Directora de l'escola

Dra. Núria Casals Farré
Dra. Núria Casals Farré
Catedràtica del Departament de Ciències Bàsiques
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Gestora del centre

Dra. Marta Gámiz
Dra. Marta Gámiz
Doctora en Dret.

Secretàries administratives

La Secretaria de l’Escola està formada pel personal d’administració de l’Escola de Doctorat, encarregat de donar el suport tècnic o administratiu necessari per al bon funcionament dels programes de doctorat.

Entre les seves funcions destaquen les gestions relatives a les sol·licituds d’admissió de candidats, la matriculació dels alumnes, l’atenció a l’estudiant, la tramitació i custòdia dels expedients, la gestió de les comissions específiques del doctorand, dels documents d’activitats del doctorand i del pla de recerca, la gestió i tramitació del dipòsit de la tesi i l’organització de la lectura i defensa de la tesi doctoral.

Sra. Judit Farré
Responsable de les gestions amb els alumnes dels programes de doctorat en Arquitectura, en Economia i Dret, i en Comunicació, Humanitats i Educació.
Sra. Sonia Soriano
Responsable de les gestions amb els alumnes dels programes de Doctorat en Ciències de la Salut.

Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat

El Comitè de Direcció és l’òrgan col·legiat de govern de l’Escola de Doctorat de la Universitat Internacional de Catalunya.

Està integrat per:

  • El/la vicerector/a de Recerca, Innovació i Transferència, que assumirà la presidència.
  • El/la director/a de l’Escola de Doctorat.
  • Els coordinadors dels programes de doctorat.
  • Els presidents de les Comissions Acadèmiques de Doctorat.
  • El/la gestor/a de Centre.

També podrà formar part del Comitè de Direcció un representant dels organismes o institucions amb els quals s’hagi signat conveni de col·laboració.

Són funcions del Comitè de Direcció establir, organitzar, i actualitzar els procediments generals de funcionament dels diferents programes de doctorat, aprovar les accions de millora proposades per la Comissió de Qualitat de l’Escola de Doctorat, així com vetllar pel seguiment de les estratègies i polítiques de recerca promogudes per la universitat tenint en compte l’entorn sociocultural, les tendències i la importància de la transferència del coneixement.

Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD)

La Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD), és la responsable de la definició, actualització, qualitat i coordinació del programa de Doctorat, així com el seguiment del progrés de la investigació i de la formació de cada un dels doctorats inscrits en el seu programa.

La CAD té com a objectiu general velar per la qualitat de les tesis doctorals i la formació dels estudiants de doctorat.

En concret, a CAD de cada programa de doctorat és la responsable de:

  • Fer la selecció i admissió dels estudiants de doctorat, assignar els directors i tutors i aprovar el pla de recerca.
  • Realitzar el seguiment anual de les activitats de formació dels doctorands, vetllant perquè aquests adquireixin les competències específiques i transversals adequades al seu perfil.
  • Vetllar perquè el pla de recerca es desenvolupi segons el previst, i què el doctorand i els directors de tesis compleixin amb les seves responsabilitats.
  • Autoritzar les estances d'investigació a l'estranger, gestionar les instàncies de pròrroga dels estudis, baixes de programa, canvis de director, etc.
  • Autoritzar la defensa de la tesi doctoral i nomenar als membres del tribunal.