A UIC Barcelona volem que els nostres estudiants es formin i creixin tant professionalment com personalment. Per això, tenim un mètode d’ensenyament dirigit a potenciar l’autonomia dels alumnes, el pensament reflexiu i crític, les actituds col·laboratives, les destreses professionals i la capacitat d’autoavaluació.

Al Campus Salut Sant Cugat, els estudiants aprenen mitjançant:

  1. Metodologies innovadores i efectives amb estratègies específiques orientades al món real, en les quals té un paper molt rellevant el Centre Integral de Simulació Avançada.
  2. La integració docent de les TIC a través d’activitats en línia o l’elaboració de materials de suport en mitjà informàtic i multimèdia, entre d’altres.
  3. La internacionalització en totes les dimensions: mobilitat dels estudiants i del professorat, així com convenis amb universitats i centres de recerca de reconegut prestigi.