Descripció

Aquest professional dissenya activitats i propostes educatives de tot tipus que s’ajusten tant a la missió i línies d’actuació del centre com al perfil del públic al qual van dirigides, i actuen com a iniciatives auxiliars dels objectius educatius de cada organisme. L’objectiu final dels serveis educatius de museus i altres organismes culturals és apropar l’art i la cultura als més joves, de la manera més didàctica possible.

Funcions

 1. Defineix els objectius del projecte educatiu.
 2. Determina els serveis educatius i la metodologia que cal emprar.
 3. Analitza i selecciona els continguts –arqueologia, història, ciència, tècnica, etc.– segons la demanda.
 4. Té en compte la missió i les línies d’actuació del museu o de la institució cultural, i el context d’aprenentatge.
 5. Defineix els destinataris del servei i té en compte el seu perfil, les motivacions, els interessos, les necessitats educatives, els estils d’aprenentatge i el context social en el qual es troben.
 6. Planifica els recursos humans que calen per posar en pràctica el projecte i es planteja si cal oferir-los una formació prèvia en tècniques metodològiques i/o continguts.
 7. S’encarrega del disseny pròpiament dit del taller, de la visita guiada o de l’activitat.
 8. Decideix quins són els continguts que vol transmetre.
 9. Planifica les accions necessàries i les executa tenint en compte les característiques de l’entorn en el qual es desenvoluparan.
 10. Determina la mida dels grups i el temps que cal per fer l’activitat.
 11. S’encarrega dels materials didàctics complementaris i determina el moment de l’activitat en què s’hauran d’utilitzar.
 12. Fa una avaluació i una anàlisi de resultats per comprovar la resposta del visitant i el nivell d’assimilació de continguts. El procés d’avaluació es podrà fer, per exemple, a través de qüestionaris de satisfacció. 

Formació

Grau en Educació, Grau en Humanitats o altres graus en arts i humanitats, graus en ciències socials i jurídiques, graus en ciències experimentals.

Àmbit de treball

Museus i altres equipaments culturals –conjunts monumentals o històrics, centres d’interpretació, parcs arqueològics, teatres, etc.

Fonts d’informació

www.barcelonactiva.cat

www.fabricacultural.com