Certificat B1-B2 d’anglès per a ESO i Batxillerat

 • Inici
 • Inscripció
 • Examen
 • Avaluació
 • Preguntes freqüents
 • Resultats
 • Contacte

Què és?

És un examen multinivell amb el qual es pot acreditar tant el nivell B1 com el B2 d’anglès del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

En superar l’examen rebràs un certificat oficial atorgat per UIC Barcelona, reconegut per totes les universitats catalanes i escoles oficials d’idiomes de Catalunya.

Hem dissenyat l’examen especialment per a alumnes que fan servir els materials de Richmond Publishing, a partir dels mètodes d’anglès següents:

A qui s’adreça?

És una prova creada específicament per a adolescents de 14 a 18 anys.

Què indiquen els nivells B1 i B2 segons el MECR?

Un estudiant amb nivell B1 pot fer front a situacions que requereixin una comprensió i un ús de l’anglès pràctic. Això inclou la capacitat de llegir textos i articles bàsics i d’escriure cartes personals senzilles o articles, entendre l’anglès parlat i participar i interactuar en una conversa.

El nivell B2 indica que l'estudiant pot comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional. Pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors. Pot produir textos clars i detallats en una gamma àmplia de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions. 

Què és el MECR?

L’any 2001 es va publicar el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), que estableix criteris comuns per definir les competències comunicatives en una llengua per a tot Europa.

Els nivells del MECR són: 

MECR

Font: Consell d’Europa (2001), Marc europeu comú de referència per a les llengües, p. 43

Quin reconeixement té el Certificat multinivell d’anglès per a alumnes d’ESO i Batxillerat?

Les titulacions universitàries són reconegudes per tot el sector educatiu i professional.

Les universitats catalanes tenen competències per acreditar els coneixements lingüístics mitjançant certificacions pròpies de les escoles d’idiomes universitàries expedides a partir de la superació de proves que avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals i comprensió i expressió escrites).

Els certificats de nivell B1 propis de les universitats catalanes equivalen al certificat PET, de Cambridge, al certificat de nivell intermedi de l’EOI i al TOEFL iBT (de 42 a 71 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test)).

D’altra banda, els certificats de nivell B2 equivalen al certificat FCE (First Certificate of English) de Cambridge, al certificat de nivell avançat de l'EOI i al TOEFL iBT (de 72 a 94 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test))

Si vols conèixer les correspondències entre els certificats de nivell d’idiomes, consulta la taula d’equivalències següent:

Quin preu té?

L’examen té un preu únic de 70 €. El preu inclou l’administració de les proves i l’expedició del certificat de nivell B1 o de nivell B2. 

Quan tindran lloc les proves i on es faran?

La prova escrita serà el divendres 10 de maig de 2024 a les instal·lacions de UIC Barcelona.

Les proves orals es faran del 6 al 24 de maig de 2024.

La prova escrita, que es durà a terme presencialment a les instal·lacions de UIC Barcelona, amb l’objectiu de proporcionar als examinands una primera experiència vivencial en el món universitari, es distribuirà de la manera següent

9.00 h:Arribada a UIC Barcelona
9.00 - 9.30 hBenvinguda (Aula Magna)
10.00 hInici de les proves escrites
10.00 - 11.00 hVisita a les instal·lacions per als professors acompanyants
10.00 - 11.15 hComprensió lectora
11.15 - 12.00 hComprensió auditiva
12.00 - 12.20 hDescans (jardí de UIC Barcelona)
12.30 - 13.40 hExpressió escrita
13.40 - 14.00 hFinalització de les proves i comiat

Sobre l’Sponsored Classroom for Innovation in English Language Teaching

La Universitat Internacional de Catalunya i Richmond Publishing han creat l’Sponsored Classroom for Innovation in English Language Teaching, un punt de trobada entre la universitat i la indústria editorial que cerca potenciar el desenvolupament d’activitats acadèmiques, científiques i culturals amb l’objectiu d’afavorir el multilingüisme en la nostra societat a través de la innovació docent.

Entre les accions que s’estan duent a terme destaquen l’assessorament lingüístic a través de la introducció de l’anglès en materials didàctics adreçats a centres d'educació secundària obligatòria de Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears, i la creació d’un mòdul de certificació per als nivells B1 i B2 d’anglès. 

