Filosofia i valors

Benvingut al projecte de la teva vida. UIC Barcelona és el millor lloc per dur-lo a terme. Des del 1997 formem persones a través del rigor acadèmic, la vida universitària i el desenvolupament d’experiències vitals enriquidores.

L’humanisme cristià ens inspira per a la recerca de la veritat i el ple desenvolupament de cada projecte personal. Posem al teu servei una de les ciutats més vibrants del món, que forma part de la nostra identitat. 

Som una proposta universitària que acull uns vuit mil alumnes. Accedeix a setze graus, vuit dobles graus, una trentena de dobles titulacions internacionals i una àmplia oferta de màsters, postgraus i cursos de formació contínua de l’àrea de coneixement que busques.

Posem els alumnes al centre i els convertim en protagonistes de UIC Barcelona. És el nostre compromís amb ells, amb tu. Responem amb un tracte personalitzat, classes en grups reduïts, proximitat amb l’equip docent, serveis de suport i tot el que necessitis per potenciar al màxim les teves habilitats. 

Cada universitat és diferent, i la nostra principal diferència rau en com fem les coses: atenció a mida, enfocament integral cap a cada alumne, connexió professional constant i innovació en els mètodes de docència i recerca. Hem arribat a acords amb més de 50 empreses i institucions, que confien en els centres, les càtedres i els instituts de UIC Barcelona.

Estem connectats amb la societat i les empreses. La docència té un caràcter pràctic, la imparteixen docents que treballen com a professionals en actiu, i es complementa amb un programa de pràctiques gràcies al qual podràs tenir la teva primera experiència professional. Per tot, UIC Barcelona lidera any rere any la taxa d’ocupabilitat de graduats del sistema universitari català.

A més de promoure el coneixement, la recerca i la transferència, dediquem el nostre temps i esforç a aprendre amb l’objectiu de canviar el món. Trobaràs aquesta ambició en les persones i activitats de UIC Barcelona. És en el nostre ADN.

Ideari de UIC Barcelona

I.- Principis generals

1. La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), promoguda com una universitat privada d’acord amb les lleis vigents, és una fundació privada amb personalitat jurídica pròpia que, com a institució sense ànim de lucre, es proposa prestar un servei a la societat mitjançant la realització de tasques docents i de recerca científica dirigides a la capacitació professional i la formació científica, cultural i humana dels seus estudiants, així com al desenvolupament d’activitats de promoció de la cultura. Aquest ideari inclou els criteris bàsics de l’esperit fundacional que ha d’animar la vida sencera de la Universitat.

2. Les funcions principals de UIC Barcelona són:

a) Impartir ensenyaments dels diversos cicles i nivells universitaris que condueixin a obtenir graus acadèmics i titulacions homologables per l’Estat i altres propis de la Universitat.

b) Donar ensenyaments per actualitzar els coneixements.

c) Desenvolupar la recerca científica en les diverses àrees del coneixement i, d’aquesta manera, contribuir a augmentar els coneixements de la humanitat i el progrés científic i tecnològic, afavorint la qualitat de la tasca docent i participant en la formació de joves investigadors.

d) Fomentar activitats de caràcter assistencial, d’estudi o assessorament, de recerca de problemes específics, etc., orientats a satisfer necessitats humanes en l’àmbit dels sabers que es cultiven a la Universitat, com a forma d’establir un diàleg efectiu amb la societat.

e) Contribuir al desenvolupament cultural i espiritual de la comunitat universitària i del seu entorn social amb l’organització d’activitats culturals variades i l’impuls de la difusió de la cultura.

3. En totes les seves funcions i activitats, la Universitat es proposa guardar la més plena fidelitat a la veritat i prestar a l’home i la societat el millor servei de què sigui capaç. En perseguir aquests objectius, la Universitat vol oferir un ambient d’estudi i de treball amb altes quotes de qualitat, inspirar-se en un sentit cristià de la vida i estar oberta a tota classe de persones.

4. La Universitat considera que la visió cristiana sobre l’home i les realitats materials constitueix una fonamentació vàlida i essencial del saber humà. Una fonamentació que no limita, sinó que, al contrari, ajuda i potencia la cerca rigorosa de la veritat científica. En conseqüència, demana a tothom que treballi a la Universitat que, en la seva tasca universitària, siguin respectuosos amb les veritats i els valors que proposa el Magisteri de l’Església Catòlica i que procurin inspirar-s’hi.

5. L’amor a la veritat i el rigor intel·lectual han d’estar presents en la docència, la recerca i tota la vida de la Universitat. El professor ha de donar a conèixer la veritat pròpia de la seva disciplina amb objectivitat, sense donar com a certes el que són simples opinions. La recerca ha d’utilitzar mètodes rigorosos que permetin assolir un grau raonable de certesa en els resultats obtinguts, la interpretació dels quals ha de ser objectiva i estar lliure d’influències derivades d’hipòtesis preconcebudes. Les relacions personals en tots els sectors de l’àmbit universitari han de ser sinceres i veraces.

