Evolució històrica

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) va néixer com un projecte de la Fundació Familiar Catalana (FFC), sense l’existència de la qual no es pot entendre aquesta Universitat.

L’any 1995 la Fundació Familiar Catalana va iniciar els tràmits per a la promoció de la Universitat, la qual va ser aprovada pel Parlament de Catalunya el 25 de setembre de 1997, mitjançant la Llei 11/1997, d’1 d'octubre, de reconeixement de la Universitat Internacional de Catalunya (DOGC núm. 2487 del 2 d’octubre). Amb aquesta aprovació UIC Barcelona va adquirir personalitat jurídica com a universitat privada, i passar a regir-se per la Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària, aleshores vigent.

L’any 2001 es produeix, a tot l’Estat, una important reforma en la legislació universitària, amb l’entrada en vigor de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, que deroga la legislació anterior. La nova llei va introduir un canvi essencial per a les universitats privades, en suprimir la personalitat jurídica de la qual gaudien i obligar-les a adoptar la personalitat jurídica d’alguna de les formes admeses en dret.

En conseqüència, el juliol del 2003, el Patronat de la FFC, en virtut de les facultats que li conferien els Estatuts de la Universitat, juntament amb el seu patronat, va adaptar la Universitat a la nova legislació acordant adoptar la forma jurídica de fundació privada subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya i identificant la fundació amb la universitat, de la qual el Patronat és l’òrgan suprem de govern.

Després dels tràmits corresponents, el Parlament de Catalunya, mitjançant el Decret 170/2003, de 8 de juliol, va aprovar les normes d’organització i funcionament de la Universitat Internacional de Catalunya, Fundació privada (DOGC núm. 3929, de 21 de juliol de 2003), que van ser elevades a públic com a estatuts de la Fundació i els quals es van aprovar per resolució de la Conselleria de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya, en data 3 de novembre del 2003. Es va inscriure en el Registre de Fundacions amb el número 1898.

Com a conseqüència de la transformació de UIC Barcelona en una fundació privada, aquesta va quedar sotmesa a una doble legislació: (i) la legislació sobre universitats com a universitat i (ii) la legislació sobre fundacions com a fundació. En conseqüència, a partir d’aquesta data va quedar obligada a complir les exigències de les dues legislacions, de manera substantiva i formal, i en especial pel que fa a la rendició de comptes en cada un dels àmbits respectius.

La Universitat Internacional de Catalunya, per gaudir dels beneficis fiscals que la legislació concedeix a les fundacions, s’acull al règim fiscal especial del títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i els incentius fiscals al mecenatge.

L’any 2011, i com a conseqüència de la nova legislació aprovada tant en l’àmbit universitari com en el de fundacions, el Patronat va aprovar a la reunió de data 15 de març una nova modificació de les normes d’organització i funcionament i dels estatuts de UIC Barcelona per incorporar-hi les noves exigències legals. Les noves normes d’organització i funcionament van ser aprovades per acord del Govern 107/2011, de 5 de juliol, i publicades al DOGC de 8 de juliol de 2011, i per la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, per Resolució de 21 d’octubre de 2011. 

L’any 2013 es va produir una nova modificació per adaptar els Estatuts a la Llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, que va ser aprovada per Resolució, de 5 d’agost de 2013, de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, i posteriorment se’n va aprovar la modificació com a Universitat per l’Acord GOV/47/2014 i es va publicar al DOGC núm. 6591 en data 27 de març.

L’any 2016, es va dur a terme una nova organització dels vicerectorats i els serveis de la Universitat amb l’objectiu de tenir una visió transversal dels temes que s’han de tractar i les decisions que s’han de prendre, així com una professionalització més alta al govern. Per dotar d’eficàcia jurídica la reorganització de la Junta de Govern es van haver de modificar alguns articles dels estatuts i normes d’organització i funcionament de la Universitat. Aquesta modificació es va inscriure en el registre de fundacions mitjançant una resolució de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques amb data de 18 de novembre de 2016 i aprovada la modificació com a universitat per l’ACORD GOV/46/2017, d’11 d’abril i publicada al DOGC núm. 7.350 amb data 13/04/2017. 

Posteriorment, s’han produït altres modificacions d’estatuts i normes d’organització i funcionament per tal d’ajustar el funcionament dels òrgans de govern a les necessitats de la Universitat. L’última modificació que ha portat en si mateixa una refundació dels estatuts i les normes d’organització i funcionament va ser aprovada pel Patronat de la Fundació el 14 de juliol de 2020. Aquesta modificació es va inscriure en el registre de fundacions mitjançant una resolució de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de data 15 de desembre de 2020 i aprovada la seva modificació en tant que universitat per ACORD GOV/23/2022, de 15 de febrer i publicada al DOGC núm. 8608 de data 17/02/2022.