L’aprenentatge i l’acreditació de llengües és essencial per als estudiants de secundària i batxillerat; les institucions educatives i posteriorment el món laboral exigeixen vies perquè els joves puguin acreditar oficialment els seus coneixements en terceres llengües. Per això, UIC Barcelona i Richmond Publishing hem unit esforços per crear una prova certificadora d’anglès específica per a adolescents d’entre 14 i 18 anys.

Candidats lliures

Formulari d'inscripció

Per inscriure-us al certificat, cal que ens feu arribar la plantilla que trobareu més avall omplerta al correu multiling@uic.cat. A continuació, trobareu alguns aspectes a tenir en compte a l’hora d’omplir-la. Data límit de les inscripcions: 3 de maig de 2024.

Aspectes que cal tenir en compte per a la inscripció del certificat multinivell B1-B2 d’anglès  

1- ATENCIÓ: Cal que la data de naixement estigui configurada en format del Regne Unit. Per fer-ho, cal  seguir aquests passos tant si es copien les dates d’una base de dades com si s’introdueixen manualment:

 1. Seleccioneu les dates de naixement amb el ratolí i feu clic amb el botó dret;
 2. Al menú, trieu l’opció Format de cel·les
 3. Dins la pestanya Número, cliqueu sobre l'opció Data, a sota de Categoria;  
 4. A la part dreta del quadre, a sota de Configuració regional (ubicació), cal triar l'opció Anglès (Regne Unit) i a Tipus, el format 14/03/2001. 

2 - Quan l’alumnat s’identifica amb un DNI, s’ha de triar sempre nacionalitat espanyola. Quan s’identifica amb un passaport, s’ha de seleccionar  sempre nacionalitat estrangera. No hi poseu el NIE per a l’alumnat que no tingui DNI perquè causa errors; cal posar-hi el número de passaport. 

3 - Si algun alumne té necessitats especials, cal que ens ho feu saber amb antelació.

Examen

L’examen consta de 4 parts: comprensió lectora (75 minuts), comprensió auditiva (45 minuts), expressió escrita (70 minuts) i expressió i interacció orals (15 minuts).

La part escrita té una durada total de 3 hores i 10 minuts i es divideix en dos blocs, amb una pausa de 20 minuts. El primer bloc comprèn les proves de comprensió lectora i comprensió auditiva, i el segon bloc, la prova d’expressió escrita.

La prova d’expressió i interacció orals, que té una durada de 15 minuts, es podrà fer el mateix dia de la prova escrita, a les instal·lacions de UIC Barcelona, o als centres educatius en el dia i hora acordats.

Només hi ha una convocatòria oficial. En cas que no poguessis assistir a l’examen per causes justificades, se’t guardaria la plaça per a l’any següent.

Comprensió lectora

La part de comprensió lectora avaluarà l’habilitat per llegir i entendre cinc textos mitjançant activitats com ara relacionar enunciats i emplenar buits. Hauràs de poder entendre els textos i tenir estratègies per sortir-te’n davant de paraules i d’estructures desconegudes.

Comprensió auditiva

La part de comprensió auditiva avaluarà la capacitat per entendre material gravat, el qual serà reproduït dues vegades.

Expressió escrita

Aquesta part inclou una varietat de tasques per demostrar el domini de la gramàtica, l’ortografia i la puntuació. Hi ha dues expressions escrites: la primera redacció haurà de tenir entre 120 i 150 paraules, i la segona redacció, entre 180 i 220 paraules.

Expressió i interacció orals

La prova oral avaluarà l’habilitat per interactuar en anglès durant una conversa. Hauràs de saber parlar sobre temes generals. La prova oral es farà individualment i tindrà una durada de 10-15 minuts per candidat. Hauràs de seguir les instruccions dels examinadors. Aquesta prova consisteix en tres tasques:

 1. Entrevista.
 2. Monòleg descriptiu sobre dues fotografies que seran proporcionades per l'examinador.
 3. Interacció informal amb l'examinador amb suport visual.

Com es prepara l'examen?

Richmond Publishing ha desenvolupat diversos mètodes d’anglès (sèries Achievers,  Fast Track i Now You) pensats per assolir els nivells B1 i B2 del MECR.