6. És requisit indispensable per al servei adequat que la Universitat vol prestar a la persona que tothom qui integra la comunitat universitària i la mateixa feina universitària estiguin presidits per la consideració de l’elevada dignitat de la persona, amb el més ple respecte als drets humans. D’aquesta manera, la Universitat contribuirà, a més, a preparar els estudiants per a una convivència social recta.

7. La Universitat proclama i garanteix la llibertat de càtedra i la llibertat de recerca. El bon enteniment d’aquestes llibertats s’acompanya del respecte a la veritat i la dignitat de les persones, l’ideari de la Universitat Internacional de Catalunya i el lleial compliment de les obligacions contractuals.

8. La Universitat està oberta amb esperit universal a tota classe de persones, sense discriminacions per motiu de religió, nacionalitat, procedència geogràfica o social, sexe, raça, ideologia o qualsevol altre tipus, i cultiva sabers molt variats. Respecta la llibertat de les consciències i les legítimes diferències d’opinió entre els membres de la comunitat universitària. Alhora, espera que aquests també respectin els criteris bàsics de caràcter institucional que conté aquest ideari i hi prestin la seva col·laboració lleial.

II.- Autonomia, govern, cooperació

9. La Universitat gaudeix d’autonomia conforme a les lleis i es regeix per les seves normes d’organització i funcionament i els seus reglaments. Correspon als òrgans de govern, designats d’acord amb la normativa esmentada i amb subjecció al que aquesta determini, seleccionar i contractar el professorat i la resta de persones que treballen a la Universitat, establir els programes de recerca, elaborar els plans d’estudi, decidir sobre l’admissió d’alumnes i atendre els diferent aspectes de la gestió econòmica.

10. En l’execució de les seves funcions, tots els òrgans de govern de la Universitat Internacional de Catalunya se sotmeten al principi de col·legalitat i promouen la participació efectiva i responsable dels membres de la comunitat universitària pels canals que estableixen els Estatuts i reglaments.

11 . La Universitat ha de ser el resultat de la cooperació lleial de tothom en la consecució dels fins institucionals comuns. Els interessos particulars o sectorials s’han de supeditar als generals. La unitat moral dels qui treballen a la Universitat és necessària per conferir a aquesta institució la coherència interna que cal perquè compleixi la seva missió.

Sense prejudici de les discrepàncies legítimes i dels canals establerts per recórrer contra les decisions que es consideren injustes, les mesures de govern adoptades d’acord amb el Dret s’han d’atendre i seguir lleialment.

12. El desenvolupament i la creixent complexitat del coneixement i les limitacions intel·lectuals i metodològiques de qualsevol universitari sovint fan necessari tant el treball en equip com la consideració interdisciplinària de les qüestions. Per aquest motiu, els professors han d’estar disposats a col·laborar entre si per assolir els objectius d’interès comú, i els departaments i altres unitats acadèmiques no es conceben tancats en si mateixos, sinó oberts al diàleg científic amb els altres i a participar sempre que resulti oportú en ensenyaments corresponents a diferents titulacions.

13. La convergència de tots cap a l’assoliment dels fins corporatius comuns i la responsabilitat social que els mou per obtenir el màxim aprofitament dels recursos econòmics disponibles, obliga que els mitjans d’informació i els recursos en general de què es disposi en qualsevol unitat acadèmica puguin ser convenientment compartits amb esperit de solidaritat pels qui els necessitin d’altres unitats, i que l’assignació i la distribució de l’ús dels locals s’hagi d’ajustar a les necessitats del conjunt.

III.- Algunes característiques de l’activitat universitària

14. La tasca universitària s’entén com el resultat de la conjunció i convergència de les activitats personals dels qui formen part de la Universitat —professors, personal d’administració i serveis i estudiants—, els quals s’hi incorporen lliurement per realitzar una tasca comuna de servei amb sentit de corresponsabilitat. En incorporar-se, tothom es compromet a complir les obligacions inherents a la seva funció, a exercir els drets que tenen dins la Universitat i a respectar i, sempre que sigui possible, facilitar la tasca dels altres.

15. La Universitat està convençuda de la importància que té el treball, essent com és un mitjà de desenvolupament de la pròpia personalitat, una forma de contribuir a la utilització adequada dels recursos naturals i al progrés humà, una manera de participar positivament en la configuració i consolidació de l’entramat social i una via per establir vincles de solidaritat i de servei amb els altres. En conseqüència, la Universitat aspira a fer que, amb la col·laboració de tots, hi hagi un ambient de laboriositat i que cadascú posi en la seva feina esperit de superació i s’esforci en realitzar-la amb la màxima intensitat i perfecció humana possible. La Universitat considera que l’amor al treball constitueix un element fonamental de la seva acció educativa.

