La Fundació Vila-Saborit, l’Hospital Universitari Sagrat Cor i UIC Barcelona van posar en marxa l’any 2016 els Premis de Recerca en Infermeria Fundació Vila-Saborit amb la finalitat de reconèixer la tasca de joves investigadors, potenciar trajectòries científiques d’excel·lència, donar suport a la recerca en l’àmbit de la infermeria i difondre la recerca de la disciplina infermera.

Aquests premis tenen dues categories:

A) Tesis doctorals (bianual)

B) Treballs finals de màster (es convoca cada any) 

 

Bases de la 5a edició dels Premis (any 2022)


Poden ser candidats:


A. Infermers doctors que hagin defensat la tesi en els últims tres anys i que hagin obtingut una qualificació de cum laude. Han d’adjuntar el títol de doctor amb aquesta menció.

B. Aquells professionals que hagin cursat un màster universitari (oficial) i que hagin defensat un projecte/treball de recerca en el context del treball final de màster (TFM), en l’àrea de coneixement de la infermeria. Han d’haver defensat el TFM en el curs acadèmic 2019-2020 o 2020-2021. Els candidats han d’haver obtingut una qualificació mínima de 8. Han d’adjuntar l’expedient acadèmic del màster cursat.

La convocatòria està oberta a tots els alumnes matriculats en màsters universitaris oficials oferts per les universitats catalanes.

Els treballs han de ser inèdits i escrits en llengua catalana, castellana o anglesa. Poden versar sobre qualsevol àrea de coneixement d’infermeria.
 

Característiques del premi:Modalitat A: Tesis doctorals: convocatòria bianual

1r premi: 1.500 €
1r accèssit: 1.000 €
2n accèssit: 500 €

 

Modalitat B: Treballs finals de màster: convocatòria anual

1r premi: 1.000 €

Dos accèssits: 500 € (cadascun)

Terminis i lloc de lliurament de candidatures:

Les candidatures s’han de presentar físicament a la secretaria dels premis, situada al Campus Sant Cugat de UIC Barcelona (carrer Josep Trueta, s/n), o per correu electrònic a l’adreça premiosvilasaborit@uic.es, a l’atenció de María Vera, i han d’incloure la documentació degudament emplenada en els formats establerts.

El termini de lliurament de candidatures s’iniciarà el 2 de setembre del 2021 i finalitzarà el 7 de gener de 2022. Només s’admetran les propostes en el format i el termini estipulat.

 

Documentació i forma de lliurament:

 

Candidatures de treballs finals de màster

La presentació de candidatures de treballs finals de màster ha d’excloure qualsevol dada que pugui identificar la persona que presenta la candidatura. S’ha de lliurar, degudament emplenat, el document de presentació de candidatures de treballs finals de màster que es pot descarregar del web www.fundaciovilasaborit.cat, www.hscor.com i www.uic.es. A l’interior d’aquest sobre, s’hi ha d’adjuntar també emplenat el document de dades personals i el certificat de nota excel·lent d’aquest treball. Tota aquesta documentació pot enviar-se també per correu electrònic a premiosvilasaborit@uic.es, a l’atenció de María Vera.

L’extensió de la candidatura que es presenti no ha de superar les 4.000 paraules (sense comptar els annexos i la bibliografia).

Candidatures de tesis

Per a la presentació de candidatures de tesis cal lliurar la documentació següent:

S’ha de lliurar a l’interior d’un sobre el document de candidatura de tesi degudament emplenat i anònim, el document de dades personals i la certificació de cum laude d’aquesta tesi, tota la documentació es pot descarregar des de la pàgina web www.fundaciovilasaborit.cat, www.hscor.com i www.uic.es.

Tota aquesta documentació també pot enviar-se per correu electrònic a premiosvilasaborit@uic.es, a l’atenció de María Vera.

L’extensió del resum de la tesi que es presenti no ha de superar les 6.000 paraules (sense comptar els annexos i la bibliografia).

Per a candidatures de tesis que s’hagin presentat i defensat per compendi de publicacions, igualment cal emplenar la documentació que es proposa i no pot superar les 6.000 paraules. No és vàlid referenciar els articles publicats, ja que s’ha de preservar l’anonimat del document a cada moment. El candidat igualment ha de descriure la introducció, la metodologia, els resultats, etc., en el document que es proposa com a model per optar al premi.

 

Procés de selecció:
 

Els premis els decideix atorgar un jurat expert constituït per a aquest efecte i format per representants de les institucions següents:

  • Fundació Vila-Saborit.
  • Doctors en Infermeria (un membre per cada universitat catalana que ofereixi estudis d’Infermeria i màster).
  • Doctors en Infermeria membres d’institucions assistencials catalanes.
  • Experts en recerca de l’Hospital Universitari Sagrat Cor.
  • Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB).

El jurat avaluador es farà públic a través del web www.fundaciovilasaborit.cat, www.hscor.com i www.uic.es una vegada s’hagi constituït.
La decisió del jurat es farà pública en l’acte de lliurament de premis que se celebrarà el 25 de març del 2022, dia posterior a la festivitat de la patrona de la infermeria, Santa Isabel d’Hongria.

Una vegada defensades públicament les candidatures seleccionades finalistes davant una avaluació final del tribunal, es coneixeran els premiats.

La Fundació Família Vila-Saborit, UIC Barcelona i l’Hospital Universitari Sagrat Cor es reserven el dret a divulgar mitjançant algun altre mitjà de difusió els premis atorgats.

La decisió del jurat serà inapel·lable, es pot deixar el premi desert si els treballs presentats no reuneixen els requisits que el tribunal consideri necessaris.

Seran exclosos de la convocatòria els candidats que no presentin el projecte en el format que se sol·licita, que no presentin el formulari de sol·licitud corresponentment emplenat i la documentació en el temps i forma indicats.


 

Calendari de la 5a edició:
 

  • Del 2 de setembre al 7 de gener del 2022: recepció de las candidatures.
  • Del 7 de gener al 15 de març: avaluació per part del jurat.
  • El 25 de març  a les 17 h: acte d’entrega de premis a l’Auditori de UIC Sant Cugat


Secretaria dels premisUIC Barcelona
Campus Sant Cugat
Carrer Josep Trueta, s/n
Horari: de 10 a 13 h i de 15.30 a 17.30 h 
Contacte: María Vera
935 042 000
premiosvilasaborit@uic.es