Per tal de garantir les màximes probabilitats d’èxit dels alumnes que es presentin a la prova, hem preparat exemples de tasques de l’examen. Així, l’examinand podrà preparar les proves amb antelació.

Criteris d'avaluació

Pes de les proves

El Certificat B1-B2 d’anglès per a ESO i Batxillerat de UIC Barcelona consta de quatre proves:

 1. Prova de comprensió lectora (75 min)
 2. Prova de comprensió auditiva (45 min)
 3. Prova d'expressió escrita (70 min)
 4. Prova d'expressió i interacció oral (15 min)

Cada prova té el mateix pes dins del global de l'examen, és a dir, equival al 25% del total de l'examen.

Criteris d'acreditació
 • Per acreditar un nivell global de B1, s’ha d’obtenir, com a mínim, el nivell B1 en cadascuna de les quatre proves de què consta l'examen. 
 • Per acreditar un nivell global de B2, s’ha d’obtenir, com a mínim, un nivell igual o superior al B2 en tres de les quatre proves de què consta l’examen. Només una de les proves pot tenir un resultat de nivell B1, i mai inferior. 

Preguntes freqüents

És un examen totalment presencial?

Les proves escrites es faran presencialment a les instal·lacions de UIC Barcelona i les proves orals es podran fer als centres educatius d’educació secundària o a UIC Barcelona, segons les necessitats i el nombre d’inscrits.

Quines parts té l'examen?

L’examen consta de 4 parts: comprensió lectora (75 min), comprensió auditiva (45 min), expressió escrita (70 min), expressió i interacció orals (15 min).

Com es fa la prova oral?

La prova oral es farà individualment i durarà 10-15 min per examinand.

Quines universitats reconeixeran la certificació de UIC Barcelona?

El Certificat B1-B2 d’anglès per a ESO i Batxillerat és un títol propi d’una universitat catalana i, per tant, és un títol reconegut per tot el sistema educatiu català.

Quina utilitat tindrà en la meva formació universitària?

Podràs acreditar el nivell B1 o B2 d’anglès quan entris a la universitat i, en  acabar el grau, amb el certificat B2 podràs satisfer els requisits lingüístics per finalitzar els estudis de grau en cas que la teva universitat t’exigeixi un nivel mínim.

Serà equivalent al B1 o B2 de l’EOI si vull continuar cursant nivells a l'Escola Oficial d’Idiomes?

La Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Ensenyament, estableix que els títols propis de les universitats catalanes acrediten la capacitació lingüística i comunicativa en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Ensenyament. Com que les EOI formen part del sistema educatiu català, l’han d’acceptar.

Quan és l’examen? Només hi ha una convocatòria anual?

Sí, només hi ha una convocatòria anual. La convocatòria del curs 2023-2024 tindrà lloc el divendres 10 de maig de 2024.

Què passa si no puc venir el dia de la prova?

En el cas que no hi puguis assistir, si presentes un justificant, se’t guardarà la matrícula per a l’any següent i tindràs dret a presentar-te a la següent convocatòria.

Si no aprovo l’examen multinivell, podré homologar un nivell inferior?

No, el Certificat B1-B2 d’anglès per a ESO i Batxillerat només certifica els nivells B1 i B2 d’anglès. Si no aproves l’examen, no s’emetrà cap certificat acreditatiu de nivell.

Quina és la data límit d’inscripció?

Una setmana abans de la realització de les proves, és a dir el 3 de maig de 2024, per a la convocatòria del curs 2023-2024.

Quin és el termini per realitzar el pagament? I on es fa?

Hauràs de pagar l’import de la matrícula com a màxim, una setmana abans de les proves al teu centre.

Hi ha un mínim o un màxim d’alumnes per centre?

No hi ha un mínim ni un màxim d’alumnes establert per centre.

Els alumnes o els centres podran veure un model d’examen per practicar abans de les proves?

Sí, hem posat a disposició dels alumnes i dels centres, a la secció “Com es prepara l’examen”, exemples de les tasques de l’examen per poder practicar.

El dia de l’examen els professors del centre han d’acompanyar els alumnes? Si és així, quants alumnes per professor s’aconsella que vinguin a l'examen?

