Trajectòria jurídica de UIC Barcelona: organigrama

Fundació Universitat
 • 1-10-1997

  Llei 11/1997, d’1 d’octubre, de Reconeixement de la Universitat Internacional de Catalunya. DOGC núm. 2487.

 • 8-07-2003

  Decret 170/2003, de 8 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’aproven les normes d’organització i funcionament de la Universitat Internacional de Catalunya, Fundació Privada.

 • 31-07-2003

  Transformació en fundació privada, mitjançant escriptura autoritzada pel notari de Barcelona, el Sr. Luís Sampietro Villacampa, amb el número 2.646 del seu protocol. Amb subjecció a la Llei 5/2001 de fundacions privades.

 • 3-11-2003

  Resolució de la Conselleria de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’aprova la modificació d’estatuts i s’inscriu al Registre de Fundacions.

 • 9-09-2004

  Escriptura de Modificació d’Estatuts i normes d’organització i funcionament, en relació amb la Llei 49/2002 del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius al mecenatge. Autoritzada pel notari de Barcelona Sr. Luís Sampietro Villacampa, amb el número 2.009 del seu protocol. Es modifiquen els articles 18 i 72.

 • 2-12-2004

  Resolució de la Conselleria de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’aprova la modificació d’estatuts i s’inscriu al Registre de Fundacions.

 • 5-07-2011

  DOGC núm. 5916. Acord de Govern 107/2011, de 5 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’aproven les normes d’organització i funcionament de la Universitat Internacional de Catalunya, que substitueixen les aprovades pel Decret 170/2003, de 8 de juliol, que queden derogades.

 • 8-07-2011

  Escriptura de modificació d’Estatuts i normes d’organització i funcionament, en relació amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre III del Codi civil de Catalunya, i Llei 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats”. Autoritzada pel notari de Barcelona el Sr. Luís Sampietro Villacampa, amb el número 1.469 del seu protocol.

 • 28-10-2011

  Resolució de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’aprova l’adaptació d’estatuts i s’inscriu al Registre de Fundacions.

 • 28-02-2013

  Escriptura de modificació d’Estatuts i normes d’organització i funcionament, en relació amb la Llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del llibre III del Codi civil de Catalunya. Autoritzada pel notari de Barcelona el Sr. Luís Sampietro Villacampa, amb el número 395 del seu protocol. Es modifica l’article 19.

 • 5-09-2013

  Resolució de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, Departament de Justícia Generalitat de Catalunya, per la qual s’aprova l’adaptació d’estatuts i s’inscriu al Registre de Fundacions. Es modifica l’article 19.

 • 27-03-2014

  DOGC núm. 6591 Acord GOV/47/2014, de 25 de març, pel qual s’aprova la modificació de les normes d’organització i funcionament de la Universitat Internacional de Catalunya. Es modifica l’article 19.

 • 31-07-2014

  Escriptura de modificació d’Estatuts i normes d’organització i funcionament, en relació amb la composició de la Junta de Govern. Autoritzada pel notari de Barcelona el Sr. Luís Sampietro Villacampa, amb el número 2.173 del seu protocol. Es modifiquen els articles 20, 27 i 28.

 • 26-09-2014

  Resolució de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’aprova l’adaptació d’estatuts i s’inscriu al Registre de Fundacions. Es modifiquen els articles 20, 27 i 28.

 • 5-03-2015

  DOGC núm. 6824. Acord GOV/28/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova la modificació de les normes d’organització i funcionament de la Universitat Internacional de Catalunya. Es modifiquen els articles 20, 27 i 28.

 • 5-10-2016

  Escriptura de modificació i nova redacció dels Estatuts i normes d’organització i funcionament, segons el nou organigrama organitzatiu. Autoritzada pel notari de Barcelona el Sr. Luís Sampietro Villacampa, amb el número 1.891 del seu protocol. Derogació del text anterior.

 • 18-11-2016

  Resolució de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’aprova l’adaptació d’estatuts i s’inscriu al Registre de Fundacions. Es modifiquen els articles 20, 27 i 28.

 • 13-04-2017

  DOG núm. 7350, Acord GOV/46/2017, d’11 d’abril, pel qual s’aprova la modificació de les normes d’organització i funcionament de la Universitat Internacional de Catalunya i el seu text refós.

 • 9-11-2020

  Escriptura de modificació i nova redacció dels estatuts i normes d’organització i funcionament, per a una millor adaptació a la nova realitat de la Universitat. Autoritzada pel notari de Barcelona el Sr. Luis Sampietro Villacampa, amb el número 1.670 del seu protocol. Derogació del text anterior.

 • 15-12-2020

  Resolució de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’aprova l’adaptació d’estatuts i s’inscriu al registre de fundacions. Es modifiquen els articles 5, 8, 12, 19, 21 i 23; es suprimeix el contingut de l’article 28, es renumera l’articulat, s’aprova el text refós afegint el contingut dels articles 18, 19 i 21.

 • 17-02-2022

  DOG núm. 8608, Acord GOV/23/2022, de 15 de febrer, pel qual s’aprova la modificació de les normes d’organització i funcionament de la Universitat Internacional de Catalunya i el seu text refós.