Descripció

És el professional que planifica, coordina i fa el seguiment dels recursos tècnics i humans implicats en un projecte que ha de tenir com a resultat un producte o un servei. El gestor del projecte, a més de desenvolupar el producte o servei, és responsable del seguiment i consecució de tots els altres paràmetres que defineixen el projecte: el manteniment del cost previst, el compliment dels terminis i de les normatives de seguretat, respecte per al medi ambient, prevenció de riscos laborals, etc. 

Funcions

 1. Defineix amb precisió el projecte, és a dir, l’objectiu, l’estratègia i la filosofia d’actuació de tots els agents implicats.
 2. Controla que el disseny fet pel projectista (professional que dissenya i implementa el producte o servei que ha de resultar del projecte) es correspongui amb la demanda del client.
 3. Contracta, en nom del client, els serveis i unitats materials que han de fer possible la consecució dels objectius definits en el projecte.
 4. Elabora una anàlisi de sensibilitat per preveure si, com a conseqüència de les actuacions que es facin o els esdeveniments que succeeixin, hi ha risc d’incompliment dels objectius. Proposa mesures correctores, si escau.
 5. Defineix les tasques que cal dur a terme en el moment i terminis adequats.
 6. Estableix el sistema d’informació i comunicació perquè cada actor disposi de la informació que necessita per fer la seva funció, i s’encarrega de documentar totes les actuacions per tal de garantir-ne la coherència i traçabilitat.
 7. Elabora un manual de procediments per tal de definir sistemes de treball i presa de decisions entre els diferents actors.
 8. Es responsabilitza de l’assoliment dels criteris de qualitat, el respecte per al medi ambient i la prevenció de riscos laborals corresponents. 
 9. Fa el seguiment del cost del projecte: fa una primera avaluació de la inversió i, després, al llarg del cicle de vida del projecte, controla que els costos siguin els previstos.
 10. És l’interlocutor directe amb el client i estableix els sistemes de comunicació (reunions, elaboració d’informes periòdics) que es consideren oportuns.
 11. És responsable de la recepció i avaluació del resultat final. A més, avalua el seu treball per tal d’extreure’n conclusions que ajudin a millorar els futurs projectes.            

Formació

Graus en arts i humanitats i graus en ciències socials i jurídiques.

Àmbit de treball

Associacions socioculturals, ONG, institucions i entitats de cooperació internacional, etc.

Fonts d’informació

www.barcelonactiva.cat

www.fabricacultural.com