Sí, cada centre s’encarregarà de portar els alumnes el dia de l’examen. Recomanem un professor per a cada 20 alumnes, però si hi ha més professors, molt millor.

El certificat s’enviarà al centre educatiu o s’entregarà a l’alumne?

Un cop corregit l’examen, UIC Barcelona informarà a cada centre dels resultats i, un cop finalitzat el període de revisió, enviarà a cada centre els certificats per correu postal. Els centres s’encarregaran d’informar els alumnes dels resultats i de fer-los arribar els certificats.

El centre educatiu rebrà algun tipus d’informe de l’estat de la situació dels alumnes que es presenten a l’examen?

Sí, UIC Barcelona enviarà als centres educatius, juntament amb els certificats dels examinands, un informe amb un resum dels resultats globals del centre.

Té caducitat el certificat?

No, el Certificat B1-B2 d’anglès per a ESO i Batxillerat no caduca.

Existeix un límit d’edat (mínima-màxima)?

No, tot i que és una prova pensada per a adolescents d’entre 14 i 18 anys, aproximadament (no és una prova ni per a nens ni per a adults).

Quant dura l’examen?

3 hores i 10 minuts, la part escrita, i uns 15 minuts, la part d’expressió oral.

Quin tipus d’examen és?

L’examen avalua les quatre destreses comunicatives. En la comprensió lectora i la comprensió auditiva hi haurà activitats de relacionar i d’emplenar buits. En l’expressió escrita, caldrà que els examinands facin dues redaccions. En l’expressió oral, els examinands hauran de parlar de forma individual seguint una sèrie d’instruccions. Hem posat a disposició dels alumnes i dels centres, a la secció “Com es prepara l’examen”, exemples de les tasques de l’examen per poder practicar.

Quins avantatges té aquest títol davant d’altres certificats de nivell, com el Trinity College o Cambridge?

El Certificat B1-B2 d’anglès per a ESO i Batxilleratt té la garantia de qualitat universitària i ha estat elaborat per l’Institute for Multilingualism de la Universitat Internacional de Catalunya. L’Institute for Multilingualism té un paper clau en els processos d’internacionalització de la universitat i treballa en estreta col·laboració amb les facultats per assegurar la qualitat de l’ensenyament i l’aprenentatge a través de les llengües estrangeres.

Les proves han estat creades per un equip de professors amb experiència en exàmens oficials acreditatius de llengua i especialistes en la creació de certificacions de llengua estrangera.

Com que l’examen es fa a les instal·lacions de UIC Barcelona, ofereix a l’examinand una primera experiència vivencial en el món universitari. El preu és més econòmic que el d’altres certificats oficials de llengua. Per acabar, són proves dissenyades especialment per a adolescents de 14 a 18 anys que fan servir materials de Richmond Publishing.

Si un alumne vol estudiar un International Baccalaureate, li serveix aquest certificat?

No, aquest títol certifica els nivells B1 i B2 d’anglès i per matricular-se a un International Baccalaureate cal un nivell C1 d’anglès.

Es podrà fer revisió d'examen? Tindrà algun cost addicional?

Sí, un cop corregit l’examen, es comunicarà als alumnes la nota i també la data en la qual tindrà lloc la revisió. La revisió serà de franc.

Resultats

Us comunicarem la data de publicació dels resultats, que serà l’última quinzena de juny, i la data de revisió de l’examen abans de fer la prova escrita.

Després de fer la prova, enviarem als centres un correu electrònic amb els resultats (B1/B2/no apte) de cada alumne. Posteriorment, enviarem els certificats de nivells B1 i B2 d’anglès, juntament amb un resum dels resultats globals del centre, per correu postal. Correspondrà als centres informar els alumnes dels resultats.

La revisió de l’examen tindrà lloc a la Unitat de Terceres Llengües de l’Institute for Multilingualism de UIC Barcelona.

Contacta amb nosaltres

Campus Barcelona – Edificis Gamma i Delta
C/ Terré, 11-19
08017 Barcelona
Tel.: 93 254 18 00

multiling@uic.cat

Campus Sant Cugat
C/ Josep Trueta, s/n
(Hospital General de Catalunya)
08195 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 504 20 00

multiling@uic.cat