El Patronat és l’òrgan suprem de govern de la Universitat Internacional de Catalunya i exerceix la seva autoritat directament o per mitjà de la Comissió Executiva. El Patronat realitza, a proposta de la Comissió Executiva, els nomenaments i cessaments del rector, dels vicerectors, del secretari general, del gerent, dels degans de facultats, dels directors d’escoles, instituts universitaris de recerca i centres d’estudis, i dels altres membres de la Junta de govern. També s’encarrega dels pressupostos anuals ordinaris i extraordinaris i de les liquidacions.

Patronat

President d'honor

Sr. Josep Mª Pujol Artigas

President

Sr. Miguel Ángel Cazcarra Palacio

Vicepresident

Sr. Santiago Gotor Sánchez

Vocals

 • Sr. Juan Fernando Horcajada Moya
 • Sra. Maria Rosa Infante Martínez-Pardo
 • Sr. Joan de Dou Playà
 • Sra. Maria Rosa Parera Coll 
 • Sr. Antoni Bosch Carrera
 • Sra. Sandra Camps Bataller
 • Sr. Eduardo Conde Muntadas-Prim
 • Sra. Isabel Méndiz Noguero
 • Sr. Francesc Mora Sagués 
 • Sr. Josep Camí Sanahuja
 • Sr. Miguel Ángel Ariño

Secretari no patró

Sra. Maria José Font Boix

Comissió Executiva del Patronat

President

Sr. Miguel Ángel Cazcarra Palacio

Vicepresident

Sr. Santiago Gotor Sánchez

Vocals

 • Sra. Maria Rosa Infante Martínez-Pardo
 • Sr. Joan de Dou Playà
 • Sr. Miguel Ángel Ariño

Secretari no patró

Sra. Maria José Font Boix

Calendari de reunions del Patronat 20-21

Calendari de reunions del Patronat