcelona després d’haver realitzat la reserva de plaça, recupero l’import de la reserva?
La reserva de plaça només es retorna en el cas que no superis el batxillerat o les EBAU/ PAU (Avaluació del Batxillerat per a l’Accés a la Universitat). Aquesta clàusula es reflecteix en el document de condicions generals.

Mobilitat internacional

Estudia temporalment a l'estranger

Participa durant un semestre o un curs en una de las universitats associades amb la teva facultat, o cerca una institució a l'estranger on realitzar les teves pràctiques.

Si vols conèixer els criteris específics de mobilitat outgoing del Grau en Medicina, descarrega aquí el document específic:

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta aquí la secció “Estudia a l’estranger” i descarrega’t aquí tota la documentació específica de la teva facultat:

A més a més, també pots:

 • Participar durant l’estiu a les Berkeley Summer Sessions (activitat extra curricular), la millor universitat pública del món.

Estudia temporalment amb nosaltres

Si ets estudiant d’una altra universitat espanyola o estrangera, pots fer una estada de mobilitat a UIC Barcelona, durant un semestre o un any acadèmic.

Si vols conèixer els criteris específics de mobilitat incoming del Grau en Medicina, descarrega aquí el document específic: