Vicegerent de Clíniques

Sr. Josep M. García Navas