16. La bona qualitat de l’activitat universitària reclama també aquest afany de superació en el treball. El professor ha de procurar donar un ensenyament actualitzat en el qual es faci ús dels mètodes didàctics més apropiats, i realitzar una recerca científica rigorosa i avançada sobre temes en què es puguin aconseguir aportacions originals valuoses per a la societat. L’alumne ha de posar interès, atenció i dedicació en els estudis, de manera que assoleixi els nivells més alts de preparació d’acord amb les seves aptituds i dots personals. Tothom s’ha d’esmerçar en la millor execució de les comeses que els corresponen a la Universitat.

17. L’educació pressuposa la relació personal entre professors i estudiants i la participació activa dels uns i dels altres en el procés educatiu. Per aquest motiu, la Universitat propugna un ensenyament personalitzat, amb una proporció adequada entre docents i discents, i la generosa dedicació del professorat a l’assessorament acadèmic individual a l’estudiant perquè aquest pugui obtenir un rendiment òptim. Les relacions entre professors i alumnes han de poder ser obertes, senzilles i cordials; estar presidides per criteris de justícia, i dirigir-se a aconseguir el bé més gran de l’estudiant.

18. L’amor a la llibertat i a l’educació en la responsabilitat personal inspiren tota la vida universitària. La Universitat respecta la llibertat de cadascú, al mateix temps que fomenta l’ús responsable d’aquesta llibertat i estimula la lliure iniciativa de tothom com a forma d'aconseguir l’enriquiment de la pròpia personalitat i com a valuosa contribució al bé general, en un ambient de confiança recíproca que fa innecessària l’aplicació de mitjans coercitius. La metodologia educativa inclou sistemes d’avaluació que permeten a l’estudiant conèixer el seu propi aprofitament. De manera anàloga, tots disposaran de mitjans d’autocontrol respecte de la seva efectivitat en la tasca personal a fi que puguin, si escau, millorar-la amb responsabilitat i iniciativa.

19. La Universitat procura, en la seva funció educativa, el desenvolupament integral de la personalitat, amb atenció a totes les seves dimensions. Intenta proporcionar una preparació professional de qualitat i competència i, al mateix temps, busca la millora de la formació humana, l’elevació cultural i espiritual i l’adequada condició física dels estudiants. En tots fomenta l’esperit de servei als altres, la solidaritat i la recta companyonia.

20. Per aconseguir millor els seus objectius educatius, la Universitat, a més d’impartir els ensenyaments que integren els diferents plans d’estudi, promou activitats variades de caràcter cultural, artístic, esportiu, etc., així com d’altres de naturalesa assistencial i de solidaritat social, en què l’estudiant pot participar lliurement, segons les seves preferències i inclinacions.

21 . En la comunitat universitària participen persones de diferents creences religioses, de diferents tendències ideològiques o polítiques i d’opinions molt diverses. En una atmosfera de respecte mutu, de comprensió recíproca, de confiança i amistat, la Universitat estimula la capacitat crítica i la lliure formació de les conviccions personals i sensibilitza l’interès pel coneixement i l’estudi de les qüestions que es plantegen a la societat. No obstant, entén que la Universitat no és el lloc per defensar posicions polítiques concretes ni per a la lluita partidista, que troben el curs apropiat en altres institucions socials. D’aquesta manera, la Universitat prepara per a la convivència ciutadana pacífica i efectiva i per a la promoció del bé general de la societat, dintre del pluralisme legítim.

22. La Universitat, persuadida per l’elevada significació que la dimensió religiosa té en la personalitat humana, posa a disposició de tots els seus membres ensenyaments d’ètica i teologia que els facilitin conèixer la doctrina catòlica en harmonia amb el nivell propi de la formació universitària. Així mateix, els ofereix diversos mitjans d’atenció espiritual, dels quals poden fer ús en la mesura en què lliurement ho desitgin. A sol·licitud del Patronat de la Universitat, la Prelatura de l’Opus Dei s’ocupa de l’atenció pastoral de tota la comunitat universitària, del nomenament dels capellans i de la selecció i formació dels professors de Teologia.

23. La Universitat arbitrarà, en la mesura que es pugui, directament o mitjançant altres institucions amb les quals hi hagi relació, diverses formes d’ajuts a l’estudi amb la finalitat que les persones que reuneixin la capacitat intel·lectual apropiada, acreditin el rendiment acadèmic necessari i no disposin de recursos econòmics suficients puguin cursar-hi els estudis superiors. D’aquesta manera entén que compleix un aspecte important del seu deure de servei a la societat, afavoreix la permeabilitat social i fomenta la solidaritat.

Aprovat pel Patronat en data 31 de gener de 2006